Borsodi Szemle, 1980 (25. évfolyam, 1-4. szám)

1980 / 1. szám - GAZDASÁGI ÉLET - Barta Imre - Kőrössy József: A gazdasági építőmunka 1979. évi eredményei Borsodban

Az építőiparban a teljesítmények javulását elsősorban ugyancsak a kapacitás- bővítő beruházások alapozták meg. A kivitelezési munkák üteme gyorsult, a munkák minősége szerény mértékben javult. A szállítási feladatokat vállalataink teljesítették. A vasúti áruszállítás a ter­vezettet meghaladta. A közúti személyszállításban az autóbuszállomány korsze­rűsödésével javult az utazás kulturáltsága. A mezőgazdaság termelése ugyan magasabb az előző évinél, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt (árvíz, belvíz, fagykár, aszály stb.) a tervezettet nem éri el. A termelési ráfordítások növekedése, valamint az egyéb közgazdasági tényezők, vezetési és szervezési problémák következtében a termelőszövetkezetek jelentős hányada veszteséggel zárta az évet. A vállalatok által elért közel 7 milliárd Ft nyereség, összességében az előző évit 15 százalékkal haladja meg. A nyereségnövekedés azonban erősen polarizá­lódott és jórészt a dollárviszonylatú exportot növelő vállalatokat jellemezte. Különösen magas nyereséget értek el a vegyipari üzemek. A szigorúbb követelményrendszer, a termelést és értékesítést zavaró kedve­zőtlen hatások (pl. tovagyűrűződő fizetésképtelenség stb.), valamint a gazdálkodás hiányosságai miatt a gazdálkodó szervek likviditása erősen differenciálódott. A fizetésképtelenség növekedett, gyakoribbá váltak a vállalati sorbanállások, lazult a fizetési fegyelem. Az év második felére azonban ezeknek a feszültségek­nek jelentős része feloldódott és folyamatosabbá vált a fizetések teljesítése. Az 1978. évi túlzott készletnövekedést követően 1979-ben kedvező irányú változás jellemezte a vállalatok és szövetkezetek készletgazdálkodását. A termelés és értékesítés erőteljes bővülése ellenére, a készletnövekedés mértéke alatta maradt az előző évinek (az 1978. évi 2,2 milliárd Ft készletnövekedéssel szemben a növekedés csupán 0,7 milliárd Ft). Jelentősen javult a készletek forgási sebessége, így relatíve mérséklődött a termelésben az átlagos készletlekötöttség. A fogyasztói piac egyensúlyhelyzete — a korábbi évektől lényegesen bonyo­lultabb hatások ellenére — az év utolsó hónapjait kivéve nyugodt volt. A lakos­ság készpénzbevétele 9,8 százalékkal nőtt. A jövedelemnövekedés üteme azonban az év közben hozott jövedelemnövelő intézkedések ellenére is alacsonyabb az előző évitől. A fogyasztói árszínvonal az előzetes számításoknak megfelelően mintegy 9 százalékkal emelkedett. A július 23-án hozott ár- és jövedelempolitikai intézkedések több vonatkozásban módosították a lakosság jövedelemforrásait, a szerzett jövedelem reálértékét és a fogyasztás szerkezetét. A jövedelem- politikai intézkedések alapvetően a családi jövedelmeket érintették, változatlanul hagyva a munkával kapcsolatos jövedelemszerzést. Jóllehet, az átlagbérek — egyes vállalatok, ágazatok között erősen differenciálva — átlagosan mintegy 5—6 százalékkal emelkedtek, azonban a családi jövedelmek növekedési üteme ezt meghaladó mértékű volt. Ennek következtében, a reálbéreknél bekövetkezett mintegy 2—3 százalékos csökkenés ellenére az egy főre jutó reáljövedelem, közel az előző évhez hasonló szinten alakult. Az áremelések következtében némileg módosult a fogyasztás szerkezete. A lakosság áruvásárlásra fordított kiadása 11 százalékkal emelkedett. Figyelembe véve azonban a bekövetkezett áremelkedést, ez a forgalombővülés naturáliában csak minimális emelkedést jelent. Az előző évtől alacsonyabb ütemű jövedelem- növekedés hatására a lakosság fokozottabban élt pénztartalékainak, illetve OTP takarékbetét-állományának felhasználásával. Ütemét tekintve, magasabb forga­lomnövekedés az élelmezési cikkeknél és vendéglátásnál következett be, reálérté­kük azonban nem éri el a múlt évi forgalmat. Az áremelések hatására a lakosság korlátozta élelmiszer- és vendéglátóipari fogyasztását és vásárlása, az olcsóbb árfekvésű cikkek felé tolódott el. A fogyasztói piac egyensúlyát az év végi vásárlási láz kedvezőtlenül befolyásolta. Az áremelkedési hírek hatására a lakos­2

Next

/
Thumbnails
Contents