Köztársasági Ujság, 1919. február (2. évfolyam, 31. szám)

1919-02-05 / 31. szám

Budapest, 1811* szerda; február I« If. (XUH.) évfolyam, 31 $zm< Előfizetési őrak: Egész évre K 00.— Negyed tm K 15.— Fél évre K 30— Egy hőre K 8.50 Egyes szám ára 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Fftielós aaafkaaM* OR. rABINYI-FÖZESSÉRY ÍSTVŐ Szarkotztöaeg 6a Kiaddhivalats Sulispest. IV., Sarkantyus-utcs 3. *í4ít*. tSLSFCmSZAWORt ianitt|i 8—37. (Mitnttc**-. 9-00. »jpomat: 73-3*. Ugocsa non coronaf. Székesfehérvárott, a Czirákyak, Estev- Mayak a a1 Károlyiak ősi fészkében puccs* szerűen, összeült a megye törvényhat ósági bizottsága. s Károlyi József gróf indítvá­nyára. kijelentette, hogy teljes bizalmatlan* r íggal viseltetik .az öss-zkormány iránt, megvetését fejezte ki az egész mai rendszer ellenTioveteJte, hogy a régi képviselőhááat azoúpaí hívják .egybe és újra mobilizálják a regi hadsereget, hogy ez védje uyeg a szólásszabadságot a vörös terrorral szeiu- I rejj—' V, Mi nem vagyunk hajlandók ezt a liatá- rozaj/ob. sem komolyan venni, sem annak jelentőséget tuLajdomtannj Sőt egyá talán nem tartjuk komolynskr'Négy évszázad éta mosolyogva és gumival emlegetjük Ugocpát. az összes magyar vármegyék közt az? egyetlent, amely nem jelent még I. Fer­dinand király koronázásán, hanem a meg­hívó levélre azzal a lakomkus válasszal telelt: Ugocsa non coronat. Ugocsa nem vett részt az 1527-diki koronázáson, de fiáért JTeriliuáutlból. mégis magyar király £ ia Hábsb.jfceg házpuégis négyszáz ,év törvényes uralkodója' volt az országnak. Most Fejérv ár megye törvényhatósági bi­zottsága vállalkozott arra a szerepre, hogy egyetlen legyen, amely bizalmatlan a köz­társasággal szemben s mely a régi rend vissza állítását követeli. Nevetséges dolog volna, ha ezt a határozatot súlyosabban mér legein ők, mint elődeink Ugccsavár- megye válaszát mérlegelték. Főleg nem szabad ezt a határozatot úgy fölfogni, mintha ez valami nagy, bátor cselekedet volna. Mintha ez volna az a csóva, amelyre mindenki áhítozva várt, hogy lángra lobbautsa a mai rendszerrel elégedetlen s a mai rendszertől irtózó köz­hangulatot. Ilyen közhangulat nincs és semmiésétre sem fog ez a határozat vissz­hangra találni. A milliók és milliók, akik évszázadok óta várták a íöl-zabadu- lást és emberi jogaik elismerését, akik a születésnek, a magas hivatalnak és a nagy tőidének kedvezményes és kiváltságos elő­nyeit nem élvezték, ezek ezerszer annyian vannak s ezek éppen azért csinálták meg a forradalmat, hogy a régi rendszert meg­buktassák, a régi bálványokat ledöntsék. Ezek a milliók nem sokat törődnek azzal, hogy a .Cjdrákyak, a Károlyiak, az Ester­házyak s csatlósaik bizalmatlanok-e az uj rezsimmel szemben, hanem el vannak tö­kéivé arra, hogy azokat a reformokat, me­lyeket a demokratikus haladás érdekében (szükségesnek tartanak, végre is fogják hajtani. Nem volna, értelme, hogy akár a kor­mány, akár a nemzet, most egyszerre túl­ságos -jelentőséget tulajdonítana annak, hogy egy magántársaság, egy érdekszövet­kezet, mely magát elavult törvény jogán megyegyülésnek nevezheti, mit határoz. E mögött a társaság mögött nincs a nemzet; ők maguk vannak, mert csak a maguk jogát védik s csak azt is akarják védeni. A forra­dalom éppen rajthk akar végig gázolni, ezen az egész osztályon. S a féreg is vergő­dik, ha reá taposnak: mielőtt végé vénye- >en kiadni a páráját! Vérontásra készilinFrcsekek Komáromban? a szerbek korzalntas vérengzése Bdorjánban, - lépjenek közbe a kitSfur- népek ! - S nvitrai püspök büségesküt tett a eseMét államra, - Szerb népszámlálási módszer Szabadkán, — G Muraköz MagyarországiiQz akar tartozni. - Újszeged szomorú napjai, tiltakozásuk jeléül ma reggel as összes magya- vasutasok, a posta ás távírda alkalmasoltaá, a vilfmiosvttsútak személyzete ís 'a gyári <«íÉíí- kásák sztrájkba .léptek. A c h-iót kormány széleskörű élíeAÍjv'éz- kedósekefc tett. A vasúti forgalmat erősen kor­látozták és cseh-tőt személyzettel. látják-: öí. i Ma délelőtt tíz órakor érkezett mag, To | zsonyba Srobar Lőrinc őr. cs?h miniszter nagy, kíséretté]. A Plébáiiia-utrá diadalksput állítottak fel s itt vök a, tulajdonkéj» ni h,jr* - íeIoe fogadás. Uirxal ftlfluök a ■«.* ,h - szlovák nej azeí gyűlés üdvözletét tolmácsolta, beszé­det tartott Sittnek mi niszí. se is. Egy órakor Vaukét volt, este a. nemzeti, tzinnázban div- ciőaáaa. Holnap Hz órakor • a volt 72. közös gyalogezred leteszi az eskü4 mint cseh-ss ovák estid, a. inasya.’-. sr^bad^yliarA-Ml js'mejt Hurbiiw zászlóra. ' ' ‘ Ä csehekkel külöűlian megállapodás tor* f ótTtyHbf gg>»* 1 . i a cseh és magyar foglyokat szám szerint kölcsönösen kicserélik. Elsősorban ae Ipoly menti ős göinöri | származásit magyarokat cserénk ki, ajükpek ellenéiben kiad ák a Hatvanban fogva tartott j 50 ecetet. A! cseh fogságba került. magyarok ! /személyi adatait Salgótarjánban írják össze, j ott lesz a fogolycsere, i A szerbek Szabadkán népszámlálást ren- j deznek és persze minden eszközt felhasznál' j nak arra, hogy olyan népszájipélásí adatokat és eredményt tüntessenek -fel,, amelyek/a magyarság ottani viszonyait kedvezőiden szín- bén tüntetik fel. A népszámláíó-biztosok min­denkitől megkérdezik, hogy lud-e horvátul és ha a válasz igenlő vagy ha csak azt vála­szolja, hogy ért horvátul, akkor _ mám nem magyarnak veszik fel és hasonlóképen csek­kednek, ha az illető csak valamit ért 'szerbül, bunyeváeul vagy horvátul. f Ha valakinek horvát hangzású neve van, ha a legtisztább szinmagyar is, mégis nem magyarnak tüntetik ieh • 1 A .Muraköz küldöttsége járt ma JSzrüíIzy Dénes miniszterelnöknél. A küldöttség memo­randumot hozott, mely fölpanaszolja a Eötvös attrocitásókat és megállapítja, hogy ez a nép mindig ; ; y . Magyarországhoz tartozónak vallja magát. A küldöttség irépkoruiányzatofc kért ^Muraköz részére. A miniszterelnök & mm'aköMkiUfkitt- séghek azt válaszolta, hogy haladéktalanul közölni ’fogja kérelmüket fraédd fegyybr- szüneíi bizottsággal és reméli,’ hogy a párifi határozatnak, amely, a. Murakön,kiürítésére 1$ vonatkozik, föltéUenül érvényt fog. szerezni. Ma délután,a szerbek teljesen el árták Új­szegedet Szeged városiától. Dmdvs törofekam- ssa-f iőszúkábjrö kinevezte Uj-l!pseged kórság elöljáróságéc, hogy az uj község megkezdhesse működését. A község uj vezetőségének le kell tenni a Jugoszláviához való hüségesküt. A szerbek 'Üj-Szeged.en megkezdték » pénz lebe- lyegezését. Nyolc v roíi rendőr ÜpSzegeden máradt és azok teljesítik a biztonsági; t»olgá- latot. . , y . ,/i íi 1 < r Megírtuk annak idején, hogy. »' szmbpk Adorján községbenvérfürdőt rendezlek. Szerb katonák erőszakot követtek el védtelen nők el­len, mire a felháborodott nép két vagy három szerb katonát megölt. Erre a szerbek körül­zárták a falut s felgyújtották. Hogy hány ma­gyar élet pusztult cl ott, azt nőm lehet tudni, csupán abból lohet kö\ etli' ztetui némileg, hogy Szegedről kétszáz ín.koporsót rendeltek az adorjáni áldozatok temetésére. Az egéüss világ, égjék Icgpagvobb büntette, az emberiség zokogó .-.«égyene az. amit a szer- bak itt elkövettek. 8 úgy látszik, a szerbek példája nagyszerű hatással lehetett, mert, ime, egy prágai lapjelentét; szerint a csehek hasonló radikális «munkára« készülnek. Előre megír­juk, mivel ők is bejelentik s á kukurviiighoz fordulunk már most., ‘ hofey cSeWb. iü,^ fojtsák még. akkor, amikor még nem EosS: j A «Venkov« cimü cs»b !ap ezt írja-; hogy » magyar lapok izgatása, Komáromban csodá­latos módon megyúlíöstátta a helyzetét. A magyar lapok Jiiroí -szerint a cseh-szlovák ka­tonasághoz ultiméiúrnőt intéztek, h~gy négy* yennyolc óra alatt:hagyja, cl a várost. A város magyar lakossága'azt -varjai hogy a magyar katonáság a Jrdárnlő • léig’tével a mi katona* ragunkat mhr fegia - támadni és készülődik, h yy rávesse magái', a c.- bekre. A városban fojtó a. haugnbj'. A lakogvág áz «teákon cso- poxtosnl és fenyegető magatartást tanúsít a cseh katónákkui széniben, fizidiák és ököllel fenyegetik őket. Sbk eitobn-t már le is tartóz­tattak. Ha egy cseh katonát agyonlőnének, vagy támadásra kerülne a sor, nem lehetne el kerülni a Isgi-etTenatesebb vérfürdőt, amely persze a magyarok rovására fog végződni, mert a mi katonáinkat a folytonos izgatások felbőszítették és bajos lesz'őket visszatartani. Ha ez Íreké vetkezik, akkor a kiontott magyar vérért a magyar lapok izgatása és a cselre'lenes agitáció lesz fe­lelős. Myitránjuj töt.véiryszóki elnököt neveztek ki a csehek az eddigi'helyettes polgármester személycbeu. Úgy látszik, szomorú dolgok foly­hatnak ott is, legalább,'is arra vall az alábbi különös bír. MyVxriról. att jelentik ugyanis, hogy Batthyány Vilmos gjiof -nyitrai püspök és a nyiírai káptalan tágjai, valamint Beríovjfs István ár. helyettes, polgármester Stefan cseh százados előtt letették a cseh szlovák államra a fogadalmat. A mai pozsonyi ijiip pro n. csejj-iójok nagy cécóvál készültek, 20.UOO parasztot ren­delték íré jós a. magyárokat rá akarták kény­szeríteni arra, hogy- házaikét .cseh-tót ‘ zász­lókkal diszitsék fel, de a magyarok a felszólítást nem teljesítették. Hasonlókép nem lehetett fi venni egyet­len pozsonymegyéi-öiagyar községet gém arra, hogy deputáciőt küldjön Brobwr cseh minisztor tiszteletere. : .é cwh-j^ót kormány- bgyonülá^ gjjien való

Next

/
Thumbnails
Contents