Brassói Lapok, 1937. március (43. évfolyam, 29-52. szám)

1937-03-01 / 29. szám

Í937. mircm% 1 R?. B. 3 oldal A képviseőházi v'ia során Wilier dr. sérelmezte az uj színháztörvény javaslatát, amely szerinte halálos csapást mér a kisebbségi színjátszásra Iamaodi miniszter bekérte Wilier és Kräuter módosító indítványait Bncureytl, február 2?. A képvisel Őház pétitek 1st! ülheti megkezdték az Uj saitlháZiörvény javas- latinak vitáját, amelynek során a Mu- ayar Párt részéről Wilier József dr., a német kisebbség részéről pedig Krauter Ferenc bánáti képviselő síolalt tel. Elsőnek Kräuter ismertette a Német Párt álláspontját. Hangoztatta, hogy a (törvényjavaslat a román gzinjatszas mseffipontjából igen üdvös, . de ugyanakkor lehetetlenné teszi Az egyetlen német színtársulat működését. A jelenlevő lamandi kultuszminiszter megnyugliilla a képviselőt, hogy a ja* Váslal megalkotásánál hóm tartottak szem előtt kiscbbségelleneo szemponto­kat A lUPVéliyhozó nem óhajt kivételt tenni nemzeti alapom WUlor József szólalt fel ezután 1 *■* Mint szakember szólalok fel, — kezdte beszédét — fél reteszem a politi* kai szempontokat, hiszen ainugyaem szoktam visszaélni azokkal. Reméltem, hogy Örömmel üdvözölhetem a román SZánjátszás érdekében történő törvényes intézkedéseket. . , A törvény azonban, ugyanakkor, ami­kor A román színjátszás érdekeit szol­gálja, halálos csapást mór a mi szín­házainkra. , . , Elmondta ezután Wilier, hogy szinha­Í i szakembernek érzi magát, (irozaveseu raján is tanítványai közé tartozott. A lehető legnagyobb tárgyilagossággal akar tehát hozzászólom a kérdéshez. Kräuter nek szerencsésebb helyzete veit, mert a német kisebbség nevében liíszélt. Neki sokkal szomorúbb szerep jj’ntt, mert u magyar kisebbség nevében szólal lék Andreescu-Rigo (kormánypárti) Miért szomorúbb? . Wilier válaszában utalt árra nZ elfö- gu lóságra, amely a magVar kisebbséggel szemben megnyilvánul. Nem csodálkozik ezén, hisZén a jobboldali Sajtó nap-nap után irredentizmust hangoztat éS éll黓 szenvet szít a magyar sZ.üjátSZáá ráüt. A miniszternek nem állhat módjában az ilyén híreket és a hozíá beérkdVő jelen» léseket ellenőrizni. A hangitlnt jellem­zésére felemlíti, hogy Timiu$arnh nem­régiben müsörös előadást akartak refi» dezni- Dragoiu Sabin, a helybeli Színé» széli felügyelő, aki egykor bartók tanít­ványa volt, készséggel fogadta a ronde- aőket. azzal, hogy az ő (‘észéről _ nincs semmi akadály, de az enge lólyéZés vég­ső fórumön a miniszléfiüfüti»! *iigg- Ijt Bucuregtiben Wilier, nagy meglepetése* re, arról értesült, hogy L):‘.igilili oil hiti a minisztériumhoz küldött jelbetésében a kérés víssznutasiilását javasolja. Ezek a jelenségek barátságtalan éj szürüdfu éf» zületet szülnék. A SÉRELMES SZ\K\S20K A továbbiakban bangoz'atta, hogy nincs szándékában elás métái ni a« előtte felszólaló német képviselő érvelését, rá kell azonban mutatnia a i a vasait néhány végzetes intézkedésére. Így a törvény 4-ik szakasza a városok és községek kö­telességévé teszi, hogy k a tulajdonukat képező színházépülete­ket kizárólag román nemzeti színházak rendelkozésére bocsássák. Ez a rendelkezés kizárttá teszi azt, hogy a kisebbségi társulatok elegét tehesse­nek hivatásuknak. A miniszter megnyug­tató kijelentést tett ugyan, de vájjon szem előtt fogják-e tartani a gyakor­latban? Amig a román színházak adó­mentesek és állami támogatást élveznek, addig a toagyár srrin'átszásra tiily.is adóterhek nehezedhék. És un íves adóter­heket viselnek azoknak a városoknak a kisebbségi polgárai is, amelyek a tör­vény értelmében színházépületeiket be kell, hogy zárják a kisebbségi társulatok előtt, Ugyanígy teljességgel érthetetlen a 145-ik szakasz is, amely felhatalmazza a községi bírót és a polgármestert, hogy „az állam szem­pontjából veszélyes* szinic'őadásokut betilthassa. Wilier azzal fejezte be felszólalását, hogy nem óhajt a nemzeti érdekek el­len vétők védelmezőjének felcsapni, de múltja feljogosít ja arra, h ,gy felemelje szavát e túlzásokkal szemben. Soha nagyobb szükség nem volt nz or­szágban I^kó népek közti megérésre, mint ma. A magyar kisebbségnek alkotmányos» és nemzetközi szerződésekben biztosított jogai vannak, amiket tisztelőben kelj tartani. Meg kell értenünk egymást, meg keli tennünk minden lehetőt egy olyan léskor prrle.kéhen. a mely megteremti az Igazi és őszinte közeledés előffeltéléléit. Wilier beszéde után Pop Stefan kép­viselő. a törvényjavaslat előadója emel­kedett szólásra es beszédeiben többek kö­zött elismerte, hogy a két kisebbségi képviselő tiszteletre méltó formában adott hangot aggodal­mainak. Végül lamandi miniszter tanulmányo­zás végett^ hekérte> Wilíer és Krauter módosító javaslatait, A törvény szukaszoukéhti vitáját szombaton folytai Iák Olaszország elkészül a Földközi* tenger második Gibraltárjával Angliát idegesíti a Szicília és Észak-Aírtka között kiépített olasz jiottabtízts hogy Olaszország a Földközi tengeren, Szicília szigete és Északi Afrika partjai között égy mosódik Gibraltárt létesítsen. Az a bessz in viszály idején kezdett Olasz­ország ahhoz, hogv a Földközi tenger C pont ján fekvő Pantelléria szigetét megérő- sitse s ezóta itt hatalmas flottabázist épi­London, február 2?. Az angol sajtó és különösen a londoni kaloOni körök egyre nyugtalanabbak, mert Olaszország egyik régi tervét most már teljesen megvallósitotta. A terv elő­ször az ölasz-abcsszih háború során me­rült fel s abban a célban csúcsosodott ki, ercule//.a. harisnya« és kötöttárugyár fióküzleteiben: Brasov, Siratta Regele Carol 26. (v. Kapu-utca), C!uj, Strada Regele Ferdinand 13. (v„ Wesselényi N.-u.) HÉTFŐ, MÁRCIUS 1-TÓL SZOMBAT, MÁLCIUS 6 IG BEZÁRÓLAG LESZÁLLÍTOTT ÁRAK! Ezek a mi áraink: Lei 9, 14, 18 „ 29, 39, 49, 59, 63, 73 „ 29, 39, 49 „ 89, 99 29, 34, 39 49. 54, 59, 79, 89, 99 9, 12, 16 59, 69, 79 49, 59, 69 39, 44, 49 149, 169, 199 199, 249, 299 KSt melletek, női selyem blúzok, siboszlfimlU, nadrágok, meczkd- nadrágok, női-, férfi- és gyermek gyapu Jeliérne nük, selysmkombinék, hálflfngek és a legkülönbözőbb kötöttáruk, mélyen leszállított árban. 'm m 3» 5 • mm Férfízöknlk - Női se.yemharisnyák Női Fii d'Ecosse haúsnyák * - - Női gyapiuharisnyák, l a minőség Női nadrágok, Macéó Női nadrágok, selyemacco, I a minőség * Gyermek nadrágok, Maccó »•»»<*• Nőt síílyemnadrágok, l a minőség - « Férfi sportingek Gyermek sport íngék **■»»«•* Női pulóverek, tiszta gyapjú - • - * Női szvétterek, tiszta gyap;u - <* - * • m m t. 99 99 19 »9 99 99 99 99 &*<-.{''ívV';v. -•,' z Y :; ■ . Y ' lY tették ki Ez a sziget azért alkalmas ilye# célokra, mert Szicília és Észak-Afrika kö- Itiii feküdvén, érről a területről pontosan ellené’inni lehet as Ázsia, helyesebben á Szuezi csatorna irányúban lebonyolódó tengeri forgalmat. Ebből a szempontból Pantelléria szigete az idők során éppen olyan tengerszorossá képezhető ki, mint a rtlí'ytn jelenleg Gibraltár. Jellemző, hogy az olasz kormány nemzetközi fórum Utján tudomására hozta az érdekelt hatal- nvtknak, hogy e sziget fölött nem liir cl semm'léle idegen repülőgépet s hogy fel­ségjoga megsértésének tekinti, ha idegen hajc a szigetet a nemzetközi hat mérföldé« tilalmi zónán bélül megközelíti. Nyo'cezer pengőt toplak a pesti egyetemről ftudápébt, február 2? A szombatra virradó éjszaka betörők járlak áZ egyetem bölcsészeti karának épületében és az egyetemi nyomda irodá­jában. A nyomozás adatai szerint a három tagból álló betörőbanda még nappal elrej tűzött a Muzeum-köruti épület padlásán, majd éjszaka lemászott a villámhárítón s az ablakot betörve behatolt a helyisé* gekbe, ahol nyolcezer pengőt emelt ki a pénzszekrcnyből. A rendőrség lázusán nyomoz. Betörtek az egyik debreceni zsidó tempóm ablaka it Debrecen, február 3?. A szombatra virradó éjszaka egy gépkü* esi robogott el a debreceni zsidó letnplo» mök előtt, A benniülők kövekkel bevették a templomablakokat, majd topább hajlók lak. A Deák Ferenc Utcai nagytemplom előtt kerékpáros rendőrök üldözőbe vették a gépkocsit, de nem tudták elfogni, sőt rendszámát se bírták kideríteni, mert le­oltotta lámpáit, A rendőrség bevezette ft nyomozást. Modern lürdőnegyed építi a iurdat sósiürdők kőiül . Tnrda, február 27. A turdai sóstavak végre k “llő értéke­lésben rénzesüitick. A Városi tanács, be­látva, hogy hatalmas jövedelmi forrást hagyott ezideig nagyrészben kiaknázat­lanul, 3 millió lej költségelőirányzattal komoly formában napirendre tűzte * Bányalürdő kífejlesziéséhek, illetve mo­dernizálásának kérdését, i\ ;Ibál a fürdő beépítendő területét parcelláztatta & a villatetkül szolgáló parcellákat áruba bocsátotta azzal a ki­kötéssel, hogy az uj tulajdonosok köte­lesek a megvett parcellákat a vételtől számított 2 éven belül villaszerűén be­építeni, elleneseiben a terület visszaszáll a váróé tulajdonába. A parcellák iránt oly nagy érdeklődés nyilvánult meg, bogy azokat már csaknem teljesen le­jegyezték. A tanács több kuíturegylcl részére ingyen oszlott ki házhelyet; igy többek között a Transilváaiai Kisebbsé­gi Újságírók Szindikátusa is kapott in­gyen villatelket. A meginduló építkezésekkel karöltve modern utak kiépítését, rendszeres au­tóbuszjárat, sőt esetleg villamos Vasát létesítését is tervbe vette h várost ta­nács. Egyidejűleg a meglévő szálloda nagyarányú kibővítése, liidüszanatÓM* ttm, nagy árucsarnok és tüodertt játék­kaszinó építése által igyekszik a fürdő- vendégek legmesszebbmenő kényelmét biztosítani. A várost lakosság szép hasznot remél a fürdő modernizálásával kapcsolatban megoövekedő idegenforgalomtól« Letartóztatták dr. Boidás oradeai bapiisfa fedésit vzraaea, reuruar 27. A rendőrség letartőzt .tta és itkisérte a vizsgálóbirohoZ Jr. Bordás ‘sivárt ortj- dea| baptista lelkészt, akit azza* vádol­nak. hogy legutóbb Újpesten irredenta tartalmú beszedet tarlóit Bordóst idhäll- tratása uián a VlZSgáíóbtro szabadlábra helyezte, de az ügyíszség a végzést meg­fellebbezte a törvényszék Vádtártaceá- huz, amely elrendelte a letartóztatást éa a 30 napos vlzsgála‘1 fogságot. Bordá# ügy védje utján a táblai vadlanácsho» fdlebbezett..

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents