Brassói Lapok, 1935. szeptember (41. évfolyam, 199-224. szám)

1935-09-01 / 199. szám

2 oldal fl. E. Im Mit ■ + 0'J * •* *, rmunu Í935. szeptember 1 OB CHSBSI Az összetöri gépkocsit nem szabad lefényképezni A tóba zuhant gépkocsi kiemelésére már a tegnap délután megtettek minden intézkedést. A délutáni órákban a sze­rencsétlenség színhelyén- egy teherhajó jelent meg, amely hozzáfogott, hogy a mélybe süllyedt autót kiemelje. Késő dél­utánig dolgoztak a kocsi kiemelésén, de nem sikerült. Csak a késő esti órákban került a hatalmas nyolchengeres Packard kocsi a szárazra. A kocsi jobboldala teljesen be van Kupp adva, de nem igaz az, hogy a gép előrészé teljesen összetört és szétroncso- lódott volna. A gépet átkutatták és abban semmi gyanúsat nem találtak. Mindössze két pár bakancs volt, ami azt bizonyitja, hogy a királyi pár nagyobb hegyi túrá­ra indult és a bakancsokat csak akkor akarták felvenni, amikor a gépkocsiból kiszállanak és gyalog folytatják útjukat. Ebből a jelentésből derül az is ki, hogy a tegnapi első jelentés, amely azt közöl­te, hogy a királyi pár vissza akart térni Belgiumba, nem volt helytálló. A király a délután folyamán kifejezte azt az óhaját, hogy a gépkocsit, amelyet a vízből kiemelnek, ne fényképezzék le. A svájci hatóságok természetesen a ki­rály óhajának eleget tettek és elrendel­ték. hogy a gépkocsit lefényképezni sen­kinek seun szabad. Ma reggel a környék lakói egyszerű fakeresztet emeltek a szerencsétlenség színhelyére. A fakeresztet virág és ko- szoruerdő borítja. HAZASZÁLLÍTJÁK A HOLTTESTET A késő esti órákban érkezett meg Lu- zernbe a Brüsszelből indított udvari kü- lönvonat. A vonat megérkezése után azonnal megfordult és Belgiumba szállí­totta a halóit királynőt, III. Lipót ki­rályt, Van Seeland miniszterelnököt és a király kíséretét. A luxemburgi határon, Árion város pályaudvarán már hatalmas tömeg várta a halott királynőt szállító vonatot. A ha­talmas tömeg némán fogadta a gyászvo­natot. A gyászvonat reggel 8 óra 44 perckor futott be a brüsszeli pályaudvarra. Brüsz- szel lakossága — amely tudott arról, hogy a kora reggeli órákban kell a királyi pár vonatának megérkezni — hatalmas tö­megben öntötte el a pályaudvar környé­két. A vonatot a brüsszeli pályaudvaron a királyi család tagjai, a kormány minisz­terei és a politikai élet előkelőségei vár­ták. A király a vonat beérkezése után gyor­san kiszállott hálókocsijából és Capello báró kíséretében kikerülte a hivatalos fogadtatást és gépkocsiba szállott. Az au­tó mellékutcákon át, anélkül, hogy a tö­meg láthatta volna, a királyi palotába vitte utasát. Megérkezése után III. Lipótot orvosai azonnal ágyba fektették és intézkedés történt, hogy az idegileg teljesen össze­roppant király állandó ••rood felügyelet­ben részesüljön. Az állomás környékén összegyűlt ha­talmas tömeg néma csendben nézte vé­gig, amiint az egyszerű fekete lepellé! le­takart koporsót a királyi vonatról le­emelték és a palotába szállították. A ki­rálynő holttestét természetesen a palotá­ban ravatalozzák fel. A királynő temetésére vonatkozólag eddig semmiféle hivatalos intézkedés nem történt. A belga királyi ház házi szokásai szerint minden valószínűség sze­rint a halál napjától számított hatodik napon, tehát kedden, fogják eltemetni. Stockholmból azt jelentik, hogy a svéd király négy hónapos udvari gyászt ren­delt el. Belgiumban gyászintézkedések egyál­talában nem történtek még, de Brüsszel lakossága minden felszólítás nélkül már tegnap délután óta gyászol. A rádió alig mondta be a katasztrófát, megjelent az első épületen a gyászlobogó és egy fél­órán belül egész Brüsszel gyásmdőbe öl­tözött. A brüsszeli utcákon ismeretlen embe­rek állítják meg egymást és beszélik meg a tragédia részleteit. AZ ÁRVÁN MARADT KÉT GYERMEK MÉG NEM TUDJA, HOGY MEGHALT AZ ÉDES­ANYJA Különösen azt tárgyalják nagy meg- hatódottsággal Brüsszelben, hogy a ki­rálynő két árpája még mit sem tu.\ arról, hogy meghalt az anyja. A gyermekekkel a hirt senki sem meri közölni és valószí­nűleg csak a temetés előtti napon mond­ják meg nekik, hogy elvesztették édes­anyjukat. A belga lapok a királyi ház végzeieze- rii szerencsétlenség-sorozatáról beszélnek. A szerencsétlenséggel kapcsolatban fel­említik, hogy rövid időn t'xdiil ez már a negyedik eset, hogy a belga királyi húz tagja szerencsétlenség áldozata lesz. An­nak. hogy Albert király egy lurie'd-ki­Bukarest, augusztus 31. Caranfil légügyi alminiszter, akinek a napokban lemondását várták a sorozatos repülőszerencsétlenségek miatt, pénteken délelőtt nyilatkozott a sajtó képviselői előtt a sürü katasztrófák okairól. Kijelentette a légügyi alminiszter, hogy a folyó évben összesen 43 repülőszeren­csétlenség történt. Ezek közül 20 a kato­nai jellegű repülőiskolákban, 22 pedig a hadsereg repülőosztagadnál, míg a 45-ik magánjellegű szerencsétlenség volt A szerencsétlenségek során 8 pilóta halt meg és 9 gép roncsölódott szét. Két eset kivé­telével a szerencsétlenségek oka műn szer­kezeti hiba volt és csak 20 százalékban állapítottak meg anyagibb át. eltekintve a motorhibáktól, amelyek elkerülhetetle­nek. A legtöbb szerencsétlenség annak tu­rándulás alkalmával lezuhant, még két esztendeje sincs. A király testvérbátyja, Baudoin herceg is halálos baleset áldoza­ta lett. Visszamölékeztetnek a lapok d'ia is, hogy II. Lipót király fia, Lipót trón­örökös is szerencsétlenség során lelte ha­lálát A belga kormány a holttest megérkezé­se után minisztertanácsot tartott ée azon k: hitványt fogalmazott meg, amelyet ma délben Belgium minden városában és községében kifüggesztettél; A kiáltvány igy szól: „A belga nép még Aliért király tra­gikus halálának hatása alatt áll és ime most királynéja váratlan és rettenetes halálai siratja. Azt a királynőt sirat­juk aki fiatalságával, kedvességével és jóságával a belga nép egyetemét meg­lődd vita. Megrendülve fogadja Belgi­um a halálhírt és mélységes együttér­zésben osztozik a kit n'ti mérhetetlen fajdalmában. Megindult gyöngédséggel tekint egyben Belgium az árván maradt királyi gyermekekre, akik anya nélkül, árván maradtak Legújabb jelentések szerint a belga anyakirálynő, aki Rómában tartózkodott, ma visszatért Brüsszelbe, hogy gyászban sújtott és beteg fia mellett lehessen. lajdonitható, hogy a gépek fenntartása nem kielégítő, ennek a magyarázata pe­dig abban leledzik, hogy az Idevonatko­zó költségvetést igen összezsugoritották. A kormány belátta, hogy növelni kell a légügyi tárca költségvetését cs már fo­lyósította is az első rendkívüli hitelt a fenntartási célokra. A műszaki személy­zet hiányán is segítenek azáltal, hogy máris száz polgári mechanikust alkal­maztak a repülőrajokhoz. Az alminiszter ezután ismertette a re­pülőbélyegek jövedelmének kezelésére és felhasználósára vonatkozó terveit, kije­lentve, hogy gyökeres módosítást végez az eddigi rendszeren. A községeknek is hozzá kell ezentúl járulniok a rspiilőflot- ta és repülőterek fenntartásához Caran­fil az ősszel törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a légi közlekedést illetőleg. Titokzatos idegenek a doftonai fegyház táján Bukarest, augusztus 31. A bukaresti hatóságok rendkívül érde­kes jelentést kaptak a campinai csendőr­ségtől. A jelentés szerint pénteken haj­nalban a campinai rendőrségen megje­lent egy földműves és elmondta, hogy a kora hajnali órákban három embert lá­tott a doftanai fegyház környékén, amint a közeli bokrokban bujkáltak. A földmű vés megfigyelte, hogy a három ember a fal bontását is megkísérelte. Amikor a földművest észrevették, az idegenek afe­lől érdeklődtek, hogy milyen utón lehel Campinába jutni. Mire a paraszt által értesített fegyházőrség kiért a helyszínre, az idegenek nyomtalanul eltűntek. Egyes jelentések szerint később a campinai ál­lomáson látták őket őgyelegni. A rendőr­ség feltevése szerint az idegenek nyilván valamelyik doftanai fogoly megszökését akarták előkészíteni. Nagyváradra érkeztek a Románia körüli kerékpár- verseny résztvevői Nagyvárad, augusztus 31. Délben tizenkettőkor futottak be Nagy­váradra a Románia körüli kerékpárver­seny résztvevői. Az Arad—Nagyvárad szakaszon első Gragac (jugoszláv) volt, 2. Tudósé (román), 3 Fanninger (jugo­szláv), 4. Hrencinc (román), 5. Timco (ro­mán), 6. Mormocea (román) következtek. Az összesített verseny eddigi győztese Gragac (jugoszláv), aki 20 perccel halad az egész mezőny előtt, mig a csapatver­senyben vezet a jugoszláv csapat, máso­dik a román csapat. Tűz a bufteaí vattagyárban Az angol-nemei barátság ára: a gyarmatok! A Daily ÄSail az orosz—francia csoportnak német—angol hatalmi csoportot akar szemhehelyezni London, auguszus 31. Néhány nappal ezelőtt a Daily Maiiban, Rothermere lord lapjában vezércikk jelent meg, amely az angol—német közeledést sürgette. Ä németekkel békességben kell élni, — írja a nagy angol lap — s a kormány lássa be, hogy egy angol—német Szövetség igen előnyös vol­na, sőt bátran felvenné a versenyt a francia— orosz szövetségi hálózattal. A németeknek gyar­matokra van szükségük, •— ez az angol—német barátság ára. A kormány tehát támogassa Né­metországot a gyarmatok ügyében és a maga részéről járjon elől jó példával és adja vissza a németeknek azokat a gyarmatokat, amelyek háború előtt német gyarmatok voltak és ame­lyek ma angol mandátumok. A Daily Maü cikkére most a Völkischer Beo- | bachter válaszol, mégpedig igen melegen. Re­méljük — Írja Hitler hivatalos lapja —, hogy Németország rövidesen visszakapja gyarmatait. Anglia mindinkább arra a belátásra jut, hogy az angol külpolitikában fontos Szerepe van ja Németországgal kötendő barátságnak. Egyre jobban közeledik az az idő, mikor a világbéke érdekében a német gyarmati kérdést meg kell oldani. Bukarest, augusztus 31. Pénteken déltájban tűz ütött ki a bnf- teai Stirbey-féle nagy vattagyárban, A lángok hamarosan elborították a tetőzet egy részét, a tüzet azonban nemsokára si­került korlátozni és a gyár nagyrészét megmenteni. Ilyképpen a kár nem rúg nagyobb összegre. A gépek csak megron­gálódtak. Románia csapata félsikerrel szerepel a varsói sakkolimpián Varsó, augusztus 31. A sakkvilágbajnokság küzdelmeinek 13-ik fordulóján a függő játszmákat fe­jezték be. Az eredmények Észtország— Románia 3.5—0.5, Magyarország—Dánia 3.5—0.5, Csehszlovákia—Finnország 4:0, Jugoszlávia—Olaszország 5:1. A 14-ik forduló eredményei: Paleszti­na—Románia 2.5—0.5, Magyairország— Ausztria 2:2, Jugoszlávia—Írország 3:0, Csehszlovákia—Litvánia 3:1. A csapatvilágbajnokság állása: Svédor­szág 39, USA 38, Csehszlovákia és Len­gyelország 37, Magyarország 36-5, Jugo­szlávia 335, Ausztria 31, Argentina 305, Észtország és Lettország 30, Franciaor­szág 29, Anglia 275, Finnország és Pa­lesztina 265, Litvánia 26, Dánia és Romá­nia 21, Olaszország 19, Svájc 17.5, Íror­szág 85. pont. Késnek a vonalok Bukarest, augusztus 31. A CFR vezérigazgatóságához sok panasz ér­kezett az utazóközönség részéről a vonatok késése miatt. Csütörtökön például a vonatok minden hátráltató körülmény nélkül, egysze­rűen csak a mozdonyvezetők hibájából, 70—10(1 perces késéssel futottak be a fővárosba. A ve­zérigazgatóság intézkedett, hogy a tarthatatlan helyzet megszűnjék, mert a késések miatt ai utasok lekésték csatlakozásaikat. A légi alminiszter kimagyarázza a sorozatos repülőszeren­csétlenségeket Szerinte az a főbaj, hogy kevés a pénz a légiflotta fenntartására Vegyen iskolámba szigetet a Buhnsi és Dorobantel posztó­gyárak lerakatnál: VESTIS poszlóárnház, Brassó, leisor 22

Next

/
Thumbnails
Contents