Brassói Lapok, 1937. december (43. évfolyam, 256-281. szám)

1937-12-01 / 256. szám

íf ' ; í' * *' a Sr f t-mi w -1 ; ■ eivy “ t o# £**„ * t* I**. 910619 4 I) U *i i. P R i.i T , ■ i ' tWllzctesl pfldáng árusításba nem bocsátható. S.TLEN POLITIKAI NA*P$LMr-' XLI1I. évfoyam 256. szám Bra$ov — Szerda 19J7. december I Magya ro'rsZZáCTa6nfByedéveAnké;i "h i“'D e'VéI e'k diia'hird^.í'nl5Hfneí fiW*“. ™.- W. - KS! f 51 d r e negyedévenként 360.- lej. _ oldalon 7 lei néByzetcentimélerenként. - Hirdetési dijak előre fizetendők. - Szerkesztőséé és SBk ; dÄgeiTclr'of őlS. feefonsffm^ Mintegy másfél évi távoliét után Titulescu visszatért az országba ■ nemzeti paraszípárl a fővárosban ünnepélyes fogadtatást rendezett a volt küiügy miniszternek — Mania vasárnap beszédet mondott a kolozsvári pálya­udvaron — Újabb gheorghista politikusok léptek be a kormánypártba Bucuresti, november 29 A politikai élet legújabb eseményét Titulescu hazatérése jelenti. Minden jel arra mutat, hogy a volt külügyminiszter cselekvő szerepet vállal a belpolitikában, egyelőre azonban nem nyilatkozott ar­ról, hogy melyik párt keretei közölt óhajt elhelyezkedni. Az a közlemény viszont, hogy a nemzeti parasztpárt Bucurestiben ünnepélyes fogadást rendezett tiszte­letére, újabb jel arra nézve, hogy ez a párt fog politikai alapot nyújtani Titules­cu belpolitikai szerepléséhez. Averescu válaszolt Maniunak és közöl­te vele, hogy nem csatlakozik a „meg­nemtámadási egyezményhez” A tábor­nagy a harmadik pártvezér, aki vissza­utasba a szövetkezést. Az egyezmény körül különben heves viták folynak a jobboldali sajtóban. Ete- kintetben figyelemreméltó az a válasz, a mit Zelea-Codreanu bírálóinak ad. A jobboldaliak arcvonala kétségtelenül meg törött s ez magvarázza azokat a súlyos nehezteléseket is, amik Vaidát érik na­cionalista eszmetársai részéről. Sverescu elutasító vá!a$zt adott Maniu felhívására Előző számunkban közöltük Ooga Octaviánnak, a nemzeti kereszténypart elnökének Mániához intézett levelét, a melyben kifejtette azokat az okokat, a mik lehetetlenné teszik pártja számára az úgynevezett „megnemtámadási egyez­ményhez” való hozzájárulást. Vasárnap nyilvánosságra hozták Averescu tábor­nagy válaszát is. A néppárt elnöke arra való hivatkozással, hogy ő már előzete­sen figyelmébe ajánlotta párthiveinek, miszerint választási harcaik során a leg­nagyobb jóhiszeműséget mutassák az el­lenpártokkal szemben, — fölös'egesnek tart minden írásos megállapodást. HÁBORÚ TÖRT KI A JOBBOL­DALON A ..MEGNEMTÁMADÁSI EGYEZMÉNY” KÖRÜL A jobboldali sajtó heves szemrehányá­sokkal halmozza el Zelea-Codreanut, a miért vállalta a Maniuval való szövetke­zést. A Porunca Vremii azt Írja, hogv még mindig nem tud magához térni meglepe­téséből. Képtelen megérteni, mikéopen vállalhattak a legionista mozgalom nevé­ben olyan kötelezettséget, amely azt je­lenti, hogy a legionisták megvédik Mád- gearu. Lupu dr. és Calinescu szavazatait, szóval azokét a nemzeti parasztpárti ko­rifeusokét, akik a parlamentben „rágal­mazták a legionista mozgalmat.” Ho­gyan védhetik meg a legionisták egy blvan pártnak a szavazatait, amely „egvütt halad a kommunistákkal és a zsidókkal.” A nemzeti kereszténypárt! Tara Noastra bírálata ennél is élesebb: — Megértjük a nemzeti parasztpárt riadalmát és ifi tudjuk fogni Mnniu lele­ményes ravaszságát is, de képtelenek va­gyunk elhinni, hogy a legionista mozgal­mát rábírhatták az alkotmányos összees­küvés táncában való részvételre. Abban a pillanatban, amikor a Tótul peutru Tara román hajthatatlanságát heves arro- gánciával sétáltatja meg fejünk felett, valaki megnyom egy titokzatos gombot és a meglepetések dobozából egy megál­lapodás impertinenciáia bújik ki, olyan paktum, amelynek különösségét fölösle­ges hangsúlyozni. Ezzel a szövetkezéssel foglalkozik Istrate Nicescu is Goga Octaviánhoz in­tézett levelében. Előzőleg bejelenti, hogy kész a választáson együttműködni a nemzeti kereszténypártttal, majd többek között ezeket írja: — A közös zászlót széttépték, Egyik darabját Vaida vette magához, hogy mi- ateztervisett híveinek jelölését díszítse vele. Codreami is kitépett belőle egy darabkát, hogy trófeumkeppen Maniunak ajánlja fel, aki úgy jelenik meg a poron­don, mint a „tíeus ex solitudine”, miután a badacsonyi homályból meghiúsította őfelségének egységre való felhívásait. — Nem hiszem, hogy akadni lógnak Codreanu legionistái között olyan naiv emberek, akik vállalnák a kénysZermun* kát, hogy sót vágjanak, ahoz a parlamen­ti salátához, arriit Maniu Litvinov ízlése szerint készít. Hiszen megfordulna sírjá­ban Moja és Marin! A Tara Noastra külön cikket szentel Vaida magatartásának s hangoztatja, hogy az igazi nacionalizmusnak a történ­ték után csak egyetlen letéteményese ma­radt és ez a nemzeti kereszténypárt. A legionista mozgalom hivatalos lapja, a Buna Vestire nyilatkozatot közöl Cor- neliu Zelea-Codreanutól, aki ezalkalom- mal is hangsúlyozta, hogy a szövetkezés csak a választásokra szól és nem jelent elvfeladást. Dicsérő szavakkal beszélt Maniu egyéniségéről, majd hangoztatta, hogy bizonyára senki nem akad az or­szágban, aki ne kívánná a választások tisztaságát és törvényességét. Ha azon­ban volna olyan, aki másképpen gondol­koznék, annak tudnia kell, hogy a három párt béke-szövetkezése háborús szövet­kezéssé válhatik. Az öt ért támadásokkal kapcsolatban Codreanu a következőket mondotta: — Azoknak pedig, akik meggondolat­lan pillanatukban ki akarnak oktatni en­gem a nacionalizmus felöl és arról: ho­gyan vezessem szervezetemet, felhívom figyelmüket arra, hogy még nem született meg az az ember, aki nekem tanácsokat adhatna. Azt ajánlom nekik, hogy hanya­goljanak el és ne avatkozzanak bele dol­gaimba, amiknek felelősségét én viselem. Nekem megvan a formulám arra, hogy réndreutasitsam azokat, akik a megenge­dett határokat túllépve vizeimet zavarják és utasításokkal akarnak ellátni, hogyan viselkedjem. Azoknak pedig, akik ezt nem értik meg, tudni fogom, hogyan vá­laszoljak, vaspofont küldve szemtelen képükre. kon. Vasárnap este a Román Front elnö­ke Erdélybe utazott. VAIDA A SZATMÁRI KORMÁNY­LISTA ÉLÉN Szalmái megyében a liberális párt a kö­vetkező listát nyújtotta be: Vaiaa-Voevod Sándor, Komán Valér dr., Tibii János dr., Cionte Romulus, Ardelean Octavian dr. és Toma Gavriil dr. TITULESCU MEGÉRKEZETT A FŐVÁROSBA Titulescu hosszú távoliét után hétfőn délután Savéi Radulescu volt külügyi al- uiiniszler társaságában az Orient Ex- presszel megérkezett Bucure§tibe. A volt külügyminiszter fogadására a nemzeti pa- rasztpárl egész fővárosi tagozata Kivonult a párt zászlóival és üdvözlőszavakkal te- leirt táblákkal. A párt vezető személyisé­? ei közül megjelent Mihalache, Lupu dr., 'opovici Mihály, Madgearu, továbbá Fi- hpescu, a konzervatív párt elnöke és li- tülescnnak számos jóbarátja. A vasúti kocsiból kilépő politikust ha­talmas éljenzés fogadta, virágcsokrokat nyújtottak át neki. Elsőnek Lupu dr üd­vözölte: — Az ország azt várja öntől, Titulescu ur, hogy polgári bátorsággal megfujjo a$ igazság aranytrombitúját. Titulescu láthatólag meghatottan vála­szolt az üdvözlő szavakra: — A fogadást, amiben, részesítettek, ju­talomnak tekintem, lelki elégleíelnek azokkal az igazságtalanságokkal szemben, amiket el kellett szenvednem. , Tizenhat hónap óta hadjárat áldozata vagyok, amelyben az éjszaka és a névtelenség megkísérelte tönkretételemet. Tisztesség­gel és civilizált keretek között fogok har­colni rágalmazóim ellen. Ha azonban ez a harcmód nem válik be, azt üzenem nekik, hogy genfi módra is tudok verekedni, de a belpolitikai porondon is megállóm he­lyemet. Mélyen monarcliista érzelmű, mé­lyen román és demokrata vagyok s azt ki­áltom: Éljen a királyi Éljen Romániai Éljen a demokrácia! A háború közel Dán és az ajtónkon kopogtat. Minálunk a nem zetközi udvariasságot összetévesztik a nemzetközi helyzettel. Ma sokkal na­gyobb szükség van, mint valaha, a. romá­nok közötti testvéri egyetértésre. Testvé­retek vagyok! A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÚJABB KÖRRENDELETÉ A belügyminisztérium újabb körren­deletét küldött a közigazgatási hatósá­goknak a választások és a választáso­kat megelőző tevékenység rendjének biztosítása érdekében. A körrendelet felhívja a hatóságok figyelmét, hogy minden körülmények között a törvény rendelkezéseinek szigorú betartásával járjanak el és tartózkodjanak az erő­szak alkalmazásától. Moreniben, mint megírtuk, pár nappali ezelőtt választási összetűzés volt. A bel­ügyminisztérium vizsgálatot rendelt el aa ügyben. A vizsgálat eredményeképpen a minisztérium írásbeli dorgálásban része­sítette a moreni polgármestert és ugyan­akkor birói eljárást indíttatott ellene, mert egy légionistát arcul ütött. A légio­nista eJlen szintén eljárás indult hatóság elleni erőszak miatt. ÚJABB ARADI JELÖLÉS A Totuil pentru Tara Aradon is letette listáját, amelyen Mofa loan szinérváraljai esperes, Manoilescu volt miniszter és Ion Zelea-Codreanu, a „kapitány“ apja sze­repei. A MADOSZ ÚJABB EGYÜTTMŰKÖ­DÉSI AJÁNLATTAL FOBDUL A MAGYAB PÁRTHOZ Tg.-Mures—Marosvásárhely, uov. 29. A Madosz országos végrehajtóbizottsága va­sárnap délután Marosvásárhelyen ülésezett. Az ülésnek bizalmas jellege volt és arról hi­vatalos jelentést adtak ki, amely szerint el­határozták, hogy az Országos Magyar Párt központi intézőbizottságához; amely kedden Mániát ünnepelték hívei Kolozsváron Itt említjük meg, hogy Maniu elutazása előtt fogadta a külföldi sajtó képviselőit, akik előtt kifejtette, hogy a nemzeti pa­rasztpárt Románia külpolitikájának ha­gyományos vonalán áll. Felvilágosítást nyújtott az ujliberálisokkal és a legionis- tákkal kötött egyezményről, végül han­goztatta, hogy a’ kormány helyzete hova­tovább súlyosabbá válik. MIHALACHE IS ALÁÍRTA A NEMZETI PARASZTPART VÁLASZTÁSI KIÁLTVÁNYÁT A nemzeti parasztpárt és az ujliberális párt vasárnap közzétette választási kiált­ványát. A nemzeti parasztpárti kiáltvány Maniu ismeri célkitűzéseit fejti ki és Vlaniun kívül Mihalache is aláírta. Moruzzi Gheorghe nyugalmazott tábor­nok, volt lovassági főfelügyelő, belépett i nemzeti parasztpártba. Moruzzit való- »zinüleg Erdélyben fogják jelölni. A Viitorul közlése szerint több gheor- ghista politikus visszatért a liberális pártba. VATDA BÍZIK A KORMÁN Y- KARTEL GYŐZELMÉBEN A Román Front ilfovmegyei tagozata rasámap gyűlést tartott Bucure§tibcu. A fyülésen Vaida is felszólalt és azt a fe­nén yét fejezte ki, hogy a kormuny-kartel eljet győzelmei fog aratni a oáhuztiso­Maniu vasárnap átutazott Kolozsvá­ron, ahol a pályaudvaron hívei lelkesen ünnepelték, a párt nőtagjai pedig virág­csokrokat nyújtottak át neki. A pálya­udvaron többek között felsorakozott a monostori „Maniu Gyula” gárda 200 tagja is. A tagozat nevében Moldovan Valér dr. volt alminiszter és Prie Octavian üdvö­zölte a pártelnököt, aki beszédben kö­szönte meg a szives fogadtatást. Han­goztatta többek között, hogy Erdélyt sé­relem érte azáltal, hogy a kormányban nincs ennek a tartománynak képviselője. Rámutatott arra, hogy maga Brátianu Dinu is nemzeti parasztpárti kormány mellett volt, amiből — szerinte — az következik, hogy a Tátárescu-kormány nemcsak, hogy nem az országé, de a li­berális párté sem. Beszédét a következő szavakkal fejezte be: — Éljen a román nemzet, éljen a nemzeti parasztpárt, éljen a mindig vi­lágító és foltnéíküli román Korona. Maniu Pop Ionéi és Pavel Pavel volt képviselők társaságában Kolozsvárról tovább folytatta útját Badacsonyba. A pártelnök hétfőn este visszatért Kolozs­várra s Popovici Mihálylyal tanács­kozott a párt erdélyi tagozati főnökeinek keddre összehívott értekezletével kap­csolatban.

Next

/
Thumbnails
Contents