Brassói Lapok, 1936. június (42. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-01 / 125. szám

í «•' I * t: if t 2. ofáa? • ,v 1936 juntas 1 f Grandi javaslatot tett Angliának az olaszellenes rendszabályok megszüntetésére 4 DarJaneMáU ujrafegyvérzésének kérdése kerül mos! a nemzetközi fórumok elé London, május 31. A Daily Telegraph jelentése szerint Eden es Grandi, Olaszország londoni nagykövete tanácskozása alkalmával az olasz követ azt a javaslatot tette, hogy a júniusi népszövetségi ülésen az angol kor­mány kezdeményezze az olaszellenes rend­szabályok megszüntetését. Eden válasza nem ismeretes, de ugyancsak a Daily Telegraph azt jelenti, hogy a mai an­gol minisztertanács sem a megtorlások, sem pedig az olasz—angol viszony megjavításának kérdésében nem döntött. Állítólag befolyásos angol körökben az a vélemény, hogy Mussolininek az angol—olasz viszony megjavítására vonatkozó erőfeszíté­seit jóindulatunknak kell tekinteni. Az olasz nagviTövet javaslatával kapcsolat­ban a News Chronicle azt jelenti, hogy Anglia már azzal is meg volna elégedve, ha az olaszellenes rendszabályokat a Népszö­vetség szeptemberi közgyűléséig fenn lehet­ne tartani. A lap szerint ennek mi akadálya sincs, mert hiszen Grandi olasz követ az Eden külügymi­niszterrel való megbeszélése alkalmával nem fenyegetőzött azzal, hogy Olaszország kilép a Népszövetségből, amennyiben Anglia az olasz­ellenes rendszabályok fenntartásához tovább­ra is ragaszkodik. Ellentétes véleményen van a Morning Post, amely viszont azt állítja, hogy minden feltétel nélkül a megtorlásokat nem lehet és nem szabad megszüntetni. A rendszabályok eltörléséről csak abban az esetben lehet sző, ha előbb azon államok biz­tonságának fokozására, amelyek az egész olasz—abesszin viszony és kérdés ügyében a Népszövetség csődjét látják, megfelelő lépé­sek történnek. Barcia, az uj spanyol külügyminiszter sem hajlandó máról-holnapra és minden ellenszol­gáltatás nélkül a rendszabályokat megszün­tetni. A spanyol külügyminiszter beszámolót tartott a parlamenti pártok vezetői előtt és a spanyol külügyi bizottságban és ezalkalom- mal azt fejtegette, hogy ő és az ország az olasz—abesszin kérdés rendezésével kapcsolat­ban a népszövetségi alapokmány szigorú be­tartása mellett van. A nemzetközi politikának mai érdekessége még, hogy Rüsdü Arras török külügyminisz­ter az érdekelt államok külügyminisztériumai­nak megküldötte már a tengerszorosok ujra- felfegyverkezésének konferenciájára szóló meghívóját. A meghivó szerint az első érte­kezletet junius 26-án Montreuxban tartják meg. ,4 kisebbségi közönség lassan elszokik a mozibajárásiól' Komoly-e a filmeseknek a film nyelvrendelete ellen való tiltakozása? Minden film ssáxeser lejjel hevesebbe her ül, &a nincs rajta magyar felírás Oradea, május 31. A romániai filmkölcsönzők és mozitu­lajdonosok Or adea-M airen megbeszélést tartottak, amelyen a filmek magyarnyel­vű feliratainak eltiltása ellen tiltakoztak. Az értekezleten nemcsak az erdélyi és bánsági, hanem a bukovinai filmkölcsön­zők és mozitulajdonosok is jelen voltak. A felszólalók panaszaiból kitűnt, bogy » legújabban kiadott filmrendelet alkal­mas arra, hogy a kisebbséglakta lielyeken. elszoktassa a kisebbségi mozilátogató kö­zönséget a mozilátogatástól, mert a fihn- feliratokat nélkülözi ez a publikum. Ki­mutatták a gyűlésen, hogy az államot mintegy negyven-ötvenmillió lej kár éri, ha nem változtat a rendeletén,^ ehez az összeghez járul még a filmenként fizetett négvezer lej taxa, amelyet a feliratokért kapott a nemzeti filmgyártási alap. De nem szabad elfeledkezni a kincstár to­vábbi nagy veszteségéről, mert repülőbé­lyeg és adócsökkentés is lesz, ha a ki­kisebbségi közönség nem pártolja megfe­lelő számban a mozikat. Együk román mozitulajdonos hangsú­lyozta, hogy a filmrendelet alkalmas ar­ra, hogy az ország francia orientációját megingassa, mert a német filmek igy el­sőbbséget élveznek éppen a rendelet alap­ján, miután a német nyelvet sokan beszé­lik az országban. Kérni fogják az angol, francia és amerikai követségeket, hogy a kormánynál tegyék meg a lépéseket a filmrendelet megváltoztatása érdekében. Hivatalos statisztika kapcsán megálla­pítást nyert, hogy hétköznapokon a 35 éven felüliek, mig vasárnapokon az ezen az életkoron aluliak látogatják főként a mozikat. Az irodalmi román nyelvet pe­dig kizárólag a legfiatalabb évjáratú mo­ziiá togatók ismerik . EzzeT a jelentéssel szemben fővárosi szerkesztőségünk együk munkatársa be­szélgetést folytatott egy ismert filmszak­emberrel, aki a következőket mondotta: — A magyarnyelvű feliratok betiltása egyes filmkölosönzők számára tiszta ha­hogy a betiltás mögött közbenjárásokat kell keresnünk. A filmgyárak általában ugyanis minden filmből csak egyetlen kó­piát küldenek, amelyet már ellátnak ro- mánnydlvü felirattal. Ez a kópia fut az Ókirályságban és Besszarábiában. Erdély és a Bánság számára külön magyarnyelvű kópiát kell cináltatni, ami 100 ezer lej többletkiadást jelent és rendszerint fel­emészti a film Erdélyből befolyó jövedel­mét. Erdélyben ugyanis csak hat úgyne­vezett „jó“ város van, vagyis olyan vá­rosok, amelyekből nagyobb hasznot lát a kölcsönző. Ezek közül három város — Sibiu, Brasov és Timisoara — úgyneve­zett német piac, mig Arad, Oradea és Cluj magyar piac. A német piacra a film kölcsönző leküidi a román felirattal már ellátott és eredetiben németül beszélő fil­met s igy ott nincs semmi külön kiadása. A magyar helyekre ellenben százezer lej költséggel uj magyar kópiát kell csinál­tatni. Az, hogy a kormány betiltotta a magyar felírásokat, azoknak például, a kik német filmet vásárolnak, tiszta ha­szon. Amint ebből a nyilatkozatból kitűnik: a filmszakmának nem nagy érdeke, hogy a miniszter a filmek nyelv-rendeletét ^visszavonja és igy nincs kizárva, hogy az oradeai gyűlés úgynevezett „tiltakozása“ csak tessék-lássék megmozdulás annak igazolására, hogy a „közönség érdekében“ a filmesek mindent megtettek. Amennyi­ben ennek a langymeleg tiltakozásnak nem lesz eredménye, a filmesek a közön­ség előtt majd arra hivatkoznak, hogy ők mindent megtettek, ami csak megtehető, de a dolog nem sikerült. W^ia_^?aijla a megtorlás narrtnciál M angol Katonaság erélyes fel­lépése íolqíán egész Palesztiná­ban elhalkult a mozgalom /Is arab lapoh (járomnapos lünietösstrájhja Jeruzsálem, május 31. Palesztinában egyre csendesebb a helyzet. Ennek az a magyarázata, hogy az angol ka­tonaság most már erélyesen lép fel minden rendbontás ellen. Mai jelentéseink szerint a pró támadásokra is gépfegyvertüzzel fe­lel, ami arra mutat, hogy nyilván London a drasztikus megtorlás parancsát kiadta. Ez a keményebb kéz kijózanította a lázadó egységeket. Mindössze néhány helyen történ­tek még csak rendbontó kísérletek. Egy pár bombát dobtak még és a telefonvonalak ellen is elkövettek merényleteket, de sok eredményt nem értek el. A szombatra virradó éjszaka egyáltalában nem történt incidens. Péntek este, amikor az arabok a mecsetekből jönnek ki, szintén nem volt összeütközés. Mindösz- sze Jeruzsálem északi részében történt néhány merénylet-kísérlet, amelyet azonban erőteljes Ezűlkalommal fegyoertüzzel némitottak el. szón — mondta — s ezért nem lehetetlen, több arab elesett. A Lyda-tól északra fekvő Modern Mozgó, Brssov Telefon <016. Ma és a következő napokon bemutatásra kerül ■ GARY COOPER, MARION DAVIES, JEAN PARKER A titokzatos 13-as (A 13-as kém) Leghatalmasabb kémfilm - Izgalmas háborús ie'enetek - Mell ék műsor - Jurnal - Magyar fe iratok. Vasárnap és hétfőn d. e. 11 ólakor nagy matí téeláadásoll : A fehér mámor. Vasárnap d. u. minden előadáson kisorsolásra kerül 4 állandó szabadiagy a mozi egy hónapi ingyen látogatására. A belépőjegy egyben sorsjegy is arab es vasútvonal mentén is összeütközött az katonaság a lázadók egy csoportjával. Itt gépfegyverek léptek működésbe ugyancsak sok arabot megöltek. Jaffában, a mecsetekből hazatérő arabok megtámadták azokat a skót katonákat, akik a jaffai főpóstát őrzik. Nazarethben pedig az arabok egy kisebb csoportja fenyegetőleg lé­pett fel az angol járőrök ellen, mert a nap folyamán egy száguldó katonai gépkocsi el­taposott egy arab gyermeket. AZ ARAB LAPOK HÁROM NAPON ÁT NEM JELENNEK MEG A forradalommal szemben való erőteljesebb és erélyesebb angol fellépés jele még az is, hogy az angol fökormányzó a mozgalom negyven vezérét rendőri felügyelet alá helyezte és azokkal szemben házifogságot rendelt el. Ezek az arab vezérek nem hagyhatják el la­kásaikat. i A szíréjkólókkal való egyetértés hangsúlyo­zásaként az arab lapok egyébként elhatá­rozták, hogy néhány napon át nem jelennek meg. Ez a tüntető sztrájk egyelőre három napig tart. rdekes a Havas-irodának az a jelentése is, amely szerint Jeruzsálem régi negyedében olasz plakátokat találtak. A plakátok közük, hogy a zsidók a fasizmus ellenségei, anar­chisták és a kereszténység halálos ellenségei. Az angol hatóságok most meg akarják állapí­tani, hogy miképpen kerültek ezek az olasz- nyelvű plakátok Jeruzsálem utcáira. ön egészséget vesz, ha csak Primeros-t" kér, ami elismerten a legfinomaob és legmegbízhatóbb. Mert ma nem létezik jobb, mint Primeros. 1 pénzütfvráteztériugn szabaddá fette a köztisztviselői kinevezéseket és előléptetéseket Bucuresti, május 31. A pénzügyminisztérium közölte az összes minisztériumokkal és autonóm pénztárakkal, hogy junius elsejétől kezdődőleg szabaddá teszi a költségvetési törvény 4. szakaszának al­kalmazásút a tisztviselők kinevezésére és előléptetésére vonatkozólag. Eszerint az uj állami költségvetésbe felvett állások, ha üresek, betölthetők s az összes minisztériu­mok eszközölhetik a törvény megengedte kinevezéseket és előléptetéseket. A személyzeti bizottságoknál most tárgya­lás alatt *evő kinevezések és előléptetések mind junius elsejétől fogva lesznek számítan­dók, tekintet nélkül arra, hogy a vonatkozó királyi dekrétumok mikor jelennek meg. Ennek a rendelkezésnek erősen kormány­távozási szaga van, mert a kormányok, a ta­pasztalat szerint, távozásuk előtt szokták sza­baddá tenni a kinevezéseket és előléptetése­ket, nem törődve a kormányzásuk első idejé­ben annyit hangoztatott takarékossági jel­szavakkal. Közeledik a hatalom átadásának napja, igyekeznek hát még gyorsan bejuttat­ni minden üresnek minősíthető állásba a ma­guk emberét. II Kettős rabtógyifkosség után most a bufiuBi rabbi házát akar­ták kirabolni a haramiák Buhus, május 31. Röviden megírtuk, hogy borzalmas rablógyilkosság történt Buhusban. Há­rom ismeretlen tettes az ajtókat feltörve behatolt Haim Mehr 83 éves többszörös 'milliomos lakásába. A tettesek előbb a ház cselédleányát megkötözték és a padlásra cipelték fel, majd hehatoltak Haim Mehr és 75 éves felesége hálószo­bájába. A két szerencsétlen öreg emberi összekötözték, majd feleségével együtt agyonverték. A gyilkosok borzalmas tet­tük elkövetése után egyik szekrényt fel­törték és onnan 120 ezer lejt elraboltak. A rablógyilkosságot a ezomszédok fe­dezték fel: a hálószobában a>z öreg Haim és felesége összezúzott testtel hatalmas vértócsában feküdtek ágyukban. A cse­lédleányt a padláson találták meg össze­kötözött állapotban. Az azonnal megindult nyomozás so­rán az a feltevés merült fei, hogy a rab- Jcgv'l kosok Rn cn „ Ivi szöktek. Elfogatá- sukra széleskörű intézkedés történt. Az elmúlt éjszaka ugyancsak Buhus­ban ismeretlen tettesek Friedman rabbi lakásába akartak betörni. Az éjjeli őrök azonban figyelmesek lettek a betörők munkájára és megzavarták őket. A be­törők elszaladtak, az éjjeli őrök utánuk lőttek. Valószínű, bogy a golyók megse­besítették a betörőket, de azért el tud- tak menekülni. — Megszökött a kiskorúak börtönéből és egy éjszaka nyolc helyre ‘tört be. Clujról je­lentik: A rendőrség letartóztatott egy Para- schin Savu nevű cetateaalbai fiatalembert, a kiről megállapították, hogy pár nappal ezelőtt! egész sereg betörésért öt évre a cluji kisko­rúak börtönébe szállították. Három nap után azonban megszökött a börtönből és egyetlen éjszaka nyolc betörést követett el a város különböző pontjain. A letartóztatott fiatalem­bert áíkisérték az ügyészségre. Repülés Pisfyam fürdőbe Csak 3 órai repülés a Vágvőlgyi tavaszba. Uj: 50% engedményt a viszarepülésnél 21 napi kúra után, nyújt a Pistyan iroda, Cluj, Sttada Fäntänelei 7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents