Lengyel Géza (szerk.): Botanikai Közlemények, 40. kötet (1943)

1943 / 1-2. szám

TARTALOM INHALT о" 1? 1 Seite S za bó Z.: A növényrendszertan, korszerű irányai — — — — 3 Die zeitgemässen Richtungen der Pflanzensystematik — 12 Horvát А. О. és Boros A.: Ranunculus illyricusXbulbosus nov. sp. hybr. — — — — — — —- — — — — 13 Nyárády H. G y.: Adatok a hazai Centaureák „Jacea" és „Phrygia" csoportjainak bővebb ismeretéhez, különös te­kintettel Kolozsvár környékének flórájára. — Additamenta ad cognitioncm Centaurearam Hungáriáé — — — — 16 Szem ere L.: A rózsás tölcsérgomba. Clitocybe subrosella Schlz. 45 XJjhelyi J.: Ujabb adatok a Gyergyói Havasok, különös tekin­tettel a Vithavas flórájához. II. — Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Gyergyóer Gebirges. П. — — — 47 Ubrizsy G.: Kísérleti növénytársuláskutatások. — Pflanzen­soziologische Forschungsversuche. — — — — — — 53 Krenner J. A.: Tanulmányok az alsóbbrendű gombák köréből. — L Egy félreismert. Pythium-fajról — — — — — 58 Studien aus dem Gebiete der mikroskopischen Pilze. I. Uber eine verkannte Pythium-Art — — — — — •— — 59 Hortobágyi T.: Adatok Magyarország moszataihoz. I. — Additamenta ad cognitioncm algarum Hungáriáé. I. — — SÍ Bánhegyi J.: Adatok Magyarország nyálkagombáinak isme­retéhez — •— — — — — — •— — — — — 91 Sárkány S.: Kartotékrendszerü növényszövettani határozó — 96 Horvát A. O.: Pótlások „a Mecsekhegység és környékének flórájá"-hoz (1941). — Additamenta ad floram regionis montium Mecsek — — — — — — — — — — 101 Apró közlemények -— — — — — — — — — 112 Pénzes A.: Egy mutációs növény (Plantago major v. rubra) tömeges előfordulásáról. -— Über massenhaftes Vorkommen einer Mutation (Plantago major v. rubra) — — — — 113 Irodalmi ismertető. — Literaturberichte — — 114 Növénytani Repertórium — —- — — — — — 119 Szakosztályi ügyek — — — — — — — — — 129 Sitzungsberichte — — — — — — — — — —- 143 Nachrichten — — — — — — — — — — — 145 Megjelent 191)3 április 15-én. — Erschienen am 15 April 191)3. Szaktársainkhoz! Kérjük a szaktársakat, hogy Magyarországon megjelent botani­kai dolgozataik különlenyomatait referálás céljából küldjék meg az alábbi címekre: Révy Dezső dr., gazd. akad. tanár (Magyaróvár), a Biblio­graphie der Pflanzenschutzliteratur" с. évkönyv referense (növény­kórtan, növényvédelem) ; Soó Rezső dr., egyet. ny. r. tanár (Kolozsvár, Majális-u. 42.) a „Berichte über die Wissenschaftliche Biologie" és a „Botan. Central­blatt." referense; Szabó Zoltán dr., egyet. ny. r. tanár (Budapest, VHI., Ro­manelli-u. 25.), a gazdasági növénytan, örökléstan és növénynem esi tée irodalmát referálja több folyóiratban.

Next

/
Thumbnails
Contents