Brassói Lapok, 1938. október (44. évfolyam, 224-250. szám)

1938-10-01 / 224. szám

s. - ' - - « C ■> P l . x' • •) i*‘i : , C,: c ::ü ív V , . t rJ 1 00 ’ > *u o : .- —— . ; /wOm ffe/ Cf > N^V XUV. évloyam ' ciunno Brafov — 224. szám Főszerkesztő: KACSO SÁNDOR ,938. ofelóber I Peleifis szerkesztő: Kakast? Endre. — Laptulajdonos: Erdélyi Sajtóvállalat (Kahána Bernát). — (Bejegyezve: G. II. 920/1988. Trib. Bra?ov.) — Előfizetési árak: Belföldre havonként 66 lej; kézbesítéssel 74 lej, ugyanez Brasovban 70 lej. — Külföldre negyedévenként 3(i0 lej. Magyarországra negyedévenként 12 P. — Hirdetések dija hirdetési oldalon 5.50 lej, páros (bal) szöveg* oldalon 6 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 7 lej négyzetcentiméterenként Hirdetési dijak előre fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bra?Ov, Str. Reg. Carol 66-58. — Tel 82. Összeült Münchenben a négyhatalmi 6rfpkP7lPfl Mussolinit, Daladier-t és Chamberlaint nagy tel­ei tbAcubi hesedéssel fogadta a bajor főváros lakossága Angol; olasz és francia csapatok szálljak meg átmenetileg a szudétanémet területeket? Ami szerdán reggel még elharithatat- <*nnak látszott: Németország általános mozgósítása és ezzel a háborús veszély közvetlen előtérbe nyomulása, szinte az utolsó órában ismét elodázódott egy újabb mentő ötletnek hála, amely me­gint csak Chamberlain angol miniszter- elnök állhatatosságának köszönhető. Az angol miniszterelnök — mintegy Roose­velt elnök sugalmazását követve — nem zetközi értekezlet összehívását javasolta Hitler kancellárnak s javaslata támoga­tására felkérte Mussolinit, ik rögtön lat­ba is vetette erős németországi befolyá­sét. Ryképpen megkönnyebbitő fordu­latként elhalasztódott a német mozgósí­tás, sőt a jelek szerint a szudétanémet vidékek október elsejére kitűzött erő­szakos elfoglalása is és sor került a műn cheni értekezletre, amely gyors megva­lósítása a Mussolini által olyan régen javasolt négyhatalmi konferenciának. A négy nyugati hatalom kormányfője csütörtökön már össze is ült a bajor fő­városban. Amig ez az értekezlet tart, nem való­színű sémim kellemtelen meglepetés, sőt meg van az alap a bizakodásra és re­ménykedésre is. Viszont aligha lehetsé­ges, hogy az értekezlet egyetlen nap alatt el tudja végezni annyira nagy és bonyolult munkáját. Mert most már nemcsak arról van sző, hogy biztosítani kell a csehszlovák kérdés békés módon való rendezését, hanem ezzel kapcso­latban legalább elvben tisztázni kell a négy nagyhatalom valamennyi nagyobb ellentétét, igy az egész Dunamedence jövőbeli sorsát, a spanyol ügyet, a gyár matkérdést, stb. Ezáltal újabb időnye­rés történik, ami azonban mégsem te­szi teljesen bizonyossá az értekezlet si­kerét, úgyhogy a túlzott derűlátás se r indokolt még. Mégis áiíalános az a at­zet, hogy — ha már sikerült összeülniük •— a négy nagyhatalom vezetője megta­lálja az összes kérdéseik megnyugtató megoldását. A szudétanémet területek átadását valószínűleg angol, olasz és esetleg francia csapatok fogják közve­títeni, miáltal kiküszöbölődik a közvet­len német-cseh összetűzés nagy veszé­lye. Emellett előreláthatólag letárgyal­ják a továbbiakat, köztük a lengyel és magyar igényeket is. Mindenesetre bizhatunk abban, hogy — amennyiben meg tud felelni rendel­tetésének — a müncheni négyhatalmi étekezlet uj, békésebb korszakot nyit meg Európa annyira felzaklatott életé­ben. Pliimctaen ünnepi díszben (München, Rador) A négy nagyha­talom kormányfőinek értekezletére va­ló tekintettel a bajor fővárost csütörtök reggelre pompásan feldíszítették. A há­zak és terek zászlódiszt öltöttek. Musso­lini ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtti látogatása alkalmával, most is a Prinz Kari-palotában szállt meg, mig Cham­berlain és Daladier, valamint Ciano gróf a „Vier Jahreszeiten” szállóban lakik, ahol még szerdán este lefoglaltak hét lakosztályt. Az éjszaka folyamán Münchenbe érkezett RibbentrOp kül­ügyminiszter és Himmler birodalmi rendőrfőnök, a védőosztagok parancs­noka, reggel pedig Göring vezértábor­nagy és Göbbels propagandaminiszter. A négy nyugati nagyhatalom képvi­selőinek értekezlete a nemzeti szocialis­ta párt úgynevezett Führerhaus-ában lesz, amelyet a tavaly Mussolini jelenlé­tében avattak fel. Mussol:ni vonaton. Chamberlain és Daladier repülőgépen utazóit Az a Rómából szerdán este 6 órakor elindult vonat, amely Mussolini olasz miniszterelnököt és kíséretét hozta, csütörtökön reggel 9 óra 24 perckor ér­kezett meg Kufstein volt osztrák—né­met határállomásra, ahol a Dúcét Hitler birodalmi vezér és kancellár üdvözölte, akinek vonata néhány perccel előbb fu­tott be. Mussolini és kísérete átszállt Hitler vonatába s néhány perccel 11 óra előtt együtt érkeztek meg Münchenbe. Itt a pályaudvaron Göring fogadta Mus­solinit és Hitlert s miután mindhárman clléptek a diszszázad előtt, az útvonalon várakozó hatalmas tömeg lelkes ünnep­lése közepette behajtattak a Prinz Kari­palotába. Chamberlain miniszterelnök és hatta­gú kísérete csütörtökön reggel 8 óra 15 perckor indult el repülőgépen München­be a hestoni légi kikötőből. A repülő­gépbe való beszállása előtt Chamberlain az újságíróknak a következő kijelentést tette: — Mint gyermek, gyakran mondo­gattam ezt a versikét: „Ha valami először nem sikerül, próbáld meg új­ból s mégegyszer és mégegyszer.” Ezt tettem most is. Remélem, hogy Mün­chenből visszatérve elmondhatom majd Hotspurral Shakespeare IV. Henrikjéből: „A veszedelem csípős csalánjából szerencsésen kiszedtem ezt a virágot: a biztonságot.” Chamberlain repülőgépe 11 óra 57 perckor érkezett meg a müncheni repü­lőtérre, ahol Ribbentrop külügyminisz­ter fogadta. Az a francia repülőgép, amely Dala­dier miniszterelnököt és kíséretét hozta, csütörtökön délelőtt 11 óra 15 perckor szállt le a müncheni repülőtéren. Az angol és francia miniszterelnököt az utca népe szintén lelkesen éljenezte a szállásukra való bevonulásuk során. Chamberlain angol miniszterelnököt a repülőtéren ugyanazok a személyek fogadták, mint Daladier francia minisz­terelnököt, vagyis Hitler nevében Rib­bentrop külügyminiszter, Weizsäcker külügyi államtitkár, von Dörnberg, a protokoll-osztály főnöke, Aschmann saj­tófőnök, Wagner Adolf, a müncheni nemzeti szocialisták vezetője, Daluege tábornok, a birodalmi rendőrség főnöke és Andre Francois-Poncet francia nagy­követ. Amig Daladier miniszterelnököt a Vier Jahreszeiten-szállóban helyezték Chamberlain u| terve a Kiürítendő cseh terhietekre angol -francia - olasz karhatalmat tavaséi MUSSOLINI NYERSANYAG ELOSZTÁSI TERVET KÉSZÍTETT ÉS A SPA­NYOL KÉRDÉSBEN IS ENGEDÉKENYSÉGRE HAJLANDÓ London, szeptember 29. A Daily Express értesülése szerint Chamberlain angol miniszterelnök uj tervezetet vitt magával Münchenbe. Az uj tervezet lényege az alábbi pontokba foglalható: 1. Visszatérés az eredeti angol-francia tervhez, amely a szudétanémet területek egyrészét átengedi Németországnak, a többi részre vonatkozólag pedig népszava­zást ir elő. 2. Csehszlovákia bizonyos területeket már most, azonnal jelképesen átenged, ami azt jelentené, hogy Csehszlovákia kiüríti ezeket a területeket, a rend biztosítá­sát pedig angol-francia, esetleg angol-francia-olasz karhatalom veszi a kezébe. 3. Anglia és Franciaország szavatosságot vállalnak hogy Csehszlovákia hűen tel jesiti az egyezményből származó kötelezettségeket. 4. Mialatt az uj elrendezés végbemegy, Anglia, Franciaország és Olaszország teljesítenek rendőri szolgálatot a vitás területeken. xí. uagy tinóul ittj.» vciuiiiriiyc s^crini a müncheni tanácskozás több napig eltart­hat, hogy a végleges rendezés valóban megtörténhessék. A német mozgósítás el­halasztása reményt nyújt erre. A Duce azon lesz, hogy a lengyel és a magyar igé­nyek kérdése is rendezésre kerüljön, mert Csehszlovákia uj határai csak igy'nyer­hetnek nemzetközi biztosítékot. Éhben az esetben Olaszország is készségesen garan­tálja az uj csehszlovák határokat s haj­landó csapatokat is küldeni a rendezés < nyugalmának biztosítására. Mindezek után a Duce uj tervet terjeszt elő a nyersanyag elosztás kérdésében s felveti a többi nagy európai kérdést is, amely rendezésre vár. ígéretet tesz arra is, hogy amennyiben Franciaország buztositékot nyújt, hogy határain keresztül a spanyol köztársasá­giak javára történő minden fegyverszállí­tás megszűnik, úgy visszavonja az olasz csapatokat Spanyolországból s igy a spa­nyol kérdés is közelebb jut a békés meg- iáshoz. el, ahol Ciano gróf olasz külügyminisz­ter is lakik, Chamberalin-nek a Hotel Reginá-ban bocsátottak rendelkezésre lakosztályt. RAma megegyezést, Berlini fisz ázódisl remél Amint a francia Havas jelenti, római illetékes körökben kijelentették, hogy ha a négy nyugati nagyhatalom kor­mányfői megállapodtak ebben az érte­kezletben, ez azt jelenti: a megegye­zések alapja már eleve megvan, aminl hogy megvolt azelőtt is, mielőtt a cseh­szlovák válsággal kapcsolatos bonyodal­mak teljesen meg nem mérgezték a helyzetet. A birodalmi propagandaügyi minisz­térium egyik magasrangu tisztviselője a Reuter tudósítójának viszont a kö­vetkező kijelentést tette: „Ez az érte­kezlet nem fogja megváltoztatni a szem­pontokat a szudétanémet kérdésben. De ha a négy kormányfő együtt megvitat­hatja ezt a kérdést, a helyzet csakis tisztázódhatik.” il prágai kormány két szé szólót küldőit Münchenié Masaryk londoni csehszlovák követ még tegnap este, mihelyt értesült a müncheni találkozó összehívásáról, telefonon felhívta Chamberlain miniszterelnököt s megkérdez­te tőle, nem volna-e jó, hogy a müncheni értekezleten jelen legyen a csehszlovák kormány egy szószólója is? Chamberlain azt válaszolta, hogy nem zárja ki ennek le­hetőségét, de ez ügyben magával Benes el­nökkel lép érintkezésbe. A londoni csehszlovák követség egyéb­ként tájékoztatta az angol kormányt, hogy Csehszlovákia berlini követe és londoni ügyvivője utasítást kapott Prágából, men­jen Münchenbe és álljon rendelkezésére a francia és angol delegátusoknak. A londoni csehszlovák diplomáciai körökben rámutat­nak, hogy a prágai kormányt sem a párisi, sem a londoni kormány nem szólította fel a müncheni értekezleten való részvételre, de az angol Fehér Könyvben közzétett le­velezés értelmében a prágai kormány az an­gol kormány beleegyezésével elhatározta, hogy elküldi Münchenbe képviselőit, akik Chamberlaint és Daladier-t állandóan tájé­koztassák a prágai kormány magatartásá­ról. Magyarország Is kélvisel- teli magát Münchenben (Budapest, Rador) Hivatalos magyar- országi jelentés szerint Csáky István gról meghatalmazott miniszter, a külügyi ka­binet főnöke, csütörtökön hajnalban re­pülőgépen Münchenbe utazott. A Rudoi román sajtóiroda úgy tudja, hogy Csáky gróf különleges megbízást kapott Horthy kormányzótól s ennek megfelelően nyom­ban, amint megérkezett Münchenbe, össze­köttetésbe lépett az olasz küldöttséggel. Már csüiörtökön délben összeült a négy kormányfő Rögtön a szállodájába való megérke­zése után Daladier tanácskozást folyta­tott Francois-Poncet berlini francia nagykövettel. Pontban déli 12 órakor Göring vezértábornagy repülőtábornoki diszegyenruhában udvariassági látoga­tásra jelent meg a francia miniszterel­nöknél, majd 20 perc múlva Daladier, Göring és Francois-Poncet társaságában nyitott gépkocsiban Hitlerhez ment a Fiihrerhausba. Útközben a tömeg lelke­sen éljenezte Daladier-t. Ugyancsak déltájban Mussolinit Hea».;

Next

/
Thumbnails
Contents