Bridzs-élet, 1964 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1964 / 1. szám

BRIDZS­1. SZÁM Étfr A BUDAPESTI BRIDZS EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA A Budapesti Bridzs Egyesület 1963. évi rendes közgyűlése Az elmúlt év december 30-án zajlott le az egyesület 1963. évi rendes közgyűlése, miután az első kitűzött időpontban a tagság fele sem jelent meg. A (közgyűlést az alakuló gyűléssel szemben az általá­nos részvétlenség jellemezte, noha a szervezeti élet iránt érdeklődők zömmel eljöttek, és értékes hozzászólásokban méltatták a leköszönő elnökség munkáját, valamint javaslatokat tettek a további lehető­ségekre. Megállapítást nyert, hogy versenyéletünket csak úgy széle­síthetjük és fejleszthetjük, ha a jövőben tagságunk nagyobb érdek­lődést mutatja közügyek iránt, s ha mást nem is tesz egyesületünk érdekében, legalább évente egyszer tudomásul veszi az eredménye­ket és a hibákat, javaslataival segíti az egyesület munkáját. A távollevő dr. Kádár Miklós elnök helyett Rőder Vilmos alelnök nyitotta meg a közgyűlést, majd dr. Bartal Ferenc, az egyesület főtitkára ismertette az egész évi munkát, a megrendezett versenyeket, kialakított kapcsolatainkat és a közvetlen jövő lehető­ségeit. Második napirendi puntként dr. Merza Tibor, az ellenőrző bi­zottság elnöke ismertette vizsgálataik eredményét, valamint az egye­sület gazdálkodását. Örömmel vettük tudomásul, hogy csaknem va­lamennyi területen a bevételek meghaladták, a kiadások pedig el sem érték az előirányzatot. Egyedül a tagdíjak és az előfizetési díjak befizetése terén tapasz­talható elmaradás a belépett tagok számához viszonyítva, és ez arra figyelmeztet valamennyiünket, hogy fizetési kötelezettségeinknek még pontosabban tegyünk eleget. A közgyűlés mindkét beszámolót elfogadta, megválasztotta az öt­tagú jelölő bizottságot (Sarlós Tibor, Béda Benő, Konkoly Thege István, Semtei László és dr. Várady Tamás személyében), majd meg­kezdődött a vita.

Next

/
Thumbnails
Contents