A Magyar Bridge, 1933 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1933-04-06 / 1. szám

Eli',fizetési árak : Manyprorszáu (*. S R. Románia Jugoszlávia Ausztria Félévre: P 3 20 Ke 26— Leu 130.- Din 50.— ’ S 5.— Egész évre : 6.— ,, 50.— ,, 250.— ,. 90.— ,, 9.— 4 Egyes szám : ., -.30 ., 2.50 12- ^ .5- „ 50 1. évfolyam 1. szám. ____________________ 1933 április 6. A jánlás Irta: Kállay Tibor ny. miniszter, a Magyar Bridgeszövetség elnöke A bridzsjáték, a szellemi sportágak legfiatalabbja, méltán vált Magyarországon is népszerűvé. Ez a játék, szellemes fordulataival, kulturált gondolkodást igénylő változataival nemcsak a nyugati nemze­teknél, de a minden szellemi fejlődés iránt fogékony magyar fajtánál is nagy érdeklő­dést váltott ki. Örömmel és büszkén szögezhetjük le, hogy a magyar bridzstársadalom a bridzs színvonalának fejlettségénél fogva és a játék híveinek megsokszorozódása folytán már ott tart, hogy szüksége van egy folyóiratra, amely társadalmi és szakvonatkozásokban a bridzs köré gyűlt hatalmas tábort állandóan tájékoztatja. Ennek a most meginduló folyóiratnak szerkesztése a leghivatottabbak kezébe ke­rült és a szerkesztők teljes mértékben bírják a Magyar Bridgeszövetség vezetőségének bizalmát. * A nagy magyar bridzstársadalómra vár az a feladat, hogy a mai nehéz viszonyok közt ezt a lapot, mely mindnyájunk kedvelt szellemi sportját és szórakozását hivatott szolgálni és fejleszteni, pártfogásában részesítse. Meg vagyok róla győződve, hogy az uj lap rövid időn belül minden magyar bridzsjátékos kedves és nélkülözhetetlen olvasmánya lesz. A M -j/ÁR BRIDGE % .. M AG YAR BRIÜCESZÜVL TSÉG HIVAT ALOS LAPJA FŐSZERKESZTŐK: LEITNER FERENC ÉS DR. MOLNÁR HARRY FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. HERNÁD ISTVÁN________ S zerkesztőség : [! Kiadóhivatal : Budapest, Megjelenik minden Budapest, IV., VII., Rákóczi-ut 6. hó 6-én és 21-én Mária Valéría-utca 4* Telefon: József 420-13. |j Telefon: 882-99.

Next

/
Thumbnails
Contents