Brassói Lapok, 1939. február (45. évfolyam, 25-48. szám)

1939-02-01 / 25. szám

2 oldal *». Ke 19:0 február 7 Elkeseredett harsak a katalán íron.on _A Franco hadsereg főhadiszállása hét­főn kiadott hadi jelentése szerint a nem­zeti csapatok vasárnap éjjel folytatták előrenyomulásukat Katnianiában. A köz­ponti fronton elfoglalták Cardeneu és Valsana helységeket és az itt elfogott ka­tonák vallomásaiból megállapították, hogy a köziürsasüßiak újjászervezték a nemzetközi dandárt és már harcba is ve­tették. A hétfőu délben kiadott második hivatalos közlemény szerint a katalániai front északi szakaszán Bergá- tól délnyugatra a felkelők elfoglalták Mónteles helységet, továbbá a Mauresa— Rergá országúton levő Navas községet, ezenkívül Viver helységeket is. Mauresá- töl heletre visszaverték a köztársaságiak több heves ellentámadását. Az estrama- duxai fronton a nemzetiek ellentámadá- 6uk során elfogtak egy ellenséges zászló­aljat. KataJániáhan a felkelők repiilőra- jaí bombázták Gerona és Figueras pálya­udvarait, valamint a figuerasi és cofrai repülőteret. Valenciától délre a nemzeti repülők Gandia és Denia kikötőket, ezen kívül Alcoy helységet bombázták. Alcoy- ban a légitámadásnak a polgári lakosság közül 7 halottja és 19 sebesültje van. A Havas ügynökség geronai jelentése szerint a spanyol köztársasági nemzetvé­delmi minisztérium közli, hogy Katalá­njában a nemzetiek rendkivül heves tá­madásokat intéztek, de a köztársaságiak ellenállának. így különösen a Solsonátó! és Manresatól keletre levő szakaszon folynak rendkívül heves harcok. Franco hadviselési fogának elismerése Londoni jelentés közli Franco tábornok­áéi: az angol kormányhoz eljuttatott ama ajabb kérését, hogy ismerejek el nemzeti kormány hadviselési jogát. Jobboldali po­litikai körökben hire jár, hogy London­ban a kérést most mar fontolóra veszik s rövidesen teljesítik is. Más értesülés sze­rint a hadviselési jog megadása egyelőre még szorosan Összefügg a külföldi ön­kéntesek hazaszáll i tásanak kérdésével A’ washingtoni lapok Mac Cornic de­mokrata képviselő levelét közlik, amely­ben a képviselő Franco tábornok hadvi­selési jogának elismerésére szólította fel a washingtoni kormányt. ANGOL JEGYZÉK FRANCöHQZ A londoni lapok arról Írnak, hogy az angol kormány „rendkioül szilárd” iian- gn jegyzéket intézett Franco tábornokhoz. A jegyzőkben felszólítják u spanyol nem­zeti hatóságokat, ismertessék szándékaikat azoknak a kártérítési összegeknek tekin­tetében, amelyeket a spanyol vizeken és kikötőkben a nemzeti repülőgépek által bombázott angol hajók után kell fizet­niük. A jegyzék kéri, bogy a választ még az alsóház szerdai ülése előtt juttassák el Londonba a nemzeti hatóságot GALLOVICH KAROLY HALÁLÁRA Az aradi kávéházakból örökre eltűnt Gallovich Károly robusztus alakja. A központi kórház harmadik osztályának szegényes ágyán befejeződött egy kü­lönös elet, elnyelte a halál süllyesztője azt a furcsa embert, aki tálán nagy iró lehetett volna, ha. az élet kerekei el nem gázoljak. Gallooich a békeidőkben nagy Írói karrier felé lendült. „7 üz- imédókT> címen előadták egy szocialista tengenciáju darálóját, ami nagy feltű­nést keltett. A háború és forradalmak után idegileg rokkanton került vissza szülővárosába, Aradra, ahol szenvedé­lyes kávéházi vitatkozó m és titokzatos írásművek bogaras szerzője lett. Éjsza­kánként rótta jellegzetes apró betűivel a sorokat, amelyek sehol sem jelentek meg nyomtatásban s amelyeket akta­táskájában őrzött. Ez Volt. minden va­gyona. Nappal biztosítási üzletek után szaladgált kévé* sikerrel, éjjel pedig a kávéházi asztalnál gyötrődöttf egészen egyéni izü verteinek faragásával. Kü­lön világot épített magának, amelyen bélül szvoereén ur volt. Már a 60-ik év felé járt és az utóbbi időben nagyon megfáradt a mindennapi kenyér gondok­ban őrlődő idegrendszere. Néhány nap­pal ezelőtt ágynak esett, kórházba szál­lították, ahol szioburók és tüdőgyulla­dás következtében a vasárnapra virra­dó éjjel meghalt. Csak egy aktatáska maradt utána sűrűn teleirt papírlapok­kal Most talán maid kiderül, nagy köl­tő volt-a Gallovich, Károly, vagy csak kávéházi álmodor Hír min qh ami beszéde sírermi Chamberlain most a másüt oldalról várta a béüehcszseg megngllvdnlíásáf 0 demokráciák szükségszerűen szembe fognak helyezkedni a kiftivással és erőszakkal, London, január 30. Chamberlain miniszterelnök a bir­minghami ékszerész-egyesület szombaton este tartott ünnepi vacsoráján elmondta nagy érdeklődéssel várt beszédét. Miután utalt családjának birminghami kapcsolataira, rámutatott, hogy a nem­zetközi politikakan észlelhető feszültség súlyosan nehezedik az üzleti életre. Ez egymagában is indokolttá teszi a kor­mánynak a feszültség enyhítésére és a népek közötti jobb megértés megterem­tésére irányuló erőfeszítéseit. Ezután a müncheni egyezményről beszélt, amelyet oly sokat bírálnak. Ezt ma sem bánja, sőt tovább megy s azt mondja^ hogy a béke fenntartását csak még előbbi fára­dozásai, nevezeteden 193?-ben Mussolini- vei folytatott levélváltása és az 1938 áp­rilisi angol-olasz egyezmény tette lehe­tővé. Az angol-olasz viszony megjavítása nélkül Mussolinit nem lehetett volna megnyerni az együttműködéshez s Mus­solini közvetítése nélkül szeptemberben nem lehetett volna a békét megmenteni. A továbbiakban római látogatásával kapcsolatban Chamberlain kijelentette, hogy a két állam népei barátságban akarnak élni egymással 6 vitás kérdései­ket tárgyalások' és nem erőszak ntján akarták megoldani. Ez Franciaországra és Németországra, sőt bizonyára a világ minden országára vonatkozik. A népek békét akarnak, viszont nem szabad elfe­lejteni, hogy a kormányok nem okvet­lenül azonosítják magokat népük afca- •nfávid. Ebben az összefüggésben Cham­Összeomlott a tiatárhld a ruszin szórói propagandafönök gépkocsija alatt A piopagantiii'ánSit és le'etége eqy máramanuiiígeii bálból jövet zuhantak a béiomméferes mé ységbe Máramarossziget, január SO. Márama/os&ziget közelében súlyos gápkocsi- Bzeroncsétlenség történt, melynek áldozatai között van Komarniczky, a ruszinszk<M kor­mány propaganda főnöke és ennek felesége is. A ruszinszkói propagandafönök szombaton Máramarosszigetre érkezett, ahol feleségével résztvett a Vörös Kereszt által rendezett bá­lon. A cseb-szlovákiai vendégek vasárnap a hajnali órákban gépkocsin indultak vissza fluszt felé. A gépkocsiban Komarniczky propa­gandafőnök és felesége foglaltak helyet, míg a gépet sofőrjük vezette. A gépkocsi minden baj nélkül haladt át Szapionca községen, majd rátért arra a tahidra, amely a megyét Cseh­szlovákiával összeköti Ebben a pillanatban a fabid hatalmas robajjal összeomlott és a gép­kocsi a három méteres szakadékba zuhant. Az összetört gépkocsi alá) a falusiak csak nag.vnehezen szabadították ki a gépkocsi uta­sait, akik mind súlyosan megsebesültek. Ko­marniczky sajtófőuök és felesége a fejükön sérültek meg, m!g a sofőr lábtörést szenvedett. Mindhármukat beszállították a ntá- ramarosszigetl közkórházba, ahol gondos apó , Iás alá vették őket. A szerencsétlenség okait kutatva, az a fel­fogás merült fel, hogy a jő államiban lévő hidat az előző nap áthaladó nehéz tehergépko­csik gyengítették meg. A súlyos áruval meg­rakodott tehergépkocsik tulajdonosainak meg­mondották, hogy a fahíd számára túlságos megerőltetést jelent a súlyos tehergépkocsik áthaladása, de ők nem vették számba a fi­gyelmeztetést. A vizsgálat most abban az irányban folyik, bogy kik voltak a hidat meg- gyengitő tehergépkocsik tulajdonosai Szó van a magyar ágostai evangéli­kus püspökség elismeréséről Elismerés eseién leöeiősécr nyílnék áss erőn gélihus &iívatlósos IshniáH acapi'ásdra Arad, január 30. Szász Pál dr., az EGE országos elnöke hosszú fal ni beszédében többek Között be­jelentette, hogy azokon a tárgyalásokon, amelyeket a magyar kisebbségnek a Nem­zeti Újjászületés Arcvonalábá való belé­péséről folytattak, szóba került az aradi, ágostai evangélikus püspökség elismerte­tésének ügye is és ezzel kapcsolatban a magyarság képviselői kedvező ígéretet kaptak. A kérdésről, illetve az elismertetés je­lentőségéről munkatársunk beszélgetést folytatott Frint Lajos dr. evangélikus szu­perintendenssel, aki a következőket mon­dotta: „ ...... —; A püspökség elismerésének kilátás­ba helyezéséről szóló hír érthető módon Őszinte örömmel tölt el bennünket. Nem régiben egyházunk problémán Pwgly László főfelügyelő urunk is feltárta őszentsége, a pátriárka és rúniszterd­nők, ualammt a kultuszminiszter ur előtt is. Az akkor lefolytatott magl>eszé- lések és a legutóbbi napokban lefolyt tárgyalások után bizalommal várjuk a döntést. Ami a püspökség elismertetésé­nek gyakorlati következményeit illeti, ez azt jelentené, hogy egyházunk a töb­bi egyházakkal azonos helyzetbe ke­rülne ás igényt tarthatna államsegélyre, az állam anyagi támogatására, amit minden bizonnyal meg is kapna, A püs­pökség elismerése tehát föltétleenül az egyház megerősödését jelentene és meg- kónnyitene az egyház egyik nagy fon­tosságú feladatának: a hit vallásos isko­lák alapításának és fenntartásának tel­jesítését. Ilyen körülmények között te­hát egyházunk minden egyes tagját őszinte örömmel tölti el az a hír, amely eme nagy fontosságú kérésünk teljesíté­sének ígéretéről szól. — mondta az angol miniszterelnök bér lain magasztalta az angliai szociális viszonyokat, majd kijelentette: minden­ki örülne, ha a viszonyok más országok­ban is javulnának. Ennek érdekében haj­landó bármikor tárgyalni. Azt a remé­nyét fejezte ki ezután, hogy valameny- nyí ország józan emberei osztják a há­ború elkerülését illető vágyát, hogy az emberiség mindenütt élvezhesse egy jobb életszínvonal, a tudomány és haladás ál­dásainak előnyeit. Amíg azonban nem jön létre olyan egyezmény, amely a fe­szültségeket kiküszöbölje, Angliának készen kell lennie minden támadás elle­ni védekezésre. .Az újrafegyverkezés er­re szolgál, nem pedig támadó célokra. Beszéde ezutání részében Chamberlain számadatokat közölt az angol haderő gyors fejlődéséről. Az ősz óta a légi had­erő fogyatékosságait nagyrészt pótolták ■ Anglia általáhan biztonságban érezhe­ti magát. Reméli, hogv szerenecésehb lesz nagy elődjének az ifjabb Pitinél, aki nem élte meg nagy reformprogramra va­lóra válását. A maga részéről bízik ab­ban, hogv mégis sikerül elérnie célját: a nemzetközi békét. Most azonban már ideje volna, hogy mások is hozzájárul» janak ehhez- A világ tele vén nyugtala­nító híresztelésekkel ős gyanúsításokkal. Ezeknek véget kellene vetni, mert a bé­két — amint ezt Roosevelt elnök ötévi üzenetében kifejtette — csak az olyan kihívás veszélyezteti, amely az erőszak segítségével akarja uralni a világot. Az ilyen és hasonló törekvésekkel szemben a demokráciák határozottan ellent fog­nak állni, bár nem hiszi, hogy egy ilyen “hívás megvalósulhasson- Tovább kell haladni a béke és a békülékenység ös- ínyén, közben azonban készen is kel! áUnt, hogy nyugodtan tekinthessünk a jövőbe, — fejezte be gyakori tapsokkal megszakított beszédét Chamberlain mi­niszterelnök. Kedvező visszhang Angliában, Olaszországban és Amerikában Az angol sajtó mérsékelt, de határozott hangon foglalkozik Chamberlain bir­minghami beszédével- A Daily Telegraph rámutat, hogy Angliában most már ha­vonta 400 katonai repülőgépet gyárta­nak, a Daily Herald szerint pedig egy­negyed év múlva már havi 3 ezer repü­lőgépet fognak gyártani, mint 19t8-ban­A. lap a birminghami beszédből azt emeli ki, bogy Chamberlain RooseveltteJ egy- idejüle^ mutatott rá, miszerint a de­mokráciáknak elkerülhetetlenül szembe kell helyézkedniök minden olyan tö­rekvéssel, amely erőszak utján akar úr­rá lenni az emberiségen. Hozzáfűzi még a munkáspárti lap, hogy a fegyverkezés­be befektetett hatalmas összegeknek már mutatkozni kezdenek az eredményei, különösen a légi haderőben. Az olasz sajtó is rokonszenvesen fo­f adta a Chamberlaín-beszédet, amelyből iváitkép a római látogatásra vonatkozó kitételeket emeli ki- A lapok a beszédet -békegesztusnak” minősitik, elismerik Chamberlain őszinteségét, vaióságérzékét és jóakaratát s hangoztatják, hogy Olaszországban senki sem gondol Cham­berlain törekvéseinek gáucsoLasára. ^ Az amerikai politikai körök nagy elég­tétellel vették Chamberlain szombat esti kijelentéseit, annyival is inkább, mert “ ?. véleményük, hogy Chamberlain magáévá tette Roosevelt újévi üzeneté­nek elveit, amelyek szerint szembe kell helyezkedni az erőszakkal. Helyeslik Chamberlain-nek a demokráciák össze­fogására vonatkozólag kifejezett eszmé­jét. Washingtonban Chamberlain beszé­dét általában úgy fogják fel, mint köz­vetlen figyelmeztetést a két diktatúra felé. A lapok megállapítják hogy az an­gol miniszterelnök most szilárdabb ál­láspontot foglalt el a támadókkal szem­ben, akik ,.uj nemzetközi zsarolást” pró­bálnak véghez vinni. A németek véleménye A birminghami beszédről német poli­tikai körökben az a vélemény, hogy az angol miniszterelnök éket akar verni a német nép és a kormányzat közé. Az Es­sener Nationalzeitung ritka udvariatlan­ságnak mi nősi ti a beszédet, viszont » Deutsche Allgemeine Zeitung azt olvas­sa ki belőle, hogy Chamberlain jogosnak ismeri el Németország kívánságait. Párisi jelentés szerint Hitler állítólag kijelentette barátai előtt, hogy „Cham­berlain nr nagyon meg lesz Lepve, ha meghallja beszédemet” PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Aninoasa-i ,Libertate Szövetkezet“ pályá­zatot hirdet boltkezelői állásra, azonnali be­lépésre. Javadalma 3 százalék forgalmi juta­lék és 230 lej' készpénz havonta, lakás, kert, fűtésre 3 öl tűzifa, 180 liter kőolaj. — A pá­lyázó meg kell feleljen a Monopol-törvény rendelkezés* look. Óvadék 1Ö.000 lej készpénz é3 50.000 lej te­hermentes ingatlan óvadék. Kérések az igaz­gatóság elmére küldendők, Aninoasa, p. u, Borosneul-Mare. Igazgatóság. Idősebb kereskedő, agilis, tőkével ren­delkező szakember társat keres teljesen tehermentes, Arad főtéri, jól- bevezetett oőidlv&tüzlethez. — Címe­ket tőkemegjelölóasel „75“ Jeligére Rudolf Moss© hirdetőbe, Arad.

Next

/
Thumbnails
Contents