Budapesti Hírlap, 1853. június (127-152. szám)

1853-06-01 / 127. szám

Pest, Szerda, 127. Junius 1-jén 1858, Megjelenik © lap , hőt főt s a főbb ünnepek utáni napokat ki-; vőve, mindennap. Előfizetőéi dij : Vidéken : f 61 ő v r e : 10 fr^., évnegyedre: & fr. 20 kr. Helyben, főlővre : 8 frt., évnegyedre: 4 írt- —* A hirdetések ötször ha­sábzott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr. többszőrért pe­dig 4 kr. számittatik. — Egyes szám 20 pkr. B ID A P E Előfizethetni — helyben alap k i a d 5 hivataliban, Lakács László könyvnyomdájában Otázágnt Kune- walderházbari, vagy a S Z Crbesztósegn é.l ugyan­ott 2-dik emeletben, vidéken minden es. kir. posta­hivatalnál. — Az előfizetőst tartalmazó levelek b é r- mentesítendő k. II I IS I. A P. Szerkesztői iroda van: Ország-ut, 6. sz. a. (Kunewalderház) 2-ik emeletben. Előfizetési felhívás. mm a nn sím félév végének közeledésével t. ez. olvasóinkat a következő 2-dik félévi előfizetésre korán figyelmeztetni annál inkább kívánjuk mivel a „BUDAPESTI HÍRLAP“ a hozzácsatolandó „NAPI TUDÓSÍTÓ“ s leginkább fővárosi és helyi érdekeket képviselő esti melléklappal nagyobb kiterjedést kap. F,7 pc fi mpllplrlnnnf morriemo-ptotóo j i '' i ' _______ i._* • i . • . , ^ .. .. . T iinnoiTníí ------- -----w -----jí'i&yyi ky iüö^c ugyan a „jjuuapcöti űrnap -naiv, ut? a/icrt egy l. iL. eiuiiAuiu öciii fUHCies d talappal együtt a IU D0SIT0 -ra egyébiránt külön előfizetést is nyitunk, de csak itt helyben Budapesten; — külön e melléklap vidékre s igy postán nem fog küldetni. j TUDÓSÍTÓ“ megjelenik az évi négy legfőbb finnepet kivéve, mindennap, s igy vasárnap és hétfőn is délután 4 Órakor, s a délelőtt netalán érkező fontosabb bel- és külföldi híreket és távirati sürgönyöket közlendi. A.) A „Budapesti Hírlap“ és „Napi Tudósító“ együtt: Helyben Budapesten (házhoz küldéssel) pfrt. kr. Félévre.,........................10 — É vnegyedre......................5 — V idékre (postán) Félévre........................13 —: Évnegyedre .... 6 30 Előfizetésiföltételek B.) A „Budapesti Hírlap“ csak magára: Helyben Budapesten (házhozküldéssel): pfrt kr. Félévre ... & Évnegyedre ... 4 Vidékre (postán): Félévre.................... 10 É vnegyedre ... 5 30 ^ „NAPI TUDÓSÍTÓ“ jutányosán számítandó magánhirdetésekre is használtathatik. C.) „Napi Tudósító“ csak in a g á r a és itt h e 1 y b e n Budapesten (házhoz küldéssel): Félévre . . . ....................3 pfrt. ( Emelléklapra évnegyedi előfizetés nem fogadtatik el.) ' Az előfizetés szokott módon a lap kiadó hivatalához (Országút Kunewalder - ház, Lukács László nyomdájába), vagy a szerkesztőséghez lesz beküldendő Pest, május 28. 1853. Szerkesztőség. Levelezések. London, május 24. ^ A tegnap esti konstantinápolyi távirati sürgöny szerint,'az ultimátum még május 12-én Sem volt a szultán által elfogadva. A nagy kérdés tehát, mely a török birodalom függetlenségét s az európai béke állandóságát magába foglalja, még mindig függőben van; . sőt a I bozzávetést és combinatiót miként leendő megoldása felöl szer­felett neheziti a legújabban alakult török kor­mánynak névsorozata , mennyiben különösen Resbid pasha mint külügyminister orosz-ellenes érzelmeiről ismeretes. Közelebbi béke- vagy bá­bomnak magvát magában rejtő e kétes bizony­talanság, valamint az állítólag folyvást tartó orosz hadikészületek a legmagasabbra csigázták itt az aggódó közfigyelmet. — A tarka hírek s távirati tudósítások egyeznek abban, bogy a fekete tenger orosz partjain a hadszer-készleteket szorgalma­tosán gyűjtik; Odessa környékén tekintélyes had­erő van fegyverben, s a szebasztopoli hajóhad útra készen áll; Prutb folyóján át a hid csak beteendo lenne; végre azon gőzös, mely Mencsikoff her- czeget Stambulba vitte, csak parancsra vár, visz- szatérendő magával a követ úrral, ha a ,felséges ura iránti tiszteletet“ a porta megtagadná, az ul­timátumnak el nem fogadása által. Bizonytalan jövőre mutató e készületek oly mély hatást gyakoroltak itt, miszerint a vezér „Times“(is, mely pedig eddig tudományos ügyes­Statistikai adatok. Pest városi igazgató fő-orvos Dr. Tor may Károly hivatalos jelentése Pestvárosa köz- egésségi állásáról 1852-re. (Folytatás.) F.) A szegény betegek ápolása a következő kerületi orvosok által kezeltetik : A belvárosban főorvos dr Plubovszky által, ki 440 férfit, 489 nőt, összesen 929 szegény beteget ápolt. Ezek közöl felgyógyult 925, meg­halt 4, kórházba küldetett 349. A Lipótvárosban főorvos dr Gross Xav. Ferencz, 160 férfit, 319 nőt, 252 gyermeket, ösz- szesen 731 szegény beteget gyógyított. Felgyó­gyult ezek közöl 665, javult 28, meghalt 28, kór­házba küldetett 165. A Terézváros első kerületében főorvos dr. Hunyady ápolása alatt megfordult 162 beteg férfi, 455 nő, 168 gyermek, összesen 785 egyén; kik közöl felgyógyult 440, javult 132, meghalt 11, kórházba küldetett 357. Ezen kivül kezelt még mintegy 1000 fenjáró beteget. A Terézváros második kerületében főorvos dr Siklóssy, 1114 beteg közt 273 férfit, 616 nőt, s 225 gyermeket gyógyított, melyből 402 kórházba küldetett. A Józsefvárosban főorvos dr Klimkó, 1627 beteg közt 361 férfit, 700 nőt , s 566 gyermeket ápolt, kik közöl 427 ment kórházba. A Ferenczvárosban főorvos dr Gúrovics ségét azon hit ébreszt ésében merité ki siker nél­kül, hogy a török birodalom, ha önmagától szét nem dől, összeomlása bizonyára nem fog kívülről, legalább nem Oroszország részéről bekövetkezni, mert a czárnak, úgymond, nem szándéka az ese­ményeket a végső pontig feszitni, s ezért nem is jelelt ki rendkívüli követje feladatául más tár­gyat, mint gyors megoldásét-a szent helyek kér­désének, melynek status quo-ját Lavalette fran- czia követ felkavarta; igen, az orosz diplomatia érdekében irt „Times“ is egy későbbi vezér- czikkében azon nevezetes s meglepő, de vélemé­nyem szerint kevésbbé alapos vallomást teszi, mi­szerint az események az orosz követ által mégis azon végső pontra vannak szorítva, hogy csak kettő jelenleg az alternatíva : t. i. vagy üres szó leend ezentúl a török birodalom „épsége“, „fög- getlensége“; vagy Angliának el kell vetni a kocz- kát a hadüzenettel. — De Anglia mégis háborút merni aligha fog. Jóval inkább érzi diplomatiai jelen elszigeteltségét, egy közelebbi s biztos angol-franczia szövetségnek valószínűtlenségét, Észak-Amerika testvér segélyének kétes vol­tát , részint mert a köztársaságot önérdeke s egy közelebbi feladat vezérli, mint pusztán test­vér interventio Európában, részint pedig mert a demokrat pártnak nagyobb befolyás- és tekin­télyre jutása éta az Angolországtól idegenkedés növekedett; — mindezt tudja s mélyebben érzi Anglia, semhogy, mivel európai háborút s zavarokat idézhetne elő, egy keleti össze­ápolása alatt 125 férfi, 223 nő, s 156 gyermek, összesen 504 beteg volt. Ezek közöl meghalt 16, kórházba küldetett 200. Kóralakukra nézve 24 °/o-je a fennebb em­lített összes betegeknek különbféle lázakban, 15 %-je bujakórban, 10 °/o-je gyuladásokban, 5 °/o-je váltólázban, 4 °/o-je liagymázban, 4 °/o-je hasmenésben, 4 °/0-je görvélyben, 3%-jegümő- kórban, 2 °/o-je vörhenyben(Scbarlach), 2 °/o-je szamár-hurutban , 5 °/o -je külső betegségekben, 22 %-je végre különféle bajokban szenvedett. A kerületi főorvosok által ápolt betegek összes száma e szerint 5686-ra ment , ezen­kívül 1900 kórházba küldetett. Az előbbeniek gyógyszere csak 1548 frt 16 krba került, tehát 1070 frt 39 krral kevesebbe mint 185°/i-ben,s 5695 frt 2 krral kevesebbe mint 1849/so-ben. Az 1849-ik óv előtt á vények nagyobb tömege miatt, még na­gyobb volt a kiszolgáltatott gyógyszerek ára , e szerint a gazdálkodás aránylagosan most nagyobb. A mostani gazdálkodás egyik fötényezője a sze­gény betegek ápolásának jelen időbeni czélszerű rendezése, miből remélni lehet, hogy jövőre nem fognak a gyógyszerészi számolatok oly nagyra hágni, mint 1849- s 1848-ban. Egyébiránt nem is.mulasztottak el a kerületi főorvosok a nyilvános gyógy gyakorlatban semmi alkalmat, bogy a hol a betegek veszélyeztetése nélkül megtörténhetik, a lehetőségig gazdálkodjanak. A kerületi főorvosok hivatalos köre a cs. k. rendőri osztályokra is kiterjedvén, egyúttal mint rendőri orvosok is kell hogy működjenek, mi nem csekély dologgal van összeköttetve, valamint tudósítónak is terjedelmes saját hatásköre, miután ütközés kardélére vesse fenállásával összekap­csolt érdekeit, kereskedelmi s tengeri felsőbb ségének jövőjét s Egyiptomon át vivő tengeri útját KeletrIndiába, melyet most egy even- tualitás az anyaországtól különben is köny- nyen elszakíthatna, midőn Anglia Kelet-India számára, de nála nélkül alkotmányt octroyiroz s ez által elszórja az elégedetlenség magvait tá - voli birtoka száz milliónyi népessége köpött. — Eddig legalább békés irányú tanácsot adott a szultánnak lord Str.-Redcliffe, tág választ ajáln- ván t. i. az ultimátumra, olyant, melyben a czár igazságszeretete s méltányosságára történjék hi­vatkozás, s a keresztényeknek nagyobb enged­mények legyenek Ígérve, de azonnal meg is adva. Ellenben a franczia követ, De la Cour, szükség esetére vonatkozó nyilt biztosításokat tön a szul­tánnak udvara részéről. E két ellenbefolyást lia mérlegeljük : az angol, kevésbbé bátor s török birodalmi érdekben kevésbbé hűséges a franczia - nál, de okosabb, s talán világbéke szempontjából üdvösebb ennél; mindkettő azonban egyaránt önérdekből, saját országuk exigentiáiból sarjad- zik ki. — De ba mindjárt az angolnál buzgóbb s tevékenyebbnek tűnt is fel eddig a török függet­lenség megvédésében a franczia kabinet, mely habozás nélkül parancsolá ki hajóhadát, mig az elsőé folyvást Máltánál henyél; mivel mégis úgy lord Str. Redcliffe, mint De la Cour illető kor­mányaik végutasitását kérték ki, e szerint eljá- randók, a dolog még oly fordulatot vehet, misze­fontosabb esetekben a cs. kir. rendőri bivátalok felszólítására mind a bárom rendőri osztálynál kell hivataloskodnia. • G.) Azon rendelkezések közé, melyek a ra­gályos betegségek terjedése megakadályoztatásá- ra vagy elnyomására tétettek, tartozik mindenek­előtt : a) A himlő-oltási. Ennek czélszerű ke­zelése tekintetéből múlt évben felsőbb helyről mind az oltó orvosokra, mindazoltandókra nézve terjedelmes utasítások bocsáttattak ki, melyek ki- nyomatva, szoros megtartás végett szétosztattak. A lefolyt évben beoltatott : a cs. k. közép­ponti oltóintézetben dr. Gebhart egyetemi tanár vezetése alatt 810 A Lipótvárosban kerületi főorvos dr. Gross X. F. által 119 A belvárosban dr. Plubovszky által 16 A Terézváros 1-ső kerületében dr. Hunyady által 507 Ugyanazon város 2-dik kerületében dr. Siklósi által 182 A Jósefvarosban dr. Klimkó által 291 A Ferenczvárosban dr. Gúrovics által 398 Jósefvárosi sebész Prokop J. által 160 Terézvárosi sebész Abel L. által 34 Jósefvárosi sebész Vadovics K. által 87 Összesen 2604 gyermek, még pedig a legjobb sikerrel. — Eze­ken kivül magánorvosok által igen sok gyer­mek oltatott be, de ezeknek létszáma nem külde­tett be a főorvosi hivatalhoz. rint az angol oroszlány is felriadhat a még most függőkérdésben. — Némely lapok ezt már meg­történt dolognak, s a máltai hajóhadat már útban hiszik, hogy „a zsákmánynak kijelelt birodalmat megmentse.“ Vannak, luk Mencsikoff herozeg missiója ellen a görög egyház s a görög nép anti- orosz pártja állal kifejtett erőt nézik oly hatá­lyosnak, melyet az angol-franózia kormány czél- szerüen foghat a török birodalom megmentése s újjáalakítására, az orosz ellen mérlegbe vetni. — Mások szerint ellenben egy netaláni háborúnak lángjai csak siettetnék Törökország összeroska- dását s egy erős egyesült keresztény birodalom formálódását, melyben a hatalom a görög elem felé nehezednék. Megjegyzendő itt, hogy romokba dönté ugyan tervben a török birodalmat né­hány angol lap, ezek közöl még a szabadelvű vé­leményt képviselők is; de e romok fölé orosz zászló kitűzését ajánlani még maga a „Times“ sem merte. Egyveleg. — A királynő születése nap - ját ma; — s egy más nagy ünnepet, a lófuttatási Derby-napot holnap ülendi meg az ország. A ki­rálynő tiszteletére csak a szesz világítás leend fé­nyesebb London s a nagyobb városok főbb ut- czáiban, mig Derby napját Epsomban a népek oda tóduló százezrei ünnepelik. Fél Anglia szorongva várja a holnapi futtatást; mert sok millióra menő nyerekedő fogadások vannak kötve a versenyre viendő paripákat illetőleg. Angliában e czélra nagyszámú s leggonoszabb következményű fo­H) A beteggyógyitási eszközök közt meg- emlitendők: 1. A gyógyszertárak, melyeknek összes szá­ma Pesten 13, és pedig a Belvárosban 4, Lipótvá­rosban 3, Terézvárosban 4, Józsefvárosban 1, Ferenczvárosban 1; a lefolyt évben mindnyája megvizsgáltatott, s. a legjobb állapotban talál­tatott. 2. Azon nevezetesebb szerencsétlen eseteket, melyek nagy, népes és kereskedelem mint ipar stb. által igen élénk városunkban a múlt évben e- lőfordultak, miután nem mind jutottak a városi hatóság tudomására, nem lehet szám szerint meg­határozni. Legtöbbek történtek legázolás által, többen a Dunába fúltak vagy fedelekről lehulltak, az ablakokból is sokan hullottak ki tisztogatás alkalmával. 3. A halottvizsgálat legfelsőbb helyről kibo­csátott rendeletek szerint a varosban kerületen­ként elosztott halottkém által s a legszigorub - ban kezeltetik, s egy halott sem temettetik illő vizsgálat előtt el. Rögtöni halálesetek a cs. k. rendőrségnek jelentetnek be, melynek következ­tében a város igazgató-főorvosa által újabb vizs­gálat s bonczolat alá vettetnek. A temetőket szabályok szerint mivelik. 4. Gazdászatunkhoz tartozó házi állataink a lefolyt évben jó egésségben voltak, s a környék­ben sem uralkodott semmi marhavész. A városi állatorvos múlt évben 50,000 da­rab, részint országos, részint heti vásárokra be­hajtott szarvasmarhát vizsgált egésségi czélból meg. (Vége következik.)

Next

/
Thumbnails
Contents