Brassói Lapok, 1936. szeptember (42. évfolyam, 202-226. szám)

1936-09-02 / 202. szám

A miniszterelnök programnyilatkozata szerint XLII. évfolyam Főszerkesztő: Szele Béta dt. Szerda 1936. évi szeptember 2 202. szám. _ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre havonként át lejT"kézbesítéssel 74 lej,ugyanez Braşov-bşn 70 lej. — Külföldre negyedévenként ?00 lej. Magyarországra: negyedévenként 12 pengő. HIRDETÉSEK dija hirdetési oldalon 5 lej,páros (bal) szövegoldalon 5.50 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 6 lej négyzetcentiméterenként Hirdetési dijak előre fizetendők. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: Braşov, Sír. Regele Carol 56—58. Telefonszámok: kiadóhivatal 82- szerkesztőség 83 jf i "> rrsrr?T7 r*xw? vu i >» . n y - ■ v egyetein Könyvtara X'U Ii a i' _<*.j * Ferenciek tere 4 A rend helyreállítása és az ország felfegyverzése az nj kormány két főfeladata Leszerelik a fegyveres gárdákat és megszorítják az egyetemi önkormányzatot Több francia lap szerint Tifuléscu rövidesen büfügyminiszéer lesz — a nemzeti paraszépári kormányában Bukarest, szeptember 1. j A hirtelen és meglepő módon átszervezett Tatarescu-kormány, miután a oasárnapra virradó éjszaka Szinajában letette az esküt és vasárnap megtárgyalta a miniszterelnök kifejtette további teendőit, hétfőn hozzálátott az államügyek intézésének folytatásához. Ki­mondottan belpolitikai szempontokból nézve, a kormányban nem történt semmi olyan je­lentősebb változás, ami lényegesebb pálfor- dulásra mutatna. A fővárosi sajtó és közvélemény szinte egy­behangzóan úgy fogja fel a nagy titokzatos­sággal, majd nagy garral végrehajtott kor­mányátszervezést, hogy Titulescu és Radu- lescu Savéi kiejtésén kívül voltaképpen nem történt egyéb, mint egy francia négyes-figu­ra a Tatarescu-kabinet kebelében. A hasonlat kétségtelenül találó és jellemző. Katóban, a miniszterelnök nem tett mást, mint hogy a jobboldali, főleg hitlerista szellemű rendbontó mozgalmak támogatásával leginkább vádolt két miniszterét átléptette a reszorthoz s he­lyükbe két uj embert léptetett be. Ez tény­leg csak szemfényvesztést célzó játéknak mu­tatkozik, annyival is inkább, mert hiszen Inculetz belügyminiszter miniszterelnökhe­lyettesi minőségében is legalább éppúgy be­folyásolhatja a betétlapotokat, ha ugyan nem. fokozottabb mértékben, mint ahogyan eddig módjában volt. A Tatarescu-kormány szombati rejtélyei jié gyestáncát" tehát Titulescu külügymi­niszternek a „megújított" kabinetből való ki­maradása teszi mindenekfölött különleges je­lentőségűvé és horderejűvé, ügy az ország­ban, mint a külföldön ez a tény keltette a legnagyobb meglepetést, szenzációt s ebből vonják le a legfigyelemreméltóbb következ­tetéseket. Hogyan? — vetődött fel világszerte a kérdés —, hát lehetséges-e, hogy a jelenle­gi, igazán rendkívül válságos nemzetközi vál­ság közepette ne Titulescu képviselje tovább a román külpolitikát? Lehetséges-e ez kivált­képpen akkor, amikor a Tatarescu-kormány^ nyilván tovább is ki akar tartani az eddigi franciabarát tájékozódás mellett, hiszen Titu­lescu helyét az ugyancsak franciabarát An- tonescu volt pénzügyminiszterrel töltötte be? Mi vezethetett Titulescunak az átszervezett Tátarescu-kormányból való kimaradására s mi lehet ennek a következménye? — kérdi ezek után az egész európai közvélemény. ég- tére köztudomású, hogy még julius lü-ikán, amikor Titulescu minisztertanácson legutóbbi külpolitikai beszámolóját tartotta, a kiadott hivatalos közlemény szerint a kormány egy­hangúlag helyeselte Titulescu külpolitikáját, azt a magáénak is vallotta s köszönetét fe­jezve ki Titulescunak, korlátlan bizalmat is szavazott neki. Mi történt julius 16-ika óla máig, a külügyminiszter és a kormány feje, vagy más alkotmányos tényező közölt micso­da nézeteltérés támadt, amely igazolja Taia- rescu ilyen eljárását egyik munkatársával szemben, aki iránt még egy hónappal czelölt az egész kormány korlátlan bizalmát fejezte ki? — kérdi még az Universul is. Egyes magyarázatok szerint Titulescu már legutóbbi fővárosi tartózkodása alkalmával benyújtotta lemondását az uralkodónak, az- hogy szabadságáról való visszatérése után nem hajlandó a kormányban való rész­vételével jóváhagyni a Tatarescu-kormány belpolitikáját, amelyet főleg Inculetz beli'gy- és Pop Valér igazságügyminiszternek a jobb­szélső áramlatokkal szembeni ismert maga­tartása jellemzett. Titulescu rámutatott ana, hogy a hitlerista propaganda megtüróse, vagy elősegítése nem egyeztethető össze az ö kül­politikai irányvonalával. Minthogy a Tuta- rescu—Inculetz—Pop Valér triumvirátus le­váltását óhajtotta s ellenkező esetre lemon­dása véglegesnek való tekintését kérte. Ezt a feltevést megerősíti az a tény, hogy tatarescu miniszterelnök szombaton fel sem szólította Titulescut a megújított kormányába való be­lépésre, ami egyértelmű volt lemondásának végleges tudomásulvételével és annak belátá­sával, hogy minden kísérlet hiábavaló: Titu­lescu úgysem kíván tovább együttdolgozni a Tatarescu-kabinettel, hanem — amint a ko­moly Temps is állítja — csak egy újabb nem­zeti parasztpárti kormány külügyminisztere akar lenni. Hogy mi következik ezután? Arra követ­keztetni lehet elsősorban abból a körülmény­ből, hogy Titulescu — a Havas-nok tett nyi­Az uj Tatarescu-kormány tagjai — a mint megírtuk — a szombatról vasárnap, ra virradó éjszaka fél 12 órakor érkez­tek Sinaiába az eskütételre. Az állomás­ról egyenesem a kastélyba hajtat­tak. Az eskütétel után Károly király mindegyik miniszterrel elbeszélgetett. Az eskütételi ceremónia után Tatares« cu miniszterelnök nyilatkozott a sajtó számára. — Kormányzásunk utolsó útszakaszá­nak megfutására szükségesnek véltem a kormány széleskörű átszervezését, — kezdte a miniszterelnök. — Az uj mi­niszteri együttes az eredeti program ke­retében ugyanazt a bel- és külpolitikát fogja érvényesíteni, amelynek alapján három éwel ezelőtt a kormányt átvettem. Az uj kormány egyöntetűség-többlete biztosítani fogja a kormánytevékenység egységességének maximumát minden megnyilatkozásában• Elsősorban fenn fogjuk tartani a belső rendet. A miniszterelnök ezután hangoztatta, hogy az országban nyugalom van, az utóbbi időben azonban „egy mesterséges zavargás-hullám, amelynek semmi köze az ország szükségleteihez és leikéhez, a kilengések és erőszakosságok állandó moz­galmává kezd átalakulni. Ezt a India• mot uralni kell s igy is lesz." — Az összes politikai szer1. k sza­badon fognak fejlődhetni a fenn é ) tör­latkozata szerint — teljes cselekvési szabad­ságot tart fenn magának, továbbá a Temps cikkének következő passzusából: „Titulescu nem az az ember, aki könnyen beletörődik dolgokba és felhagy egy harccal, bármilyen is ez. Kétségtelenül újból fontos szerepet fog játszani országa politikájában, mihelyt meg­történik a nemzeti parasztpárt •íjjácsoporto- sulása s mihelyt a parlamenti kerék megint fordul egyet." Ha szem előtt tartjuk azt a híradást, amely szerint Titulescu Cap Mar- tin-ba hivatta Lupu dr.-t és Madgrarut, a nemzeti parasztpárt főtitkárát, aki: >r nyil­vánvaló, hogy a Quai d‘Orsay félhivatalos lapja ez alkalommal sem hajítja el a sulykot következtetésében. Az Universul megállapítja, hogy a kor. mány távolról sem került ki megerősödötten a né gyesfigurából. Ellenkezőleg, uj alakjában még gyengébb lesz, mint ezelőtt, mégpedig úgy bel-, mint külpolitikai szempontból. Viszont, ha tényleg az a helyzet, -oggal hi­hetik belpolitikai körükben azt, hogy a 7 a- tarescu-kormányzásnak „ez az utolsó szaka­sza ", ahogyan maga a miniszterelnök nevez­te, aligha lesz huzamos. A nemzetközi hely­vények keretén belül, de ugyanezen tör­vények keretében el fogjuk nyomni és meg fogjuk torolni az összes rendbontá­sokat és kilengéseket. A kormány nem fogja tűrni, hogy az erőszakot elvi ma­gaslatra emeljék, valamint azt sem, hogy a törvényesség semmibevevése rendszer­ré váljék. Ezután bejeClentette a miniszterelnök, hogy a kormány le fogja szerelni az összes gárdákat, akár a politikai aréna jobb-, vagy baloldalán találja is azokat. Remélhető, hogy ezeknek a régi és uj gárdáknak a szervezői önként véghezvi- szik ezt a leszerelést az ország nyugalma érdekében. Itt a miniszterelnök felszólí­totta a lelkiismeretes románokat, hogy működjenek közre a közéleti feszültség enyhítésében és megbékítésében, mert ezt megkövetelik a súlyos körülmények. Megteremti a kormány az egyetemi fe­gyelem uj alapjait is s egyik legelső fel­adata lesz az egyetemi élet politika- mentesitése. Ezenkivüű folytatják a kormányprog­ram megvalósítását, meggyorsítva a me­zőgazdaság és a hitelélet újjászervezésé­re irányuló intézkedéseket, valamint a munkásosztály szükségleteinek szociális reformok utján való kielégítését. A kormány az eddigi külpolitikát foly­tatja, amelynek végrehajtója az utóbbi zet annyira feszült, hogy az ország kül- és belpolitikájának teljes összhangbahozisa nem várathat sokáig magára. A külpolitikát ugyanis tudvalevőleg mindig megfelelő belpo­litikának kell alátámasztania, ami eddig —• igy látták ezt mindenütt — nem állt fenn. 4 Tatarescu-kormány eddigi belpolitikája két­színű volt, mert nyitva akarta tartani a Né­metország felé való átiájékozódást is. Úgy- látszik, ennek terve egyelőre lekerült a napi­rendről, mert Goga berlini útja nem járt olyan eredménnyel, ami biztos alapot adhat­na a teljes jobbrakanyarodáshoz. A nemzeti parasztpártnak a kormány át­vételéhez szükséges felkészültsége időt adoti a Tátarescu-kabinetnek arra, hogy harmadik változatban is vezethesse még egy ideig al ügyeket s hogy talán — az ellenzék-bevonulás előtt — rendbehozhassa annyira szétziláló- dott politikai szénáját. Tatarescu miniszter« elnöknek még megadatott, hogy a kormány-t ból való távozása előtt ne kelljen kiejtenig kabinetjéből két legbensőbb munkatársát, g kik egyébként annyi nehézséget okoztak po litikájának, a belső egyensúly és nyugaloM fenntartása terén. időben Titulescu volt, akinek a miniszS terelnök ezen az utón is teljes elismeréséi fejezte ki. Ez a külpolitika — hangoz^ tatta a miniszterelnök — nem egy emí bér és nem egy párt, hanem egy égési nemzet politikája, nemzeti politika, a melynek állandó célja a balárok meg< védése és a béke megőrzése. Minthogy pedig ennek a bökepol bikának záloga a( haderő, a kormány még fokozottabban folytatja hadfelszerelési programját i első minisztertanácsa meg fogja oldani egy újabb 5 milliárdos hitel kérdését g további hadianyagmegrendelések fedezék sőre. A kormány legfőbb gondja az or­szág feÜfegyverzése, — fejezte be nyilat-1 kozatát a miniszterelnök A megújított Tatarescu-kormány tagjai éjjeli 1 órakor utaztak vissza a főváros­ba. Csak Franasoviei közlekedésügyi mi­niszter marad Szimajában­Köszöae- és klmagyarázé távirat Kescunak Nyilatkozata külpolitikai részének! megfelelőüeg Tatarescu miniszterelnök hosszú táviratot intézett a Cap-Mar tini lan szabadságit töltő Tituletcuhoz. Köt szünetét fejezi ki s rámutat, hogy a korS mány politikája most egy pártbeli, egy{ séges összetételt. kíván meg. Antonesc^ Tatarescu miniszterelnök nyilatknzata az „uj“ knrmány feladatairól

Next

/
Thumbnails
Contents