Magyar Bridzsélet, 1935 (3. évfolyam, 1-13. szám)

1935-01-01 / 1. szám

L Kényszerdobás. Számtalan esetben fordul! elő. hosrv az a játékos, aki a birdzsteehnilka minden csínját-biniát ismeri, ellenfelei egvikét. esetleg' mindkettőt kén vsz eldobásba hoz­hatja. Aki a kénvszerdobás elméletében jártas, gyakran takarít meg annak fegy­verével egykét ütést. A kényszerdiobás lehetőségei kimerit- hetetlenek. Vian 'egy-, kétoldali, sőt há- romszinü kényszerdobás is. Mely utóbbi­nál a kényszerítés szerepét az egyik szin lapja a máisik szín lan i ának és végül egv harmalik színű kártyának adja át (triole-squez'e). E változatok ismerete nélkül ndnos sem továbbhaladás, sem tö­kéletes technika. Átlagban1 minden har­minc-negyvenedik leosztásban van egv- egv kéniyszerdobás. Lényege abban ál. hogy egv hosszú szín lejátszása (rende­sen e szín utolsó kártyájának lejátszása) által dlv helyzetbe hozom az ellenfelet, hogy ez kénytelen legyen vagy egv már felmagasitott lapot. vagy oedig egv má­sik biztos ütést eldobni, azon okból, mert egv másaik színből ikell a fogást őriznie. A gyenge játékos a kénvszerdobást tu­datosan aligha iátsza meg. mert énen a helyzet felismerése igényel fejlett bridzs kultúrát. A legszebb variánsokat (két­oldali kénvszerdoibás. Vienna-Couo) íre­dig nemcsak felismerni, hanem néha fel­építeni is kell. Séma. Egyoldali kénvszerdo1- ♦ 8 S? D 0 D 4. A 6 ♦ KB -----g----­K M K OK Ny K ♦ K p ♦ A D 6 5 ♦ 4 Szanzadu. Dél hiv. Treffhivásra. nem 3oi é MAGYAR BRIDZSÉLET FÍ1 át v FÖMUNKATÁRSAK : DR. FARKAS MIHÁLY , FELELŐS SZERKESZTŐ : ARVAS RO ER DR. HERNÁD ISTVÁN ÉS LADÁNYI LÓRÁNT Külföldi munkatársak. : E C GOUDSMIT (Amsterdam), KDWARD MAYER (London), ING. EMIL KLEIN (Wien), DR. PAUL HERRMANN (Zürich) Postatakarékpénztári számlaszám : $1,352 Megjelenik évente tizennégyszer Szerkesztőség és kiadóhivatal : V, Nádor-utca *7« Telefon s 15—3—9* Culbertson-Studio • Berlini-tér 5. Telefon: 13-3—50 Előfizetési árak : Magyarország C. S. R. Románia Jugoszlávia Ausztria Félévre P 3.— Ke 25— Leu 12ő.— Din 50.— S 4.50 Egész évre „ 5.50 ,, 45.— ,, 230.— ,, 90.— ,, 8-50 Egyes szám: ,, -.44 ,, 4.— ,y 18.— ,, 8.— ,, —.75 I. 'I —.1 ■■■— ■ !■■-■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■■ III. évfolyam 1. szám. ' 1935 január 1 A bridzsjáték technikája Irta: Dr. PAUL LEÓ

Next

/
Thumbnails
Contents