II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1870

REV 98 rEV 201° Azon nyilvános tanulók, kik a viz gálátokat a rendes időben nem tették le, csak az igazgató­sághoz benyújtandó kérvény alapján bocsáttathatnak pótvizsgálatra. Oly tanuló, ki egy vagy két tantárgyból elégtelen tanjegyet kapott, azon esetben, ha reményt nyújt arra, hogy a szünnapok alatt a mulasztást pótolja, az igazgatósághoz benyújtandó kérvény alapján ismétlő vizsgálatra bo­­csáttaí hátik. A pót-, illetőleg ismétlő vizsgálatok letehetéseért legkésőbben augustus 8-ig nyújtandók be a kérvények. A nagymélt. m. kir. vallás és közoktatási miniszt. f. é. junius 29-én 15113 sz. a. kelt intézménye szerint az augustus 8-nál későbben benyújtott folyamodványok nem lógnak tekin­tetbe vétetni. Ezen vizsgálatok October első felében fognak megtartatni. Az érdemsorozatban használt számjegyek értelme. i Szám­jegy Erkölcsi viseletre nézve Szorgalomra nézve Előmenetelre nézve annyi mint 1 példás ernyedetlen * kitűnő 2 dicséretes I kitartó i jeles 3 kellő 4 törvényszerű hanyatló elégséges 5 kevésbé törvényszerű • • csekély elégtelen 6 nem törvényszerű .semmi semmi

Next

/
Thumbnails
Contents