Brassói Lapok, 1937. június (43. évfolyam, 103-125. szám)

1937-06-02 / 103. szám

.érit 91061? •gyt *­»ÜÜAPB3T p.í '.»női ak tini 4 4 XL11I. évfolyam M3 szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre Magyarországra negyedévenként oldalon 7 lej nGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerda 1937. évt junius 2 kézbesítéssel 74.— lej. ugyanez Brasovban 70.— lej. — Külföldre negyedévenként 300.— lej. — ÉS EK dija hirdetési oldalon 5.50 lej, páro3 (bal) ezövegoldalon 6 lej, páratlan (jobb) szöveg­lőre fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal Brasov, Strada Regele Carol 56—58. — Telefonszám 82 A nemei hadihajóhad több órán keresztül bombázta JUmeriát,a m Tengeralattjárók rohama a spanyol kereskedelmi gőzösök ellen Münchenben kapia Hitler a Deutschland bombázásának hirát - Éjszakai minisztertanács Berlinben Aggodalmak ás reménykedések Parisban és Londonban Németország ismét kész helyzet elé állította a nagyhatalmakat London, május 31.^ Az európai diplomácia a spanyol polgárháború fellángolása óta szinte egyebet sem tesz, mint hogy semlegesítse, illetve köriilárkolja «zt a tűzfészket, umcly már többször volt azon a ponton, hogy egy újabb világháború lángtengerébe borítsa a kontinenst. A Népszövetség szombaton lezárt közgyűlése ugyancsak ennek a nagy feladatnak szentelte ideje javarészét. De jóformán 24 óra sem telt el s a „spanyol kérdés“, isméi egy-ol;... i .eseményt termelt, amely elég súlyos ahhoz, hogy esetleg minden eddig elért eredményt megsemmisilsen s felborítsa » nehezen kialakuló egyensúlyi helyzetet. London politikai körei szükségesnek látják a legmesszebbmenő óvatosságot s egyelőre nem foglalnak állást az ese­ményekkel kapcsolatban. Az események azonban önmagukban is eléggé veszélyesek: A köztársasági soanvol kormány két repülőgépe, szombaton este bombázni kezdte a Deutschland német cirkálót. Két bomba talált és a hajó 'egénységé- ből 23-at megölt, sokat megsebesített. Hitler német kancellár éjszaka értesült az eseményekről. Nyomban minisztertaná­csot tartott. Vasárnap ismeretlen tengeralattjárók elsüllyesztettek egy spanyol kereskedelmi hajót s többet megtámad­tak. Ugyancsak vasárnap a német kormány hivatalosan bejelentette, hogy a Deutschland bombázása miatt megtorlásokra gondol. Mielőtt London és Paris közbeléphetett volna, Németország már cselekedett is. Hétfőn reggel egy öt egységből álló német hajóraj jelent meg Délsptmyolország legfontosabb köztársasági kikötője, Almeria előtt és bombázni kezdte úgy a kikötőt, mint a várost. ... Németország tehát újra kész helyzetet teremtett. A be nem nvatkozási bizottság sürgősen összeült, eia kormány a Népszövetség rendkívüli közgyűlésének összehívását kérte. Egy összetűzés súlyos következményei és a valen­Vasárnap délelőtt az összes európai fő­városokban tudták már, hogy a spanyol vizeken valami olyasmi történt, amely újabb gyujióanyagot dob a feszült nem­zetközi helyzetbe s talán jóvátehetetlenül súlyos következményekkel járhat. Diplo­máciai körökben megindult a gyors és feszült tájékozódás s ugyanakkor az egyes államok hivatalos külképviseletei min­dent elkövettek, hogy tisztázzák a német hajó bombázásának, valamint a nyomá­ban következő megdöbbentően kemény rendszabályoknak a körülményeit. A legelső spanyolországi jelentések ugyanis meglehetősen zavarosak voltak: nem ad­tak világos jelentést arról, hogy milyen német hajót bombáztak a köztársasági repülőgépek, nem volt világos az sem, hogy valóban német tengeralattjárók in- téztek-e torpedótámadást két spanyol hajó ellen, amint tisztázatlanok voltak még Almeria bombázásának a körülmé­nyei is. A VALENCIAI KORMÁNY ELSŐ HIVATALOS JELENTÉSE Az első jelentést a valenciai kormány adta ki. E jelentés szerint szombaton, az esti órákban az „Admiral Scheer“ német hadihajó, amely az Ibiza sziget környé- ki spanyol vizeken horgonyzott, többször rálött kél felderítő utón levő kormányre­pülőgépre. A repülőgépek erre a táma­dásra maguk is támadással feleltek s mintegy 12 bombát dobtak le a német hadihajóra. A bombák közül, négy érte a hajót. A közlemény hangsúlyozza, hogy a né­met hajó belül volt azon a 10 ezer mé­teres távolságon, amelyet az ellenőrzési terv az ellenőrző hajók számára kijelöl, nem teljesített szolgálatot s egyébként sem tartózkodott a megszabott helyén, | hiszen Ibiza sziget környékén nem a né­met, hanem a francia hajók végzik az el­lenőrzést. A HIVATALOS SAJTÓIRODA KÖZLEMÉNYE A D. N. B., a hivatallos német sajtóiroda vasárnap adta ki első jelentését, amikor a német kormánytól erre felhatalmazást ka­pott. Jelentése szerint a támadás Ibiza kikötőjének a körzetében történt este 6 és 9 óra között. A támadás a „Deutsch­land“ nevű német hadihajót érte, amely Almeria a köztársaságiak kezén levő területek legfontosabb déli kikötője. Je­lenleg súlyos hadászati jelentősége is van, mert Malaga elfoglalása óta itt van a köztársasági hajóraj egyik bázisa, tám­pontja. A valenciai kormány hadügyminisztere hétfőn délben az alábbi jelentést adta ki: Almeria kikötőjének katonai parancs, noksága közölte reggel 8 órakor, hogy a kora reggeli órákban, fél 6 óra körül egy német cirkáló és négy német torpedórom­boló tűnt fel szemben a kikötővé,. A ha­jók Cartagena felöl jöttek. Háromnegyed hatkor az öt hajó 20 kilóméternyire volt a liikötőlől és úgy manőverezett, hogy tel­jesen elzárja a kikötő bejáiatát. Amikor j a hajóraj 12 kilóméteres téoolságm érke­zetit a parti ütegek messzelútóioal ponlo­| ellenőrző szolgálatot teljesített a nem­zetközi ellenőrzés előírásai szerint. A spanyol gépek minden ok nélkül támad­tak. A hajó legénységének javarésze ép­pen pihenőben volt és az ebédlő körüli helyiségekben gyűlt össze. A spanyol gé­pek által ledobott bombák közül kettő érte a hajót. Az egyik a pihenó legény­ség közé esett. Húsz ember meghalt, ?3 megsebesült. A másik bomba a hajóhidat találta el, de nem okozott jelentős káro­kat. A hajó maga harcképes állapotban maradt. Ennek ellenére nyomban utunk indult, hogy sebesültjeit kirakja Gibral­tárban. A Deutschland nem lőtt rá a spa-^j nyol repülőgépekre. san kivehetők voltak a német lobogók. Nemsokára ezután az öt haió, minden előzetes felszólítás, vagy figyelmeztetés nélkül tüzet nyitóit a városra és a kikö­tőre. A bombázásnak nem volt semmiféle határozott célja. Körülbelül 200 lövedék esett részben a kikötőre, részben a város egész területére. Két partvédő üteg viszo­nozta a tüzelést és mintegy 60 lövedéket küldött a támadó hajókra. Megfigyelések szerint az egyik iorpedóromholot cl*hál­ták a partvédő illegek és sulyos sérülése, két okozlak rajta, öt óra 50 perckor a német hadihajóraj beszüntette a tüzet és /üstfelhő védelme alatt visszavonult. A város bombázása következié'ien sok épület teljesen megsemmisült. A halottak és sebesültek számát még nem sikerült megállapítani. A mentési munkálatuk A meglehetősen szűkszavú, de határo­zott hangú jelentéshez a sajtóiroda ezeket fűzi hozzá: Ez az újabb támadás kötelezi a birodalmi kormányt arra, hogy szigorú megtorlással éljen e haladéktalanul je- lentse az esetet a londoni be nem avatko- zási bizottságnak. A Rador sajtóügynökség egy későbbi berlini jelentése szerint, oda érkezett hí­rek szerint, a Deutschland emberei közül 25 halt meg és 85 szenvedett sérülést. A sebesültek közül 19-nek az állapota su­lyos. A Deutschland egyébként vasárnap délután érkezett meg Gibraltárba és tet­te partra a sebesülteket. MINISZTERTANÁCS BERLIN­BEN ÉS AMI AZUTÁN TÖRTÉNT Hitler kancellár Münchenben értesült a Deutschland bombázásának híréről. A mezőgazdasági kiállítás megnyitásán vett részt. A liir vétele után nyomban .tanács­kozott Neurath külügyminiszterrel, majd Kaeder tengernaggyal. Berlinbe az éjféli órákban érkezett haza. Egy óra 18 perc­kor már együtt ült a minisztertanács, a. melynek tanácskozásáról nem adtak ki hivatalos jelentést. A Havas-ügynökség berlini irodája azonban vasárnap kiadott már egy jellemző jelentést: — Azok a rendszabályok, amelyeket Németország a Deutschland cirkáló bom­bázása miatt hat&iozott el, szükségessé teu^k, hogy ujaob hadihajók indusának panyol vizekre az ott állomásozó né­met hajóraj megerősítésére. megkezdődtek, az utcákon levő sebesülte­ket és halottakat a mentők elszállították. A kormány egyik vadéís-épülőgépe fel­it erilö útra indult n német hajók után s megállapította, hogy azok Meiilla felé ha­ladnak. A német hajók egyébként Alme­ria bombázása után, visszavonulásuk köz­ben tüzeltek azokra az :iknafelszedő ha­jókra is, amelyek azon a területen dol­goztak ahol nemrégiben az aknába ütkö­zött Hunter angol hajó elsüllyedt. NÉMET JELENTÉS AUSTRIA BOMBÁZÁSÁRÓL A német birodalmi kormány hétfőn1 délelőtt ezt a hivatalos jelentést adta ki:; A megerősített Almeria kikötőjét mm teggel bombázás alá fogta a német tengeri haderő, hogy megtorlással éljen amiatt aj ifi német hadihajé bombázza Almeriál A PcMtschlamll irtegiámadása miatt

Next

/
Thumbnails
Contents