Brassói Lapok, 1937. március (43. évfolyam, 29-52. szám)

1937-03-01 / 29. szám

2. oldal • Äp« 1937 március 1 Minden tone^n va^iiJilc « ipan%<i^ lágy Caballero nem mondott le, csak leniie^eiőiih a lemondással A felke ők szernt a maiX'sták nem bujá* át örni a fron'ot, a kormány szerint pedig az ellenség már kifáradt — C-ak néoy hatalom végű a spmyol partok adatok alapján érdekes összeállítást kö­zöl a január hónapban Spanyolországba küldött olasz önkéntesek létszámáról. Aszerint január 7-én 8 ezer embert bajóz­tak Be Nápolyban Spanyolország felé. ja­nuár 14-én ugyancsak Nápolyban 4500 önkéntest és 5 tankosztagot, 22-én pedig b ezer önkéntes indult a spanyol partok felé. Ugyanekkor az olaszok 4 tengeralatt­járójukat átfestették és a spanyol felkelők rendelkezésére bocsátották. Január 26-án négy gőzösön 100 tonna ágyú és 1ÖÖ tonna lőszer indult él Olaszországból a spanyol fHU)int Jntllláf linválmn egyébként 2*00) A spanyol polgárháború frontjairól ér­kező ellentétes jelentésekből nagyon ne­héz a I ormányesapatok általáiibs lúrMílá* savai előállott helyzetről tiszta kópéi nyerni. Quiepe de Lidim tábornok rádió* beszéde szerint a kormánycsapatok min­den erőfeszitésiik ellenére sem képesek a felkelők frontját áttörni. Ezzel szemben, a kormány képviselőjének egy nyilatkoza­ta azt mondja, hogy a felkelők egyre fá­radtabbak és a Végső győzelem nem kés hr.t Sokáig. ELLENTÉTES JELENTÉSEK A FRONTOKRÓL Valenciai jelentés hltUl adja, httgv a félkeklhadsercg repülőgépei pénteken iGandia kikötőt és helységet bombázták s a íepiilőtámadásnak á polgári InkOe. súg közölt hat halott és husi eebCéiitt áldozata oan. iCgy salamancai felkelő jelentés szerint a merra-nrvadai frontszakaszon visszavet­itek a kormányösapatok támadásait, Qniepo de Llanó felkelő tábornok rádió- Iván beszédet tartott, amelyben cáfolta, hogy a kormánycsapatok elfoglalták a pi- garroni álllásökat, A tábornok szerint ft marxisták képtelenek a frontot áttörni és a-különböző arcvonalakon ma sem történt semmi említésre méltó esemény. >4 kur- tthiUytiímadátok — inbntittt a táboHitik — csak néhány nappal késleltetik Madrid tiestét. Szev illái jelentés szerint Asztüriában ti kormánycsapatok tovább támadnák. Az avi'iui, soriai és madridi fronton ft helyzet változatlan. Madridból érkező badijelöntések 'ds^ont zigy tudják, hogy afc aszturiai fronton a 1 ormány csapatok továbbra is előrehalad­jak. üuieddbrth még mindig folynak ai i teái harcok, a déli ftotiloú pedig a kor­mány repülői bombáztuk a felkelők ül* lignit. A bombázás következtében a Kan­dó hegyen a felkelők 2ÓQ halottat vesztet- íík, Thnntas RnlcrO, aki az északi fronton küzdő csapatoknál a kormányt képviseli, Gijonban ügy nyilatkozott, hogy a kor* mtinycfaputok támadása a legtöbb helyen sikerrel járt, az ellenség egyre fáradtabb Idáit, viszont a korrminy csap alaknak ha­talmas reguláris hadsereg es nagyszerű tüzérség úti rendelkezésükre, úgyhogy a végső győzelem most már nem késhet so­káig» Ugyancsak madridi jelentés szerint pénteken déíutdh ft járaftiai fróntszúká- szón a korniánycsápatok erősítettek az á;yutüzet. hogy Valdemolo, Maranossá és Táj ima szakaszokon szétrombolják a fel­kelők állásúit. A jaramai frontról vissza- é-kező sebesültek állítása szerint a felke­lik már eddig is óriási veszteségeket szen­vedtek. CABALLERO MíNISZTEREL- NOK A BELSŐ VILLONGÁS megszüntetését követeli A madridi baloldal szervezetei közös bizottságot alakítottak, amelynek aZ o eél* jíi, hogy OZ ifjúságot mozgósítsa, a front mögötti hadiipart megsegítse, továbbá programmjukon szerepéi a katonai WÖ* kiképzés, valamint a különböző muukús- ftakciók egyesítése. Valenciából érkező hírek szerint a Ca- baHero miniszterelnök lemondásáról eher- ptlt hitek nim felelnek meg a való súgnak, mindössze annyi igaz, hogy A miniszterei* t,ök es a kormány löbb tag}* között né* »TRBXÄ« ? A víláá legnagyobb eseménye ellenőrzését zeteltérés keletkezeit, Caballero péntek | del utalt nyilatkozott a sajtónak s nyilat- \ kiiZitííiban árulásról, kémkedésről beszélt j és teincudással fenyegetőzik arra az eset­te» hit a nép fronti frakciók kötött a belső villongás meg nem szűnik. A TENGERPARTI ELLENŐRZÉS LJ BEOSZTÁSA A londoni Reuter ügynökség jelentése szerint a scitilegességi albizottság pénte­kén Újból ülést tartott, amelyben foglal­koztak Szovjetoroszországnak és Portugá­lia a ni; az ellenőrzéstől való visszavonulá­sa által keletkezett Uj helyzettel Ós szük­ségesnek találták rí tengerparti ellenőrzés uj beosztását is. Az ellenőrzésben résztve­vő ilégy állam között a következőképpen i osztották fel a partvidék egyes részeit: I Pöftbou és Alleaftte között az olaszok tel- I jesitenek ma jd szolgálatot, míg a németek Alicantéfól egy Marlella és Malaga között fekvő pontig. A francia és angol hadiha­jók e gaseoneí öblöt, a marokkói zónát témától keletre francia, nyugatra pedig a Kunári-sZigetekkdl együtt angol hadiha­jók ellenőrzik. A Baleári-szigetek felügye­lete a francia hajók hatáskörébe tartozik, A bizottság szombaton tat tolt folytatóla­gos illésében a következő határozatot hoz­ta: Felkéri az ellenőrzésben résztőeoö álla* mókát, küldjék el szakértőiket a már- tíitíi Pán Londonban tartandó értekei* leire, ahol az ellenőrzés technikai részte­leit beszélik majd meg. Az angol, francia, hémét és ölasz megbí­zottak bejelentették a semlegesség! albi­zottságnak, hogy az uj ellenőrzési tervet bemutatják kormányaiknak és további utasítást kérnek, A Manchester Guardian megbízható —5000 német katona, január vége felé pe* dig egy másik nemét kniOrtdSzálltimány indi.ll Spanyolországba. Ezenkívül olasz hajók Gaetában is felvettek és Spanyol- oiszágba szállítottak olasz önkénteseket, Egy Parisból érkezett jelentés szerint Havre kikötőben az lie de France hajó fedélzetért l?ö különböző nemzetiségű em­ber érkezett Amerikából és Spanyolország felé fekariak továbbhajózni. A francia hatóságok csak a spahyel nemzetiségű utasokat engedték továbbutazni, a többie­ket Visszaküldték Amerikába, ROMANIA VISSZAHÍVTA MAD­RIDI követét Bucuresti keltezésű jelentés közi!, hogy a román kofinány március hó 1-től vissza­rendelte Valenciából Floreseu Th. Jedn meghatalmazott minisztert, aki éddig a népfrortti kormánynál képviselte Romá­nia érdekeit. Arról nem érkezett hir, hogy a kormány Elofescu utódát kinevezte volna. Jelentse hl Németország: o cseh állom iete európai szohsegtsseg Benes ez! hiszi, hog7 a múlt e?* ellő Vilit a hágóim veszély legiritikusabb eve Prngft február 2?, A News Cronicle berlini levelezője közli, hogy MastnV cseh követ félh ca­talog formában érdeklődött u birodalmi kulügymihisz.térilimban aziránt, vájjon Hitiéi kancellár fieift adhatna-e Német­országnak Csehországgal Siembem sem­legességét illetőleg ugyanolyan meg­nyugtató nyilatkozatot, >h'rtt amilyent Svájcnak adott. A követ kiíéjtettes hogy amennyiben a német birodalom Csehszlovákia területét megsértené, az nemcsak Közép-Európa, hanem egész Eu­rópa békéjét fenyegetné. Njiu hállga'tn el a cseh követ azt sem, hogy a tvárható és Csehország éllen irányuló német tá­madást illetőleg Prágában aggasztó hí­rek vannak forgalomban. Ezért Csehor­szág azt találna a leghelyesebbnek, >ha Hitler kancellár fogadná a cseh kormány valamelyik tagját, vágy Csehszlovákiá­nak Berlinben nkreditált követét és az f lőtt kijelentené, lioprv a cseh állam ennállásft éurópni szíikgég. Azt, hogy a cseh követ a német kül- iigvminlmüiéfiitfflbfln milvén választ ka­*< oroorní wt r* pott, egyelőre nem tudni- Ezzel a hiríél kapcsolatos ftü a páriái jelentés is, amely szerint Benőtt, a Cséít köztársaság elnöké, ä Petit Journal tu­dósítójának hosszabb nyilatkozatot adott Ebben a nyilatkozatában elmondja a?, elnök, hogy az 1956-os esztendő volt tt világháború befejezte ót® Európa leg­kritikusabb esztendője. A világ békéje hajszálon függött és azt egyrészt az abesszin—olasz háború, másrészt a spa­nyol polgárháború s végül a Versailles! és locul-nói szerződések felmondása ve- • szélyeziette. E súlyos veszedelmek elle­nére is sikerült a békét inégmeüténí. Be­nes véleménye szerint az l91?-cs eszten­dő már kevésbé válságos lésí, dé a hely­zet változatlanul Súlyos marad. Kénes­nek az a véleménye, hogy üz európait bé­két mégis fenn lebet tartani, természete­sen csak azzal a feltétellel, hogy az eu­rópai demokráciák is fennmaradnak En­nek előfeltétele, — fejeit bé nyiilntközrt* tát Bettes — högy a Népszövetség eré­lyes politikát folytasson ás a kollektiv blitbnság rendszerét mevvotósitsák. U Aq diktatúra kerekedik ki. Ugylátszik, az ország­ra, amint Thorez kommunista képviselő kije* letttette, a szovjetrendszer bevezetésé vét, Flandin titán Fernand Laurent és Patti Reynaud ellenzéki képviselők bírálták éksttttt a kot many pénzügyi politikáját és ft magái munkabéreket. tilum miniszterelnök nagy beszédben részle­tesen válaszolt az ellenzéknek. Kimutatta, hogy a munkanélküliség csökkent S ä gazda­sági újjáéledés jelei már mutatkoznak. A drá­gaság az Üzérkedésnek tulajdonítható, áittl el­lett a kormány erélyes intézkedéseket tesí. A kormány rendületlenül folytatja a ttépi rőtül program megvalósítását és rövidesen a kép\l* sclóház elé terjeszti a munkanélküli abpról szóló javaslatot, valamint a s&jtötörvénvjft- Vnsletot. A mezőgazdásági javaslatuk már ft töivénvho7Ó szervek előtt fekszenek. A kor­mány később a rtépfront pártjaival való meg­beszélés után, sokkal gyökeresebb reformokat tartalmazó törvényeket is beterjeszt. Blum ezután határozottan Cáfolta ft kor* mony átszervezéséről szóló híreszteléseket. A népi ront erősebb, mint Valaha. A népfrönti kormány egyben nemzeti kormány is és ft népi cinegek bizalma ad heki tekintélyt. A népfront nélkül már ne® lenne köztársaság és demokrácia, hanem diktatúra, átttély fel­oszlatta volna a képviselőházat is. Ezután számos képviselő szőlőit fél, Úgy­hogy a Vita hajnali 3 óráig tartott. Végül ft képviselőhöz 301 szóval 2Í1 ellenében elve­tette az ellenzék napirendi javaslatát, majd 361 szórni 209 ellen bizalmat szavatolt ft ßlu hi-kormánynak. A vita után Flandin a képviselóház folyo­sóján kijelentette, hógy a Bluth-kótmánjy Alig­ha tartja magát májusig. Ellenzéki lapok ugyanezen véleményüknek adnak kifejezést. Blum — írják — csak addig tudja bírtam magát, amig pénz VäH äi áliamklnestárhaö. Erős bliolml szavazatot kapott a BlnmKormánu A míni??terelnö< ESerint a nép'ronti kornány egyben nembeli kormány H — Az ei erizék májukra varia B űrnek Piris, február 27. A francia képviselőhöz pénteki ülésén nagyszabású elvi vita zajlott le a nép fronti kormány és éllettzéke között. Az ellenzék IŐ- szónoka gyanánt Flandin volt miniszterelnök hangoztatta, hogy a kormánynak tisztáznia kell már most, milyen belpolitikai, szociális és gazdásági utat akár követül a jö' áben. Felemlitette, hógy májusra egyesülés készül ft francia szocialisták és kommunisták között. — Miftiszterelnök ur — fölytatta flantlih —, bátorkodom kijelenteni öhnek, hogy töké­letes művészéttel készíti elő a szükséges több »eget. Azütáh válaszút elé Aliit bennünket; vagy Sikerül a népfronti kísérlet s akkor kö­telességünk követni Ont, ha pedig nem, ex búk sít annyit jelent, hogy a szociális demokrácia nem egyeztethető össze a kapitalizmussal 8 akkor a tőkés rendszert meg kell dönteni. Önök tényleg hisznek abbäh, hogy nagy-Zettt jövő felé viszik a demokráciát, éti azöübáft biztosán tudom, hogy katasztrófa felé. Ekndin ezután az ország pénzügyi helyze­tét bírálta 6 kijelentette, hogy a kincstár két­ségbeejtő helyeztbe jutott. A kormány ötöst külföldi kölcsönnel szeretne segíteni a hajó- kön, de nem kap hitelt. A Végén beáll ffinjd az infláció kényszerű, bár a kormány fezt á gontlblatot ünnepélyedén elütasftbttá magától. A pénzügyi nehézségek pedig onnan szármát* itak, hogy a tőkének a hépftöntl kormányhoz nincs bizalma. Ebből a helyzetből politikai Mtmk&ba ailnak a kisipari képesítő bizottságok ÉucuréQti, február 2?» Március elséjétt kezdik meg működésűket az uj ipartörVéhy érteimében a kéZmUipartt- sok képesítési biZott-ágai, minden mtínkakft- mara mellett. Ebben a kérdésben a mtihkft* ügyi minisztériumban értekezlet vőlt, amely elhatározta, hógy az uj bizottságok élsőSór■- ban a fhunkákSftyoek kicserélésével és kJ mestétigazoloányok kiadásával fognak foglal­kozni. A nem szakképzett és gyári munkások munkaköüyveit nem Cserélik ki, hanem csakis azokét az önálló iparosokét, akik benne van­nak az üj ipartörvényhez mellékelt táblázat­ban. Ezeknél aZ Ipálrosesopbrtökflál ft biiótt* ságöknák joga leit ahhoz, högy megtagadja a mesterigazotoány kiadását, amennyiben ft beterjesztett itatok nem bizonyítják kellően, hógy az érdekelt kisiparosnak megvan Mi elő* irt szakképzettsége és Szolgálati ideje. Ebben az esetben a jelentkező kisiparos vagy meg» elégszik segéd-igazotvánnyal, Vágy pedig aj mestervizsgára jelentkezik. ki értekezlet elhatározta, hogy megsürgeti ft munkakamarákat. Amelyek sók esetben na­gyon lassan dolgoznak és tuisttk ideig tftftják vissza a kisiparosok okmányait,

Next

/
Thumbnails
Contents