Brassói Lapok, 1939. január (45. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-01 / 1. szám

2, űlátá BP« farmár i Háromezer munkás dolgozik a Besszarábiában, Moldovában és Munténiában elszakadt telefon- és táviróvonalak kijavításán Eddig ßatsxdsB h. Hó méter bosszú vonalat javio'taU meg NYOLCVANEZER KILÓ DRÓTOT HASZNÁLTAK FEL A HÓVIHAROK ÁLTAL ELSZAKÍTOTT VONALAK PÓTLÁSÁRA Bucuresti, december 50 Majdnem az effész ókirályság terüle­tén hatalmas hóviharok pusztítanak. Bukovinában a hófúvás miatt a közle­kedés a vasúton ás autóbuszokkal is csak a legnagyobb nehezseßekkel bo­nyolítható le. Bucurefti és Cerrmu\i közt megszakadt a telefonösszeköt le- tés. Bucooinúban a viharnak több ha­lálos áldozata is van. Délbesszarábiá- ban, Moldovában és Munténiában a te­lefon, valamint a táviró hálózat súlyo­san megrongálódott. A telefon drótok­ra nagymennyiségű hó és jégréteg ra­kodott s annak súlya a legtöbb helyen a vonalakat elszakította. A megrongált hálózat kijavításán többezer munkás dolgozik. A munkálatokat megnehezí­ti az erős fagy és az a körülmény, hogy a telefon póznák egymástól meg­lehetősen nagy távolságra vannak. En­nek ellenére a munkások eddig mint­egy 600 kilometer hosszú telefon és taviró vonalat javítottak ki. Szükség °an mintegy 3000 uj telefonpózna fel­állítására is. A javítási munkálatoknál körülbelül 80 ezer kiló drótot használnak fel. Egyedül Námnicul Sá­rát megyében a vihar 100 telefon és távíró póznát döntött kl Galati «S Brhila közt az összeköttetés újból meg­szakadt, Péntekre virradó éjszaka a fővárosban is óriási havazás volt. Az utcákat hatalmas hóréteg borítja, a mely megnehezíti a forgalmat. A telkem ián adása már a köztársa- sááiak főhadiszállását fenyegeti Vires utcai harcok után Granadslia a felkelők kezébe kerüli 530 EMBERÁLDOZATA VAN A MADRID ELLENI LÉGITÁMADÁSNAK Salamanca, december 30 A felkelő főhadiszállás közlése szerint Í jj&mzeii csapatok csütörtök hajnalban eves harcok után bevonultak a napok óta körülzárt Granadella városkába- A köztársasági haderők a végsőkig elleut- élltak és a város utcáit véres küzdelem közben egyenként kellett elfoglalni- A köztársaságiak egész helyőrsége a fel­kelők kezébe került. Granadella elfog­lalásával a felkelő csapatok előtt meg­nyílt az ut Borjas Blancas felé, ahol a köztársaságiak főhadiszállása van. Fénteken hajnalban a felkelők hadi­hajói bombázták Barcelona kikötőjét Az ágyúzás áldozatainak száma még is­meretlen. Ugyanakkor a felkelők egy légi raja megtámadta Madridat amely­re gyilkos bombazáport zúdított. Az el­ső jelentések szerint a légitámadásnak Madridban 530 emberáldozata van. A „Jósé Louis Diaz” nevű köztársasá­gi torpedóromboló, amely a gibraltári kikötőben állt javítás alatt, csütörtök délelőtt elhagyta Gibraltárt, hogy haza­térjen Barcelonába. Amikor a hajó nyílt tengerre érkezett, több felkelő hadiha­jó, közöttük a Canarias, megtámadta a torpedórombolót, amely harcbaszállt támadóival. Heves tengeri csata fejlő­dött ki, amelynek során a „Jósé Louis Diaz” elsüllyesztette a felkelők „Ju­piter” nevű hadihajóját. A harcban a köztársasági torpedóromboló is megsé­rült és menekülés közben a parttól 50 méternyire zátonyra futott. Reggel 7 óráig a harcban résztvett hajókról 7 halottat és sok sebesültet szólítottak B felszabadulásért való harc csak most kezdődik, *— mondja évvégi kiáltványában a memeli németek vezére Berlin, december 30. Dr. Nemuann, a memelvidéki németek vezére, éwégi ki­áltványt bocsátott ki, amelyben — amint a Havas jelenti — Memel felszabadításá­ról beszél- A nemrégiben tartott tarto- mánygyülési választások eredményének méltatása után a kiáltvány igy folytató­dik: „Győztünk, de azt tartjuk, hogy ez nem a végleges győzelem- A harc csak most kezdődik- Führeriiuk célját: ,ha­zámnak újra szabaddá kell válnia”, még nem értük eL” Neumann dr. ezután fi­gyelmezteti a meroeli németeket, hogy óvakodjanak a litván beugratő ügynö­köktől, akik mindent elkövetnek, hogy bevádolhassák a németeket államellenes vétségek ómén és a litván éSrvány*sá- kék «lé állíthassák Sk«f. partra. Washingtonból érkezett bir szerint Roosevdt elnök kezdeményezésére az Egyesült Államok kormánya elhatároz­ta, hogy « következő hat hónap alatt félmillió bushelnyí búzát ki Spanyolországban. Az dnök ini&tke- déri. hogy az amerikai búzát pártatla­nul a két harcolp fél között egyenlő arámban osszák szét­A belgrádi @ivatalas lap szerint C ana olasz külügyminiszter olasz-magyar-iugoszláv együttműködési csoport összehozásén fáradszk CIANO JANUÁRI BELGRÁDI LÁTOGATÁSA SORÁN TALÁN MÁR GYAKORLATI FORMÁT KAP EZ AZ ELKÉPZELÉS Belgrád, december 90. Érdekes cikket közöl a fejlődő jugoszláv —magyar kapcsolatokról a belgrádi kor­mány hivatalos lapja, a NovistL A cikk tartalmát a román félhivatalos sajtóiroda közleménye alapján ismertetjük. A Novlstl szerint Ciano gróf olasz kül­ügyminiszter januári utazása során arra fog törekedni, hogy létre jöjjön a magyar—ju­goszláv egyezmény, amely után szoros együttműködési szövetség alakulhat ki Olaszország, Magyarország és Jugoszlávia között Megállapítja a lap, begy az olasz —jugoszláv egyezmény ezzel belép annak a tágabb európai tervnek a keretébe, a melynek létrehozója és irányítója Olaszor­szág. A terv előkészítő előzményeként említi fel a lap a blédi értekezletet, amely a múlt év augusztusában lényegesen megjavította a Magyarország és a kisantant államok kö­zötti viszonyt Ettől kezdve a magyar—ju­goszláv kapcsolatok egyre szorosabbra fo­nódtak s egyre fontosabb szerepet kaptak az olasz—magyar politikusok közötti be­szélgetésekben. Ciano gróf arra törekszik, bogy Magyarország lemondjon minden igé­nyességi tervéről lJugoszláviával szemben, hogy Így a két ország közötti összefogás utjából minden akadály elhárltódjék. Le­hetséges, mondja a lap, hogy ez az olasz törekvés hamarosan gyakorlati formát kap. Cikke befejezésében a jugoszláv hivatalos visszautasítja azt a feltevést, amely szerint az olasz törekvés a Németország és Olasz­ország között keletkezett versengés egyik mozzanata volna s azt célozná, hogy Olasz­ország Így akarja biztosítani uralkodó hely­zetét a Duna-medencében. , Kétszázezer leies ékszerlopás Marosvásárhelyen A bucure$ I KtonyvügynöK Karácsonykor Kifosztana Uussu őrnagy lakását Marosvásárhely, december 30. Karácsony szombatján Russu őrnagy Regele Carol-utcai lakásán, miközben a Russu- család távol volt, betörés történt A betörő 46.000 lej készpénzt és mintegy 150—200 ezer lej értékű ékszert vitt magával a lakásból. A nyomozást maga Ispas őrnagy, a rendőrség és csendőrség vásárhelyi parancsnoka vezette. Russu őrnagy felesége emlékezett arra, hogy a betörést megelőző napokon többször járt a lakásban egy fiatalember, aki könyveket árult ás egy ízben ő «Jötte vett Id pénzt a szekrény­Te'e’on 4fl0 CcbdHoSI FinmiSAt Urai Szombaton, december 31-én, 9 és 11 órakor. Egy szenzációs Harry PM-ülwl A fantázia és humor összeköttetéseI Szilveszteri bemutatói Harris Hlel Siitoilaiiiai film!«: A 320-as »ZUNévéit«4* idsaő é* főesereplő HARRY PJEL, további szereplők: HILDA WBI8SNER, URSULA 99 BaadssA és főszereplő HARRY PIEL, további szereplők; QRAKLEY. HANS JUNKERMANN és WERNER SCHARE, Hare egy afrikai hányáért, — Érdekfeszitő kalandok mnmta- Mi 11 órakor ÓRIÁSI TOMBOLA az előadás keretében,______________ Jegyelővétel. A BRASSÓI MAGYAR SZÍNHÁZ Szilveszteri kabaréián Malacsorsolás, tombola t bőL Russuné pontos személy!«*ast adott a fia­talemberről és ennek alapján a rendőrség elő­állította Senator Leon bucurefti Illetőségű 27 éves könyvügynököt. Senater lakásán 26.000 lej készpénzt találtak, amelyről azt állította, hogy az összeget Bucure$tiben élő apjától kapta. Senatert bizonyítékok bijján szabadláb­ra helyezték ugyan, de a rendőrség most már figyelte ténykedéseit Senater két napra el­tűnt Marosvásárhelyről és amikor visszatért, a rendőrség kérdőre vonta. A fiatalember azt állította, hogy az édesapját látogatta meg a fővárosban. A bucurefti rendőrség nyomozása azonban kiderítette, hogy Senater nem is ta­lálkozott az apjával, egy zugszáüodában la­kott és különféle gyanús elemekkel érintke­zett Kiderült az is, hogy Senater másfél évet Olt a vacaresti fogházban, ahonan júniusban azahadult A marosvásárhelyl rendőrség most már le­tartóztatta Senatert, aki vallatása során beis­merte, hogy 5 követte el a betörést Elmond­ta, hogy az ékszerek egyrészét Bucurestibee adta e! 9000 lejért A fővárosi rendőrség az eladott ékszereket meg Is találta a Senator által megadott címeken, de igy la nagyon sok ékszernek nyoma veszett Senater • lopott pénzen bundát vásárolt a feleségének, akinél 6000 lej készpénzt is találtak. A rendőrség azt hiszi, hogy a legutóbb Marosvásárhelye» történt betöréseket is Senater követte el Ehimiffák a Szíriával kapcsolatos francia-törők viszályt Pária, december 50 Bonnet külügyminiszter csütörtökön fogadta a párisi tőrök nagykövetet, va­lamint a sziriai francia főbiztost, akik­kel másfél óráig tartó együttes tanács­kozást folytatott. A Malin értesülése szerint az értekezleten megvitatták a francia—sziriai szerződés ama pontjait, amelyeket részben a tőrök kormány, részben pedig a sziriai szenátus kifogá­sol. A lap úgy tudja, hogy a Szíriával kapcsolatosan felmerült igények ösz- szeegyezteihetök Franciaország érdekei­vel. A Matin bízik a kérdés békés meg oldásában. Nagy változások a szlovákiai sajtóban Prága, december 30. Január elsejétől jelentős változások lesznek a szlovákiai sajtó körében. Megszűnik a 21 éve fenn­álló Slovensky Dennik, amely Hodzsa Milán szócsöve volt Szlovákiában. A la­pot a cseh agrárpárt érdekeltsége, a No- vina-vállalat adta ki, amelynek hatal­mas palotája volt Pozsonyban. A Novina óriási nyomdája most szlovák kezekbe került és itt adják ki majd a Hlinka- párt hivatalos lapját a Slovakot, vala­mint a Sloven.ska Pravdát és Slovens ka Politikát Megegyezés az aradi siiohárügyben Arad, december 30. Az aradi magyar színház igazgatója és a színészek között felmerült ellen­tétek során az igazgatóság méltányol­ta a színészek álláspontját amely a karácsonyi jövedelem felhasználásával kapcsolatosan alakult ki és ezért e|- iogadta azt az indítványt hogy a szil­veszteri és újévi bevétel szétosztásá­ról, általában a dologi kiadások kiuta­lásáról a színészek megbízottjának hozzájárulása nélkül intézkedés nem történhetik. Az előadás megtartásához feltétlenül szükséges költségek ki- egyenlítése után fennmaradó jövedel­met pedig csakis a színész-fizetések rendezésére szabad fordítani. Szil­veszterkor és újévkor tehát szinész- raegbizott foglal helyet a pénztárt*-« és így rajta keresztül a színesnek köz­vetlen betekintést szereznek a színház anyagi ügyeinek intézésébe. A szü- vassrteri és újévi eredménytől függ a* aradi magyar sjáej&tsaáa további •aam

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents