Brassói Lapok, 1935. május (41. évfolyam, 99-122. szám)

1935-05-02 / 99. szám

2 oMaf SS. ft. Í935. május 2, A brassói Teljesen uj zenekari „5 The Hoppy Boys Tango Bande“. Hangulat! Párisién Grill DmaMSMia Románia legkedveltebb rádió- rCCflSrllj és gramofonénekese. lókedv! Szórakozás ! Telefon 9—15. májusi műsorának szenzációi: Az eredeti ■ tíoItainOlO a madridi Maravillas színház énekes« és táncoskettőse és a ragyogó kisérő műsor Velencében tanácskozásra ni össze Kánya magyar, Berger-Waldenegg osztrák kül­ügyminiszter és Suvich olasz külügyi ál­lamtitkár. A bárom országot közösen ér­deklő kérdéseket fogják megbeszélni a római jegyzőkönyv szellemében. A párisi sajtó jelentősnek tartja az ér­tekezletet annak ellenére, hogy azon a kisantant-államok nem vesznek részt s igy végleges eredményeket nem hozhat. A Telegraph szerint május negyedikén ■ sak arról lehet szó, hogy a három ta­nácskozó állam milyen közös magatar­tást foglaljon el a dunai egyezmény kér­désében. A lap úgy tud ja, hogy a magyar kormány már közölte is a maga állás­pontját Rómával. Magyarország négy pontban foglalta össze előfeltételeit: 1. A dunai paktum nem csökkentheti a békeszerződésben és a népszövetségi alapokmányban megállapított revíziós lehetőségeket. 2. A fegyverkezés kérdése hivatalosan nem kerül szőnyegre. Magyarország je­lenlegi katonai szervezetének megvál­toztatását a dunai paktumban való részvétele előfeltételének tekinti. 3. A benemavatkozási záradékot úgy kell megszövegezni, hogy a kisebbségi jogvédelem hatályossága ne szenved­jen. 4. Magyarország hajlandó kölcsönös segélynyújtási egyezményt is kötni Ausztriával és Olaszországgal, de nem hajlandó a kisantant-államokkal. Olasz politikai körökben úgy vélik, hogy a május negyedik! tanácskozó na­gyon sima és eredményes lesz, hiszen a tárgyaló felek már régebben párhuzamos 'vnlitikát folytatnak s igy egységes fellé­pésük a dunai paktumra vonatkozó tár­gyalásokon elintézettnek tekinthető. A FRANCIA LÉGÜGYI MINISZ­TER MÁJUS 9-ÉN UTAZIK RÓMÁBA A francia külügyminisztérium jelentést adott ki, amelyben közli, hogy Denain légügyi miniszter május 9-én Rómába utazik, hogy megvitassa &'z olasz Kor­mánnyal a stresai légvédelmi egyezmény- tervezetet. Szó lesz a francia—olasz lé­gikereskedelmi együttműködésről, sőt együttműködést szeretnének létrehozni a két ország között a „repülés műszaki kér­déseiben1 is“. MUSSOLINI SZERINT A PO­LITIKA A GAZDASÁGI ÉLET SEGÍTSÉGÉRE SIET A nemzeti munka ünnepe alkalmával Mussolini nagy beszédet tartott a római Velence-téren. Kijelentése szerint az eu­rópai láthatár a múlt évben kitisztult s ez a tisztulás állandó jellegű lesz. sőt to­vábbi derülésre van kilátás. A politika ma a gazdasági élet segítségére sietett. Európa békét kap anélkül, hogy Olasz­ország csatlakozott volna „a pacifisták üres eszmevilágához“. A hires Zinovjev-levél uj felmelegítésben London, május 1. Az angol jobboldali lap jk, különösen i. németbarát Rothermore lord tulajdo­nát képezi Daily Mail fantasztikusan hangzó tervezetet közöl, ou.clv egy an­gol szovjetközíársaság kikiáltását céloz­ta volna. A Bothermere sajtó híradása szerint a moszkvai komintem utasította az angliai kommunista pártot, hogy György király uralkodásának huszonötö­dik uralkodásának évfordulóján kiáltsa ki az angol szovjetet és függetlenítse az európai Angliát a gyarmatbirodalomtól. A Rothermere sajtó szerint egy ponto­san kidolgozott tervezetet fogtak el, a mely hivatalos pecsétekkel, aláírásokkal volt ellátva. A Rothermere sajtó eme hír­adása csaknem azonos a néhány évvel ezelőtt közzétett hírhedt Zinovjev féle levéllel, amely az angol munkáspárt bu­kását vonta maga utón. Sikerrel beicfczödíeü a francia- orosz szerzddes megkötésére irányuló tárgyalások Ma, szerdán írják alá a tárgyalási iegyzőkönyveket Parisban — A Times jelentése szerint a Kommunista Internacionálé kimondotta Németország körülkerítésének szÜKségességét Páris, május 1. Laval francia külügyminiszter és Potemkin párisi orosz követ hétfőn folytatták tanácsko­zásaikat a francia—orosz szerződés átfogalma­zása kérdésében. Befejezni a tárgyalásokat hétfőn még nem sikerült de kedden délelőtt bevégezték a tárgyalási jegyzőkönyvek átvizs­gálását is, csatolták a régiekhez az újabb tár­gyalási anyagot s ezzel a megállapodás ügyét letárgyaltnak, illetve befejezettnek jelentették ki. A párisi sajtóirodák jelentése szerint a kül­ügyminisztériumban közölték a sajtóval, hogy a francia—orosz szerződés ügye befejezett do­lognak tekinthető s a parafálás, vagyis a tár­gyalási jegyzőkönyvek aláirása szerdán, május elsején ünnepies külsőségek között megtörté­nik. Franciaország nevében Lávái külügymi­niszter, Oroszország nevében Potemkin nagy­követ írják alá a jegyzőkönyveket. A szerző­* dés végleges aláirása később történik meg ■ Moszkvában, Laval oroszországi látogatása so­Í rán. A francia sajtó nagy örömmel üdvözli a tár­gyalások befejezését. Az időközben keletkezett | nehézségek után külön diplomáciai siker az is, hogy végre mégis sikerült nyélbeütni ezt a külpo­litikailag annyira fontos egyezményt. Hang­súlyozzák a lapok, hogy a szerződés uj meg­fogalmazása szemelőtt tartja a népszövetsé­gi alapokmányt és tekintettel van a francia —lengyel, valamint a francia—román kato­nai egyezményekre is. Az angol sajtó is jelentős dolognak tartja a francia—orosz szerződés megszületését. Az üggyel kapcsolatban a Times nagy feltűnést kel­tő rigai jelentést közöl, amely szerint Moszk­vában azért örülnek különösen a szerződés lét­rejöttének, mert az az első láncszem abban a nagy külpolitikai tervben, amelyre a kommu­nista internacionálé elhatározta magát. A cél Németország teljes körülkerítése s ennek érde­kében a paktumok egész láncolatára van szük­ség. A kommunista internacionálénak Angliád ban és a Németországgal szomszédos államok­ban működő szervezetei Hollandia és Svájc kivételével németellenes bizottságok alakításá­ra kaptak utasításokat. A bizottságok tünte­téseket rendeznek a németországi általános véderő kötelezettség ellen s aztán tevékeny közreműködésre szólítják fel az angol munkás­pártiakat, a francia, olasz, cseh, osztrák, ma­gyar, lengyel és litván szociáldemokratákat. Mozgósítani akarják a gazdasági- és sport­egyesületeket is egy Németország elleni arcvo- nal kialakítására. A Kommunista Intemacioná- lé hangoztatja, hogy Oroszország főként Né­metország miatt kénytelen a vörös hadsereg erejét fokozni. 20 millió lej alaptőkével llf gyár Kiesői Brassóban # **’•'-*• •• “fQif •'•'K t Brassó, május 1. Henry Potez brassói látogatása alkal­mából megállapodott Marcel Senezé-vrl, a brassói repülőgépgyár adminisztr</’. igazgatójával, hogy a repülőgyár zárófa (Sperrholz) szük­ségleteit ezentúl belföldön fedezik. | A megállapodás alapján Brassóban j 20 millió lej alaptőkéjű modern gyá- I rat létesítenek i amely belföldi fából fogja a repülőgépek számára szükséges zárófát élőálliitani. A mütőkés és a besugárzás a rák egyetlen ellenszere Berlin, május 1. Az 59-ik német sebészkongresszuson néhány rendkívül érdekes előadás hangzott el a rák­kutatás és a rákgyógyitás eredményeiről. Az előadások sorozatát a würzburgi König tanár nyitotta meg, aki azt a problémát fejtegette, hogy az orvostudomány lokális megbetegedés­nek tekintheti-e a rákot. Hosszú évek tapasz­talatai alapján állította a professzor, hogy a rák keletkezésében a lokális tényzőkön kívül általános tényezőnek is szerepet keli játszania. A rákos daganat és a rákbeteg Szerv kiope­rálása önmagában még nem jelenti a beteg gyógyulásának biztosítékát. Küzdeni kell az általános tényező ellen és pe­dig a legalkalmasabb módon, besugároztatás- sal. A legradikálisabban és a Iegpompásabban si­került műtét sem vezethet Százszázalékos gyógyuláshoz. Az osztrák származású Klein dr.#a rákbeteg­ségre való hajlamosságról, a rák elleni véde­kezésről és a diagnózisról tartott érdekes elő­adást. Többezer esetet dolgozott fel és többezer esetben próbálta ki az általa kidolgozott rák- reakciót. Tapasztalatai alapján megállapítja, hogy a rák keletkezésében három tényezőnek van szerepe: 1. a szervezet hajlamosságának, 2 a „locus minoris resistenciae“-nek (helyileg csökkent ellenállás), 3. egy specifikus hatóerő­nek. Schönbauer bécsi tanár a rosszindulatú daganatok operativ és besu- gároztatás általi kezeléséről beszél. Mindkét kezelési módot számtalan esetben ki­próbálta s úgy vélekedik, hogy a bőrön, a szájüregben, a nyelven, a mandu­lákon, a garaton és a pajzsmirigyben kelet­kező rákot csak besugárzással lehet gyógy­kezelni, a mellrák műtétet követel, utána azonban besugárzást kell alkalmazni, a gyomor rosszindulatú daganatait nem szabad viszont sugárterápiával kezelni s az agydaga­natokat sem. Érdekes kisebbségi prob­lémák az angol alsóház előtt HorváiorsszáQ és a Mtemelviáék mai kor­mányzása sérti a békesserxöáést London, május 1. Az angol alsóház legutóbbi interpellációs napján csupa külpolitikai kérdések kerültek szóba. Az újabb nyugtalanító német lépéssel kapcsolatban kért és kapott magyarázat után az alsóház a Memel-ügyre volt kiváncsi. Simon ebben a kérdésben is válaszolt. Kijelentette, hogy Litvánia megkapta a közös angol—fran­cia—olasz jegyzéket, amelyben figyelmeztet­ték, hogy tartsa magát ahhoz a szabályzathoz. amelyet a nagyhatalmak dolgoztak ki annak­idején a Memel-kérdésben. A jegyzék azonban nem volt éleshangu, mert elismerte, hogy a litván kormánynak vannak nehézségei is. Ez­zel szemben azonban hangsúlyozta azt, hogy a jelenlegi Memel-vidéki helyzet nem egyeztet­hető össze azzal az alkotmánnyal, amelyet a vidék kormányzása kérdésében megszabtak, felszólította tehát a litván kormányt, hogy vesse« vége* a diktatórikus rendszernek. Fő­biztos kiküldése a Memel-vidékre a Népszövet­ség hatáskörébe tartozik 8 amennyiben szük­ség lesz erre, meg is történik bizonyára. Azután a horvát kérdésben interpellálták a külügyminisztert. Sérelmezte a felszólaló, hogy a Népszövetség főtitkársága nem közölte a® angol kormánnyal azt a panasziratot, amelyet Krnevics horvát parasztpárti főtitkár beter­jesztett a horvát sérelmekről. A saintgermaini békeszerződés előírásai szerint Jugoszlávia mindhárom népét a szabadság és az igazság szellemében kell kormányozni a teljes egyenjo­gúság alapján. Vájjon az angol külügyminisz­ter áttanulmányozta ezt a pamasziratot, amely felsorolja azokat a sérelmeket amelyek a béke- szerződés megszegésének a tényét bizonyítják? Simon igy felelt: — Nincs okom ugyan kételkedni, hogy a Népszövetség főtitkársága a kisebbségi szabá­lyok értelmében kezeli a panasziratot, eddig azonban az angol kormány még nem kapott ebben az ügyben a Népszövetségtől semmit s igy nem is tanulmányozhattam a panasziratot. A külügyminiszter kijelentése után MacDo­nald miniszterelnök bejelentette, hogy a csü­törtöki külügyi vitát kormánynyilatkozat nyit* ja meg s ez a kormánynyilatkozat felelni fog a felvetett kérdésekre. — Kezdődő ütőérelmeszesedésnél reggel éh­gyomorra egy pohár természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz úgy az alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét megszünteti, a rekesz­izom emelkedését csökkenti és a magas vér­nyomást mérsékli. A gyakorlati orvostudo­mány vezető személyiségei a Ferenc József vi­zet azért becsülik olyan sokra, mert ez a vál­tozás éveiben is gyorsan és rendkívül enyhe módon szabályozza a szervezetre oly igen fon­tos gyomor- és bélmüködést. Utolsó pillanatban betiltot­ták az utazók gyűlését Kolozsvár, május 1. Az Erdélyi és Bánsági Kereskedelmi Utazók vasárnapra gyűlést hívtak össze Kolozsvárra. A hatodik hadtest parancsnoksága az enge­délykérés körüli formai hibákra hivatkozva, nem engedélyezte a gyűlés megtartását Az utazók vezetősége elhatározta, hogy pünkösdre ismét összehívják a gyűlést ezúttal idejében gondoskodva az engedélyről. ákxMXjL y&Zlcr*­DIANA

Next

/
Thumbnails
Contents