Brassói Lapok, 1935. november (41. évfolyam, 251-275. szám)

1935-11-01 / 251. szám

?6a a Íny fítir Tudósa any* egyetem Könyvtára # SUDAPSST XL/, évlolyam Főszerkesztő: Szele Béla dr. Péntek 1935. évi november í 251 szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: Belföld:«: havonként 66 lej, kézbesítéssel 74 lej. ugyané? Bra$ov ban 70 lej — Külföldre- negyedévenként 300 lej Magyarországi*: negyedévenként 12 pengő. — HIR­DETÉSEK dija hirdetési oldalon 6 lej, páros (bal) szővegoldalon 3.50 lej, páratlan (jobh| '/övegoldalon 6 >ej négyzetceouméterenként. Hirdetési dijak előre fizetendők. Szerkesztőség és ki adóhivatal: Bra$ov Str. Regeie Carol 36-31» Telefonszámok. kiadóhivatal 82., szerkesztőség 83 A zs'hii és a — kon­centrációs tábor Itta: Halász Sándor t. Végy száz intel’ektuelt és kérdezzed meg tő­lük: mit szólnak a gépekhez? Lehetőleg húsz százalék ügyvéd és orvos, húsz százalék mér­nök és tanár legyen közöttük. De legyen bank- igazgató, magasabb rangú tisztviselő, állami hivatalnok is a masszában. Az összetétel na­gyon fontos. A jó heterogén massza elenged­hetetlen előfeltétele annak, hogy a sütet sike­rüljön: ropogós legyen és foszlós, habkönnyű és emészthető. Aztán nyomassad ki a kérdőivet és küldjed szét. — Mi az ön véleménye: gazdaságilag he­lyes, okos és m<gengedhető-e, ha a ka’apgyár aj gépet vásárol, amely hatszor annyiba kerül, mint egy munkás évi bére, de tízszer annyit termel, mint amennyit hat munkás egy év alatt terme’ni tud. Nagyon érdekes kísérlet. Érdemes megcsi­nálni. A bécsi Gazdaságlélektani Kutatóá.lo- más meg Is csinálta. Kikor a válaszok befutottak, összeszámolta az eredményt A száz kérdezett orvos, ügyvéd, állami tisztviselő, mérnök és más inte'lektuel hetven száza'éka a gép ellen nyilatkozott. Nem Szabad gépekkel tetézni a válságot és mélyí­teni a munkanélküliséget — mondotta a het­ven százalék. 2. Aztán kiment a másik kérdőív is. Ugyanany- nyi ügyvéd kapta és ugyanannyi batvkigazga- | tó, mint az előbbit. A massza százszázalékosan egyezett. A kérdés szintén. A tűz, amely sü­tötte, ugyanolyan lánggal égett. A kemence melegtartási képességét szakszerüen megvizs­gálták, mielőtt a tésztát bevetették. Most igy szólott a kérdés: '— Kitaláltak egy önbórotváló készüléket. Ötökké tartó masina. A pengét sohasem keH kicserélni. A borotválkozás vele kényelem és öröm A pengét gyártó ipar tönkremegy bele. Az összes borbélyok Uenyértelenekké lesznek álta’a. Mi a véleménye: szabad ezt az őnborot- váló gépet forgalomba hozni? Gazdaságilag helyes, okos és mcgengedhető-e, hogy egy ilyen gépezet emberek tíz- és százezreinek ke­nyérkereseti lehetőségét elvegye? Ezalkaiommal a többség nem hetven, hanem hetvenkilenc százalékos volt. Hetvenkilenc szá­zalék szavazott — a gép mellett. így indokolták: — Nem lehetünk géprombolók. A ha'adást megártani nem szabad. A technika fejlődésé­nek gátat vetni embertelenség. Különben is a gazdasági válságnak és a munkanélküliségnek nem az a megoldási módja, hogy a gépeket ha­lálra ítéljük. Tessék a megoldást más irányban kutatni. 3 És most tedd meg megállapításaidat! Hirdess ítéletet! De ne légy nagy képű, sőt álszemérmes sem. Ne befolyásoljanak elveid, meggyőződé­sed és hited, politikai pártállásod és szentnek vallott világszemléleted. ,,Kapásból“ mérd össze az ellenpárttal a hét ven százalék gép-rombolót, aki eiiene van an­nak, hogy a könnyebb termelési lehetőség és a nagyobb haszonszerzési alkalom kedvéért fel­áldozzák a munkás kenyerét, ha arról van ®zó, Wngy gép. amelyet fel akarnak állítani, nem az — övé. Ez a mérleg másik serpenyő­jébe helyezzed be a hetvenkilenc százalék gép- imádót, aki hive, barátja és fanatikusa a hala­dásnak és újításnak még akkor is, ha ember tíz- és ember százezrek kény értelének marad­nak, ha a — neki szükséges és az ő céljait, kényelmét és takarékosságát elősegítő őubo- rotválkozókészlilékről van szó. És ugyancsak „kapásból“ ítélkezz felettük. És egyben magad felett. A kalapgyári gép nem kell, az őnborotvál kozó igen. Az elbocsátott hat munkás fáj, de nem jajduisz fel, ha a világegyetem sok száz ezer, talán sokmidió borbélya kenj értélén ma­iad. Hol és merre itt az igazság? Nem is az ab­Színaja rácáfolt a bukaresti válsághírekre Scruialor szerint veszély fenyegeti a Tatarescu-Titalesca egyességet Lupu Szinajában hosszasan tárgyalt Gogával — A Lupta nem tartja kizártnak a november 14-iki pártgyülések betiltását Vajda Sándor nem akar egyesülni a Goga-Cuza párttal Buknresf, október M. A keddi izgalmak után TMnresch szi najai nyilatkozata megnyugtatóan hatott a kormánypárt felé. bár egyes ellenzéki körökben e kijelentések dacára is kétel­kedni k abkan, hogy a miniszterelnöknek sikerülni fog lekiiadetre íz útjában álló nehézségeket. A kormány Sz-najál.an tartózkodó tagjai egyébként Tutaresmi cáfolatát azzal egészítették ki. hogy a különvonaton tartott tanácskozások fő- lyányán valamennyi mmrsz'“r szoJid«*>ri- tást vállalt a minis«*«re?nnW<e| n hadfel­szerelési program végrehajtása tekinteté­ben. Ennek következtében szóba sem ke­rült a kormány átszervezésének lehető­sége Hangoztatták továcbá, hogy T«í«- rescu n legfőbb alkotmányos tényező tel jes bizalmát élvezi s kész arra, hogy ez­úttal is megkísérel re az útjában álló ne­hézségek elhárítását. Miről tárával! Goáa Lupával ? Szinajában nagy feltűnést keltett, hogy az ünnepségre szintén meghívott Goga a tegnapi nap folyamán hosszúbb időt töltött I.upu dr. társa­ságában. A két politikus együtt villásreggelizett a Palace szálló éttermében, délután pedig közös sétakirándulást tettek. Valószínű­nek tartják, hogy a két vezető pártember tárgyalása a november 14-iki bukaresti gyűlésekre vonatkozott. Kétségtelen, hogy Lupu dr. érdekes értesülésekkel tér vissza Szi- najából s tapasztalatait a ma ig ülésező elnöki tanáccsal föltétlenül közölni fogja. Egyes körökben nem látják kizártnak Előző számunkban rövi len jelentettük, hogy az uralkodó a sz-najai Feles-kas­télyban tartott ünnepség után félórás ki­hallgatásén fogadta a miniszterelnököt Újabb jelentések szerint az indiencia fo­lyamán főképpen hadfelszerelési kérdé sek kerültek szóba. A disz-'béd végezté­vel egyébként az uralkodó AngelescJ hadügyminiszterrel is hosszasan elbe­szélgetett, valamint Lupu doktorral, aki tudvalevőleg a nemzeti parasztpárt kép­viseletében vett részt a névnapi ünnep­ségen. Politikai körökben rámutatnak arra, hogy ez ez első eset a november 14-iki gyí; lés összehívása óta, amikor a/ uralko­dó egy vezető ‘politikai személyiség ut­ján érintkezésbe lép a nemzeti paraszt- párttal. A fővárosi lapok ngy tudják, hogy a király szerdán újabb kihallgatáson fo­gadja Tatarescut, aki — amint már je­lentettük — a kormány többi tagjaival együtt Szinajában mardt, hogy jelen le­gyen Visarion Puiu bukovinai érsek es- kületételi ünnepségén. Az eskületétcl — amint fővárosi tudósítónk jelenti szer­dán délben ment végbe a hagyományos keretek között. Az uralkodó a kormány jelenlétében átnyújtotta a pásztorbotot az uj érseknek, akinek egyházi beiktatá­sa vasárnap fog megtörténni a "sernovici ortodox székesegyházban. Arról azon­ban, hogy a király ujobb kihallgatáson fogadta volna a miniszterelnököt, ezideig nincs jelentésünk, szinajai táviratunk mindössze azt közli, hogy az eskuletétels ünnepség végeztével a kormány tagjai megbeszélésre ültek össze a Palace szál­lóban. Az értekezletről hivatalos közle­ményt nem adtak ki. szolut, csak a relatív igazság, vájjon kinek a pártján áll? 4. A bölcs itéletü Salamon király sem tudott volna ebben az esetben dönteni, mert külön nemű volt a múltban és külön-nemü még ma Is a fájdalom. Másképpen fáj az én fejem és más­képpen fáj a másé. Annak jaját legfeljebb csak meghallom és szép'eíkü humanista vngyok, ha sajnálom. A magam fájdalmában azonban or­dítok és átkozódom. És tiltakozom ellene és lá­zadozom. Ha az ember elérkezett volna már a kollek­tív érzések magasságába, az átfogó szemlélet régiójába, a tisztu l rálátás bölcseségéig, csak akkor lehetne összemérni, szembeállítani és megítélni a hetven százalékot, amely forradal­mat hirdet, mert „jön a kalapgyári gép!“ és a hetvenkilenc percentet, amely háborúért ordít, ..ha nem engedik hozzá az örökéletü borotváló masinát“. Szemünk látóköre szűk és annál keskenyebb területet fog be, minél inkább befelé és önös magunk valósága felé nézünk. Az ősember nem látott a parittyája tulajdonán túl, az ókor gyermeke csak a család, törzs, vagy nemzet­ség határkövéig merészkedett el, a középkor eszmélete sem ment túl a nemzeti és állami kollektivitás körén és csak a francia forrada­lom óta kaptunk határokat és régiókat átfo­gó szemléletet De hol tartunk még mindig az egyetemes, oszthatatlan és bonthatatlan emberiesség tel­jességének felismerésétől ? Még mindig csak ott állunk, hogy „akarom“, ha szükségem van rá és „megvetem“, ha nem látom a hasznát. Keg mindig addig jutottunk csak el, hogy az ő sebe seb, az enyém pokol, az ő élete a min- denség örökkévalóságában pont és rebbenésnyi lét az enyém maga a Világegyetem, amely ad­dig értelmes, valóságos és szükséges Csoda, amíg benne élek, vagyok és — borotválkozom, olcsón, fájdalommentesen, költségek nélkül és — örökké. 5. És mivel igy van és mivel minden vonalon és minden változatban mindig igy van, mivel a kollektiv érzés még alig embrió bennünk és az élet-értelem magasabbrendiisége még talán meg sem fogant: hetven százalék az egyik vég. létén és hetvenkilenc a másik póluson. A vége azután koncentrációs tábor és emig­ráció, fasizmus és bolsevizmus, tőke-utálat, vagy munkásgyülölet, tőr, vagy bomba, hábo. ru vagy béke. Nem is lehet másképpen. Még mindig csak emberek vagyunk. Még mindig messze és fe­lettünk, elérhetetlen dimenzióban és légies tisztultságban a — méh, a termesz és a hau gya. . - - - . c csolatban. Hivatalos helyen természete­sen sietnek megcáfolni ezt a beállítást ét bizonyára némi joggal. Nem kevésbé igaz azonban az is, hogy a legutóbbi ese­mények olyan természetűek, hogy «zok komolyan veszélyeztethetik a Ta- tarescu és Titulescu között egyes nagy külpolitikai problémák tekintetében fennálló egyességet. Az igazságot természetesen csak akkor tudjuk meg, ha Titulescu visszatér aa országba. „INCULETZ ÚGY TESZ, MINTHA NEM TUDNA SEMMIRŐL" A helyzet nemzeti parasztpárti oldalon csaknem változatlan. Ezt mutatja Ar­mand Calinescu volt alminiszter nyilat­azt az eshetőséget sem, hogy a szinnjaj események kihatásai módosítani fogják a belpolitikai helyzetet, illetve a nemzeti parasztpárt vezetőségének magatartását. A 1 ITULf* SCU-.tJGY Az Adeverulban Scrutator azt az érte­sülését közli hogy Titulescu csak a jövő hét végén tér vissza az országba, miután a Népszövetség október 3 l-iki ülésén föl­tétlenül részt kell vennie. — Egyes politikai körökben — írja Scrutator — ezzel szemben azt állítják, hogy a külügyminiszter hazatérésének állandó halogatása azokban a nézetelté­résekben leli magyarázatát, amik közte és a kormány között eletkeztek bi/o- njos, napirenden levő kérdésekkel kap-

Next

/
Thumbnails
Contents