Brassói Lapok, 1938. február (44. évfolyam, 25-48. szám)

1938-02-02 / 25. szám

r 4 a s*4 a f 1* «* % « «er • > * :>jg *.g,y ® V©-* It# a* >*.» t * 910619 bV»AP£3? p > - «»S'? 1 ©ífc ti ## ♦ / / / XLlV. évto yam 25, szám Főszerkesztő: KACSÓ SÁNDOR Brc§ou — Szerda 19J8, február 2 ELö FIZETÉSI ÁRAK: Belföldre havonként 66.— lej, kézbesítéssel 74.— lej, ugyanez Bra?ovban 70.— lej. — Külföldre negyedévenként 360.— lej. — Magyarországra negyedévenként 12.— pengő. — HIRDETÉSEK dija hirdetési oldalon 5.50 lej, páros (bai) szövegoldalon 6.— lej, páratlan (jobb) szöveg- oldalon 7 lej négyzetcentiméterenként. — Hirdetési dijak előre fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal B r a ? o v.Sfrada Regele Carol 56—58. Telefonszáni 82 B őrömmel állunk meg annál a hírnél, amely közli, hogy a bá­nyászok szakszervezetének köz­benjárására a munkaügyi mi­nisztérium és a munkásbiztosi tó intézet központja hárommillió lejt utalt ki azoknak a munkanélküli bányászoknak segélyezésére, akik önhibájukon kívül váltak munkátlanokká. A. munkaügyi mi­nisztérium élén Cuza Gheorghe áll, Cu­za főelnök fia, akinek voltak olyan in­tézkedései, amiknek nem tapsolhattunk. Ezt a gesztusát viszont szívesen, mond­hatni boldogan emeljük ki, mert biztató jelet látunk benne arra nézve, hogy a kormányprogram tíla'omfái között lehe­tőségek adódnak a népi panaszok orvos­lására, a tömegnyomor enyhítésére. Ez a segély sok könnyet letöröl a sápadt bá­nyászarcokról. „Szerencse fel — szeren­cse le” — hangzik a bányászok ősrégi, dala. íme a szerencse e'érte őket, akik mostoha sorsuk folytán a nyomor mé­lyére kerültek. A szerencsét ezúttal a miniszter megértésének hívják. Vajha ez a szociális megértés fenntartás nélkül nyilvánulna meg mindazokkal szemben, akik — gyöngék lévén — az erősek, a hatalmon levők gyámolitására, jóindula-» tára szorulnak. 0 Bármennyire nyilvánvaló is, hogy a nagyhatalmak a semleges­ség! egyezmény érte’mében nem avatkoznak be közvetlenül a spa­nyol polgárháborúba, azt azonban mégsem kellene türniök, ami most Hispánia gyászos földjén történik. Hogy a szerencsétlen spa­nyol nép több, mint másfél esztendeje öl- dökli egymást, ezt, úgy'áiszik, már meg­szokta a világ közvéleménye, amelv un»' kozva lapozza át újságjában a spanyo’ hadszin> térről érkező jelentéseket. De az öldöklés im­már a nemzetközi hadviselés elemi szabályai­nak teljes mellőzésével folyik és az ellensé­ges felek repülőgépei szinte naponként bom­báznák nyílt városokat. Legutóbb a köztár­sasági repülőgépek támadták meg Salaman­ca városát, amire „válaszképpen“ a nemze­tiek légihaoereje jelent meg Valencia és most Barcelona fölött, hogy visszaadja a látoga­tást. Barcelonában 400 ember maradt holtan a látogatás után, asszonyok, gyerekek, aggok, 3í ház dő't romba, 800 ember nyög, jajgat sú­lyos sebével. Nem hősök, nem katonák pusz­tulnak már ebben a fékevesztett őrjöngés­ben. hanem fegyvertelen, békés polgárok, is- ko’ába siető gyermekek és bevásárolni siető asszonyok. E szörnyűség ellen mégis fel kel­lene emelnie szavukat a civilizált hatalmak­nak Ennyire talán mégsem kellene tuloznio' a „benemavatkozást". 0 Egy egész ország, mégpedig gaz­dag gyarmatbirodalom népe izga­tottan leste egy királyi asszony va­júdását: fiú lesz-e. vagy leány a holland trónörökösnö elsőszülött gyermeke? Amszterdamban épugy, mint Jávában és Szumatrában füleltek a holland polgárok és a gyarmatok lakói: 101 ágyulönést halta, nak-e, vagy csak 5t-et? Az 51-ik ágyulöoést azonban nem követte az 52-ik és igy nyil­vánvalóvá lett, hogy a trónörökösnének le­ánygyermeke született, A derék hollandusok lelkesen vették tudomásul ezt is, de lelkűk mélyén kissé zsörtölődnek a Sorssal, amely immár a harmadik nemzedéken át női ural­kodót szán Hollandiának. Vilma királynőt Julianna fogja követni a trónon és ime a trónörökösnö ismét leánygyermekkel ajándé­kozta meg a fiutváró országot. Különös já­téka ez a gólyamadárnak, amely, ugylátszik, sehogyse akar a jó hollandusok kedvébe jár­ni. Már csak abban bíznak, hogy az ifjú trónöréíköspár az évek során megfellebbezi a szeszélyes madár Ítéletét és Hollandia eléri vegre, hogy férfi uralkodó vegye kezébe az mjuájt almáját át koruián^jpálcáját, CfSifr€? üifeigttwii JL választási harc megszervezésén munkálkodnak a pártok I Magyar Párt e fiéfen dint maga'artásáról — Hrgefoianu választási egyinmii'tó- dísre lép Maniuval? - Tovább folytatta szeivezkedásét a liberá is H-csoprí — állítólag filmesen fogja képviselni a SeaailSszMail a Msitin által beadott panaszt Kísérlet történik a belpolitikai feszültség enyhítésére Bucurefti, január TI Valamennyi párt széleskörű előkészüle­teket tesz választási harcának megszerve­zésére. Ä Magyar Párt, a várakozás ci­nére, nem döntött szombaton választási magatartása felől. Amint előző számunk­ban jelentettük: Kolozsváron szűkkorü elnökségi értekezlet volt, amely nyilván az intézőbizottság összehívásának kérdé­sével foglalkozott. Hir szerint a párt or­szágos intézőbizottsága már a közeli na­pokban összeül, hogy végleg leszögezze a Magyar Párt választási magatartását. Fővárosi lap jelentések tudni vélik, hogy a kormánypárt szerdáig végleg meg ejti jelöléseit. A Cuvántul ezzel kapcso­latban rámutat arra, hogy a tervezett, vagy megkötött paktumok elégedetlensé­get kelteitek a nemzet! kereszténypárt ré­gi tagjainak táborában, akik különösen az uj párthivek befogadása ellen zúgo­lódnak. Sző van arról, hogy küldöttség keresi fel Cuza és Goga elnököket, hogy felhívja figyelmüket „arra a veszélyre, a mit ezek az uj párthivek jelentenek a vá­lasztási harc idején.“ Ezzel kapcsolatban bírálatok hangzanak el egyes miniszterek ellen, akikre amiatt neheztelnek, hogy bár egy hónapja kormányon vannak, még sem alkalmazzák a kormány antiszemita programját. így nem bocsátják el a zsidó tisztviselőket és nem mondják fel a zsidó szállítókkal kötött szerződéseket. D. R. loanifescu földművelési niitliszte* lapja, a Frontul, úgy tudja, hogy a kor­mány nem akar elégedetlenségeket kelte­ni* elhamarkodott lépésekkel és ezért a je« lölések megállapítása későbbi időpontban történik meg. E halasztásra annál* in­kább szükség van, mivel a kormány Jor- gával még nem kötötte meg a végleges megállapodást és a német párttal is foly­nak még a tárgyalások a részletkérdések tekintetében. A választások alán átszervezik a kormányt? A Timpul értesülése szerint a választá­sok után gyökeresen átszervezik a kor­mányt. A. C. Cuza főelnök és Silvia Dra- gomir egyetemi tanár továbbra is tárca- nélküli miniszternek marad meg. Drago- mir miniszter kiscbbségpolitikai munka­köre az átszervezés után sem fog változni. Az alminiszterek számát tízre apasztják. Hodos alminiszterre pedig a propaganda­minisztérium vezetését bízzák, amelyet külön törvény alapján állítanak fel. Azok a politikusok, kik az újjáalakítás folytán kimaraduak a kabinetből, a parlament­ben és a diplomáciai testületben jutnak magas méltóságokhoz. Az uj parlament­ben tehát a kormány átszervezett formá­jában fog bemutatkozni. Hir THulescu visszatéréséről Maniu Gyula, aki pénteken tért vissza a fővárosba, hétfőn, vagy kedden ismét Erdélybe utazik, hogy tovább folytassa választási körútját. A Curentul csaknem biztosra veszi, hogy a nemzeti parasztpárt választási egyességre lép Argetoianu agrárpártjával. A lap a két pártvezér várható találkozá­sáról tud s valószínűnek tartja, hogy Ar- getoianii pártja keddi vezetőségi ülésén bejelenti a Maniuval való választási szö­vetkezést. Ezzel szemben a Cuvántul nem tartja kizártnak, hogy Argetoianu a néppárttal fog szövetkezni. A Capitala ugv értesül, hogy Maniu minden ellenzéki pártra kiterjedő paktu­mot szeretne tető a!lá hozni és e célból vé­giglátogatja a pártvezéreket. A Cuvántul értesülése szerint Titu- lescu volt külügyminiszter, aki december végétől újból külföldön tartózkodik, feb­ruár elején visszatér az országba és a Semmi tőszéknél ő fogja képviselni a nem­zeti parasztpártot Maniu Gyulának feb­ruár 10-én tárgyalásra, kerülő és a vá­lasztási törvény módosításával kapcso­latos fellebbezése, ügyében. A Porunca V remii cáfolja ezt a hirt. A „Semnalul“ cimü uj fővárosi lap bírói kö­rökből agy értesül, hogy Manin panaszát, mint megengedhetetlent, visszautasítják és igy nem is kerül sor annak érdemi ie~ tárgyalására. Titulescu egyébként a nemzeti paraszt­párt listáján Hnnyadmegyében fogja je­löltetni magát. A nemzeti parasztpárti pa Etikusok a következő megyékben lépnek lel: Maniu Gyula: Szilágy- és Kolozs, Mihalache: Arges, Hatieganu; Arad, Po- povici Mihály: Brassó, Lupu dr, Bucii» resti. „Ralikat" szervez a liberális párt A liberális pártban még mindig nem csillapodtak le a két liberális párt egye­sülésének gyakorlati végrehajtása foly­tán felkavart kedélyek. A H-csoport to­vább folytatja szervezkedéseit, másrészt egyes megyékből csatlakozásokat jelen­tenek a szakadárok mozgalmához. A cso­port tevékenységét öttagú bizottság irá­nyítja. Előreláthatólag 50 megyébeu nyújtanak be jelölőlistákat. Az uj nárt- nak — amely megalakulását rövidesen bejelenti a központi választási bizottság­nak — az a célja, hogy a válasziáson el­érendő eredményével kifejezésre juttas­sa. miszerint Bratianu Gheorghe pártja h sebb erőt képviselt, mint a M-rsoport. A Timpul a liberális párt átszervezé­séről ir és tudni véli, hogy uj szervezeti egységeket, úgynevezett „rajokat” állí­tanak fel, amelyek fiz tagból állanának és az lenne a hivatásuk, hogy élénkebh ütemet adjanak a párt tevékenységének. Illést tarlóit a radikális parasztpár! ógreliajfó bizottsága Hétfőn délben a központi pártházban ülést tartott a radikális parasztpárt végrehajtó bizottsága. lunián pártelnök ez alkalommal ismertette a politikai helyzetet, majd a bizottság megvitatta a választási harccal kapcsolatos teendőket. Uj párt a láthatáron Jean Th. Florescu, Bratianu ionéi kormányának egykori igazságügyminisz­tere, aki rövid ideig Románia madridi követe is volt, ismét politikai tevékeny­ségbe kezdett. Amint a Porunca Vrernií értesül, a volt miniszter pártot alakított és annak nevében kiáltványt intéz az or­szághoz A központi választási bizottság úgy döntött, hogy a szakadár-, vagy helyi jellegű csoportok a megyei választási irodáktól kapnak rendszámot a pártok «Ital lefoglak helyek után. Azoknak a pártoknak pedig, amelyek a központi választási irodáíó. kaptak rendszámot és jelet, ezt bizonyitaniok kell a megyei választási irodánál. A Buna Yestire úgy értesül, hogy az igazságügyminisztérium a törvényszé­kekhez küldött átiratában megengedi, hogy a járásbíróságok a jegyzők által is szétoszthassák a szavazóigazolványokat. Nem hosszabbítják meg az állam- polgárságok igazolásának határ­idejét Az állampolgárságok felülvizsgálásá­val kapcsolatban a Capitala tudni véli, hogy az igazságügyminiszter a felülvizs­gálásra kijelölt időpont elhalasztásá­nak lehetőségét tanulmányozza. A lap szerint erre az intézkedésre azért vol­na szükség., mert az ország

Next

/
Thumbnails
Contents