II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1868

10 8. Mértani rajz. hetenkint 4 óra. Szerkesztóstan. Az ábrázoló mór tan elemei. Tankönyv: Hicser-Szabóky. 9. Sznhadkézrajz, hetenkint 4 óra. Tanulmányfejek lapos és domború minták szerint. Ékítmények. összesen 32 óra. Ötödik osztály. 1. Vallástan, hetenkint 2 óra. A katholika vallástan különös része. Tankönyv: Martin Konrád és Mester István. 2. Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Nyelvtan, költészettan. A magyar nemzeti irodalom története Kazinczy Ferenczig. Tankönyv: Ihász. Toldy. F.: A magy. nemzeti irodalom története, és Toldy F. Olvasóköny­vének I. része. 3. Német nyelv, hetenkint 3 óra. A német nemzeti irodalom tör­ténete a legrégibb időktől 1624-ig. A költészet elmélete; nyelvtani gya­korlatok. Tankönyv: Toepler német nyelvtana. Scheinpflug Lesebuch II. 4. Történelem és Földrajz, hetenkint 4 óra. A középkor és az újabbkor. Tankönyv: Somhegyi. 5. Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. a) Betüszáintan: Határozat­lan, másodfokú, hatványjeles egyenletek, haladványok, egybevetési műtéte­lek. b) Mértan: Sík háromszögmértan és tömörmértan. Tankönyv: Ábel és Komnenovich. 6. Természetrajz, hetenkint 2 óra. Növénytan. Tankönyv: Kriesch. 7. Vegytan, hetenkint 2 óra. A földfémek és nehézfémek műipari vegytana. Tankönyv: mint fentebb. 8. Természettan, hetenkint 4 óra. A természettan általános ré­sze. Nyugtán, erőtan és hangtan. Tankönyv: Abt és mennyiségtani pót­füzet. 9. Ábrázoló mértan, hetenkint 3 óra. Testek és azok átmet­­szetei síkok által. Testhálók, áthatások, Érintősíkok, árnyszerkesztés. Tan­könyv : Hieser-Szabóky. 10. Szabadkézrajz. hetenkint 4 óra. Egész alakok és ékítmé­nyek lapos és domború minták után. Összesen 32 óra. Hatodik osztály. 1. Vallastan. hetenkint 2 óra. Kér. katholika erkölcstan. Egy­házi történelem Martin Konrad tankönyve szerint. 2. Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. Szónoklattan és költészet­­tan. A magyar nemzeti irodalom a XIX. században. Tankönyv: Toldy F. A magy. nemzeti irodalom története, Lonkay olvasókönyvének III. része.

Next

/
Thumbnails
Contents