A Magyar Bridge, 1934 (2. évfolyam, 1-14. szám)

1934-01-01 / 1-2. szám

a Magyar Bridge A MAGYAR BRIDGESZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA FŐS7FRKFS7TŐK FELELŐS SZERKESZTŐ: FObZERKESZTOK . DR. HERNÁD ISTVÁN DR. FARKAS MIHÁLY ----------------­------------------;-------------------­É S LEITNER FERENC________________FERENCZ1 GYÖRGY K ülföldi munkatársak : E. C GOUDSMIT (Amsterdam.), F.DWARD MAYER (London), ING EMIL KLEIN (Wien). DR. PAUL HERMANN (Zürich) Postatakarékpénztári számlaszám : 51.352 Megjelenik évente tizennégyser Szerkesztőség : Kiadóhivatal : VII, Rákóczí-ut 6 Telefon: 420-13 V, Nádor-utca 27 Előfizetési árak : Magyarország C. S. R. Románia Jugoszlávia Ausztria Félévre P 3. - Ke 24 — Leu 125.— Din 50.— S 4,50 Egész évre „ 5.r'ö 4».— ,, 230.— ,, u '8.50 Egyes szám: ,, -.44 4.— lt$. — , 8 - --75 II. évfolyam Í Z. szám. 1934 január i Újévi Köszöntő Irta: Görgey István, orsz. gyűl. képviselő, az Országos Magyar Bridge­klub elnöke. Ha a múlt év versenyeredmények­ben gazdag mérlegét felállítjuk, el­sősorban köszönetét kell mondanunk azoknak, akik a magyar elmének, a magyar képességeknek újra és újra megbecsülést szereztek, a bridzs nemzetközi versenyeiben élért nagy i szerű teljesítményeikkel. A bridzsjáték az elmúlt esztendő­ben ismét hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezrek és újabb ezrek tar láltak elfelejtető szórakozást a mai viszontagságos időkben a kártya­játékok legártalmatlanabb fajtájá­ban, a bridzsjátékban. Azok, .akik a játékban már jártasak, lassanként a versenyjáték, a nemes vetélkedés szépségeiben részesülnek és az a nagy érdeklődés, amely a bridzs iránt megnyilvánult, a játék és já­tékos fejlődését is hétmérföldes csiz­mákkal vitte előre. Ebben a fejlődési folyamatban a „Magyar Bridge” is méltóan kivette részét. Rövid egyéves fennállása alatt lehetővé tette, hogy olvasói lé­pést tarthassanak minden uj gondo­lattal, minden legújabban észrevett finomsággal. A magyar bridzsszere- tők táborát eddig is tanáccsal, út­mutatással látta el és a jövőben ezt a hivatását még fokozottabb : mér­tékben óhajtja teljesíteni. Ennek a célnak érdekében sikerült a kiváló hazai gyakorlati és elméleti szaktekintélyek közül: dr. Farkas Mihályt és Ferenczi Györgyöt állan­dó munkatársakul megnyerni. Dr. Farkas Mihály, mint főszerkesztő, Ferenczi György pedig mint főmun­katársi közismert képességei, továbbá az a körülmény, hogy kiváló külföldi szaktekintélyek is csatlakoztak mun­katársként, A Magyar Bridge nagy­szabású uj célkitűzéseinek megvaló­sítását teszik lehetővé. Leitner Fe­191

Next

/
Thumbnails
Contents