II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1870

10 , 2. Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Az alaktan, különösen az igék, szóképzés. Tankönyv: Ihász; Szvorényi olvasókönyvének N. része. 3. Német nyelv, hetenkint 3 óra. Alaktan, az egyszerű mondat. Tankönyv: a kezdők számára. Ney, a haladottak számára Knappe, ezen­kívül Felsmann. 11. Theil. 4. Földrajz, hetenkint 3 óra. A magyar-osztrák monarchia föld­rajza. Készben Magyarország története. Tankönyv: Hauke. 5. Számtan, hetenkint 4 óra. Aránytan és alkalmazása, a betüszám­­tan elemei. Tankönyv: Mocnik. 6. Természettan, hetenkint 4 óva. Tankönyv: Pisko-Aujeszky. 7. Mértan és mértani rajz, összesen hetenkint 4 óra. A sík és tömörmértan elemei. A földmérés és szintezés, a szerkesztési és tervrajz elemei 8. Szabadkézrajz, 4 óra hetenkint. Alakok rajza egyszerű kör­vonalokban és az árnyalás elemei. Szépírás, 1 óra hetenkint. Angol folyóírás. Torilázás, hetenkint 2 óra. Összesen 30 óra. Harmadik osztály. 1. Vallástan. Evangel, vallástan, hetenkint 1 óra. Hit- és erkölcstan és a refor­mats története röviden. Tankönyv: Sztehlo András. Görög keleti vallástan, hetenkint 1 óra. A hitnek 12 ágozata. Izraelita vallástan, hetenkint 2 óra. Bibliai történet, szentirás for­dítása. Tankönyv: Zunz. Kathol. vallástan, hetenkint 2 óra. A kath. isteni tisztelet szelleme. Tankönyv: Terklau- Dorniss. 2. Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. Szóképzés. A mondattan rész­letesen. Tankönyv: Ihász magyar nyelvtana, Laky, irálytan és Szvorényi olvasókönyve III. rész. 3. Német nyelv, hetenkint 3 óra. Nyelvtan. Ügyirálytan. Tan­könyv: Yernaleken III. rész. 4. Földrajz. hetenkint 3 óra. Az európai államok a Magyar­­osztrák monarchia kivételével, és a többi világrész. Tankönyv: Hauke- Köruyei. 5. Számtan, hetenkint 3 óra. Alkalmazott számtan, váltóisme, az egyszerű kereskedelmi könyvvitel. Tankönyv: Mocnik II. rész. Kondor váltó­isme és egyszerű könyvvitel. 6. Vegytan, hetenkint 5 óra. Kísérleti vegytan, folytonos tekintettel a vegyiparra. Tankönyv: Say, a vegytan alapvonalai. 7. Építészet és építészeti rajz, hetenkint 3 óra. Tankönyv: Schnedár. 8. Szabadkézrajz, hetenkint 4 óra. Alakok és ékítmények rajza, részben domború minták szerint.

Next

/
Thumbnails
Contents