Brassói Lapok, 1938. december (44. évfolyam, 275-300. szám)

1938-12-01 / 275. szám

2 oldal s' B. E. 1938. december t A vezető ügyész és a rendőrfőnök a helyszínen Közben egy fiatal diáklány az egye­temi menzáról feltárcsázza a rendőrség telefonját. A vonal másik oldalán az ügyeletes rendőrtiszt jelentkezik. Az izgatott diáklány bemondja, bogy a Ma­jális utca sarkán merénylet történt, jöj­jenek azonnal. Ot perc sem telik el es tülkölve megérkezik egy gépkocsi. Az autó fényszórója rávilágít a két heverő testre. Gruia detektív óriási yértócsá- lmn fekszik a járdán, szájából és mellé­ből még mindig folyik a vér. A rendőr­ségi gépkocsiból három férfi ugrik ki: Panaitescu Stefan ezredes csendőrpa­rancsnok, Crnteanu Stefan vezetőügyész és Horváth Iosif dr. rendőrkvesztor. Köz­ben a merénylet helye körül rendőrkor­dont vonnak és mindenkit eltávolítanak nz utcából. Az ájult rektort beemelik a frendőrkocsiba és a gépkocsi dudálva [megindul a sebészeti klinika közeli épü­lete felé. A rendőrorvos lehajlik a vér- ftócsában fekvő detektivhez. Gruia Ena­S he felakadt szemmel fekszik a járdán, legfogja a csuklóját s csak ennyit imond: __ ... — Már nem él! * ! Fél hatkor a sebészeti klinika felé ro­hanunk. A folyosón éther és k.oroform szag. Ápolónők és fehér I öj enyes orvo­sok sietnek. Hatalmas ősz férfi rohan be la folvosóra. Racovija egyetemi tanar, a hires növénykuiató, aki a szazad elejen íAmunJsen-nel résztvett a (pedioióban, az orvoshoz szalad és csak iennylt tud mondani: __ gl? Az orvos megfogja a h'alalmas resz- íkető embert: , . __Igen! És mindent megteszünk, hogy életben is maradjon. A klinika előtt egyre több gépkocsi [áll meg Sorra érkezik az egyetemi ta­nári kar- Fél hat után néhány perccel 'érkezik meg a sebészeti khmka W>só iára Alexandra Borza, Titu Vasiliu, George Popoviciu és Traian Popovui egyetemi tanárok, azután az egyetem karok dékánjai. Hanzu Alexandra kirá­lyi széktartó telefonon érdeklődik, az­után nyomban értekezletre hívja össze ja hatóságok vezetőit es Draganu egye- itemi protektort > i Hat óra! , . ... Gruia Enache detektív holtan fekszik ja bonctani intézetben. Az intézet utcára [nyíló kapuja előtt egy, sapadt asszony zokog: a detektív felesegc. Két oldalt két gyermeke tartja, hogy össze ne es­Miniszterek detektivje ! Az asszony rendőrségi tisztviselőnő. Hullanak könnyei az utca kovere. Az egyik gyermeke 16 éves fm, horogve sir. Néhány rendőrtisztviselő érkezik, a'ha­lott barátai és könnyes szemmel beszel­nek GrniáróL 1921-ben került ide Giur- giu-ból, ő volt a legjobb allambiztonsagi titkos rendőr. Hamar feltűnt felettesei­nek és a szegény Gruia Enache “j" a Kolozsváron megforduló miniszterek d - tektivje. Amikor Barthou francia kül­ügyminiszter Romániában járt, Biharke- resztestől Kolozsvárig Grnia is a külön bocsiban utazott. Pi sndszky érkezett Kolozsvárra. Grniat jelöltek ki melle,e kísérőnek. Ha a kormány tagjai, vagy a miniszterelnök jött ebbe a varosba, az előkelő látogatótól néhány lépésnyire mindig ott volt Grnia. Néhány évvel ezelőtt Gruiát Stefa­nescu-Goanga rektor Őrizetére rendel­ték ki. Azóta, ahol a rektor megfordult, ott vult Gruia is. Amikor tavaly Stcfa- nesrn Goanga a Gyilkos-tonál nyaralt, rtt is Grnia vigyázott rá. Amikor pedig a Goga-kormánv alatt Stefnnescu-Goan- ga nemzetnevelési alminiszter lett, Gru­ia elkísérte Bucurcstibe is. Ennyit mind az egyik barát és könny remeg a szemében. Már besö'.étedett. Negyed hét. A sebé­szeti klinika miitőtermében omrosok hajlanak a rckt-ir teste fölé és mzsgaljak a sebeket. A két golyó a mellkasba fú­ródott V érn tömir sztést hajtanak végre, ötszáz köbcentiméter vért kapott a rek­tor, a «folyókat azonban még nem tudták eltávolítani. Háromnegyed h'tkor kigördül a hord­ágy a műtőtér» mhől és a súlyosan se­besültet betolják a 20 as számú klinikai betegszobába. A szobát már is virágerdő borítja. Hét órakor Stefanescu Goanga magához tér. Első tekintete aggódó fe­leségére esik, ali ágya mellett ül: Ne félj, élek! — mondja. Fültanuk állítják, hogy a rektor, ami­kor este hét órakor magához tért, ezt mondta­— Ismerem a merénylőket. Mind a há­rom diák. Jelentkezik egy sofőr Este negyed 8-kor a királyi szék tar­tóság épületében kígyóinak a lámpák s az épület előtt hossza gépkocsisor áll. Az értekezleten, amelyen Hanzu Ale­xandra elnököl, résztvettek a hatóságok fejei és az egyetem képviselők Az érte­kezlet a következőket határozta el: 1. Az egyetemet bizonytalan időre bezárják. 2. Az összes középületek védelmére katonaságot rendelnek ki. 3. Hétfőn este betiltják az összes színházi és mozielőadásokat, a nyilvános helyek este 9 órakor kötelesek bezárni. Kilenc óra után a városban mindenkit leigazoltatnak. Este 9 órakor a rendőrség udvarán ha­talmas csoportok állanak. Százával kí­sérik be a diákokat A rendőrség kiszáll az összes egyetemi menzákra,« tehergép­kocsikon szállítják a rendőrség udvarára a diákokat Egyszerre négy helyen is folynak a kihallgatások és pedig a kö­vetkező módon. A rendőrtisztviselő meg­kérdezi a diáktól, mit csinált hétfőn dél­után 4 és 6 óra között. Aki nem tud más- hollétet bizonyítani, azt letartóztatják. Este 9 órakor égy gépkocsivezető je­lentkezik a rendőrségen. — Tanúvallomást akarok fenni — mondja. — Mit tud? — kérdi a rendőrtiszt vi­selő. A sofőr szenzációs vallomást tesz. — Délután negved 6 órakor a Pe­tőfi utcában egy izgatottan viselkedő fiatalember fütyült felém. „Taxi — kiáltotta és beszállt a kocsiba. Aztán csak annyit mondott: „fnatnie” (Előre). Megindultam a Főtér felé. A Főtéren a fiatalember megállított, fizetett és kiszállt a gépkocsiból, de a,kocsi bár­sony ülésén hagyta a kalapját. —- Itt a kalap! — folytatta a gépko­csivezető és letett a rehdőrtisztviselő asztalára egy sötétszinü puha kalapot. — Meg tudná adni a gépkocsi utasá­nak személyleirását? — kérdezte a rend­őrtiszt Miután a sofőr leírta az utas külsejét, a rendőrtisztviselő felismerni vélt egy diákot. — Orvostanhallgató! — mondotta. Gyűlnek a bűnjelek. Egy kalap, egy tölténytáska, amelyet a merénylet hely­színén találtak és a revolver, amelyet a merénylő a tett elkövetése után a földre dobott. Calineseu belügyminiszter 50 ezer lej jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek Este 9 órakor egy nyilvántartott nő jelentkezik a rendőrségen és szenzációs tanúvallomást tesz. — Délután negyed 6-kor berohant hozzám egy fiatalember, néhány percig nálam tartózkodott, aztán köszönés nél­kül ki sietett, — Hogyan viselkedett? — kérdezte a rendőrtisztviselő. Á leány igy válaszolt: 1—- Izgatott volt, cigarettát morzsolt az ujjal között, aztán a félig leégett cí- arettát eldobta a szobában. A merénylet színhelyének környékén kis utcák futnak. Ezeket a sikátorokat prostituáltak lakják. Vájjon a délutáni titokzatos látogató tényleg az egyik me­rénylő volt? A feány soha sem látta ad­Három beli pausál bura Budapest fürdő metropolisában. Ingyen vízum, 50 százalékos en­gedmény a MÁV. vonalain, la­kás és teljes ellátás luxus szál­lodákban, adó taxák, kiszolgá­lás, orvosi felügyelet, minden­ben tetemes engedmények. Fizetés lejben az EUROPA román nemzeti utazási és ide­genforgalmi iroda összes ügy­nökségeinél. Brassóban az „Europa” utazási irodánál Károly király-utca 49. dig, nem tudja kicsoda, még a kereszti nevet sem ismeri '* , * ■ :'? Kedd délelőtt Kolozsvárt , « Szürke őszi idő. Az nfea kepe megváltozott A középületeket szuronyos katonaság őrzi, az egyetem mindkét sarkán eznronyoa őrszem álL Az épület bejáratánál két kozrendőr. Kedden délután a hatóságok közölték, hogy estére újból engedélyezik a szín­házi és mozielőadásokat Délben Armand Caiinescn belügyminiszter telefonon fel­hívta Hanzo Alexandra királyi széktar­lót és 50 ezer lej jutalmat tűzött ki an­nak, aki a merénylők nyomára vezeti a hatóságokat Délután 5 órakor pedig Pop Alexand­ra dr., a sebészeti klinika főorvosa, ezt mondja: — A rektor állapota súlyos, de rémé« nyünk van, hogy megmentjük az élet­nek- / Ruffy Péter Három liter féri veszifeff a sebesüli rektor A Rador távirati iroda jelenti: Kedden a reggeli órákban Stefanescu-Goanga ál­lapota Pop és Topescu orvosprofesszorok gondos kezelése ellenére súlyosbodott. A rektor, aki a golyóütötte súlyos sebek kö­vetkeztében miniét!)) 3 liter vert veszített, az éjszaka folyamán alig beszélt, Reggel ismét elvesztette eszméletét. Nyolc óra­kor magához tért és mintán állapota re­ménytelennek látszott, fíussu esperes fel­adta neki az utolsó kenetet.^ Később az orvosok újabb vérátömlesztést alkalmaz­A délelőtt folyamán, mint újabb jelen­tésünk közli, Stefanescu-Goanga néhány percre magához tért és újabb részleteket közölt a merénylet lefolyásáról. Elmon­dotta, hogy a merénylők hárman voltak és külsejükre nézve is adott néhány útba­igazítást. Azt hiszik, hogy ezeknek az adatoknak az alapján rövidesen megálla« pitják az illetők személyazonosságát. Ugyané jelentésünk szerint a rektor álla­potában könnyű javulás állott be. 0 kedd délután kiadott orvosi jelentés Stefanescu-Goanga kezelő orvosai dél­után a következő jelentést adták ki a rek­tor állapotáról: „Stefanescu-Goanga rektoron két lőtt seb észlelhető, egyik a gyomor jobbol­dalán, inig a másik a kulcscsont alatt A sebesülések sürgős műtéti beavatko­zást igényeltek, amelyet vérátömlesztés előzött meg. A beteg közérzete kielégí­tő, hőmérséklete 37.3, érverése 108. Dk AL Pop tanár, dr. E. Teposu tanár, dr, Hafieganu tanár, dr. I. Goia tanár, dr Z. Borza tanár. 0 lycmozás kiteried egész Erdély területére many el van tökélve, hogy véghezvisz? a belső nyugalom biztosításának és a bü­A hadtestparancsnokság a királyi szék­tartóság utasítására hétfő este 9 órától az összes kolozsvári vendéglőket, színháza­kat és mozikat bezáratta^ A vizsgálat a város egész területén megindult a tettesek kézrekeritésére. Razziákat tartottak úgy a bel-, mint a külvárosban s többszáz egyént őrizetbe vettek. A nyomozásba be­vonták a csendőrséget is, ^ amely egész Erdélyben, de különösen Kolozsvár kör­nyékén erős őrjáratokat szervezett. Ezek az őrjáratok, amint a Rador jelenti, átku­tatják a falvakat s miután az a feltevés merült fel, hogy a tetteseknek sikerült elhagyniok Kolozsvár^ területét, kézreke- ritésük érdekében intézkedéseket fogana­tosítottak a szomszédos megyékben is. A nyomozás kiterjed a Nyugati Hegység búvóhelyeire is, egyben szigorú ellenőr­zés alatt tartják a vasútállomásokat A Patria című kolozsvári lap értesülé­se szerint elfogtak egy Sofre&nu nevű Te'efon Capitol nioz^ó, HrafOf Előkészületben , . . CSAK FELNŐTTEKNEK, • decemberi slágerszéria első mesierfilmje: Leláncolt szenvedély (Wenn Menschen reif zur Liebe werden) Az Utóbbi évek legmerészebb szerelmi filmje it TnVnn 4«0 diákot, akinek állítólag köze van a me­rénylethez. A hatóságok különben megál­lapították, hogy az a fiatalember, okit a kolozsvári állomáson letartóztattak, Cer- naufiba akart utazni. Az illetőt azonnal kihallgatásnak vetették alá, de a nyomozó közegeknek egyelőre nem sikerült őt meg szólalásra birniok. A fővárosi lapok kivétel nélkül a fel­háborodás hangján írnak a merénylet­ről. A Timpul hangoztatja, hogy a bűn­tény a legnagyobb indignálódást váltja ki a román közvéleményből, mert vér­foltot ejt a nemzet ünnepnapján és olyan ember ellen irányul, aki mint tudós, közéleti férfi és hazafi egyaránt külön­leges megbecsülésnek örvend. — A hatóságok — folytatja a lap —- már néhány napja tudták, hogy Stefanescu-Goanga életét veszély fe­nyegeti. A tájékozatlan elemek egy csoportja, amely titokban tovább foly­tatta a megszűnt Vasgárda terrorista tevékenységét a kiváló egyetemi ta­nár meggyilkolását tervezte. El akar­ták tenni láb alól azt a professzort, a ki férfiasán rendet akart teremteni az egyetemen, visszatartva a fiatalsá­? ;ot azoktól a kilengésektől, amelyek elé a volt legionista szervezet igye­kezett az egyetemi ifjúságot taszítani A lap hangoztatja végül, hogy a kor­nös elemek kiirtásának müvét. A merénylettel kapcsolatban a Roma­nia vezércikkében Cézár Petrescu, a ki­váló iró és a lap főszerkesztője, a többi között ezeket Írja: „Éppen azt a napot, amikor a nép virágokat ment hinteni a gyói-edel- mes Uralkodó útjába, vérrel öntözték. Hát igy fogjuk tudni beigazolni a be­lénk vetett l -Zolinál s a berendezkedé­sek állandótlanságától és a revánsok kisértésétől vihar2ó világ szélén a rend és fegyelem utolsó bástyájának bizonyulni? így használhatsz Hazád­nak egy ilyen órában? így, vért fröcs- csentv© a Királyodnak köszöntésül szánt kenyérre és sóra. amikor az Or­szágnak ajándékul győzelmeit hozta? „Ez az, amit senki sem tud megér­teni és ami megingat minden bizal­mat a jövőben. . A Curentul szerint a merénylet a leg­nagyobb felháborodást keltette a fővá­rosban. A lap a bűntényből újabb terro­rista akcióra következtet, amely az ország külföldi hitelének aláásására irányul. A Curentul azt a reményét fejezi ki. hogy a vizsgálatnak az értelmi szerzőket is sikerül kézre kerítenie.

Next

/
Thumbnails
Contents