Budapest - Köztársasági Ujság, 1918. október-december (42. évfolyam, 229-306. szám - 1. évfolyam, 1-37. szám)

1918-10-01 / 229. szám

> miniszterelnököt. Értesülésünk szerint Ká­rolyi M'b \ly gróf fog audienciára meghívást kapni. A képviselőház összehívása. Az országos függetlenségi és negyven­nyolcas Bizony-párt ma délben a.változott külpolitikai helyzet fölött való tárgyalás cél­jából az országgyűlést sürgősen összehívó kör- iratot küldött szét aláírás céljából az összes politikai pártokhoz. Az átirat indokolásában a következőket mondja: Az ország cs a háború helyzete, vala­mint az a körülmény, hogy a nemzet köz­véleménye. de első sorban a képviselőház tagjai csupán a ház tárgyalásai során nyer­hetnek meghízható tájékozást és megnyug­vást, indokolják azon indítványunkat, hogy ez 1913. évben kelt házszabályok 24S. §-ára hivatkozással a ház elnökétől a ház ülésének haladéktalan meghirdetését kívánjuk. A pírt az átiratra péntekre kért választ a politikai pártokból. Hírek Szófiából. A 48-as alkotmánypárt körhelyiségében ma este rendkívül mozgalmas volt az élet. A párt tagjai igen nagy számban jöttek össze, azon­kívül számos kültag és főispán is ott volt. Este hét óra után megjelentek a pártkörben Wekerle Sándor miniszterelnök és Szicrényi József báró kereskedelmi miniszter, »kik a párt tagjaival ^ élénk eszmecserét folytattak a külpolitikai \ helyzetről. Később a. miniszterelnök félrevo­nult Platthy Györggyel, a függetlenségi és negy­vennyolcas párt ügyvezető alelnőkével, akit tájékoztatott a külpolitikai helyzetről. A párt tagjai hosszabb ideig maradtak együtt és fő­ként a bolgár eseményekkel foglalkoztak. Szófiából olyan hírek érkeztek a párt- körbe, amelyek megnyugtató hatásúak. A bolgár helyzet, nem reménytelen. Vala­mennyi között a legérdekesebb az a táv­irat, mely a szobranje mai ülé-éről számol be. Az ántánt, hogy befejezett tények elé állítsa a bolgár képviselőházat, beleegyezett a fegyverszünetbe, annál is inkább, mert a hangulat Szófiában a központi hatalmak­nak kedvező fordulatot vett. A szobranje azonban ma, rövid ülés után, váratlanul péntekre halasztotta el döntését. A frontról a bolgár fóváros jelé igyekvő pártütő katonaszökevényeket a sorkatonaság több helyen is szétverte. Ferdinand cár és Boris trónörökös' Szófiában vannak. A főváros hangulata, a körülményekhez képest, eléggé nyugodt. A pártolt hangulata. A függetlenségi és ÍS-as járt vasár nap ér­tekezletet tartott, amelyen elhatározta, hogy a jelen helyzetben szükségesnek tartja a kép­viselőhöz azonnali összehívását. A jelen volt képviselők nyomban aláírták a Ház elnökéhez intézett kérését és az értekezletből felhívással fordulnak az összehívást kérő iv aláírására » mis párthoz tartozó képviselőkhöz is. El­határozta a párt azt is, hogy állandó perraanen- eiában marad ezekben a napokban es minden este összejövetelt tart a pártkor ben. Az érte­kezleten kifejezésre jutott az az egyhangú meggyőződés, hogy » békéért, a demokráciáért,- a nemzeti függetlenségért s a per zóna !i* unióért való cselekvés ideje elérkezett. * Az országos függetlenségi és 48-as pírt (Bizony-párt) tegnap este Platthy György el­nöklésével értekezletet tartott, amelyen a kül­politika összetorlódó eseményeit tárgyalták. Kifogásolták, hogy a kormány és elsősorban a miniszterelnök nem talált megfelelő alkalmat a nemzet közvéleményének tájékoztatására és megnyugtatására s hangsúlyozták azt is, hogy a nemzet ellen elkövetett súlyos bűnnek tekin­tik a cenzúra minden eddigi méreteket meg­haladó tobzódását. « Vázsontji Vilmos volt igazságügyminUzter a Demokrata Körben beszédet mondott, mely­ben Magyarország teljét függetlensége mellett Wekerle üzenete a tőzsdéhez. T A tőzsdetanács ma délelőtt az üzleti forgalom megkezdése' előtt ülést tartott, amelyen az Értékpapirkereskedők Egyesü­letének kérelmét méltányolva elhatározta, hogy ma a forgalmat felszabadítja. A ta­nácsülés után az üzlet megnyitása előtt megjelent a tőzsdeteremben Horváth Ele­mér elnök és kijelentette a tanács határo­zatát. Egyúttal felolvasta Wekerle Sándor miniszterelnök következő nyilatkozatát: — A harctérről a bolgár események következtében nem kedvező hűeket kap­tunk. Mcgayugt atáfcu) azonban mondhatom, hogy ezekkel szemben a szükséges intézke­dések megtörténtek abban az irányban hogy * mi védelmi vonalunk mieden irányban biz­tosi loti rak te hinthető. — Ami a békét illet i. köztudomású, hogy a mi bélcckcsz3égünk fkindig megvolt, hiszen csak a közelmúltban tett a külügy­miniszter erre vonatkozólag lépést. Ebbéli békehajlandóságr.nk most is megvan és ebben az irányban is folyamaiba lettük a szükséges lépéseket még p°r% Neme!országgal teljes egye fér lében. — Ex a helyzet. Komoly időket élünk, de. nincs semmi ok arra, hogy megijedjünk. Igen kérem és lelkűkre körö n, hogy az ilyen dőkben keringő kedvezőtlen híreket a leg­nagyobb óvatossággal fogadják, mert az el­vesztett csatákat, újból meg lehet nyerni, de a pánikszerű híre esteié* folytán okozott gazdasági károk végiégtsek az így megsemmi­sített értékeket soha sem kapjuk vissza. — Figyelmeztetem é:-' kérem az urakat, vegyék át a közön-égbe annak a tudatát, hogy bármilyen a harctéri h lyzet, annak nincs közieden befolyása a mi gazdasági vi­szonyainkra, mert gazdasági helyzetieknek és érdekeinknek biztosított «ága annak b-lső- értékében r.;il;k. Vasárnap délben egyébként a bankok is értekezletet tartottak, amelyen szindi­kátust alakítottak a piacrakeiülö érték­papírok felvételére. A forgalom tehát ilyen megnyugtató törülmények között indult meg. Ennek dacára az üzlet megnyitásakor tömeges eladások körténtek. Az eladások azonban, amint a tőzsde beavatottai állít­ják, eddig még nem a tőzsdeüzlet alapját képező nagyközönségtől származott, hanem nagyrészt a kontremm manőveréből és csak kisebb mértékben % gyengén fedezett érték­papírok kényszerei« dá - aibó!. A tőzsdeteremben több bankigazgató megjelent, köztük Kmmz Simon, Be eh Gyula báró, Stein Emil é- Kónyi Hugó. A bankigazgatók is iparkodtak megnyug­tatni a. közönséget. Meg is volt a hatása az intervenciónak, mert az üzlet későbbi fo­lyamán már vásárlók is akadt ak, úgy hogy a megnyitásnál érvényre került árak í 5—20 koronával javultak is. A helyi piacon vég­eredményében szilárd lett az irányzat. Azt hisszük, hogy a béke-pániknak hamarosan vége lesz, sőt a helyes iogika szerint rneg is kell szilárdulni az üzletnek, mert a közön­ség a fej vesz tettségb ől való kijózanodás után be fogja látni, hogy ázol: az érték- papiról:, amelyeket nagy javak fedeznek, ér­nek annyit még béke esetén is, mint a pénz. Az árfolyamok a következők : Hagy. Hit. 1200—1223, Osztrák Hite! 800— 760. Bosnyák Ag- —390. Agrár B. 960—925. Fabank 830—765. Forg. Bank 570—550. Föld- birt. 380. Hazai 560—500. Hcrmesbank 480. Jel­zálogbank 480—520. Ingatlan 655—600. Iparbank 490—505. Keresk. Bank 5600. Keresk hit. 250 —258. Lestámitolőbank 745—700. Magyar B. (ex elöv.) 870—878. Mercurbank 310—335. M. orsz. bank 530—540. Alt. Takp. 830—820. Fővá­rosi tak. 2300—2250. Lipóív. t. 250—254. Nemzeti tak. 620. Ált. bixt. 22500. Jég 433—440. Fonciére 300—790. Első bpesti 1370—1350. Concordia m. 790—730. Gizella re. 700—680. Victoria 1660— 1680. Ált. Kőszén 1890—1840. Bcocsini 1025— 1050. Cement 400—380. Dräsche 980—990. Ke­rámia 580—575. Kohó 1600—1625. Magnezit 350 —39Q. Salgótarjági 1075-^1015. Szászvári $00— 1918 október 1., kedd 820. Kőbányai gőzt. 640. Urikányi 800—820. Észak kőszén 750—760. Rimaimir. 1020—986. Csákv 500—525. Fegyver 930—935. Kóburg 470 —494. J.anz 4100—4200. Ganz vili. 640—65«. Láng 395—410. Lipták 231—226. M. repülő 400 420. Schlick 430—450. Kaszab 590 —625. Adria 1600—1650. Atlantién 1170—1100. Államvasul 950—915. Déli vasút 96. Levante 850—885. Köz­úti vasút 710—780. Városi vasút 320. Vasúti For. 535—455, B. Ü. R. 236—242. Brassói 540—525. Cukor 4150—4000. Baráti szesz 620—598. Danica 990—1010. Fatermelő 1700—1650. Flóra 1150— 1100. Guttmann 900—860. Hal tény. 1410—1430. Hung, trágya 800—840. Klotild 500. Izzólámpa 750—730. Lámpa 780—770. Nasici 2860—2775, Olaj 780—770. Papir 460—475. Spódium 620. Slavonia 770. Tröst 250—265. Textil 620. femesv. szesz 1050—1035. Temesv. sör 1230—1240. Te­lefon 760—800. Chinoin 600. Gummi 975—1045. Orsz. fater. 720—750. Városfej. 800—790. Gázizzó 970. Maros Pel. 520—525. Főbus 140. Gschwindl 2800. Szentlörinei 495—50n. Pannónia 4600— 4700. Turul 940—948. A bolgár megbízottak Szalonikiban. Genf, szept. 30. A Havas-ügynökség párisi jelentése szerint a bolgár parlamen- tairek; Lipacsev pénzügyminiszter, Lukov tá Rmok, a második hadsereg parancsnoka ésboadev volt miniszter szombaton este Szalo- nilStba érkeztek, hogy a fegyverszünet feltéte­leiről tárgyaljanak. Feanches de Esptrety tábornok ma, vasárnap fogadta őket, Páris, szept. 30. A Havas-ügynökség jelenti : A bulgáriai eseményekről sok egy­másnak ellentmondó és részben helytelen hir került forgalomba és jelent meg Francia- országban és a külföldön. Ezért szükséges, hogy megállapítsuk a tényeket. Jelenleg semmiféle diplomáciai tárgyalás sincs folya­matban. Ennélfogva semmiféle politikai fel­tételeket sem szabhattunk Bulgáriának. A fegyverszünetet kérő okirat, amely esetleg a béketárgyalást is lehetővé teszi, megérke­zett a bolgár hadsereg főparancsnokától, aki parlamentaireket küldött Branches de Espc- ray tábornokhoz. A keleti hadsereg főpa­rancsnoka csupán ennyit válaszolt: 1. Hogy a hadműveleteket semmiesetre sem lehet abbahagyni, amiig a kért fegyver- szünet feltétjére nézve megállapodás vem történt. 2. Hogy a főparancsnok hajlandó lenne a bolgár kormány szabályszerűen meghatalmazott küldötteit fogadni, ha egy parlamentairc-tiset vezetésével a szövetséges csapatok vonalaihoz ér Izemének, hogy a feltételekben megállapodjanak. Branche des Esperay tábornok bemu- < atta a feltételeket a szövetségeseknek, akik jóváhagyták. A feltételek tisztán katonai természetűek és céljuk az, hogy a szövetsé­ges hadseregek keleti hadműveleteinek sza­badságát teljes mértékben biztosítsák és az esetleg folytatandó tárgyalásokra is bizto­sítékokat adjanak. Minden egyéb, amit ezeken kívül más feltételekről s a bolgár ügyek politi kai vagy diplomáciaifesemcnyei - J öl terjesztenek, helytelen és korai. Csupán egy újabb momentum történt, a bolgár Parlaments írek megérkezése Szalonikiba, hogy a fegyverszünet feltételeiről tárgyal­janak. Az ántánt föltételei Bulgáriának. London, szept. 30, A Reuter-ügynökség jelenti: A Bulgária fegyverszünet, iránti kérelmére adott angol válasz fedi a szövet­séges hadseregelv főparancsnoka által adott választ. A válasz határozottan fájelentí. hogy a katonai Imdrmveletek nem szilntetnelök be. Válaszképpen azon indítványra, hogy meg­hatalmazott bolgár képviselők a szövet­ségesekkel a béke kérdéséről kívánnak tár­gyalni, a szófiai kormánynak határozottan tudtára adatott, hogy az ilyen békének ter­mészetszerűleg a Törökországgal, Német­országgal és Ausztria-Magyarországgal való teljes szakítást kell maga után vonnia. A szö­vetséges kormányok természetesen meg­követelnek minden általuk szükségesnek vélt biztosítékot arra nézve, hogy katona i műveleteiket biztosítsák és német csapa­toknak Bulgáriába történő szállítását incg- akadályosíják. A bolgár ajánlat megfőnie­2 _________________ BUDAPEST __________

Next

/
Thumbnails
Contents