Brassói Lapok, 1937. január (43. évfolyam, 1-4. szám)

1937-01-27 / 1. szám

XLlil. évfolyam 1. szárn. ELŐFIZETÉSI Főszerkesztő: Szele Béla dr. ÁRAK: Belföldre havonként 6C ’ kézbesítéssel 74 lej, agyanéz Brassóban 70 lőj. — Külr'ildre negyedévenként '10 »f. — Mag; negyedévenként 12 pengő. — HIRDETÉSEK dija Oirdetési oldalon 5.50 lej, páros (bal) szövegoldalon fc lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 7 lej rá~vzetcentiniéte­renként. — Hirdetési dijak előre fizetendők — Szerkeszt őség és ki-i lóliivatnl: Bra§ov Str Regele Carol -5^ — Telefonszámok kiadóhivatal 82. szeri fwtőség 83. Szerda 1937. évi január 27 — Magyarországra Az olvasóhoz Több, mint kéthónapos kényszerű né­maság után első szavunk szóljon az ol­vasóhoz. Nehéz helyzetünk Len olvasóink nagy tál-« rónak szilárd kitartása, ro­kon szén »‘’nek és együHevz-sének nap- n«p után történő megintő megnyilatko­zása ado't erőt és hitet rnkynk is a kr tartásra Bizonyság volt ez nz együttér­zés arról, hogy lapunk tényleg a közvé­lemény elejével szólalt ami- szólhatott s hogy hangjának elnémulása nyonasztó, scimiiitcie irányban ne*n hasznos. nem megnvuu'ptó és nem VersitSpRó csöndet hagyott maga után. Néha a csönd szó« a Icgharsányabb®n s a mi ecetünk ez az eset volt. Hiányoztunk olvasóinknak. És hiányr.ztunk abból a karud-íl is, amely a román ni magyar kisebbig egvetemes- ségém l rsak akkor hüiéges. tájékoztató, figyelme/fető és államép) iő hangja és akarata, ha benne van a mi külön szála műnk is. Mindez iga/o ódott ez ala<t a több, mbit kéthónapos kérys/- rszüncte- lésíink aJatt. Az űrt. amelyet meg mk után hág-, tunk, nagyon érezte o! asókö ztiuségülik és nagyon érezte a lOjuániai magyar kisebbségi közvélemény Iladd könyvelj.ik el ezt most nyereségként s olyan vigasztalásként, nmo'y komoly er­kölcsi vagy on tételt je!en( a jövara. Ol- vawiközib ségünknek, az erdélyi inigynr kisebbségi közvéleménynek Nomoly szüksége van reánk g meri ez így van, s»;:k»irge van reánk az nllamliatal tmnak is, amely ennek a kisebbségnek a sorsát nemcsak kezében tartja, boncai felelős is érte. politikailag és erkölcsileg eg raránt. Nem kételkedhetünk abban, hogy kény- szerű némaságunk feloldásánál é'vénye- eiilt ez a politikai belátás és megfontolás is. És ezt megint csak olvasóinkiak kik szűnhet jiik. azoknak nz o1 vasoknak, nk k rok on szén vükkel és együttérzésük­kel kitartottak mellettünk s k’taHásuk- knl nekünk is segitettek kitart3«! és re­ményien!. És meg nem szűr őén dolgozni azért, hogy a romániai wsgynr kU-*hbsé gi sajtók/.;ns újra teljes legyen s mint ilyen, nire értékelhető, tájékoztató fi- gyeliii, 7tr tő tényező lehessen a.? állam­élet felelős irányitói előtt is. Kisebbségi újságot írni ma nehéz és felelősségteljes feladat. Nagy higgadtsá­got, szinte a végletekig hJíobozoR meg- loiitoltságot követel minden irányhnn. A kisebbségi újságírónak ma bölcscbbnek kell lennie hogy ne vétsen a körűi'okin­tés és ónmérsékellés annyira szűk égés szabályai ellen, önmérs?» lőnek KcO 1 len­nie. hogy megmaradhasson igaznak cs bátornak népe szolgálatában és l'örüi te­kintenek, Logy használni tudjon annak a mngasabbrendü elgondolásnak, nme’y a népeket nem elválasztja, hanem össze­hozza. Még mindig erősen és hitt ni vall­juk. hogy országépitő é-’ek Rí mánia gazdanépének, a románságnak és legna­gyobb kisebbségének a n: agyi-súgnak becsületes liegyezése. Nem ad; ik fel ezt a gon lolfllct most sem ■; me »ordbáltalá sunk ideje csak büUcsebbc és kirítt tekin többé lett ennek a feladatnak « szolgála­tában, de el nem bátorlalanitott s gyáva­ságot nem ültetett belénk. Politika. hí­A vakbé műtét után «la hogyíéte felől és úgy az • lasz király, mint siijá. nevében jókizánságait fejezte ki. Ugyancsak Flórencbe érkezett l.rgc- siunu, Románia római köve'e, valamint Ma ifi' dr. udvari orvos, aki a szanató­riumban LeLató vizsgálóinak vetetie aló a nagvvUjdát Mamulea dr. körülbelül egy óra hosszat tartózkodóit a szanató- riu’"btn és azt a beteg kéz Alorvosai Stori és Ancon8 orvostanárok larsascgá- ban hagyta ei, megelégedését feie/ve ki a nagvv: jda állapota és a gondos keze­lés fölött. '.z i *vosi vizsgálat eredmény ?k*j fen itjabb jeiertéot adtak ki, ameive* a Ste- íani-iigynökség továbbított. Á jelentés »gy hangzik: ..Őfensége Mihály nagy vajda az éjsza­kát lm . rtősen jól löífö'/e. Az íaf :en zás jelenségek a szokásos lefolyfisrak. A Li te?, ália'aiios állapota; jó. A hőin'*rsék let: 38 Érvelés: 90-“ A jel öntést Mamulea, Stori, Anccna és Conli orvistanárok írták alá. VI. György angol kirílv telefonon ér­deklődött őfelségénél Mihály nagyvaj­da hogyíéte felől. Viktor Emanuel olas« tirálv szintén telefonbeszélgetést folyta, toli Károly királlyal, reményét fejezve ki a nagyvajda mielőbbi felgyógyulása-! ban. MTK1 ŐS HERCEG A JAVULÁS! UTJÁN A hivatalos távirati iroda jelentése szer.in Miklós, herceg vörhenvben ineg- betegeJí'.* A betegség normális lefolyá­súnak ígérkezik. Őfenségét snagovi vil­lájában érolják. A Ugjt'hb kiadott or­vosi jelentés szerint a királvi herceg állapota fokozatosan .javul A láz, ura, .’v szem! Hton we 38 fok vt/{. csökkenölieu van Újabb jelentések ezerint Őfelsége ál­landó telefonösszeköttetésben van azzal a llórepicei szanatóriummal, ahol Mihály nagyvajdát ápolják. Flórenc: jelentés szerint a gyógyulás folyamatában nem adóit be változás. Miklós herceg állapo­ta is kielégítő. A fenséges betegek, valamint a királyi család iránt világszerte nagy rokonszenv ny ilvánul meg. Koronás tőktől és előkelő közciíeíi személyiségektől állandóan ér­keznek a gyógyulást kívánó táviratok Liberális beállítottságú tábornok kapott kormányalakítási megbizásl Japánban A hadsereg elégedet!en a megoldással s külön pírtot szervez az uj választásokra, miután reménytelennek tartja Ugaki tábornok kormányalakítási kísérletét Tokió, január 25. Az erősen vajúdó japán belpolitikai élet súlyos jelentőségűnek látszó fordulathoz ér­kezett. Az utóbbi időben a parlamenti ellen­zék annyira megerősödött, hogy a korniánv alig tudta tartani magát a megújuló táma­dások tiizében. Hirota kormányelnök ngy akart kiegyensúlyozni, hogy a költségvetés összeállításánál a hadügyi költségvetés terhé­re engedményeket tett, amivel viszont a tábor­noki kart és a jobboldali pártokat is magára haragította, anélkül, hogy az ellenzéket ki­engesztelte volna. így két tűz közé került és a múlt hét szombatján kénytelen volt lemon­dani. A Hirota-kormány bukása igen nagy izga­lomba hozta Japánt. A jelek arra mutatnak hogy most dől el a harc a hadsereg és a politikai pártok között. A tábornokik és a hadsereghez huzó jobboldali pí^ok egyrésze arra számított, hogy a mikádó megteremti a lehetőséget a katonai diktatúra bevezetésére, vagy legalább is kifejezetten jobboldali poli­tikusnak ad megbízást az uj kormány meg­alakítására. Érthető meglepetés: keltett tehát ezekben a körökben, hogy íz uj kormán.y megalakítására egy tábornok kapott ugyan megbízást, de olyan tábornok, akinek a par­lamenti ellenzékhez vannak kapcsolatai s ál­talában mint liberális beállítottságú poliukvsi ismerik. Ez a tábornok Ugaki, aki Korea kor­mányzója volt legutóbb, 1922-ben és 1925-ben pedig, mint a liberális pártok egyik vezér- egyénisége, jelentékenyen hozzájárult ahhoz, hogy gazdasági okokra való hivatkozással a hadsereg négy hadosztályát feloszlassák. Emi­att igen kevés rokonszenvre számíthat a ka­tonai körökben, liberális körökben viszont úgy könyvelik el az ő megbízatását, mint a mikádó bölcs döntését abban a merev szem­benállásban, amely a parlamenti ellenzék és a katonai párt között van s az utóbbi időben erősen elmérgesedett. Tokió politikai köreiben egyébként nem jó­solnak sok sikert Ugaki kormányalakítási ki- Bérletének. A tábornok megkísérli egyetértés­re hangolni a politiki pártokat, hogy együtte­sen verjék vissza a hadsereg egyre követelő­zőbb fellépését, a jobboldali pártok bekapcso­lása azonban még azzal a kijelentett céllal sein látszik sikerülni, hogy ezzel a katonai diktatúrának kell elejét venni. Valószínűbb­nek tartják azt, hogy Ugaki kénytelen lesz visszaadni a megbízatást, ami egyet jelent a parlament feloszlatásával és az uj választás sok kiírásával. A katonai párt már is hatal­masan szervezkedik az uj választásokra. „Megújhodás" név alatt alakul egy katonai választási párt, amely valószínűleg maga kö­ré csoportosítja a jobboldali pártokat is s a melynek bejelentett programja a hadsereg és a haditengerészet fokozottabb megerősítése és az úgynevezett hazafias egyesületek hatható­sabb pártfogolása. (iink ma is sokkal magasztosai)!) cs ma­gasa!)! icncUi a napi politika szempont­jainál. A humánum átfogó erejű és terű 3etü goiiíh/atát valljuk munkálandó fel­adatnak. mert tudjuk, hogy ez az .» gon­dolat. amelyben maradéktalanul elí r a kisebbségi jogokért való harc s meri eb­ben a magyarság érdekei és jogai embe­ri érdekekké és jogokká súlyosodnak s úgy követelik érvényesülésüket, hogy más népnek kára és indokolt nyugtalan­sága ne származzék belőle Maradunk tehát a/ok, akik voltunk s tartozunk az igazságnak azzal az őszinte bejelentéssel, hogy nem is kívántak mást (ölünk azok az illetékes baia, enyezők sem, «kik­nek politikai belátása és előretekintése leli ■La**’ tette kényszerű némaságunk feloldását. Többet mondani fölösleges volna. A B. L. újra jelentkezik a romániai ma­gyar sajtóéletben s kéri a régi helyét. Kérj azzal az indokolással, hogy megér­demli s erről — mint eddig is mindig —- ezután Is minden egyes száma bizonysá­got tesz majd. ( Mihály nagyvafda megnyugtató Ví. György angol kiiály és Viktor Emánuel olasz király telefonon érdeklődőit az uralkodónál a beteg hogyléte felől A vörhenyben megbetegedett Miklós herceg állapota is javult Bucurejti, január 23. Mihály nagy vajdán Fló*vncben vafc- Lclmütétet hajtottak vágn. A műtét ki­tűnően sikerült s az eredményről azon­nal értesiiet'.ék a>z uralkodót. A betegen fekvő trónörököst, aki édes­anyja meglátogatására érkezett ' lórenc- be, a szanatóriumban meglátogatta az olasz közélet számos előkelő tagja. Az eddig kiadott orvosi jelentések a légiéi ,iej.elib mértékben kielégítőnek tartják a nagyvajda állapotát. A vasár­napi nap folyamén kiadott orvosi jele ;, íés s "rin4 az utolsó hnszonrégy órában egy régebbi hülés következményekép­pen légcsőhurut lépett fel, *■/. azonban Könnyű lefolyásúnak igérkez:k A marsioli hivatal vasárnap este a következő jelentést adta ki: „Mihály nagyvajda Őfensége állapota továbbra is a legjobb, ncf.a könnyű lég csőharut lépett feL A gyógyulás folya­mata lendes- A szervezet étlapot«: jó. A hőmérséklet: 39.2. Az érverés 102.“ A beteg trónörökös meglátogatására l'h’rencbe érkezett a piemonti herceg, aki személyesen érdeklődöti a naewij-

Next

/
Thumbnails
Contents