Brassói Lapok, 1939. szeptember (45. évfolyam, 200-225. szám)

1939-09-01 / 200. szám

2 oJda* W. fL 1939. szevfember t angol kormány válasza olyas volt, hogy Hit­ler válaszolhatott rá. Az utóbbi napokban a* egész viszály sorsa a diplomaták kezébe ke­rült, nem pedig a katonákéba. Jó hatással volt Chamberlain beszédének a sajtó diszkréciójára {vonatkozó része is. A LONDONI VÁLASZ MÁSOLA­TI TÁT HITLER SZEMÉLYESEN * ADTA ÁT AZ OLASZ NAGY­KÖVETNEK í Berlini jelentés szerint Hitler kedden este fogadta Attolieo berlini olasz nagy­követet, akinek átadta a Londonba kül­dött jegyzék másolatát Mussolini Atto- lico utján szerdán már meg is tette meg­jegyzéseit a német válasszal kapcsolat­ban. Ciano gróf josz külügyminiszter szerdán viszont kihallgatáson fogadta a romai angol és francia nagykövetet. EDEN: A HELYZET MÁR TÜR- i HETETLENNÉ VÁLT Eden Anthony, volt külügyminiszter, kedden este beszédet tartott, amelyet rá­dión az Amrikai Egyesült Államokba is közvetítettek. A volt miniszterelnök mindenekelőtt rámutatott arra, hogy Anglia népe megőrizte nyugalmát, ami nem a képzelőerő hiányának, sem pedig iatalizmusnak tulajdonítható, hanem a legegyszerűbb logikának: anak, hogy az angol nép határozott. Nem Danzig es a korridor kérdéséről van most szó — folytatta Eden, — hanem arról, hogy Európát továbbra is az erőszakkal való fenyegetéssel vezessék, hogy a népeknek meg kell-e hódolniok, avagy a támadást sakkban tartják s hogy visszaáliitódik-e a nemzetközi kötelezettségek tisztelete? A helyzet már türhetetlnné vált. Mindinkább nyilvánvalóvá lesz, .hogy • német-szovjet egyezmény megkötésé­vel a birodalmi kormány lélektani hibás követett el. Nyilván azt hitte, hogy en­nek az egyezménynek a megkötésével a békeferont országaiban rémületet^ kelt a ezek az országok megváltoztatják a Lengyelország ellen irányuló német kö­vetelésekkel szembeni magatartásukat. Igaz, hogy a dolog meglepte a demokrá­ciákat De akik a legjobban meglepőd­tek, éppen a nemzeti szocialista Német­ország barátai és szövetségesei, mert a nemzeti szocializmus politikai filozófiája mezzel zavaros korszakba lépett Végül hangoztatta Eden, hogy most el kell következnie a döntő elhatározásnak. ANGLIA HIDEGVÉRRET FO­GADJA A NÉMET MEGFÉL EM- ! LITÉSI KIJÁRÁST A varsói Kurjer Pornnny a Berlin és London közötti tárgyalásokkal foglal­kozva kiemeli Nagybritanniának a né­met megfélemlítés! eljárással szemben tanúsított hidegvérét. Megállapítja, hogy a német követelések napról-napra foko­zódnak, ma már nemcsak Danzigot igénylik, hanem a lengyel Pomerániát is. Mindenki meg van győződve arról, hogy a békét meg kell menteni, viszont senki sem fogadhat el minden áron való békét. Daladier francia miniszterelnök Hitler­hez intézett levelében kijelentette, hogy a megoldáshoz csak Lengyel- és Nf metor- ■zág közötti közvetlen tárgyalások utjun lehet eljutni, a teljes egyenlőség alapján | ■ egyben hangsúlyozta, miszerint r run- j eiaország teljesíteni fogja a Lengyelor­szággal szemben vállalt kötelezettségeit. (Ugyanezt az álláspontot fejezte ki az iangol válasz is, úgyszintén Chamberlain miniszterelnök alsóházi beszéde. Tehát nem állott be változás sem az erőviszony­ban, sem a szövetségek _ gépezetében. Lengyelország maga állapítja meg, hogy közvetett, vagy közvetlen támadás én-e, amellyel szemben védekeznie kelL Ha Németország valóban békét akar, úgy tiszteletben kell tartania Lengyelország magatartását, amelyet a varsói felelős tényezők több alkalommal körvonalaz- tak, annál is inkább, mivel a két ország közötti fegyveres összecsapásnak Né­metország nem fogja hasznát látni. FRANCIAORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖVETEI AZ ANGOL KÜLÜGYI 1 HIVATALBAN Amint Londonból jelentik, Corbin francia nagykövet és Tilea román követ szerdán délelőtt látogatást tett a külügyi hivatalban. A FRANCIA KOMMUNISTÁK Sarcra jelentkeznek Párisból jelentik: A Populaire, a fran­cia szocialisták hivatalos lapja Marcel Cechin kommunista szenátor levelét közűit — A jelenlegi súlyos órákban — hangák a level — a francia kommu­nista párt kijelenti, hogy amennyiben Eitler kancellár hadat üzen Francia- országnak, az egész francia néppel fogja magát szemben találni s közöttük a kommunistákkal is, akik az első so­rokban fognak harcolni az ország biz­tonságának megvédéséért. Kijelentjük, hogy helyeseljük a kormány határvé­delmi intézkedéseit, valamint azt a po­litikáját, amely által a szükséges segít­séget kívánja nyújtani a támadás ál­dozatának, amelyhez különben szövet­ségi szerződés kot bennünket. Nyíltan hirdetjük valamennyi francia egysége megteremtésének szükségességét. A munkások százezrei, akik mellettünk állanak, egyetlen mozdul aid sem tesz­nek a francia egység ellen, <imely a nemzetvédelem, elengedhetetlen felté­tele. Leor. Blum volt miniszterelnök a kö­vetkező megjegyzéssé kisen a kommu­nista szenátor leve lét* — A kommunist ik azok, akiknek össze kell hasonlít amok a fenti ünne­pi1 i w nyilatkozatot a nénid -szovjet nemtámadási egyezménnyel. Ezért jó, ha h nyilatkozat ismeretessé válik, kü­lönösen Franciaország halárain kívül. MAGYARORSZÁG HIGGADTAN ÍTÉLI MEG AZ ESEMÉNYEKET A Dunapósta jelentése szerint a magyar kormány kedd délután tartott minisztertaná­csán a költségvetés első tárgyalását készítet­ték elő. Szerda délelőtt Teleki Pál gróf mi­niszterelnök felkereste hivatalában Csáky Ist­ván gróf külügyminisztert, akivel hosszasan tanácskozott. Ugyanazon hírforrás szerint a Times hosszabb cikket szentel Magyarország­nak s a legnagyobb elismeréssel emlékszik meg nyugodt magatartásáról és az országban uralkodó rendről. A Corrierre delta Serra című olasz lap is foglalkozik Magyarországgal s megállapítja, hogy a magyar nemzet teljes bizalommal te­kint kormánya felé, amely, bármilyen fordu­latot vegyenek az események, megvédi az or­szág létérdekeit. A lap ezután megemlékezik a Magyarország és a tengelyhatalmak közti szoros kapcsolatról, majd így folytatja: •— A mai drámai órákban Budapest te­kintete Róma felé fordul és Mussoliniban látja azt a férfiút, aki megadhatja Európa számára az igazságos és tartós békét Hasonló hangnemben ir a többi olasz lap is. A német sajtó, mint Berlinből jelentik, meg­állapítja, hogy Magyarországon nyugodt a hangulat és még mindig bíznak a válság bé­kés megoldásában. A Börsenzeitung szerint a magyar lapok kiemelik Hitler és Mussolini határozott békeakaratát s éppen ezért remé­lik, hogy eme békekészség hatása alól a nyu­gati államférfiak sem vonhatják ki magukat A magyar közönség — úgymond — a legna­gyobb nyugalommal fogadta azokat az elővi­gyázatossági intézkedéseket, amelyeket a ma­gyar kormány az általános nemzetközi hely­zetre való tekintettel a határok és a belső rend biztosítására tettek. ▼ 2. Vífa az orosz szerződés ratifikálása korul Az angol Reuter ügynökség moszkvai tudósítójának jelentése szerint a Leg­főbb Szovjet, vagyis a Szovjetunió par­liament je a német-orosz nem amadási egyezményt nem fogja ratifikálni, jóvá- b egy ni ebben a hónapban., vier; is szep­tember elsejéig. Ezzel kapcsolatban evy<*s kör- yben azt hiszik, Logy a jóváhagyás­nak ez az elhalasztó*.a szándé cos kísérlet a-»a, hogy visszatartsák Hitlert mindad­dig, amíg sikerül tervet kidolgozni a dan- zigi kérdés békés meg ddására A m. zkvai Havi* tudósító is ugyan- .Nfn értelmű jelentest adott, áseriate a moszkvai külföldi körökben art állítják, hogy a német-szovjet egyezmény jóvá- ! hagyása a szovjetpariament ülésszaká­nak napirendjén való hátratétele szán- j dékos. A jelek szerint a szovjetkormány . K 'osan tudni óhajtja, mik a béke, vagy | ru esélyei Európában, mielőtt Molo­tov a Legfőbb Szovjetben elmondaná külpolitikái beszámolóját, amellyel kap­csolatban az egyezmény ratifikálásának meg kell történnie. A Dunaposta berlini jelentése szerint a külföldi sajtó cg y része messzemenő következtetéseket vont le azokból a moszkvai jelentésekből, amelyek szerint a most ülésező Legfőbb Szovjet napi­rendjén csak pénteken, vagy szombaton kerül sor a német-orosz nemtámadási szerződés jóváhagyására. A német lapok hevesen visszautasítják ezeket a külfödi következtetéseket. A Börsenzeitung „ve­szedelmes reménykedéseket” emleget, majd a kos étkezőket írja: „Berlin és Moszkva szerződése végleges. Németor­szág hajlandó levonni annak következ­ményeit, hogy Oroszországhoz. való vi­szonya újjáalakult és az európai erővi­szonyok megfordultak. A Németország ét a szovjetkormány közti egyezmény mész- szebbmenő, mint ahogyan Londonban á$ Parisban elképzelni szeretnék.** A berlini diplomáciai körökben egyéb­ként, mint szintén a Dunaposta jelenti, a legnagyobb feltűnést keltette az a ke­ringő hir, hogy Molotov orosz külügyi népbiztos látogatása már a legközelebbi jövő kérdése. Az ellenőrizhetetlen hírek még azt is tudni vélik, hogy Molotoooal együtt katonai küldöttség érkezik Ilór­iin be s ez alkalommal tovább kiépítik a német-orosz egyezményt, nevezetesen ka­tonai szövetséggé szélesítik ki. Hivatalos német helyen ezeket a híreszteléseket nem erősítettek meg, a berlini lapokban azonban jelentek meg egyes olyan cik­kek, amelyek inkább megerősíteni, mint cáfolni látszanak ezeket a feltevéseket. Berlin szerint nem n rtetfifilcálás, hanem az aláírás lénye a mérvadó A Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz cáfolja azokat a külföldi híreket, amelyek a német-szovjet egyez­ményt iigv igyekszenek beállítani, mint­ha nem bírna a neki tulajdonított érték­kel és tartóssággal amiatt, mert még nem ratifikálták. A német külügyminisztéri­um lapja rámutat, miszerint az egyez­mény szövegéből világosan kitűnik, hogy még aláírása napján életbe lépett. Ezen­kívül kiviláglik az egyezményből a két szerződő félnek az a szilárd akarata, bogy viszonyukat tartós alapra helyez­zék s az őkéit érdeklő kérdéseket közösen fontolják meg. Már eddig is, mindössze néhány nappal uz egyezmény aláírása óta, levonták a következményeit a ta­nácskozásról szóló szakasznak s Berlin vontosan tájékoztatta Moszkvát a német- lengyel kérdésre vonatkozó legutóbbi diplomáciai eseményekről. A külföld jól tenné, ha lemondana arról az ismételt ki- •érlétről, bogy a Németország és más ha­talmak viszonyában bekövetkezett poli­tikai valóságokat cólzatos hírekkel, vagy más politikai mesterkedésekkel nemléte- zőknek állítsa be. A budapesti „8 Órai Ujság”^ londoni értesülése szerint az angol fővárosban nem tulajdonítanak különös jelentőséget annak a körülménynek, hogy Moszkvá­ban halogatják a német-orosz egyez­mény ratifikálását. Az egyezmény érvé­nyét — mondják — a becikkelyezés nem érinti, mert a szerződés már az aláírás­kor hatályba lépett. EGY FELTŰNŐ BERLINI CIKK Rendkívüli feltűnést keltett például a Völkischer Beobachter „London választ­hat’^ cimü cikke, amely azt Írja, hogy igenis orosz csapatok vonultak fel Len­gyelország keleti határán. „Azt goudoi- ják talán — Írja a cikk —, hogy Berlin és Moszkva között úgynevezett papir- szerződés jött létre? Senkisem kételked­hetik abban, hogy a Német Briodalom és Szovjetoroszorszég politikáját a mos­tani válságban kézzelfogható érdekek irányítják, hiszen a lengyel kérdés az Oderától a Dnyeperig terjed s az érde­kek mindkét oldalon hajszálnyira meg­egyeznek. Sajnálnék, ha a nyugati ha­talmak és Varsó ismét ábrándokba rin­gatnák magukat”. A iap ezután visszautasítja a francia külügyminisztériumnak azt a közlését, amely jelentéktelen ügynek tünteti fel Elzász-Lotharingia kérdését, ugyanak­kor azonban lehetetlennek tartja, hogy Lengyelország lemondjon Danzigról és a lengyel korridorról. Talán ma és holnap módjukban van megakadályozni, hogy Lengyelország a demkoratizmus imperia- lisztikus szándékainak vak eszköze le­gyen Németország ellen, a versaillesi igazságtalanságok fenntartására azonban nincs hatalmuk. Reméljük, hogy London és Páris is tudatára ébred ennek. 3. Német haderő Szlovákia földjén A Reuter varsói jelentése szerint a lengyel kormány újabb korosztályok behívását hatá­rozta el. Az újabb behívásokat a német csa­patok szlovákiai ténykedésével magyarázzák. Ezek a csapatok ugyanis veszélyeztetik Len­gyelország déli határait, biztonságát és érde­kelt. Mint a Havas-ügynökség Londonból közli, a Times pozsonyi táviratot tett közzé, amely szerint a lengyel—szlovák határon mozgósított német haderők három támadásra kész csoport­ra oszlanak. Az egyik Zsolnán keresztül, a má­sodik a zólyomi utón, mig a harmadik aa eperjesi országúton áll készenlétben. A szlo­vák hadsereg szerepe, a jelek szerint az lesz, hogy fedezze a német hadsereget és őrizze a dél] szlovák határokat Magyarország felé. Az angol lap távirata közli egyéb­ként azt is, . hogy a lengyelellenes sajtó­hadjárat egyre hevesebb lesz. Tiso dr. minisz­terelnök kijelentette, hogy Szlovákia nemcsak a birodalom védnöksége alatt áll, de készen áll arra Is, hogy vele együtt menjen a harcba. A lengyel katonák egy csoportja, amely téve­désből átlépte Csadcánál a határt, állítólag foglyul esett. A német katonák a vezénylő tisztet a harcok során megölték. A Havas-ügynökség budapesti tudósítója köz­li: A magyarországi lapok nagy jelentőséget tulajdonítanak Szlovákia katonai megszállásá­nak. A „Kis Újság'* azt irja, hogy ez az ese­mény olyan hir, amely a lelkűk mélyéig meg­rázta a magyarokat. Ennek ellenére a lapok tartózkodnak a véleménynyilvánítástól. A ma­gyar közvéleményt annál is inkább megrendí­tette a hír, mivel a magyar sajtó a délután fo­lyamán jelentette be, hogy a magyar lapokat kitiltották Szlovákiából. A prágai A—Zet terjedelmes cikket közöl a lengyel—cseh viszony történetéről, s azt állít­ja, hogy ez a viszony a békeszerződések ide­jén felmerült javorinai és tesoheni vitától kezdve egyre rosszabbodott. A múlt évi ese­mények végleg szembeállították a két orszá­got egymással. Lengyelország magához ragad­ta a Javoriaa-vidéket és Teschent s így szá­mos cseh és szlovák lengyel fennhatóság alá került. A mai helyzettel kapcsolatban az A—Zet leszögezi, hogy a cseh nép sohasem mondott le TeschenrőL Szlovákia területén a német hadsereg vette át a küzhazgattst A pozsonyi rádióállomás Tiso dr szlo­vák miniszterelnök következő rendeletét közli: “ “ — A német csapatok bevonattak Szlo­vákiába, hogy a szlovák hadsereggel és a Hlinka gárdával együtt megvédjék Szlovákiát a mai válságos időkben, há­ború kitörése esetén. A német csapatok szlovák földre lépve itt második otthon­ra találtak. Szlovákia és a szlovák nem­zet csak hálával viszonozhatja a német katonák szlovákiai bevonulását, mert ez teljesen biztosítja a szlovák állam füg­getlenségét. — Felhívom a szlovák lakosságot^— folytatódik a közlemény hogy hálá­val viszonozza Németország eme önfelál­dozó segítségét A lakosság álljon min­denütt a német hadsereg rendelkezésére s bocsásson rendelkezésere lovakat élel­miszert, gépkocsikat, kocsikat s mindent amire csak szüksége van. Figyelmezte­tem a lakosságot hogy a mai naptól kezdve Szlovákia területén a közigazga­tást a német hadsereg parancsnoksága vette át Minden szlovák állampolgár, aki vét a német hadsereg rendelkezései ellen, német hadbíróság elé kerül és a né­met törvények értelmében bűnhődik. A rádió végül közölte, hogy a rende­let azonnal hatályba lép.

Next

/
Thumbnails
Contents