Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 93. kötet (2006)

2006 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkesztőbizottság - Editorial Board Láng Edit (Vácrátót). Mészáros Ilona (Debrecen). Penksza Károly (Gödöllő), Surányi Dezső (Cegléd). Szabó István (Keszthely), Szőke Éva (Budapest), Tuba Zoltán (Gödöllő), Zsoldos Ferenc (Szeged) Technikai szerkesztő - Technical editor: Molnár Edit (Vácrátót) A Botanikai Közlemények 2006. évi kötetének megjelenését támogatta: Magyar Tudományos Akadémia. B&B Grafikai Stúdió Kft., Dandera Bt. © Magyar Biológiai Társaság - Hungarian Biological Society, H-1027 Budapest, Fő u. 68. ISSN 0006-8144 <XXX> ""lÉf" Útmutató a Botanikai Közlemények szerzői részére A Botanikai Közlemények a növénytan különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti közlemé­nyeket, egy-egy tudományterületet áttekintő szemle cikkeket közöl magyar, angol vagy német nyelven. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák, táblázatok címét, feliratait idegen (angol vagy német) nyelven is közli. A rendszertan, növényföldrajz és ökológia témakörébe sorolható kéziratokat IsÉPY lsTVÁNnak (ELTE Bota­nikus Kert. 1083 Budapest, Illés u. 25.). az anatómia, szervezettan, genetika és élettan témakörében írt cikkeket Szigeti ZoLTÁNtiak (ELTE Növényélettani Tanszék, 1117 Budapest. Pázmány P. sétány 1/C.) kérjük eljuttatni három példányban. A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők indoklással a szerzőknek visszaküldik. A kéziratokat az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni: A kézirat tagolása: 1. oldal: A cikk címe, szerző(-k) neve, a szerzők munkahelye, posta-, drótposta címe, a dolgozat rövid címe (max. 50 karakter, szóközzel együtt), kulcsszavak (max. hat). és folyamatosan: Összefoglalás. Bevezetés, Anyag és módszer. Eredmények, Megvitatás, Irodalom, Idegen nyelvű összefoglaló: a dolgozat címe, a szerző(-k) neve. munkahelyi címe. a kulcsszavak, a dolgozat összefoglalója. Az ezt követő oldalakon: táblázatok a táblázat címével együtt magyar és idegen nyelven (egyenként, külön ol­dalon); ábrák (egyenként, külön oldalon); ábraaláírások magyar és idegen nyelven (a megfelelők egy­más alatt). Az egyes fejezetek tartalmi jellemzői: A Bevezetés a munka megkezdését megelőző legfontosabb szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatási eredményeket foglalja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az ugyancsak pontosan megfogalmazandó kutatási cél. Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az alkalmazott módszereket a szükséges hivatkozásokkal együtt. Itt kell leírni az alkalmazott statisztikai módszereket is. Az Eredmények az elért új kutatási eredményeket tartalmazza jól áttekinthető ábrák és táblázatok alkalmazásával dokumentáltan. Kerülni kell ugyanakkor a táblázatok és ábrák körében az adatok ismétlődését, átfedéseit. Az ábrák és táblázatok csak azokat az adatokat tartalmazzák, melyek a szemléltetni kívánt jelenség, összefüggés megértéséhez feltétlenül sziikségesek. A Megvitatás a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való összeve­tését és értékelését, az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és az Értékelés összevonható. Az Összefoglalás csak az alkalmazott módszerekre és az. azok segítségével elért legfontosabb új ered­ményekre és következtetésekre szorítkozzék, ne tartalmazzon bevezetést, diszkussziót, irodalmi hivatkozást, ne tartalmazza a szerzők régebbi eredményeit. Az Irodalom - References csak a szövegközi hivatkozásokat tartalmazza (sem többet, sem kevesebbet). Idegen nyelvű összefoglaló terjedelme fél-, maximum egy oldal legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents