Brassói Lapok, 1939. augusztus (45. évfolyam, 174-199. szám)

1939-08-02 / 174. szám

I' 2 oldat B. ft. Í930 augnszus 2 MacMutt elnökjelölt is ellenzi az elzárhózási politikát | MacNutt, a Fülöp-szigetek volt kor- fenánybiztosa, jelenleg az amerikai poli­tikai rendőrség vezetője, Clevelandban nagy beszédet tartott és teljes mérték­ben helyeselte Hull külügyminiszter po­litikai irányzatát MacNutt a legéleseb­be« támadta az amerikai semlegessé» és elzárkózási politikát, ami azért keltett különösen nagy feltűnést az amerikai közvélemény előtt, mert úgy emlegetik Bt mint az 1940-ben esedékes elnökvá­lasztás egyik esélyes jelöltjét — Az elzárkózási politika azt jelen­ti — mondotta —, hogy az USA-nak legkevesebb háromszor olyan erős tengeri, légi és szárazföldi hadsereget kell fenntartania, mint amilyennel most rendelkezik, mert hiszen két földrész partjait kell megvédenie s készen kell állania arra, hogy Ame­rika minden részébe hadsereget küld- b essen szükség esetén. — Azt Is jelenti az elzárkózás — folytatta —, hogy az amerikai mező- gazdaságnak le kell mondania külföldi S iacairól és fel kell oszlatnia a délvi- éki gyapotültetvények kétharmadré­szét legalább. Jelenti azonkívül az el­zárkózás az amerikai állattenyésztés és a nyugati vidékek gabonatermelé­sének a lezüllesztését is. A továbbiakban azt fejtegette Mac- Nnít, bogy az elzárkózási politika Ame­rika népei részére az életszínvonal le­romlását jelentené s nem szüntetné meg u hadászati szükségleteket sem, ellenke­zőit?: növelné a honvédelmi kiadásokat és egy egész nemzedékre tönkre tenné a gazdasági életet Az amerikai tengeri hátterű a legerősebb a világon Washingtoni jelentés szerint Leahy tengernagy, a tengeri hadműveleti osz­tály főnöke, elküldőtte Roosevelt elnök­nek szokásos évi jelentését Leahy ten­gernagynak ez az utolsó ilyen jelentése, mert most 46 éves korában nyugdíjba megy. A jelentés hangsúlyozza, hogy az amerikai haditengerészet a legerő­sebb, legyőzheti a világ bármelyik hatal­mának tengeri haderejét s meg tudja védeni Amerika partjait minden táma­dás tóL Itt említjük meg, hogy az első ameri­kai hadsereg hadgyakorlatai augusztus 5-én kezdődnek Virginia államban, majd augusztus 13-án Plattsburgban, New York államban. A hadgyakorlatokon 50 ezer katona vesz részt A meghívásban részesült katonai attasék közül minden nagvbatalom képviselete megjelenik a G yakorlatokon, kivéve Olaszországot így kiegészítő jelentés szerint a had­gyakorlatokon 2000 bomba vető repülő­gép is résztvesz s ezek között a legújabb tipusu nehéz bomba vetők, amelyek 15- embert visznek magukkal. Angol bizottság megy Lengyelországba a donzlgi kérdés (annlmdnyozdsára ? A danzigl rendőrség letartóztatott egy lengyel tartalékos tisztet Diriden hazahívták a litván hfliaguminiszíerí Varsó, julius 31. A 3anz!gl ügy körül ismét egyre feszül­tebb a hangulat Amint a lengyel lapok jelentik, a danzigi rendőrség vasárnap dél »tán Köhlingben, a Lengyelország és a szabad város közötti határon letartóztatta Bogarski lengyel tartalékos tisztet, aki gépkocsin Danzigba tartott. A letartózta­tást a danzigi rendőrség azzal indokolta hogy Bogarski gépkocsijában revolvert ta­láltak. A lengyel lapok azt hiszik, hogy Bogarski letartóztatása miatt a danzigi lengyel főbiztos tiltakozni fog a szabad város kormányánál. A stockholmi Aftonbladet cimü lap ér­tesülése szerint Riley angol tanár vezeté­sével nem-hivatalos bizottság utazik Len­gyelországba, hogy megvizsgálja, vájjon Danzig valóban életbevágó fontossággal bir-e Lengyelország számára, vagy pedig a lengyel Gdynia kikötőjét ki lehet-e anv nyira építeni, hogy megfeleljen Lengyel- ország szükségleteinek. MIRŐL TANÁCSKOZOTT HIT­LER BERLINBEN? A félhivatfdos Gazeta Polska berlini 'tudósítója azzal kapcsolatban, hogy Hit­ler a múlt pénteken Beyruthból hirtelen Berlinbe érkezett és szombat délig Rib- bentroppal tanácskozott, a következőket Írja: Hitler és Ribbentiop megbeszélései két napon át tartottak s a legutóbbi nemzetközi eseményekre vonatkoztak. A berlini diplomáciai körökben azt ál­lítják, hogy Hitlert meglepte a tiencsini viszállyal kapcsolatos angol-japán meg­egyezés s a japán-amerikai kereskedel­mi szerződésnek Washington által tör­tént felmondása. Hitler megállapította, hogy a japán kormány nemzetközi há­ború esetén nehéz helyzetben lenne s hogy ennélfogva a tengely Japán részé­től semmi tényleges támogatásra nem számithatna. Ami az angol-orosz tárgyalásokat il­leti, — folytatja a berlini lengyel újság­író — illetékes német körökben azt tart­ják, hogy az a tény, hogy Franciaország és Anglia hozzájárult a katonai missziók nak Moszkvába való küldéséhez, ko­moly engedmény a szovjetkormánnyal szemjben. Ezért ezekben a körökben szá­mítanak arra, hogy az angol-francia- orosz tárgyalások végül is sikerre vezet­nek, miközben a német-orosz gazdasági tárgyalásoktól nem várhatók komoly eredmények. A látóhatárnak az a körül ! tekintése tékát, amelyet Hitler és Rib- ' berdrop végzett, a tengelyre s különösen Németországra nézve nem mutatkozott kedvezőnek. A német sajtó zavarban van. Jelzi ezt az a körülmény is, hogy amióta Forster körvonalazta a biroda­lom végleges magatartását, a német bi­rodalmi sajtó már nem foglalkozott a német-lengyel viszonnyal s „a lengyel- országi nemet kisebbség üldőzésérőr szóló sajtóhadjárat ereje pedig gyengült. Berlin most mérleget készített s igyek­szik kijutni meglehetősen kényes hely- zetébóLu k Itt írjuk meg, hogy berlini jelentés sze­lni* Hitler birodalmi vezér vasárnap este Beyrath-ban részt vett Wagner „Valkü- rök” cimü operájának előadásán. A LITVÁN KÜLÜGYMINISZTER MEGSZAKÍTOTTA SVÁJCI SZA­BADSÁGÁT Amint Kaunasból jelentik, Urbszys lit­ván külügyminiszter, aki Svájcban töl- , tötte szabadságát, vasárnap este repülő- j gépen váratlanul hazaérkezett, mert a köztársasági elnök hazahívta. 'A külügy­minisztert rögtön megérkezése után az ál­lamfő kihallgatáson fogadta Czerniusz miniszterelnökkel együtt Egyelőre nem lehet tudni, mi indítot­ta a litván államfőt, hogy külügyminisz- ierét a szabadságról viszahivja, jólértesült körökben azonban hangoztatják, hogy Urbszys a hét folyamán visszatér Svájc­ba, szabadsága befejezésére. Az angol rendőrség szerint London­ban nem lesz több bombamerénylet Berlinből és Dublinből is pénzelték az ir terroristákat Különleges PUDER próba ELKÁPRÁZTAT 10.000 á'NÚT London, julius 5L Szombaton este szigorú rendőri fel­ügyelet alatt Írországba toloncoltak az 1RA, az ir köztársasági hadsereg terro­rista szervezetével rokonszenvező hűt egyént A londoni rendőrség politikai osztálya különleges intézkedéseket lép­tetett életbe és megakadályozta, hogy a közönség jelen lehessen a terroristák Eus ton állomáson való vonatra ültetésénél és a holyheadi kikötőben, ahol a „Hi- bernais” hajó fedélzetére szállították a kiutasitottakat A jelentés szerint a Londonból kiutasított hat irt rendel­tetési helyükre való megérkezésükig rendőri felügyelet alatt fogják tartani. A „ReinoldV cimü Londonban meg­{ ’elenő hetilap azt a szenzációs értesülést cözli, miszerint a pénzügyminisztérium­nak olyan bizonyítékai vaunak, hogy Berlinből. Londonból és Dublinből nagymennyiségű pénzösszeget küldtek az ir köztársasági hadsereg terrormoz- galmának a pénzelésére. — Tulajdonképpen — írja a lap — most De Valera számos pár üli ve úgy te­kinti ezt az ir terrorista mozgalmat, mint amelynek nem annyira az a célja,! hogy Angliát Írország felosztásának! visszavonására kényszerítse, mint in­kább az, hogy megakadályozza az ir— angol ellentétek békés megoldását. A londoni rendőrség vezetői egyéb­ként derülátók és meggyőződésük, hogy sikerült az IRA legtevékenyebb tagjait eltávolítani az angol fővárosból. Úgy vé­lik, hogy ezentúl nem történik több bombarobbanás. Egyébként az ir terro­risták elszállításával kapcsolatban a rendőrség közölte, miszerint egy pilla­natig sem volt szó arról, hogy a kiutasí­tott Íreket csatahajón szállítsák el Ang­liából. A Havas ír fa: A „békefront“ francia szakaszát belülről szilárdítják az uj rendelettörvények Paris, julius 3Í. A hivatalos lap vasárnapi számában számos rendelettörvény jelent meg, ame­lyeket a szombat délelőtti államtanács hagyott jóvá. Ezek közül egyik az ál­lam külső biztonságának védelméről szól s két részből áll: az első a tulajdon­képpeni hazaárulás bűncselekményeire vonatkozik, amelyekért halálbüntetés jár, a második pedig az állam külső biz­tonságának veszélyeztetésére. Megjelent a népszaporulat fokozását célzó rendelettörvény is, amelynek ér­telmében az agglegények, valamint az elváltak és gyermektelen özvegyek kü­lön adót fognak fizetni jelenlegi kerese­ti adójuk alapján. Ebből a külön-adőből fogja a kormány segélyezni a többgyer­mekes családokat s adja majd a házaso­dási kölcsönt olyan fiataloknak, akik kötelezik magukat arra, hogy a vidéken telepednek le és alapítanak családot AZ UJ RENDELETTÖR VÉNVEK JELENTŐSÉGE Az uj rendelettörvények, Reynand pénzügyminiszter szombat esti beszámo­lója és az utóbbi időben tett többi intéz­kedés — írja a Havas politikai munka- j társa — azt mutatja, hogy a támadással I való szembehelyezkedés francia szakasza • belsőleg mindjobban megszilárdul. Nem­zetközi téren az angol-francia-orosz tár­gyalások előrehaladása, ami derűlátásra jogosít fel, a Roosevelt elnök által Ja­pánnak adott figyelmeztetés, Anglia ha­tározott magatartása a Tienesinre vonat­kozó tárgyalások során, — mindez azt bizonyítja, hogy a békevédeiem egyre szilárdabbra szerveződik ngy Európában, mint Ázsiában. Kiemelendő különben. ikrám* 4 találka W Me&f&ő ^ /h kísérlet, «mely bebizonyítja, hogy On fcebb és fiatalabb lehet IW Egy 6j meglepő arepnder fel^ fedezése. Csodálatos anyag, amely legfinomabb pnderrel keverve; megszépíti a bőrt. Ez a kombi- PróbáHa náció felfrissíti az arcbőrt és nj , . / szint ad neki. A sápadt, fonnyadt kJ mÖQ mai arcbőrnek visszaadja fiatalatos ödes égét és természetes szépségét Ez a pndet kétszerannyi ideig tapad, mint más púder. Ez a csodálatos anyag, amelynek “neve „habkrém hírneves párisi TOKÁIDON púderben fel (Szabadalmaztatott eljárás) SZENZÁCIÓS TANÁCS Puderezze arcának egyik felét .Jiabkrémes“ Tokaion púderrel, másik felét valamilyen mis púderrel. Abban az esetben, ha a „habkrémmel* oepuderezett rész nem fog szebb, üdébb, fiata. labb arcszint mutatni, visszatérítjük Önnek a vásárolt Tokaion púder teljes árát A Tokaion púder most már öt új színárnyalatban kaphatót ezek a legmodernebb párisi árnyalatok. I hegy az USA külpolitikája, amely ugyan független és csakis az amerikai érdekeli védelmét szolgálja, a dolgok természete« női fogva egybeesik Anglia és Francia- ország politikájával. A „békefront” meg­szilárdulását egyébként a totális álla­mokból érkező értesülések is megerősí­tik. A Relazioni ínternaziouali cimii olasz hivatalos lap egyik legutóbbi cik- két Parisban különleges érdeklődéssel kommentálták. Megállapítható ugyanis, hogv az olasz külügyi lap eddig éles hangja sokat finomodott. Herriot, a francia képviselőház elnö­ke Lyonban beszédet tartott a Francia­országban lakó olaszok által tisztele tér« rendezett ünnepségen. Emlékeztetett a rönesszansz korára, amelyben Francia- és Olaszország közö­sen uj civilizációt adott a világnak, majd utalt az olasz szabadságharcra és a világháborúra, amelyekben a franciák és olaszok együttesen küzdöttek. — A történelem viszontagságos utja­in a mi együtthatásunkat a testvérsi- rok jelzik. Köszönöm, hogy szeretik Franciaországot, ahogyan megérdemli, — fejezte be beszédét Herriot Ezután Cocchi, a franciaországi ola­szok szövetségének titkára, megköszön­te Herriot-nak Olaszország iránt állan­dóan tanúsított barátságát % hangoztat­ta, hogy a szövetség a Franciaország és Olaszország közötti megértés ügyét munkálja. Emlékeztetett arra, hogy Franciaország 900 ezer olasznak ad munkát, majd állást foglalt az olaszor­szági sajtó franci aeUenes magatartása ellen s visszautasította az olasz kormány követeléseit, amelyek jogtalanok és csak háborúra való kihívásnak tekinthetők. Végül megismételte a franciaországi olaszoknak azt a múlt szeptemberi es­küjét, amely szerint készek védelmezni Franciaországot és a demokráciát.

Next

/
Thumbnails
Contents