Borsodi Szemle, 1966 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1966 / 1. szám

BORSODI SZEMLE A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei Szervezete, a Megyei és Városi Tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi utca 16. Felelős szerkesztő: Sárközi Andor Szerkesztő bizottság: Dr. Bodgál Ferenc, Csabai Kálmán, Gutter József, dr. Hetényi György, Kun László, Majoros Balázs, dr. Nemecskay Tivadar, dr. Novák István, H. Szabó Béla, Tok Miidós, Varga Jenő Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Bíró Péter Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapíródénál Budapest, V. József nádor tér 1. sz. és bármely postahivatalnál Előfizetési dij 1 évre 24 Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 280, közületi 61 066, vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára Kéziratot nem őrzünk meg! KÖNYV- ÉS FOLYÓIIIATSZEMLE A munkásosztály helyze­te. — Borsod megyei tapasztalatok. A füzetecske, amelyet Simon Ferenc írt és állított össze, megyei segédanyag­nak készült az időszerű kérdések ipari tagozata és a gazdaságpolitikai kérdé­sek ipari tagozata propagandistái ré­szére. Mint ismeretes, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizott­sága 1958. október 16-án határozatot hozott a munkásosztállyal kapcsolatos egyes feladatokról. A megyei pártbizott­ság széleskörű tanulmányozás alapján 1965. július 15-én megtárgyalta e hatá­rozat végrehajtásának eredményeit, gondjait, és összefoglalta a további fon­tosabb tennivalókat. A helyzet meg­vizsgálása igen sok értékes tapasztalat­tal szolgált, amelyeknek közkinccsé té­telére vállalkozik ez a hasznos füzet. Külön foglalkozik a munkásosztállyal kapcsolatos politikai kérdésekkel, egy más fejezetben a gazdasági kérdések­kel, egy következőben felvázolja a munkások kulturális helyzetének né­hány jellemző vonását, és végül össze­gezi a tennivalókat. Különösen érdekes és újszerűén hat A meggyőzés lélektana című szakasz, amely többek között utal rá, hogy a politikai nevelésben nincs szükség a túlzott pátoszra, a tudálékosságra, ellen­ben célravezető saját élményeink, gond­jaink megfogalmazása, a mértékletesen alkalmazott humor, amely szintúgy elő­segíti a bizalommal telített légkör ki­alakulását. Ami talán mindezeknél fon­tosabb: „a meggyőzés folyamatában éreznie kell a partnernek azt is, hogy nem vagyunk merevek, nem egyszerű­sítjük le a problémákat, és ismerjük az előadott véleményekkel szemben fel­merülő kételyeket és nehézségeket. Ki kell fejeznünk az emberek véleménye iránti tiszteletet, bele kell képzelni magunkat az ezeket a véleményeket megfogalmazó emberek helyzetébe, azért is, hogy ezzel erősítsük egymás­ban az összetartozás tudatát.” A propagandistáknak készített segéd­anyagot mindazok haszonnal forgathat­ják, kik figyelemmel s érdeklődéssel kísérik életünk alakulását, amelyben forradalmi vezető szerepet játszik mun­kásosztályunk. A címlapot Csabai Kálmán Munkácsy-díjas tervezte.

Next

/
Thumbnails
Contents