Brassói Lapok, 1937. március (43. évfolyam, 29-52. szám)

1937-03-01 / 29. szám

- . —./ / »i:;/ été® Kínjvtlr-ft 9 j 06 1 9 fcUlUP£:.;T XL III. évfolyam FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP 29. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre havonként 66.— lej, kézbesítéssel 74.— lej, ugyanez Bra$ovban 70.— lej. — Külföldre Magyarországra negyedévenként 12.— pengő. — HIRDETÉSEK dija hirdetési oldalon 5 50 lej, páros (bal) szövegoldalon 6 lej. oldalon 7 lej négyzetcentiméterenként. — Hirdetési dijak előre fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal Brasov, Strada Regele Carol Hétfő 1937. évi március T negyedévenként 500.— lej. páratlan (jobb) szöveg- 56—58. — Telefon szám 82 Thalia védelménél Nem egy ízben mutattunk rá ezeken a ha­sábokon a transilvániai magyar szín.játszás terén tapasztalt visszás állapotokra. '»ól: a kritikánál egy lépéssel tovább mentánk. Szentimrei Jenő felvázolta a módot is aho- guar ebből a szinikulluránkra igen kvhczn- ios helyzetből koszolódhatunk. Mőst nem tudjuk, ezt a cikket sziolelték-e meg az i le- tékesek, vagy az idők hozták-e úgy maguk­kal, de ebben az évben sokkal kevesebb szín­házi botrányról hallottunk, sőt olyan jelen­ségeket is láttunk és látunk, amik reményt nyújtanak e régóta vajúdó probléma, úgy nemzeti, mint kulturális és gazdasági szem­pontból kívánatos megoldására. iVem érhet tehát bennünket az a vad, hogy a vak elfogultság álláspontjára helyezkedve emeljük fel szavunkat ugyancsak színik nttlí­ránk védelmében most, amikor a kepvisi ház hozzálátott már lamandi kultuszrrunisz. tér színházi törvényjavaslatának szakaszon­kénti vitájához Ha tárgyilagosak tudtn'.k lenni befelé, színjátszásunk hibainak, beteg­ségeinek feltárásában, ezt a tárgyilagosságot meg tudjuk őrizni kifelé is, mert nem az ön­magáért való tiltakozás elpuffogtaíasamk a kedvéért mondunk kritikát a törvényyiuM ról hanem, hogy ezzel is hozzájut üljünk olyan kompromisszum felleléséhez, ami n mi­niszter részéről sem jelent elvfeladást t ben­nünket sem kényszeril bele transilvaniei ma­gyar szinikulturánk siratóasszonyainak szo­morú és fájdalmas szerepébe. . Min gyárt itt kijelentjük, hogy lamandi mi­niszter jószándékát nem vonjuk kétségbe O rendet akar teremteni a színjátszás térén, nemzeti célkitűzéseket követ és általános jel- hgü rendelkezéseket kodifikál. Törvénye nem foglalkozik külön a kisebbségi szin ntszassat, nem tesz különbséget román és kisebbség színház között. Csakhogy (és ez a csaknoáy ott kísért számos törvény végrehajtásában) más az elmélet és más a gyakorlat. A minisz­tert füthetik a legjobb indulatok irántunk, mégis mit tehet, ha egy város élen e.fogiilt polgármester áll, aki már ab ovo nem tartja kívánatosnak a kisebbségi szimeloadasokat. ts mit tehet, ha a konkurrens roman szín­igazgató (akinek a törvény szintén hatalmi­ad az előadások beszüntetésére), saját kasszá­ját féltve, hirtelen felfedezi, hogy a Bank bán, vagy a Csárdáskirályné sérti a „nemzeti ér­dekeket"? Nem is beszélve a községi bíróról, akit a 145-ik szakasz ugyancsak művészeti direktorrá avat. Persze, az említett haíesagi személyek román előadásokat is betilthatnak, de vájjon a gyakorlatban felmerülhet-e dyen eshetőség? ....... „ Féltjük ettől a szakasztól, nagyon féltjük a transilvániai magyar színjátszás jövőjét Ha ez a paragrafus változatlanul megmarad, úgy szinikulturánk hajszolt váddá változik es ki­szolgáltatottja lesz olyan szempontoknak is, amik az igazi nemzeti és művészeti érdeke*: körén kívül esnek. Mindezek után említsük e fel azt a másik szakaszt, amely úgy intézke­dik, hogy városi és községi szinházhelyissgeic csak román színtársulatok részére adhatok ki? Az egyetlen szakasz ez, ahol a törvényhozó nemzeti alapon tesz különbséget a színtársu­latok között, egy mondat az egész, talán a miniszter egyszerűen átsiklott fölötte, mégis milyen kivédhetetlen csapást mér ránk! A rendezés és a rendszabályozás jegyében készült ez a törvény, olyan technikai célki­tűzésekkel, amikkel nagyjában és általános­ságban mi is egyet értünk. Am annak, aki rendez, számolnia kell az élő adottságokkal. Transiloániában az évek során színházaink és a hatóságok között olyan viszony alakult ki. amely lehetővé tette, hogy bajjal küzdő ko­moly társulataink teljesíthessék hivatásukat Most ezt a viszonyt a törvény felborítja és nemcsak az eddig élvezett o'szonylagos sza­badságot teszi kétessé, de a hajlékot is meg­vonja a kisebbségi társulatoktól olyan varo­tokban is, ahol az adózók többsége kisebbségi I miniszterelnök a megjelöltökéit értekez­letén, az igazságügyminiszter pedig a táblai főügyészek tanácskozásán kötelezelfségel vállalt a rend megőrzésére Tatarescu: „A törvényt egyenlő szigorral kell alkalmazni mindenkivel szemben“ Sassu: „Minden törvénysértés! szigorúan meg kell torolni“ II fővárosban megtörtén! a diákotthonok bezárása IJucure$(i, február 27. A belügyminisztériumban szombaton délelőtt megtartották a már bejelentett prefektusi értekezletet, amelynek végez­tével a következő hivatalos fcözleméev. ' adták ki: „Ma délelőtt 10 órakor a Tatarescu miniszterelnök és belügyminiszter elnök­letével az ország valamennyi megyefő­nöke értekezletre ült össze. A miniszter- elnök közölte a megyefőnökökkel a kor­mány programja keretében kezdeménye­zett közmunkák továbbfolytatására, va­lamint a legteljesebb rend biztosítására vonatkozó utasításait. _ Az értekezleten részt vett Inca tárcanélküli miniszter, Negura szövetkezeti mimsztpr, Marines- cu és Barca belügyi alminiszterek, vala­mint Sergiu Dimitriu beiügvi államtit­kár. A miniszterelnök mindenekelőtt is­mertette a helyzetet. Beszéde elején kö­zölte a prefektusokkal azt a kívánságát, hogy a közigazgatási hatóságok fejtsenek ki erélyes tevékenységet a rend fenntar­tása érdekében. Felhivta a figyelmet ar­ra, ho^y állítólagos nacion®listn elméletek ér­dekében kifejtett propaganda ürügye alatt egyesek rendzavarásokkal anar- kiára törnek. Tätärescu a továbbiakban kérte, hogy a közigazgatási hatóságok a párt megyei szervezeteivel karöltve kezdjenek a helyszínen hathatós tevékenységbe és e célból rendszeresítsenek habonként iehe- tőleg tiz közigazgatási értekezletet, de legalább ötöt. A megyefőnökök a rendé­szeti közegek és a közigazgatási hatósá­gok kíséretében járják be minél gyak­rabban a megye egész területét és győ­ződjenek meg személyesen, — mert sze­mélyesen is felelősek érte —. hogy intéz­kedéseik hathatósaknak bizonyultak-e a tiltott propagandával szerűben. EzutáD bejelentette a miniszterelnök, hogy a diákotthonokban élvezett kedvezmények pótlására létesített ösztöndijakat megyék szerint osztják ki és így az erre kitűzött versenyvizsgákat is megyénként ártják meg. Tatarescu n törvények minden kö­rülmények közötti szigorú alkalmazásá­ra intette a prefektusokat. Minden erőszak, sértés tiltott egyen­ruha-viselés és minden olyan cselek­mény, amely a fennálló törvényekkel ellenkezik, bárki kövesse is azt el, bár­milyen korú legyen és hávtmlven párt­hoz tartozzék, kímélet nélkül b tin tet­tessék Bieg. Hozzátette még, hogy nem gondol hatal­mi tultengésre és üldözés »ellegfi lépé­sekre. A középuton kell haíadmi, de úgy, hogy a törvény legyen és madridion meg törvénynek, amelyet mindenkivel szem­ben szigorral kell alkalmazni. Más vo­natkozásban a miniszterelnök bejelen­tette, hogy a mezőgazdasági termelés észszerüsitésére vonalkozó kampányát a kormány tovább folytatja és kéri, hogy a megkezdett munkálatokat végezzék el nagy körültekintéssel. A vármegyei költ­ségvetések mielőbb összeáll'tandók és beküldendők a belügyminisztériumba jóváhagyás végett. Beszéde végén apel­lált a megyefőnökök hazafiasságára és lelkiismeretességére, amelynek a hely­zet magaslatán kell állania ma, amikor az országnak tökéletes rendre és nyuga­lomra van szüksége. Az értekezleten -fel­szólaltak még Iuca és Negura miniszte­rek, valamint Barca alminiszter”. Megtartottál« a tablói fiőiignészel« értekezletéi is Ugyancsak szombaton délelőtt tartották meg a táblai főügyészek értekezletét is, Sassu igazságügy miniszter elnöklete alatt. Fzalka- lommal az igazságügyminiszter többek között kijelentette, hogy a főiigvészek összehbúsá- nak legfőbb célja az volt, hegy megtanácskoz­zák a rend és a törvényesség fenntartása ér­dekében teendő intézkedéseket. Hangoztatta, hogy a rábízott feladatokat, mint eJJtg. ez­után is lelkiismeretesen óhajtja teljesíteni, ezért el van tökélve arra, hogy az országban biztosítsa a törvények tiszteletét. E céhről meg kellett tennie a szükséges intézkedéseket an­nak érdekében, hogy a bíróságok szabadon teljesíthessék feladatukat Az utóbbi idők za- - vargásai súlyosan érintették az ország nyu­potgérokból kerül ki. Nem hisszük, hogy ez leit volna a szabad­elvű gondolkozásáról ismert és széles kisebb­ségi körökben becsült lamandi miniszter szán­déka. Ezt különben maga is hangoztatta s tör­vény vitája során. Viszont igazat kell adnunk Wilier József képviselőnek is, aki komolyan felépített és taktikusan előterjesztett beszédé­ben rámutatott arra, hogy a törvény szövegé­vel szemben vajmi keveset érnek a miniszter egyéni magyarázatai. A bíróság a törvény alapján doni és más szempontot nem vesz. galmát és biztonságát, súlyos probléma ez, amelyet az igazságszolgáltatásnak nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagynia El­lenkezőleg: a bíróságok kötelessége, hogy gyotsan és eredményesen oldják meg ezt a kérdést. Más megoldás pedig nincs, mint a töt vények szigorú tisztelete. Tekintet nélkül a rendzavarások indító okaira és tekintet nélkül arra, hogy kom­munista vagy nacionalista, keresztény vagy más jelszavakkal történő és, hogy jobb, vagy baloldali szélsőség rendzavarásáról van szó, az igazságszolgáltatás kötelessége, hogy egyenlő szigorral torolja meg az ilyen törvénysértéseket. — Meggyőződésem — fejezte be beszédét mert nem vehet figyelembe. Még akkor sem, ha a törvény szövegezése homályos, hát ami­kor világos és félremagyarázhataltanl lxeméljük és várjuk a kifogásolt szakaszok módosítását lamandi miniszter bekérte a vita során, ferszólalt kisebbségi képviselők módosí­tó javaslatát, fligyjünk abban, hogy nem egyszerű udvariassági gesztus volt ez, hanem a jobb belátás felülkerekedése Mert a kisebbsé­gi színjátszás halála nem fűződhetik a demok­rácia légi élharcosának, lamandinak nevé­hez, - (k. e) Sassu miniszter —, hogy a törvények szigorú betartására tett intézkedéseink az összes al­kotmányos és demokratikus intézményen vé­delmét szolgálják. BEZÁRTÁK A DIÁKOTTHONOKAT Jelentettük, hogy a kormány minisz­tertanácson elhatározta a diákotthonok bezárását. A határozat értelmiben a ha­tóságok már hozzá is láttak a miniszter- tanácsi határozat végrehajtásához. A be­zárt diákotthonokat — mint az egyik fő­városi lap írja — bizonyos ideig még szemmel fogják tartani. MI TÖRTÉNT BACAUBAN? Fővárosi lapjelentések szerint a pén­teken lezajlott községi választások al­kalmával Bacauban a szembenálló pár­tok hivei között súlyos összetűzések vol­tak, amelyek folyamán harminc súlyos sebesülés történt. A Lupta jelentése sze­rint több sebesültnek az állapota válsá­gos. Az összetűzések folyamán 35 üzlet- helyiséget feldúltak. A fenti jelentéssel szemben a félhiva­talos Viitorul határozattan cáfolja a ba- caui rendzavarásról elterjedt híreket. Voltak ugyan incidensek — irja — ezek azonban nem nőtték túl a szokásos vá­lasztási összetűzések méreteit. i

Next

/
Thumbnails
Contents