Bridzsélet, 1999 (41. évfolyam, 1-6. szám)

1999 / 1. szám

BRID25ÉLET A Magyar Bridzs Szövetség tájékoztatója XLI. évfolyam 1. szám _______________1999. január - február__________________________ára: 400 Ft B utler párosbajnokság 1998-99 l./A osztály A budapesti 1998-99 évi párosbajnoksá­gok első fejezete, a sokak által lottózás­nak tartott Butler bajnokság lezárult. A végeredményt illetően rendkívülinek te- j kinthető események nem történtek, a CSB megnyerése után az ELASTRON (TAURUS) csapat tagjai ismét megsze- | rezték az első helyet, a kiesettek között | pedig nem találunk meglepetést. Ennyi­ben tehát a papírforma érvényesült. Gra- | tulálunk a Dumbovich-Linczmayer pár j bajnoki címéhez, amelyet izgalmas küz- | delemben szereztek meg a Gulyás-Szalay páros előtt, bár a történethez hozzátarto­zik, hogy igen sokáig látszólag behozha- | tatlan előnnyel a Hajdú P.-Kelen K. pá­ros vezetett. Ebben a visszatekintésben azokkal a té­nyezőkkel foglalkozom, amelyek szüksé- | gesek (lennének) a megfelelő színvonalú I bridzsezéshez! Ne feledjük, a bridzs sport, egyszersmind azonban kiváló játék is. Eddig jószerivel idézőjelet is használ- j hattam volna, ugyanis eddig tart tavalyi j összefoglalóm ismétlése, amelyben csak a neveket kellett átírnom (Linczmayerét nem, csak a partneréét) és használhattam a régi anyagot. Pedig ez a bajnokság már az új helyen, más környezetben zajlott le. Megszűnt a „dohányzó teremben kell ját­szanom” érzésem, igaz nem lett több a le­vegő. A világítás is jobb és a teremvezetők | (Folytatás a 4. oldalon.) I Országos Páros­bajnokság Talán soha nem volt ilyen kis különbség az OP döntő első és második helyezettje között, mint az idén: mindössze 0,12 pont. Egy sporttársunk szavaival élve: itt a célfotó döntött. Annyi valószínű, hogy - jóllehet a döntő mezőnyéből most is hi­ányzott néhány nagy név, - a 64 párt fel­vonultató mezőny a korábbi évekhez ké­pest erősebb volt. Argay-Zoller éles küz­delemben megvédte tavalyi bajnoki cí­mét, amihez őszintén gratulálunk, és további sikereket kívánunk a fiatal pár­nak! A 16-os döntőben több meglepetés­páros is játszott: kitűnő helyezést ért el a Bártfai-Quittner, Grieger-Kálcsev, Blancz-Wellner, Hittmann-Jusztin és a Jakus-Pál kettős. Mindenesetre örvende­tes, hogy a versenyrendezőség erőfeszíté­sei nem maradtak eredmény nélkül: az Országos Párosbajnokság rangja kétség­kívül emelkedett, s ezen az sem változtat, hogy az idén - alkalmasint a rossz idő mi­att - több, korábban részt vett, jó nevű vi­déki játékos távol maradt a döntő küzdel­meitől. (Folytatás a 8. oldalon) vrV/ 's sx0 cW ^ÓSZP°

Next

/
Thumbnails
Contents