Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 90. kötet (2003)

2003 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkesztőbizottság - Editorial Board Lánc Edit (Váerátót). Mészáros Ilona (Debrecen), Penszka Károly (Gödöllő), Surányi Dezső (Cegléd). Szabó István (Keszthely), Szőke Éva (Budapest). Tuba Zoltán (Gödöllő). Zsoldos Ferenc (Szeged) Technikai szerkesztő - Technical editor: Molnár Edit (Váerátót) A Botanikai Közlemények 2003. évi kötetének megjelenését támogatta: Magyar Tudományos Akadémia © Magyar Biológiai Társaság - Hungarian Biological Society, H-1027 Budapest. Fő u. 68. ISSN 0006-8144 <»q?> Útmutató a Botanikai Közlemények szerzői részére A Botanikai Közlemények a növénytan különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti közlemé­nyeket. egy-egy tudományterületet áttekintő szemle cikkeket közöl magyar, angol vagy német nyelven. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák, táblázatok címét, feliratait idegen (angol vagy német) nyelven is közli. A rendszertan, növényföldrajz és ökológia témakörébe sorolható kéziratokat Isépy IsTVÁNnak (ELTE Bota­nikus Kert, 1083 Budapest. Illés ti. 25.). az anatómia, szervezettan, genetika és élettan témakörében írt cikkeket Szigeti ZoLTÁNnak (ELTE Növényélettani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C.) kérjük eljuttatni három példányban. A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők indoklással a szerzőknek visszaküldik. A kéziratokat az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni: A kézirat tagolása: 1. oldal: A cikk címe, szerző(-k) neve. a szerzők munkahelye, postacíme, a dolgozat rövid címe (max. 50 karakter, szóközzel együtt), kulcsszavak (max. hat). és folyamatosan: Összefoglalás, Bevezetés. Anyag és módszer. Eredmények. Megvitatás, Irodalom. Idegen nyelvű összefoglaló: a dolgozat címe. a szerzői-k) neve. munkahelyi címe. a kulcsszavak, a dolgozat összefoglalója. Az ezt követő oldalakon: táblázatok a táblázat címével együtt magyar és idegen nyelven (egyenként, külön oldalon); ábrák (egyenként, külön oldalon); ábraaláírások magyar és idegen nyelven (a megfelelők egymás alatt). Az egyes fejezetek ta rial mi jellemzői: A Bevezetés a munka megkezdését megelőző legfontosabb szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatási eredményeket foglalja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az ugyancsak pontosan megfogalmazandó kutatási cél. Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az alkalmazott módszereket a szükséges hivatkozásokkal együtt. Itt kell leírni az alkalmazott statisztikai módszereket is. Az Eredmények az elért új kutatási eredményeket tartalmazza jól áttekinthető ábrák és táblázatok alkalmazásával dokumentáltan. Kerülni kell ugyanakkor a táblázatok és ábrák körében az adatok ismétlődését, átfedéseit. Az ábrák és táblázatok csak azokat az adatokat tartalmazzák, melyek a szemléltetni kívánt jelenség, összefüggés megértéséhez feltétlenül szükségesek. A Megvitatás a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való összeve­tését és értékelését, az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és az Értékelés összevonható. Az Összefoglalás csak az alkalmazott módszerekre és az azok segítségével elért legfontosabb új ered­ményekre és következtetésekre szorítkozzék, ne tartalmazzon bevezetést, diszkussziót, irodalmi hivatkozást, ne tartalmazza a szerzők régebbi eredményeit.

Next

/
Thumbnails
Contents