Brassói Lapok, 1939. február (45. évfolyam, 25-48. szám)

1939-02-01 / 25. szám

ÍQiQ. fobfudr f 3 oldal W. f„ m&i Chamberlain visszatifasifofta kormánya egyik tagjának lemondását London, január 30. Hudson kereskedelmi államtitkár benyújtotta a kormányból való lemondá­sát Chamberlain miniszterelnöknek, aki a lemondást visszautasította. Hudson egyike annak a három miniszternek, akik nemrégiben „palotalorradalmat” ren­deztek a fegyverkezési program végrehajtásának állítólagos lassúsága miatt Chatfield lord, akit Thomas Inskip helyébe az angol kormány nemzetvédelem­összeegyeztető miniszterévé neveztek ki, kedden repülőgépen indul Londonba az udiai Delhiből, ahol egy bizottság élén India védelmi kérdéseit tanulmányozta és vizsgálta felüt Paris békiilni akar Kómával? A VILÁGHÁBORÚ ÓTA NEM ÉLTÜNK ÁT ANNYIRA IZGALMAS IDŐSZAKOT, MINT MOSTANÁBAN — MONDTA BONNET FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER London szerin! hírom hét múlva élesedik ki az európai válság Páris, január 80. Bonnet külügyminiszter az angoulemei radi- kálszocialista pártszervezet által tiszteletére adott diszebéden beszédet tartott, amelyben a külpolitikáját illetőleg hangsúlyozta, hogy a háború óta még nem éltünk át annyira izgal­mas időszakot, mint az utóbbi időben Az el­múlt tiz hónap alatt nem volt hét, amely ne támasztott volna Franciaország elé uj akadá­lyokat az addigiakhos. — De ha még nagyobb nehézségek zú­dulnak is ránk ezután — folytatta Bonnet —, egy sorsában biztos nép nyugalmával és hidegvérével fogunk velük szembenézni A francia hadsereg szeptemberi mozgósítá­sa bebizonyította, hogy Franciaország álta­lános lendülettel fog síkra szállni, mint tör­ténelme nagy éráiban, akik pedig hanyat­lásában bíznak, a legkeserübb meglepeté­seknek teszik ki magukat. Végű] azt hangoztatta a külügyminiszter, hogy szigorú fegyelemmel meg kell gyorsítani az ország termelését s minden erőt meg kell feszíteni Franciaország békéjének biztosítása érdekében. Bonnet különben a szombati állóintarol r^röl távozva meglepő kijelentést tett több újság­író előtt. Állítólag magasztalta az olasz kato­náknak a világháborúban tanúsított hősiessé­gét s a Mussolini—Laval egyezménnyel kap­csolatban beismerte, hogy Olaszország csak si­vatagokat kapott a megegyezés következtében. Ezután óles szavakkal helytelenítette egyes la­pok Mussolini elleni támadásait. A nyilatkozat­ból arra következtetnek, hogy Páris békülxii akar RémávaL A párisi sajtó azt hangoztatja, hogy Fran­ciaország és Anglia nem hagyják megfélemlí­teni magukat Hozzáteszik, hogy Franciaország púi* megtette óvintézkedéseit s a légi haderő­nél és a haditengerészetnél is behívások tör­téntek. Londoni jelentés szerint angol hivatalos kö­rök az európai válság teljes kiéleződését kö­rülbelül három hét múlva várják. Általános vélemény szerint Anglia nem enged, ha erő­szakkal akarják újabb követelések teljesítésé­re bírni. Kétszázezer lej értéiü ékszert loplak el a kolozsvári egyelem francia tanórának villájából A RENDŐRSÉG 24 ÓRA ALATT ELFOGTA A BETÖRŐKET, .AKIK MAR DARABOKRA TÖRTÉK AZ ÉRTÉKES RÉGI CSALÁDI ÉKSZEREKET Gyűlést tar'oil a zsidó k.vanúoríósl egyesület Bucuresfi, január 30. fővárosban alakult zsidó kivándorlási egyesület vasárnap gyűlést tartott az „ízbandg”- teremben. Felszólaltak többek között L. Paves és Kaufmann ügyvédek, to­vábbá Halpern dr. rabbi. Ismertették a közönség előtt az egyesület célkitű­zéseit, majd bejelentették, hogy angol és spanyol nyelvtanfolyamokat ren­deztek. Lehetővé teszik továbbá a mesterségbeli kiképzést is a kivándo­rolni szándékozók részére. V'ssz^fielysz ele állásába egy magyar púslaLszt- v.seiőnőt Nagybánya, január 30. Hónapokkal ezelőtt a nagybányai póstakivatal tisztviselőnőjét, Bán- hidy Máriát felfüggesztették állásától egyik kartársa feljelentésére, aki azzal vádolta meg a tisztviselőnőt, hogy a hivatalban magyarul beszélt a felekkel. Bánhidy Mária kérésére uiabb vizsgálat indult az ügyben és a póstai hatóságok az elmúlt napokban viszahelyezték állásába az ok nélkül meghurcolt tisztviselő­nők BevágzWif a keresztény agyit z'k nemzelkffzl ér ekeilate Páris, január 30. A keresztény egyházak nomzetközi értekezlete, amely szombaton ült össze Saint Germain en Laye-ben, hétfőn be­fejezte tevékenységét. A hétfő délelőtti ülésen az értekezlet az egyházaknak a totális és de­mokratikus államokkal való viszonyát tárgyal, ta meg. Bölner lelkész a menekültügyről be­szélve előadta, hogy Franciaországban 230 ezer politika! menekült van, köztük 42 ezer isidó. Ebben a számban nem foglaltatik btóne az utóbbi napokban Spanyolországból érkezett menekültek tömege. Az értekezlet megvitatta az általános európai helyzet súlyosságát is, de r.em hozott semmféíe határozatot. Azt azonban elhatározták, hogy 3—4 év múlva nagy egy­házközi világkongresszust hívnak egybe, ame­lyen a katolikuson kívül minden keresztény egyház képviseltetni fogja magát. Á rossz emésztés szenvedéseket okoz. amelyek csodálatosan megszűnnek egyet­len pohárka fÉRMÉI BRUHCft ^ Kolozsvár, január 30. I A Grigoresen utca ? szám alatti vil- ! Iában A. Chappuis dr. a kolozsvári egye­tem franciaszakos tanárának, a világhí­rű barlangkutatónak és Svájc kolozsvári konzuljának a lakásán vakmerő betörés történt vasárnap délután 6 és 8 óra kö­zött. A betörők, felhasználva a tanár tá­vollétét, a kertre nyíló ablakon hatoltak a lakásba és onnan magukkal vittek egy mintegy 200 ezer lej értékű ékszereket ' tartalmazó vaskazettát. A rendőrség 24 óra alatt elfogta a tetteseket Fodor Béla és Nagy Tibor rovottmultu betörőket, a kiket több város rendőrsége köröz. A két betörő hétfő délelőtt megjelent az egyik előkelő belvárosi ékszerésznél, a kinek drágaköveket kínáltak eladásra. Az ékszerész a szegényesen öltözött fia­talemberek láttán gyanút fogott és tele­fonon értesítette a rendőrséget, ahonnan Prága, január 30. Beran miniszterelnök vasárnap a nem­zeti párt gyűlésén beszédet mondott, a melyben a többi között ezekét mondta;-4 Amikor csökkentettük állatnunk határait, az ország belsejében más erő­döket találtunk: eszméink és sziveink egységét Nemzeti tragédián mentünk át Nem fogjuk e2t soha elfeledni, de miért nehezítsük sorsunkat még azzal is, hogy engedjük lesújtani magunkat a tragédia által? — Nem szftbad már számitanunk es nem is fogunk többé számítani senkire. Nem hiszünk többé a kollektiv bizton­ságban. A katasztrófa előtt mindegyi­künk politikai pártja és nem a nemzet tagjának tartotta magát. Most megte­remtettük a nemzeti egységet s mun­kánkkal megteremtjük a második köz­társaságot A legnagyobb figyelemmel kísérjük mindazt, ami szomszédságunk­két rendőriszt pár perc múlva gépkocsin megjelent az ékszerbolt előtt A két fia­talember nem tudta magát igazolni, mire bekísérték őket a rendőrségre, ahol be­vallották, hogy ők követték el a Grigo- rescu utcában történt betörést Elmon­dották, hogy napok óta készültek a be­törésre és már délután elrejtőztek a vil­la kertjében és megvárták, amíg a házi­gazdák után a cselédség is távozott a la­kásból. Akkoy betörték a kerti ablakot beugrottak a lakásba, amelyet egészen szétdultak, végül magukkal vitték az egyik szekrényben megtalált kazettát A drágamüvS családi ékszereket darabok­ra törték, mert külön akarták eladni a drágaköveket és külön a tört aranyat A rendőrségen Fodor Bélát és Nagy Tibort letartóztatták és kedden kisérik át őket az ügyészséghez. ban történik. Nemzeti életünkből ki kel] küszöbölnünk az idegen ideológia mér­gét amely nagy mértékben oka volt szerencsétlenségünknek. A továbbiakban a miniszterelnök is­mertette kormánya szociális programját s bejelentette, hogy felülvizsgálják az 19(8 utáni állampolgárságokat s kiküszöbölik az 1918 után beszivárgott elemeket. — Kultúránknak nem szabad sem jobb, som baloldalinak lennie, hanem csak nemzetinek. Türelmesek leszünk a vallási kérdésekben, de nem tűrjük az istentagadást A hadsereget újjászervez­zük* kicsi lesz. de továbbra is teljesíte­ni fogja feladatát Külpolitikánkban nem fogunk törődni sem azz-M, hogy mi történik Kínában, sem^ azzal hogy mi megy végbe Abesszíniában. Csak saját érdekeinkkel fogunk törődni s nem kö­tünk senkivel harmadik hatalom ellen iránvuló szerződést Békét akarunk Cselt-Szl iváfcia nem számit fibbá senkire, nem kői szerződést senkivel és csakis önmagénak akar élni Premia v'sszaürt Husiira és WzsglUa a vlhszhsra Mfüöit közoénze t II ivét A LENGYEL-MAGYAR KÖZÖS HATÁRUJABB LEHETŐSÉGE HÍRÉNEK HATÁSA RUSZINSZKÓBAN mindenkivele. különösen szomszédaink­kal. Barátságos viszonyban akarunk és fogunk élni legnagyobb szomszédunk­kal, a német birodalommal Végül azt akarjuk, hogy a külföldi cseh es szlo­vák népcsoportok ugyanazokat a jogo­kat élvezzék, amelyeket mi az itteni népkisebbségeknek megadunk. ' A MORVÁK IS ÖNKORMÁNYZA­TOT KAPNAK? Beran miniszterelnök brünni látogatása alkalmánál feltűnt, hogy a miniszterel­nök többször is tárgyalt Morvaország tartományi képviseletének több kikül­döttjénél A tárgyalásokon Morvaország közjogi helyzete került szóba. Morvaor­szág ugyanis hir szerint a szlovákoké­hoz hasonló önkormányzatot kíván s az önkormányzati mozgalom igen erős. IZGALOM A KÁRPÁTALJÁN Amint Ungvárról jelentik, Prchala tá­bornok. kárpátaljai belügyminiszter, nem törődve az ellene a Kárpátalján lefolyt iiin tetősekkel, vissz aAr keze ti llusztra. Hir szerint Prága sídyos milliókat folyósított a kárpátaljai kormánynak közmunkákra* valamint a cseh tisztviselők fizetésére, a Volosin-korniáíiy azonban ezeket az ösz- szegeket választási propagandára hasz­nálta feL Emiatt Prchala vizsgálatot folytat le, ami ellen a kárpátaljai kor­mány többi tagja erélyesen tiltakozik s azt hangoztatják, hogy személyes bosszú­hadjáratról van szó. Lngvárra az a hír érkezett a Kárpátaljáról, hogy azokat a magyarokat, akik a február I2-iki oálasz- tásra aláírás végett önálló magyar listá­kat köröztek, gyüjtőláborba szállították. Más ungvári jelentés szerint a Kárpát­alján ukrán körökben bombaként hatott az a hir, hogy Ribbentrop német külügy­miniszter Varsóban Beck lengyel külügy­miniszterrel a közős lengyel-magyar határ ügyéről is tárgyalt. Valósin miniszterel­nök és emberei állítólag már arról tár­gyalnak, hogy mi történjék velük, ha a Kárpátaliát Magyarországhoz csatolják. A hírek lázba hozták az egész Kárpátal­ját Csempészárut lagia« a nagybányai állomásán Nagybánya, január 30. A nagybányai rend­őrhatóságok már betek óta, gyanakszanak ar­ra, hogy a Cseh-Szlovákiából csempészett áru­kat Nagybányán keresztül továbbítják az or­szágba. Vasárnap Busila vámfőnök és a bűn­ügyi osztály vezetője a nagybányai állomáson lefoglaltak agy bőröndöt, amelyben cseh-szlo- vákiai eredetű csempészáru volt Megállapí­tották, hogy az áru Bucure^tibe volt irányítva és Davidovic8 Hermann máramarosszigeti la­kos tulajdona. A nyomozást megindították. Vémefoiszág nagy pompával ünnepe le a H í er-«»a om kalodá i évlotdu ójáé Berlin, január 30. A német birodalom hétfőn ünnepelte a nemzeti szocialista párt uralomra jutá­sának hatodik évfordulóját A fővárost valamenyi várossal és községgel együtt fényesen feldíszítették és fel lobogózták. Délelőtt Berlinben nagy katonai diszfel- vonulás volt. A Kroll-operát, a birodalmi gyűlés ülése alkalmából különös pompával dí­szítették fel. Az épület homlokzatát lo­bogókkal és zöld ágakkal rakták tele és hatalmas fényszórókkal világították meg. Hiller beszédét az utcákon és tereken felállított hangszórókon is hallgathatta a lakosság. Római jelentés szerint Ciano gróf olasz külügyminiszter a világsajtó eddi­gi jelentéseivel ellentétben előreléthetó- lag csak február közepén utazik Berlin­be. Az utazás azért szenved késedelmet, >ert a spanyol köztársasági kormány el­len tál lása még nem tört meg egészen s igy a földközitengeri kérdés Olaszország számára még nem tisztázódott teljesen. A birodalmi gyűlés összeülése alkal­mából a Völkischer Beobachter „Olasz­ország ós Franciaország” címen tanul­mányt közölt az olasz követelésekről, ** - • *

Next

/
Thumbnails
Contents