Gombocz Endre - Moesz Gusztáv (szerk.): Botanikai Közlemények, 19. kötet (1921)

1921 / 1-6. szám

Szakosztályi mondanivalók. A szakosztály tisztikara: Tiszteletbeli elnök: dr. Mágocsy­D i e t z Sándor egyet, nyilv. rendes tanár. Elnök : dr. M о e s z Gusztáv, a Magy. Nemzeti Múzeum osztályigazgatója. Alelnö­kök : Wagner János, a tanítóképző-intézetek főigazgatója és dr. Szabó Zoltán egyet, magántanár. Jegyző : dr. G о m b о с z Endre egyet, magántanár. Intézőbizottsági tagok: dr. Jávorka Sándor, a Magy. Nemz. Múzeum osztályigazgatója, dr. Lengyel Géza adjunktus és Trautmann Róbert mérnök. A szakosztály jiílius, augusztus és szeptember hónapok kivételével minden hónap második szerdáján ülést tart. Az ülés helye egyelőre az egyetemi ált. növénytani intézet (IV. Múzeum­kőrút 4., IV. em.). Az üléseken bemutatandó dolgozatok címe legalább 8 nappal az ülést megelőzőleg a jegyzőnek bejelentendő. * A „Botanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése cél­jából szíveskedjenek a szerzők kézirataikat teljesen kidolgozni és nyelvi szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrá­kat a szerzők maguk végzik és így közleményeikért felelősek. Kéziratok a fél ívek egyik oldalára Írandók. Személynevek, növénynevek és a kiemelendő tételek egyszerű vonallal húzandók alá. A „Botanikai Közlemények" részére szíveskedjenek a szer­zők dolgozataikhoz valamely általánosan elfogadott, másnyelvű szöveget vagy kivonatot, vagy lefordítás céljából magyarnyelvű kivonatot mellékelni. * Az alapítói, tagsági, illetőleg előfizetési díj a Kir. Magyar Természettudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. kor., Esterházy-utca 16.) ; a szakosztályi ülésekre szóló bejelentések, tagul való jelentkezések, továbbá kéziratok a szakosztály jegyző-' jének, illetőleg a „Botanikai Közlemények" szerkesztőjének (dr. Gombocz Endre, Budapest L, Attila-u. 14.) küldendők. Kérelem a magyar botanikusokhoz. A Deutsche Botanische Gesellschaft újból megindítja a Botanisches Zentralblatt-ot. Dr. Pa ál Árpád egyetemi magán­tanár tagtársunk, az új magyarországi referens, kéri a magyar botanikusokat, támogassák őt abbeli törekvésében, hogy a magyar botanikai munkásság a külföld előtt lehetőleg gyorsan ós hiány­talanul megismertettessék s küldjék meg címére (Budapest IL, Debrői út 17., M. Kir. Növénykórtani és élettani állomás) azokat a dolgozataikat, amelyek nem a Botanikai Közleményekben vagy Magyar Botanikai Lapokban jelennek meg. (Önállóan megjelent értékesebb könyveket esetleg csak kölcsönképen.)

Next

/
Thumbnails
Contents