Köztársasági Ujság, 1919. február (2. évfolyam, 31. szám)

1919-02-05 / 31. szám

A szék esfeh érv ári reakció. fi munkás- is katonatanács a régi tSrvési^atssági bizottság ellen.- Felfüggesztették a főispánt, ai alispánt és a főügyészt. - fi kormány szigora megtorlást ígér. - Meg keli semmisíteni az ellenforradalmat! tég csatlakozásit jilentetto ki. Dallas Jánoí, a munkástanács tagja azt indítványozta, hogy a kormánybiztost és az alispánt azon­nal le kell tartóztatni.' Ezután háromtagú végrehajtó bizottságot vá­lasztottak, amelynek tagjai Steimr ,T?kó dr, a szociáldemokrata párt elnöke, VeUnszk ’ 1/ászló pártititkár, Szabó Ernő, a katenatenác- clnöke és a nemzetőrség parancsnoka, akik holnap reggel átveszik a kormány biztosi hatalmat és jogkört ős mindaddig intézik az ügyeket, amíg a ka mánybiütoa megérkezik. Végül 34 tagú bisotí eágot választottak, mely "a megyegytiléseu kompromittált összes tisztviselőket eltávolítja. A megye területén erősen folyik a szocia­listák szervezkedése. Eddig 38 pártszervezet alakult, amely egytől egyig bejelentőbe csal lakozásáb. A városban csend és rend uralkodik. A fehérmegyei határozattal a miniszter- tanács ma esti ülésén foglalkozott Károlyi Mihálynak, a köztársaság elnökének részvéte- léve], aki nyolc órakor jelent meg a miniszter, tanácsban. A miniszteri tanácskozáson döntőn történt arra nézve, hogy a főispán-kormánybiztoson és az alispánon kivö’ fölfüggesztik állásától a vármegyei főügyészt Is. Az alispán./ azért, írért az Indítvány tár gyalusát megengedte, a főügyészt pedig, men­nem tiltakozott ez ellen. Elhatározták azt if, hogy beszerzik a közgyűlésen elhangzott he. Eredek hiteles szövegét s amennyiben bár­melyik beszédben utalás történt akár a királyság visszaállítására, akác a ma! rendszer megbuktatására, úgy minden kíméletet félretéve, a legszigorúbb meg íoriá-s eszközéhez fognak nyalni ívj. nidi 0 ív nor cl IO ­urak és p pék tegnap; reakeós pueesáról, /melynek színhelyűül Fejér megye köz gyűlő: él választották. A fí hérnjegyei Nemzeti Tmáos tegnap este ülést tartott, amelyen nagy megü kö-éssel é.) f f lh,' borodással tárgyalták a ív her me gyei Bi'vénybatópági bizottság ellenforradalmi MA lározatát. Az ülésen megj lent a munkái fns, katonatanács. több .vezetőembere is. Peti**, Pál dr. radikális párti elnök és Steiner Geza^ i: ezceiáldemokrata pirt kiküldötte szenve­délye hangon tette szóvá az eseményeket, Steiner Gém bejelentette, hegy őt és Paize Fal dr.-fc, a nemzeti tanács tagjait, a közgyűlései» durván eért<-geilék, őket a köz- eyülé.iől cl akarták távolit aiii és floro fel­bérelt tagok tettleg iuzultálni akarták. Nem ismeri el ennek a p namista és cenzusom közgyűlésnek a jogát, h-gy bizalmatlanságot zavazzon a népkorrnánynak. A kormánybiztos '• u-k a közgyűlés bezárásékor jelentette ki, bogy a Nemzeti Tamcsnak joga van jelen i mii és . kritikát gyakorolni, de erélytelen, jigatftg viselkedésével csak elősegítette a bot- 1 ányi. Maiar Sándor, a Nemzeti Tanács egyik vezető tag’a határozati javaslatot terjesztett az ülés elé. Indítványozta : mondja ki a, Nem­i-ifi Tanács, b gy a vármegyei Nemzet! Tanács megsértését látja a közgyűlés magatartásában. Megállapítja, hegy a közgyűlés tagjait szólás* sabadságukban korlátozták és tettleg bántal­mazni akarták. A népkormány iránt törhetet­len bizalommal és ragaszkodással viseltetik. ,\ belügyminisztertől az összes vármegyei auto­nómiák azonnali feloszlatását követeti, mert a törvényhatóságok népellenes és ellenforradalmi Wiködesfc fejtenek tí. ^ kormánybiztos Iránt a legteljesebb bizal­matlansággal viseltetik, mert a vármegyei közgyűlésen a népkormányt nem védte meg és követeli úgy az ő, mint Szűcs f ’ispán eltávolítását. A Nemzeti Tanács tagjai nagy lolkesedés- i egyhangúlag elfogadták a határozatot. Az i adü vány mellett Fekete József, Szász Ignác és Btrikő Ferenc szólalt fel. Nagy Vince bclü^-miniszter ma délelőtt • eleíonon jelentéstételre szólította fel Kövese Erail dr. székesfehérvári kormánybiztost. Mint- Jrgy Kövese a maga igazolására elfogadható magyarázatot és védelmére megfelelő indoko- fcaíTnem talált, őt Fejérmegy« és Székesfehérvár város kor­mánybiztosi állásától a belügyminiszter táv­irati utón felmentette. Székesfehérvárott a vármegyei tci'v éoyha- tótági bizottság állásfoglalása válságos helyzetet teremtett. iá katonaság és munkásság körében általános nz elkeseredés és attól tartanak, hogy az tiké- sereiét órák alatt kirobbanhat. A progresszív polgárság és munkásság hívására Tv.nov.szhj Andor dr. Székesfehérvárra utazott, hogy a kedélyeket lecsillapítsa. A budapesti Ka’onatonáes végrehajtó- be: oítsága megdöbbenéssé! értesült az ellen­forradalmi mozgalomról. Mai ü!ó én egyhengu határozatot hozott, amelyben f lhlvja'n nép- kormányt, amelyet egyúttal teljes bizalmáról biztosit, hegy a legeréíyesebb eszközökkel törje le a re­akciót és védje meg a forradalom jogait. A forradalom nagylelkűi égé n*k és íürcb meeségémk végét kdl vetni, haladéktalanul le hü tartóztatni a háborít megindításának és továbbfolytatásának bűnöseit, a régi rendszer küiTQps.ójának cinkosait, " I« kdl tartóztatni mindazokat, akik akár a régi osztáiyparlainení, akír a régi vár­megyeház, akár a régi miiítarizmus fel- támasztásán, akár a megdöntött király­ság visszaállító, án dolgoznak. A népkormánynak csak rendelkeznie kei) és a hadsereg késsen áll 1 s ha kell fegyverrel védi meg a forradalom kormányát és veri szét ez éffenffeadaltaat. Ezt a határozatot a Katonatanács küldött­sége vitte fel a hadügyminiszter hsa, aki vála­szában kijelentette, hogy a határozatot a minisztertanács elé terjeszti. 3f jaden ellen­forradalmi törekvést a legnagyobb eréllye.l . kell nem letörni, hamm 'megsemmisíteni. A fejénnrgye! nemzeti és a székest'hér- ^JWÍ munkás- és kttomtan/csők kedden eíto bórakor együttes ülést tartottak, amelyen Kősztgky Farne elnökölt. Az ülésen meg­jelölt Twnov&shy. Sándor, az országos radikális pirt tátijára is. Gluts János, a munkástanács tagjatolmácsolta Tmnovszky 'lö t a munkás- tanács bizalmát ós főBüktc őb a kormánybiz­tosi teendői,: ideiglenes clNté-áT» és egyben kérte, h'gy a megye élére szocialista kormánybiztosi, a város élére pedig radíkílispáiti kormány biztost állítson a kormány. A katonatanács és nemzetőrség csatlakozását Kőim (Eakaezvezető jelentette ba 3 késsek a 1 gnagyobb aktivitásra is. A gyűlés kimondta, hogy egyelőre eláll a nagyobb tüntetésektől, majd Szabó EnŐ százados, a katonai uniós rInök■> s a nemzetortég parancsnoka jelentette ki, hogy a katonaság és nemzetőrség kész fegyverrel is letörni minden ellenforradalmi törekvést. Székely János esendő Srr> -ter a c vp.dőr­Magyar szocialisták az ország területi integritásáéit. A «érni Ksnfgrencla. - Csenek a népszavazás fiién* - Ha^susans és Toelsfra mellettünk. - fi magyar tfelegátusökfiatárszafi Javaslata, A berni nemzetközi &zoci' lista kongresszu­son a magyar delegátusok oly mélyrehatóan fontos szerepet töltöttek be, amellyel minden hazájáért aggódó magyar őszinte rokonszenvét érdemelték ki. A február 2-iki ülésen Huys- mans azt az álláspontját hangsúlyozta, hogy a területi kérdéseknél a népszavazás mellett még más nemzetközi biztosítékok is szükségesek a megállapodások betartására. BucJnnger Manó (magyar) a feltétlen nép­szavazás mellett foglalt übást, mert területi kérdéseket Igazságosan csak nép­szavazás ut ján lehet megoldani. Ismertetvén Magyarország helyzetet, a teljes egyenjogúsítás szükségét hangoztatta. A magyar kormány nem fejt ki ellenállást a megszálló haderőkkel szemben, mert a területi kérdés igazságos eldöntését a párisi konferen­ciától, meg a berni kongresszustól várja. Ellen­ben a csehek vegyes, sőt ssánmagyar lakosságú területeket szállnak meg és ezt már végleges hódításnak tekintik. Ä románok a fegyver­szüneti szerződés ellenére Magyarország nagy részét saját birodalmuknak jelentették ki. Sta­tisztikai adatokkal mutatta ki ennek az im­perialista álláspontnak teljes jognólkülisógét. Magyarországot a csehek és románok meg­fosztják a széntől, fától, sótól, vastól. A szociálizmus nevében itél el minden erő­szakos hódítást és tiltakozik ez ellen még akkor is, ha úgy­nevezett szoci lista körökben támogatásra ta­lálnak ily hódítások. 'íródéira (Hollandia) csatlakozik Buchin­ger fejtegetéseihez. Becliim (cseh) ellenzi a népszavazást, mert a szlovákok éretlenek, csak a katolikus papok vezetése alatt állanak. A délutáni ülésen Bíró D z-ő (magyar) tartott hosszabb beszédet, melyben ismertette a Magyarországot megszálló románok és ose- b k eiő zakObságait. Felolvasta a magyaror­arra, h gy MasvarorsEámak pépkor ipán** ran. sasi» nem türheft, hogy a megszálló csapatok tönkre tegyék a magyar forradalom viv mányait. Javaslatot terjesztett be ez, iránt, juttassa el & kongresszus Páriába a magyaroknak azt c jogos kívánságát, hegy adják vissza szenét,1 tartsák tiszteletben a gyülekezési jogot és sajtószabadságot, a cmh k, románok várják meg türelemuifl a párisi és c nfi határozato­kat, meg & népszavazás eredményét. A magyarországi delegátusok határozat} javaslatot terjesztettek be, mely tiltakozik a magyar területen való erőssa kos annexíók ellen; tiltakozik a gyűl k-izósi jognak és sajtószabad Fágnak a megszálló sereg k által történő fel íüggesztése ellen. Tiltakoznak az ellen, trgv a megszálló seregek a szón- és nyersanyagok szállít ásónak megtagadásával az ország meg nem szállott terülétén éhinréget, az ipari ter­melés beszünt té ét és n.unkanélkülif.ógct idéz­tek elő. A békekonferencia ne határozzon az ország egyes részéinek hovatartozailflóságiiól az ülttő területeken megütendő nepnzavazá- eok élőt’. A határkérdés elintéré.oncl biztosí­tani k. n Magyarország gazdasági összeköiíi- térének teljes szabadságát. A cseh delegátusok határozati javaslata azt kívánj a, hogy mondanék ti a népszavazá# céltalansága, do k:jt lenti, hegy a cseh-szlovák és a magyar szocialisták megegyeznek abban, hogy a eseh-ss.ovák köztársasághoz semmiféle tiszta magyar területek, a magyar köztársasághoz pediy , semmiféle tiszta szlovák területek nem csatolhatók. Aísner bajor miniszterelnök vádeliesett az ellen a vád ellen, mintha ismert közlései az ellenfelek imperializmusát erősitétték volna. Meg ke'lett mondani az igazat, még ha Német­ország tünkre megy is mellette. Bajorország­ban a forradalom valódi forradalom, a mer Éa&Ilemileg már évek óta e.o volt készítve. Aísner beszédét a koagrssszus 'nagy tet­széssel fogadta, B/aiüing este nyolc órakor nyitotta mag; az esti ülést, fednek Mistral (Franciaország) gfAnji fea és Mdentstfe, ham KÖZTÁRSASÁGI U1SAG 1819 Irbruát ő.. fvrrriá. 2

Next

/
Thumbnails
Contents