Szabó Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 30. kötet (1933)

TARTALOM INHALT. Oldal Seite Moesz G.: Kümmerte Jenő Béla emlékezete..............................------Zum Gedächtnis Eugen Béla Kümmerle’s............................ Tr autmann R.: A Mentha nemorosa Willd. és alakköre . . — — Mentha nemorosa Willd. und ihr Formenkreis................... Polgár S.: A bakonyi Tobánhegy vegetációja..........................------Die Vegetation des Berges Tobán im Bakonyergebirge . . Margittai A.: Ladmóc és környékének flórája......................------Flora von Ladmóc und Umgebung ................................... S oó R.: összehasonlító növényszociológiai tanulmányok I. . .------Vergleichende Pflanzensoziologische Betrachtungen I. . . A ez él M.: A Cercidothrix és Calycocystis subgenusokba tar­tozó hazai Astragalus fajok anatómiája............................. — — Zur Anatomie der zu den Untergattungen Cercidothrix und Calycocystis gehörenden ungarländischen Astragalus Arten ..................................................................................... Pillich F. és Winkler L.: Uj növénykonzerválási eljárás .------Ein neues Verfahren zur Konservierung der Pflanzen . . I rodalmi ismertető. — Literaturberichte. . . . Szakosztályi ügyek ............................................................... Sitzungsberichte ............................................................... Hírek. ..................................................................................... Nachrichten. .................................................................. 1 1 8 22 26 32 43 47 57 58 67 70 100 104 105 108 116 119 120 Megjelent 1933. április hó 30.-án. Erschien am 30. April 1933. SZAKTÁRSAINKHOZ! Kérjük a szaktársakat, hogy Magyarországon megjelent bota­nikai dolgozataik különlenyomatáit referálás céljából küldjék meg az alábbi cimekre: P a á 1 Árpád dr. egyet. ny. r. tanár (Budapest, VIII., Muzeum- körut 4/a) a „Botan. Centralblatt“ referense (általános növénytan); Soó Rezső dr. egyet ny. rk. tanár (Debrecen, Füvészkert- utca 2.), a „Berichte über die Wissenschaftliche Biologie“ (egész nö­vénytan) és a „Botan. Centralblatt“ (Növényföldrajz, ökológia, nö­vényrendszertan) referense: Szabó Zoltán dr. egyet ny. r. tanár (Budapest, VIII., Esz- terházv-utca 3.), a gazdasági növénytan, örökléstan és növényneme­sítés irodalmát referálja több folyóiratban; Szepesfalvy János dr. nemz. muz. igazgatóőr (Budapest, V., Akadémia-utca 2.), a Botan. Közlemények „Növénytani Reper­tórium“ rovatának vezetője; * Révy Dezső gazd. akad. tanársegéd (Magyaróvár), aki a „Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur“ c. évkönyv részére a ma­gyar növényvédelmi irodalmat állítja össze, kéri a szaktársakat, hogy magyar nyelven megjelenő közleményeik cimét és bibliográfiái leirását (megjelenés helye, ideje, oldalszáma stb.) vele közöljék.

Next

/
Thumbnails
Contents