Brassói Lapok, 1937. január (43. évfolyam, 1-4. szám)

1937-01-27 / 1. szám

2. oTda( HU» HLf Í937 január 27 Megegyezlek Genta Danzig és az aleundreltei szandzsák jövőjére nézve R listái Arras találkozik Ciano gróffal Genf, január 25. A népszövetségi tanács hétfő délután 5 órára történt összehívása arról tett tanú­ságot, hogy az időközben lefolyt bizalmas megbeszélések nagy előhaladást eredmé­nyeztek a hatalmak közti kényes kérdé­sekben. Előtérbe jutott a danzigi kérdés, ome’ynek előadója Beck lengyel külügy­miniszter. Beck ölijan javaslatot terjesztett elő, — amely összhangban áll a Danzigra vonatkozó népszövetségi egyezménnyel és kielégíti a danzigi német nemzeti szocialis­tákat is. A szabadváros uj népszövetségi fómegbizottat kap, akinek hatáskörét úgy szabályozzák, hogy minden további len­gyel-német súrlódás kikerülhető legyen A lengyel tervezet hir szerint nemcsak Anglia, hanem Németország tetszését is megnyerte s igy Danzig körül nem lesz viszály. Kedden tárgyalják le az alexandretti szandzsák, vagyis a Francia és Törökor­szág közti viszályt kirobbantó terület ügyét is. Előzőleg, még szombaton éjsza­ka, a francia és török kiküldöttek közt végleges megállapodás jött létre, amely­nek értelmében a Szandzsák Szíriához tar­tozik, de széleskörű önkormányzatot kap, esetleges kiiltámadások ellen pedig Fran­cia és Törökország közösen fogják megvé­deni. Alexandrettét a Népszövetségben egy francia megbízott fogja képviselni. Fzzel az egvességgel az európai politika egyik, a közelmúltban még háborús sza­gú viszálya is elsimult s a Népszövetség­nek már nem okoz különös gondot. Feltűnést keltett népszövetségi körök­ben, hogy Kiistü Arras török külügymi­niszter a hét folyamán találkozik Ciano olüsz külügyminiszterrel Milanóban, vagy egy déldlasz városkában. A megbeszélések tárgya elsősorban a Dardanella-kérdés Jesz. , A kisantant és a Balkánszövetség nép- szövetségi megbízottai szombaton este közebéden találkoztak Delbos francia kül­ügyminiszterrel és a főbb francia nép- szövetségi delegátusokkal. Az összejövetel Franciaország, a kisantant és a Balkán­szövetség közti összetartást volt hivatva kihangsúlyozni. sem közvetve, semmiféle érintkezésem sem volt Németország vagy Japán kép­viselőivel. Sem Radek kel, sem Pjaiakov- val nem voltak megbeszéléseim 8 általá­ban semmi közöm az egész perhez. Kö­vetelem. hogy a nemzetközi munkásság képviselőiből alakult bizottság vizsgálja meg az egész ügyet és az hozzon ítéletet. A moszkvai vádlottak inkvizícióé tör­vényszék szerencsétlen áldozatai. UTABB LETARTÓZTATASI HULLÁM? A kopenhágai Politiken mai c!kke szerint Rykov vezető szovjetpolitikust, aki hat éven át a népbiztosok tanácsá­nak elnöke volt, váratlanul letartóztat­ták. Vele együtt őrizetbe vették a moszk­vai helyőrség hét magasrangu tisztjét, llglanov volt moszkvai főpolgármestert titkáréval, Dimiírovval együtt, továbbá' Moszklajevet, Pjatakov volt titkárát. Hir szerint Radeknek és Pjatakovnak á most folyó tárgyaláson tett vallomása szolgáltatott alapot a letartóztatásokhoz. A lap véleménye szerint Szovjetoroszor- szágon njabb letartóztatási hullám vonul végig, amely számos régi bolsevikit kö­vetel majd áldozatul. TOVÁBB VALLANAK A VÁD­LOTTAK A monstreper folytatólagos tárgyalá­sán Szokolnyikov volt londoni nagykö­vet bevallotta. miszerint ő tartotta az érintkezést a Radek-féle „ellenforradal­mi központ“ ée a Zinovjev-csonort kö­zölt, fcmely azonos céllal, de Külön mű­ködött. Elismerte továbbá, hogy tárgyald sokat folytatott egv távol keleti nagyha­talom képviselőjével. Szerebrjakov volt közlekedésügyi néobiztos arról t"tt val­lomást, hogy szabotázsakciókat ^elve­zett a vasútnál, továbbá kapcsolatai vol­tak Trockij kaukázusi híveivel. TÁMADTÁK A SZOVJETBIRÁS- KODÁST A második moiiUai porben Beismerő vallomást lelt SzohohiQiKov volt londoni szovfelkOvel is Általános megbotránkozás küllődön a szovjetb ráskodás módszerei miatt „Semmi közöm az egész pörSiöi“ Trockij: Moszkv®, január 25. A Szovjetunió legfőbb bírósága a kül­föld nagy érdeklődése mellet', folytatja 1c a több neves s nemrégiben még vezető állásokat betöltött szovjetvezér ellen 'n- ditott íiimegpör tárgyalását. A vádlottak közűi külföldön a legismertebb neve Radek Károlynak van, aki hivatalos ve­zércikkírója volt a szovjetsajtónak s írásai egyet jelentettek a kormány ál­lásfoglalásával. Vádlottársai: S/.okolnyi- kov, Pjatakov, Szerebrjakov s még ti­zenhármán. A vádirat szerint a vádlottak 193V ban — párhuzamosan a korábban lelejv lezeit ée elitéit Zinovjev-féle »soporttai, de attól függetlenül — „ellenforradalmi központot szervezitek a száműzött Troc­kij utasításai alapján.“ A szervezet a szovjethatalom aláaknázásán cs a szov­jetunió elleni külhadjárat előkészítésén dolgozott, kártevő munkát készített elő, terrorista merényleteket __ szervezett a szovjet kommunista pártjának vezetői ellen, kapcsolatokat tartott fenn idegen hatalmakkal, ésigytovább. A vádirat felolvasása során megismét­lődött az a különös jelenség, ».mely már a Zinovjev-perben is nagy feltűnést ke.- tett, nevezetesen: a vádlottak sorra n legförrcdelmesebb beismerő vallomást tették és szinte sajátmagukat vádolták. Csak Radek tagadott, bár ő sem teljesen, mert annyi* magára vállalt, hogy tudo­mása volt a készülődő dolgokról. Pjata­kov visizont már mindent beismert. El­mondta, hogy az egész szervezet Trockij utoisitásai alapján épült fel és működött. Ő maga is volt Berlinben s ott szerzett tudomást a Trockij és fiese Rudolf, Hit­ler helyettese között lefolyt tárgyalások­ról. Itt a tárgyalást félbeszakították és zárt ülésen folytatták. Ratajceak vádlott szintén mindent be­ismer. Szerinte Hitler uralomrakcriilése óta Trockij elkerülhetetlennek látja a német—orosz háborút, amelyből szerinte a szovjetnek vereséggel kell kikerülnie. Trockij ezért tárgyalásokat kezdett Ber­linnel és Tokióval, sőt, utasítása alapján Radek is tárgyalt a kérdéses két nagy­hatalom moszkvai követeivel. Hasonló értelemben tett vallomást a többi vádlott is. Berlini jelentés szerint Németország­ban óriási a felháborodás a moszkvai pernek Hesst érintő része miatt. A ne­met saj'.ó egyöntetűen azt irja, hogy az egész nem egyéb a legmerészebb és leg­hal la tíanabb provokációnál. TROCKIJ CÁFOL A Mexikóban időző Trockij nvilatko zatot udctt az újságíróknak. Kijeleniet­A felkelők Madrid elleni elkeseredett ostroma másodszor is megtorpant s most a német távirati ügynökségek jelentése sze­rint Franco tábornok harmadik nagy tá­madást készít elő. Vasárnap 17 repülőgép bombázta a kormánypártiak Madrid kö­rüli állásait s ez a bombázás már az újabb gyalogsági támadás előkészítése. A főváros vérié’mi bizottságának jelen­tése szerint az időjárás erősen akadályozza a hadműveleteket. Az aranjuezi frontsza­kaszon a felkelők támadást intéztek a kor. mánymilieia állásai élllen, de kénytelenek j Voltak visszavonulni. A felkelők paruncs­ltóma, január 25 Ciano gróf. olasz külügyminiszter hét­főn délelőtt 11 órakor eljuttatta a római angol nagykövethez az olasz kormány vá­laszút a spanyol polgárháború ügyében liozzáintézett jegyzékre. A válas/jegyzék először is leszögezi, hogy Olaszország is helyesli az önkéntes-toborzás betiltását és megakadályozását a spanyol polgúrliábo­ie, hogy soha senkinek se adott utasítá­sokat terrorista merényletekre, vasutak lobbantására, ipari kártevésre s egyebb lehetetlen dolgokra, amikkel az újabb moszkvai perben vádolják. Mindig en- ig?szte'hete‘Ien ellensége voltam a hitler- izmusuak és a japán imperializmusnak, —- folytatta. -L- 1928 óta sem közvetlenül. nokságának jelentése szerint viszont a tá­madó felkelő csapatok úgy Madrid környé kén, mint a aranjuezi fronton megerősítet­ték állásikat. A lrancia Havas-ügynökség haditudósí­tója arról ad jelentést, hogy a kormány’ csapatok Malaga környékén értékes hadi­sikert érlek el. Állást vettek Loma de Los Amendros község mellett s hata’mukban tartják az Ojen felé vezető utat, amelynek nagy hadászati jelentősége van. A felke­lők légi rajának egyik osztaga Malagát is bombázta. Az anyagi kár jelentős. Gi- joni híradás szerint a felkelők Esuana ne­vű hajója több partmenti he’ységet bom­bázott, de minden eredmény nélkül. rus frontok részére, ha ugyanezt az állás­pontot valamennyi kormány magáévá te­szi. Kívánja továbbá a római kormány, hogy a tilalom életbeléptetésének határ­napját is megállapítsák. A Sunday Express londoni lap szerint a Radek-per célja nem lafhitó világo­san. Lehetséges, hogy a vádlottak vala­mi titokzatos méreg hatása alatt valla­nak ngy, mint a vízfolyás. Fzt a szert Oroszországban találták fel 6 az a hatá­sa, hogy az ember akaratát valósággal lenviigözi és különválasztja ez emléke* zoíelietséget. Ezzel a szerrel beoltva —- úgymond — minden valló násl ki lehet csikarni n vádlói l akból Ami a spanyol határok nemzetközi el­lenőrzését illeti, a külföldi beavatkozások megakadályozása céljából, a jegyzék rsafc annyit ir, hogy a benemavatkozást bizott­ság idevonatkozó átiratát az olasz kor­mány már majdnem teljesen áttanulmá­nyozta s rövidesen megadja véleményét. Egyidejűleg Berlinből jólentik, hogy aa önkéntes-tilalom ügyében a berlini angol nagykövetség délelőtt háromnegyed ti­zenkettőkor megkapta a biroda'mi kor. Hiány válaszát, amelyet rövidesen nyilvá. nesságra hoznak. Poriugália átengedte egyik gyarmatát Németországnak London, január 25. Egyes angol lapok, minden cáfolat ellenére, fenntartják ama korábbi értesülésüket, hogy Németország és Portugália között titkos meg­állapodás jött létre, amelynek értelmében Por­tugália a délnyugat-afrikai Angola gyarmatot átengedi Németországnak. Mára a Daily Te­legraph, az Edenhez közelálló lap is riogatja ezzel a hírrel az angol közvéleményt s úgy tudja, hogy a szerződés szerint a kérdéses gyarmat nyersanyagforrásainak kihasználási joga Németországra szállt át.-ft- A gyermekévek szekszuáutasa. irta óze- kelv Bé'a. A 8zek8zuális nevelésről, a nemi fej­lődés útja, az onánia, a felvilágosítás elmélete és gyakorlata, az első menstruáció, a felszaba­dító kamaszkor. Ara 66 lej, postai szállítással utánvéttel 86 lej. Kapható a Brassói Lapok könyvosztályában, Bra?ov, Str. Regele Carol SC—58.. az udvarban 14.. reklám... fizetési |R AlftfiC feltételek1 Rádió y9ÜUVT Bra?ov, Prundul Roselor 19 Telelőn 1 99 — CammirfoB WgozgigO. Hrtssov — Csütörtöktől kezdődőleg az orosz filmek gyöngyei £■ VOLGA-VOLGA ^ Hares Adalbert v, Schle^tow Kedden, szerdán trónéra „LTfLLI*’ Gaá< Franciskával. 4 leé» meworprinás utóin Harmadik nagQ támadást készítenek elő Hadfid ellen franco csapatai Madrid, január 25 Róma és ilerlin válaszo lt az önláéfiles-toborzás ügyében

Next

/
Thumbnails
Contents