Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 101. kötet (2014)

2014 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkesztőbizottság - Editorial Board Kalapos Tibor (Budapest). Läng Edit (Vácrátót). Mészáros Ilona (Debrecen). Surányi Dezső (Cegléd). Szabó István (Keszthely), Szőke Éva (Budapest). Technikai szerkesztő - Technical editor: Molnár Edit (Vácrátót) •/826' A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. © Magyar Biológiai Társaság - Hungarian Biological Society, H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16. ISSN 0006-8144 I (mutató a Botanikai Közlemények szerzői részére A Botanikai Közlemények a növénytan különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti közleményeket, egy-egy tudományterületet áttekintő szemle cikkeket közöl magyar, angol vagy német nyelven. A nemzetközi szak­mai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák, táblázatok címét, feliratait idegen (angol vagy német) nyelven is közli. A rendszertan, növényföldrajz, flórakutatás, cönológia, ökológia, paleobotanika és természetvédelem téma­körébe sorolható kéziratokat Isépy IsTV ANtiak (ELTE Botanikus Kert. 1083 Budapest, Illés u. 25.). az anatómia, szervezettan, genetika, élettan és alkalmazott kertészeti növénytan témakörében irt cikkeket Szigeti ZoLTANnak (ELTE Növényélettani Tanszék. 1117 Budapest. Pázmány P. sétány l/C) kérjük eljuttatni elektronikus formában. A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők indoklással a szerzőknek azonnal visszaküldik. A kézirat tagolása: 1. oldal: A cikk címe, szerző(k) neve. a szerző(k) munkahelye, postacíme, villámlevél címe, a dolgozat rövid címe (max. 50 karakter, szóközzel együtt), kulcsszavak (max. hat). és folyamatosan: Összefoglalás, Bevezetés, Anyag és módszer. Eredmények, Megvitatás. Irodalom, Idegen nyelvű összefoglaló: a dolgozat címe, a szerző(-k) neve, munkahelyi címe, a kulcsszavak, a dolgozat össze­foglalója idegen nyelven. Az ezt követő oldalakon: táblázatok a táblázat címével együtt magyar és idegen nyelven (egyenként, külön oldalon); ábrák (egyenként, külön oldalon); ábraaláírások magyar és idegen nyelven (a megfelelők egymás alatt). Az egyes fejezetek tartalmi jellemzői: A Bevezetés a munkához kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatási eredményeket foglal ja össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az egyértelműen megfogalmazott kutatási cél. Az Anyag és módszer fejezetben részletesen kell ismertetni a felhasznált anyagokat, leírni az, alkalmazott módszereket a szükséges hivatkozásokkal együtt. Itt kell leírni az alkalmazott statisztikai módszereket is. Az Eredmények az elért új kutatási eredményeket tartalmazza jól áttekinthető ábrákkal és táblázatokkal dokumentáltan. Kerülni kell a táblázatokban és ábrákban az adatok ismétlődését, átfedését. Az ábrák és táblázatok csak azokat az adatokat tartalmazzák, melyek a szemléltetni kívánt jelenség, összefüggés megértéséhez feltétlenül szükségesek. A Megvitatás a kapott eredményeknek a szakirodalmi, illetve saját korábbi eredményekkel való összevetését és értékelését, az új eredmények kiemelését tartalmazza. Indokolt esetben az Eredmények és az Értékelés összevonható. Az Összefoglalás csak az alkalmazott módszerekre és az azok segítségével elért legfontosabb új eredményekre és következtetésekre szorítkozzék, ne tartalmazzon bevezetést, diszkussziót, irodalmi hivatkozást, ne tartalmazza a szerzők régebbi eredményeit. Az Irodalom - References csak a szövegközi hivatkozásokat tartalmazza (sem többet, sem kevesebbet). Az Idegen nyelvű összefoglaló tartalmára vonatkozóan 1. a magyar nyelvű Összefoglalást.

Next

/
Thumbnails
Contents