Brassói Lapok, 1939. szeptember (45. évfolyam, 200-225. szám)

1939-09-01 / 200. szám

0 21 2 04: I Páanány Péter Tutcadny E gyet eta Könyvtára eonL aproburii ÍSo, 24,*54/939; XLV. évtoyam 200. szám1 Főszerkesztő: KÄCSO Felelős szerkesztő: Kaksesy Endre. — Laptulajdonos: „B L." Kiadóvállalat Részvény társ arág. Felelős lgazggtó*,Kahána Előfizetési árak: Belföldre havonként 80 lej, kézbesítéssel 84 le], ugyanez Bra$ovban 80 le] — Külföldre uégyldévenkérit^ ■tk dija hirdetési odalon 6Ü0 lej, páros (bal) azővegoldalon 6 lej, páratlan (jobb) szöveg oldalon 7 tej négyzetcetifi méter« és kiadóhivatal: Brasov, ti ti. Regele Carol SO—58, — tel.' 82. Brasov — Péntek < Í939 szeptember 1 — {Bejegyezve! 0. TL 020/1938. Trib. Brasov.) — hej; Magyarországra negyedévenként 15 P. — Hlrdeté- Int. Hirdetési dijak előre fizetendők. <—i Szerkesztőség A islsidik Hiller-jeayzékst is letárgyalta m angol miniszteHanács^és arra A Bénit sifiá Seilüii egyértelműséggel a néi!:otangol kiegyezés BiiyáHaSgssigit baisioziafiia Lengyelország kiáltványa vé<Se!nai intézkedéseiről Ei srosz-néms! egrezainv! il'eíS'eg ellentétes létesíts?;! varnak: 1. Eerlto és Moszkvalatosainegáflagatttst is kőinek, 2. kcszhva a fce.eletircpai helyzet tisztázásáig nem lógja ra.ilikälal az eo'/ezmén/t, 3. Oroszország a nyugati na ármcnii helyőrségeit megerősitone * Szleiáiiia iilyilalosn ilyiiü a ferBletére bevonultnémet csapatokat ü francia kommunisták a bábara kitörése esetére felajánlották barci erejüket Berlin, augusztus 30 Hitler viszontválaszát nz angol kor- ziány hétfőn este átadott válaszára Londonban még a szerdára virradó éjszaka megkapták s a Chamberlain- kormúny szerdán délben másfélórás minisztertanácson már !e is tárgyalta. Beavatottak szerint Londonból rövide­sen újabb válasz megy Berlinbe, tehát a diplomáciai tárgyalások — amint Chamberlain miniszterelnök kedd dél­utáni alsóházi nyilatkozatában kije­lentette — reményre jogosító érte­lemben még folynak. A bizakodást megerősíti az a feltű­nő körülmény, hogy a német sajtó most egyszerre ismét békülékeny és barátságos hangon ír Angliáról és hangoztatja a német-angol kiegyezés kívánatosságát. Arra mutat ez, hogy London hajlandó bizonyos engedé­kenységre s a berlini sajtó ezt igyek­szik előmozdítani. A második német jegyzék után és a második angol jegyzék előtt mindenesetre az a hely­zet, hogy a békés megoldás kilátásai valamelyest tisztultak. Azt viszont még mindig nem lehet állítani, hogy a mérleg véglegesen a béke javára billent volna, mert a hely­zet hirten megváltozása és rosszra for­dulása továbbra is lehetséges. A hadi felkészülődés nem szünetel, sőt a né­met sajtó Lengyelország felé azzal a fenyegcíéssel is előáll, hogy Berlin és Moszkva között bizonyos katonai meg* í. állapodások is vannak, vagyis Len- 1 gyeíország a Szovjetunió felől sem érezheti magát biztonságban. Ezeket a fenyegetéseket alátámasztja az a hiva­talos moszkvai liir, amely szerint a vörös hadsereg főparancsnoksága elren­delte a nyugati határ mentén levő helyőrségek megerősi lését. Ugyanakkor tehát, amikor a békés megegyezés esélyei valamivel javul­tak, a háború veszélye korántsem ba­nnt ti, búr más közvetítő tényezők is közreműködtek a katasztrófa elhárí­tásában. köztük nemcsak újabban a belga és holland uralkodó, hanem Mus­solini higgadt, mérsékelő és kétségtele­nül a béke érdekében közvetít,5 maga­tartása is. tá jenné a békés megoldásban való re- mén y kedést. BEKÜLÉKENY NÉMET SAJTÓHAN­GOK ANGLIA FELÉ Amint a Havas berlini tudósítója jelenti, a szerdán röggel megjelent német lapok hatá­rozottan számításba veszik azt, hogy a válsá­got Angliával való együttműködésben békés utón meg lehet oldani. A megjegyzések hang­ja az angol sajtóval szemben az eddiginél sok­ka! enyhébb, sőt az angol kormány iránt ked­veskedések is megnyilvánulnak. A Deutsche Allgemeine Zeitung a német— angol eszmecserével foglalkozva azt írja, hogy Hitler nemcsak a versaillesi békeszerződés egyik különös igazságtalanságának egészséges földrajzi jóvátételén fáradozik, hanem törődik azzal is, hogy megvesse annak a tartós és igazságos békének az alapját, amelyre égés* Európának szüksége van. Hitler valódi és tar­tós angol—német megértést akar teremteni. — Ml nem akarjuk — folytatja a lap —, hogy mindig uj kérdések ékelődjenek a két nagy nép közé, amelyek számára elég nagy a föld. Anglia és Németország számúra minden összeütközés után, akár békés, vagy háborús formában történt, mindig ugyanaz a feladat merült fel: a két népnek olyan utón kell haladnia, amelyen nem keresz­tezik egymás érdekeit. A Völkischer Beobachter szerint Németor­szág békét óhajt Angliával és Franciaország­gal, sőt tartós megértést. A béke érdekében Németország súlyos áldozatokat hozott. A nyu­gati határok örökös változtathatatlanságának elismerése azonban nem jelenti azt, hogy Né­metország hajlandó feláldozni életfontosságú érdekeit és Keleten élő testvéréi életét. Hitler megmutatta a megoldás egyetlen lehetséges útját, ez minden, amit Németország tehetett. A Berliner Börsenzeitung szerint senkisera kételkedhet abban, hogy a nemzetközi légkör enyhülése csak akkor követlsezhetik be, ha Hitlernek Danzlgra és a lengyel korridorra vo­natkozó követeléseit teljesítik. A Dunapósta berlini jelentése úgy tudja, hogy a német fővárosban az általános helyze­tet bizonyos derűlátással Ítélik meg. Ennek alapja elsősorban az a körülmény, hogy jnj Há$i£iórá$!!i3!i3$zíer(űiiác$fjnioi3fean Amint berlini illetékes helyről kő -/.ölték, Hitler birodalmi vezér és kancellár kedden este ? óra 15 perckor kihall­gatáson fogadta Sir Neville Henderson a ngol nagykövetet s átadta neki a német kormány válaszát a hétfő estig angol jegy­zékre. A kihallgatáson, amely mindössze 25 percet tartott, Ribbentrop külügymi niszler és Schmidt tolmács is jelen volt. Az Írásbeli német választ szóbeli feloilá gositásokkal is kisérték. Hitlernek az angol jegyzékre adott válasza rendkívül részletes. Német nyelven nyújtották át s angolra fordítása és titkos írásra való álbetiizese több órán át tarlóit, Londonba valamivel éjfél elolt érkezett meg s a külügyi hivatalban rögtön hozzáláttak kibe tűzéséhez. Halifax lore! kiijügyminiszter, C'-do­gén állandó külügyi államtitkár és Sir Hoare Wilson, a külügyi hivatal osztály­főnöke, hajnali fél 3 óráig tanulmányoz­ták a német választ s Csak akkor távoz­tak a külügyi hivatalból. Ez alkalommal Halifax lord közölte az újságírókkal, bogy a kormány szerdán délelőtt mi­nisztertanácsot tart s azon a válás/jegy­zékkel foglalkozik A Havas berlini jelentése szerint Hen­derson angol nagykövét továbbra is Ber­linben maradt s a rémét választ egyik titkárja vitte repülőgépen Londonba. I Az angol kormány minisztertanácsa szerdán délelőtt fól 12 órakor üüt össze, hogy tanulmányozza és megvitassa Hit­ler kancellárnak az angol jegyzékre adott válaszát. A minisztertanács déli 1 órakor crt véget. A francia Havas lond ni tudósítója hivatalos körökből úgy értesült, hogy az angol kormány minden valószínűség sze­rint uj választ ad Hitler írásos válasz- jegyzékére. A londoni hivatalos körökben a minisztertanács után azt is kijelentet­ték, hogy délutánra nem hívtak össze újabb miniszteri értekezletet. Nem tör­tént'intézkedés arra nézve sem hogy a parlamentet előbbre összehívják, mint a jövő hét keddje, amikorra Chamberlain miii'szterelnök tegnap' nyilatkozata után elnapolták. A budapesti „8 Órai Újság” híradása szerint nz angol külügyi hivatalban a szerdára virradó éjszaka lázas sietséggel dolgoztak annak a rejtélyes jegyzéknek az áttételén, amely Hitler válaszát tar­talmazta. Az okmány terjedelme 9 oldal. Az angol válasz szövegezése állítólag meß a szerdai napon megtörténik s az után sürgősen továbbítják a választ Ber­linbe. A lap ugv tudja, hogy a német Íróiban semmi olyan sincs, ami indokolt­

Next

/
Thumbnails
Contents