Borsodi Szemle, 1986 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1986 / 1. szám - GAZDASÁGI ÉLET - Klusóczkiné Iglai Mariann - Miklós Imre: A megyébe települt vállalatok 1985. évi gazdálkodása, az életkörülmények alakulása

GAZDASÁGI ÉLET Klusóczkiné Iglai Mariann—Miklós Imre: A megyébe települt vállalatok 1985. évi gazdálkodása, az életkörülmények alakulása* i. 1985. évben több, már korábban is meglevő gazdasági feszültség kiélezett formában nyilvánult meg a megye gazdálkodó szerveinél. Az 1984-ben kibonta­kozott kedvező folyamatok megtorpantak. A gazdálkodás tendenciái azonosak voltak az országossal, de a kedvezőtlen irányú változások mértéke — a sajátos gazdasági szerkezetből, a természetföldrajzi adottságokból, valamint saját mun­kánk gyengeségeiből eredően — általában nagyobb volt annál. Az év első felé­ben az energiakorlátozás miatt keletkezett termelés- és árbevétel-kieséseket na­gyobbrészt sikerült pótolni, az éves előirányzatok azonban — néhány vállalat kivételével — nem teljesültek. A gazdálkodó egységek teljesítményei tovább differenciálódtak, többségük­nek gazdasági pozíciói romlottak. Szaporodtak a hiányhelyzetek, lelassult a szál­lítási szerződések teljesítése, lazult a fizetési és a szerződéses fegyelem. Fenn­akadásokat okozott az importanyag-beszerzés, a devizakeretek szűkössége. Több területen ütemtelenné vált a termelés, ami a készletek felduzzadásával párosult, és a forgóalapok feltöltési kötelezettségén keresztül fokozott pénzügyi terheket rótt a gazdálkodókra. A termékszerkezet igényekhez igazodó, illetve azokat for­máló minőségi korszerűsítése lelassult, helyenként leállt. Nagyra kell értékelni a dolgozó kollektívák és a vezetők erőfeszítéseit, amelyekkel a kedvezőtlen hatá­sokat igyekeztek mérsékelni. Az év második felében a termelési eredmények ja­vultak, több ipari üzem az energiakorlátozás miatti lemaradását felszámolta. Követésre méltónak tartjuk a Tiszai Vegyi Kombinát, a Borsodi Vegyi Kom­binát, az Északmagyarországi Vegyiművek, a Diósgyőri Gépgyár és a Borsodi Sörgyár dolgozó kollektíváinak a teljesítményét, vezetőik irányító-, szervező- munkáját. Gyors és hatékony intézkedésekkel, a karbantartások átütemezésével, a hatékonyságot hosszú távon is javító belső érdekeltségi és ösztönzési rendsze­rek alkalmazásával jelentősen mérsékelték a kedvezőtlen hatásokat, rugalma­san alkalmazkodtak a megváltozott feltételekhez. * A megyei pártbizottság 1986. január 23-án megtárgyalta az 1985. évi vállalati gazdálkodás több tapasztalatait. A cikk a pártbizottsá gi ülés megállapításai alapján készült. 1

Next

/
Thumbnails
Contents