Budapesti Hírlap, 1854. április (383-408. szám)

1854-04-01 / 383. szám

Pest, Szombat, Megjelenik * lap, hétfőt a a főbb ünnepi k utíni napokat ki­flik» , mindennap taggal. *l6fls*t«sl díj : Vidékre: 16 11 v- t « : 10 írt., « ▼ n a g y ed r a: 5 ír. 20 kr. Helyben , f é 1 - ívta: 8 írt., dknegy»dro: 4írt — Abtrijetdaek 8ttf8r hssSbzcM »erínak egysaerl h«lkr»Ms*éít 6 ki, több- «eörlftrt pádig 4 kt. »aCmlttatlk. —■ lágy«» aaKsn 20 ok'. 3&3. Április 1-én 1854. nlönaathetul — Helyben • lap kiadd hivataliban, L u k á c a L. ««tára könyvnyomdáiban (Oiaiigut Kune- valdsrhípban ,) vidéken mlpden or. k’lr. p o s t ah |p a-' »álnál] — ka slöflar.tíat tartalma* 6 Jovelek a calm, lak­hely a ntqlsö posts fnljogytés* mellett., a pánttól együtt bliainiiitlvi egyenaaen akiadd blvatalho* ata (.It an.-Ifik. BUDAPESTI HÍRLAP ; , ; , ü i ,i < Szerkesztői iroda ,yam Ország-üt, 6. ok*, (Kunewalderházj 2-ik emeletben. Elóflzetéjsi felhiváfo. A hivatalos „BUDAPESTI HÍRLAP44 folyó 1854-dikévi april—június folyamára az elő­fizetés Évnegyedre s helyben 4 pft. Vidékré postán küldve 5 pft- SO kr. Sf Előfizetni lehet minden es. k. postán — Pesten a lap kiadó hivatalában Lu­kács L. és társa könyv­nyomdájában (Országút Kune- walderházban földszint), hová az elő­fizetési pénzek is beküldendők. SZERK HIVATALOS RÉSZ. A magyarországi cs. k. pénzügyi orsz. igaz­gatóság Grotmann Vincze wildenschwerti cs. k. adóhivatali ellenőrt Eszterházára adóbeszedővé kinevezte. F. 1854. évi mart. 28-kán a bécsi os. k. ud­vari s államnyomdában megjelent és szétküldetett a birod. törvénylap XX111. darabja, melynek tar­talma következő : 65. sz. A pénzügyministerium 1854. mart. 21-ki hirdetménye, mely az általános vámterület­ben foglalt összes koronaországokra nézve érvé­nyes, egy másodosztályú fővámhivatalnak Zittau- ban (Szászországban) állítását, s a groltaui és pe- tersdorfi kereskedelmi vámhivatalok megszünteté­sét illetőleg. 66. sz. A pénzügyi s kereskedelmi ministeriu- mok 1854. mart. 23—ki hirdetménye, az általános vámterületben foglalt koronaországokra nézve ér­vényes, a déligyümölcsök s halvára nézvei göngy- suly-levonások megállapítását illetőleg. 67. sz. A pénzügyministerium 1854. mart. 24- ki kibocsátványa, mely által a zágrábi adóigazga­tóságnak az ottani pénzügyi orsz. igazgatóságba legfelsöbbleg elhatározott bekeblezése közhírré tétetik. 68. sz. Az igazságügyi ministerium 1854. mart. 27-ki kiboosátványa, mely által az 1852. nov. 20- ki nyiltparancs 90 §-ában (birodalmi törvénylap 251 sz) idézett szakaszok két száma helyreiga- zittatik. Ugyanaz napon megjelent és szétküldetett a bírod, törvénylap 1850. évi folyamának b e t ü- rendszerinti (III.) tárgysorozata, az o 1 a s z-német kettőskiadáshoz. Pénteken mart. 24-kén ugyanott megjelent és szétküldetett az 1850. évi bírod, törvény lap ro­mán-német kettős kiadásáuak még teljesen meg nem jelent darabjaiból a XXXVII. darab. NEMH1YATAL08 RÉSZ. PEST, mart. 31. i. s. Tiszaszabályozás és a föld­adómentességi legfelsőbb kedvez­mény. III. Zajtalanul bár, de komolyan és lehe­tő serénységgel haladnak a szabályozási munká­latok. Csak néhány nap előtt egy érdekes, rövid • kimutatás volt az utóbbi évnegyed (nov-f jan.) eredményeiről közölve az „Austria“ lapban, mely szerint a munka a legkedvezőtlenebb évszakban is jelentékeny adaggal járult a nagyszerű válla lat létesítéséhez, s a megmentett földtér mennyi' sége jelenleg már több mint 400,000 holdra tér jed. A dobi vagyis alsószabolcsi építési kerület­ben a munkálatok már csaknem egészen befejez- vék, s mintegy 250,000 hold mivelési rendelteté­sének át is van adva. Hasonló dicséretes tevé­kenységet fejtett ki főleg a bácsi társulat, mely­nek élén Magyar-Kanizsa város derék községe áll hol aránylag rövid idő alatt egy töltésrend- szerrel sok ezer boldnyi legelő mentetett meg az örökös vizártól, s első évben, mint halljuk, azon nal 30,000 pftot jövedelmezett. Méltó jutal­ma ez az ön és az állam érdekét józanul felfogó s annak megfelelni iparkodó közszellemnek, , mely minél jobban lelkesitendi az egész Tisza T Yölgy lakosait, annál hamarabb fognak az általá­íosan óhajtott ezélhoz eljutni, hogy egy darab öldet se pusztítson a kártékony áradat. Még óriási munka van ugyan hátra. Még öbb mint három millió- hold szabadítandó fel a dzhydra karjai közöl, s a koronkint visszatérni izokott földárja czélszerü csatornák és alagcsö- fezés alkalmazásával még szolgájává kényszeri- ;endő az okos, szorgalmas földművelésnek; — dej i nindezt komoly, szilárd, határozott akarat, s ki­tartással párosult tetterő könnyen legyőzheti. Ha pedig ösztön is kell még egy oly vál- j alatnál, melynek előnyei higgadt számitás után : iegvilágosabban láthatók : akkor ott a szabályo­sáéi munkálatok által előidézendő közfelvirágzás | íjólét csal ha ti an reménye s képe, melyet I első, — ott a magasztos czélu fejedelmi kedvez-j J mény, melyet második czikkünkben tárgyaltunk. [ Mindenekelőtt a társulati szellem itt j- is mint mindenütt, azon hatalmas mozdony, mely valamennyi érdeket egybefogva a közczél felé | vezet, s mely valamint máris szemmellátható I eredményeket mutathat fel a tiszavölgyi vizmun- j kálatoknál, úgy a nagyfontosságu vállalat egész jövője sajátkép ezen szellemi mozdonyhoz van kötve. Jelenleg kilencZ régibb s tizennégy újabb magántársulat létezik a Tiszaszabályozás | keresztülvitelére.Tehát azon eszme hitele, me­lyet gr. Széchenyi felélesztett, idő folytával n ö- vekedett, s e jelenség annál örvendetesb, minthogy a növekedés aránya az uj ab b idő mellett szól. De azért ne gondolja senki, hogy a társulati tér egészen kimerittetett, sőt a munkába nem vett szakaszok után Ítélve, még két- háromannyi szá­mú társulat alakulása várható. Hisz erre nem kí­vántatik egyéb, mint kijelenteni a szándékot s tettre kész akaratot, — azon egy pft, mit a mun - káltatás bevégzéseig évenkiot egy hold után űzetni kell, a jövő haszonnal szemközt, tekintet­be sem vehető. A magas kormány maga részéről mindent megtesz a vállalat sikeres előmozdítására. A mun­kálatok igen nagy részét, az átmetszéseket úgyis a magas kormány önköltségén létesítteti, s mi a többi munkát illeti, erre szintén részint a központi bizottmány utján tett buzdítással s tech­nikai segélylyel, részint jelentékeny összegű köl­csönök adásával üdvös befolyást gyakorol, azon­kívül, hogy a só fölemelt árának illető részét eie- deti rendeltetése szerint évenkint e vállalatra szenteli. Nincs eset, hogy kellő biztosíték s köte­lezés mellett az e czélra kiváDt kölcsön valamely társulattól megtagadtatnék, s legújabban is a m. kincstár a debreczeni társulatot 100,000 pftnyi kölcsönben részesité. Ezenkívül kedvezményekét állít fel, mik legnagyobb lendületet adhatnak a munkála­toknak, — mik a társulati szellemet, a hol nincs, életre híni, s a hol van, buzgó tevékenységre éb­reszteni képesek. Csak egy tekintetet kell vetni az öszhangza- tos rendszerrel véghezvitt szabályozási munkákra, hogy egy ösztönnel több legyen a vállalat lán- czolatába belépésre. A szilárd építésű jeles töl­tések,'minden megkivántató készületeik s fűz-ül­tetvényeikkel, a viz szükségletét egyensúlyozó zsilipek stb. önkényt édesgetnek a gyümölcsöztető munkára. Kik még a nagyszerű vállalat által föl­tételezett magas érdekek belátásához nem jutot­tak, lépjenek ki szűk körükből, szemléljék meg a már eddig is nyert vívmányokat, a társulati mun­kálkodás ezen örvendetes zsengéit a nagy hazafi által kijelölt mezőn, s bizonyára más esz­mékkel térendnek vissza. A természet megnyitotta munkás évszakát, minden kéz, erő tevékenységre szólittatik : csak a legtermékenyebb hivatásu völgy fia nem sietne azon gátakat maga elől elháritni, miket eléje egy folyam szeszélye gördít? .......... I tt a kedvező idő, ott a munkatér, — legyen tehát jelszavunk a Tisza partjain: „társulati szövetkézés“, és „ásó, kapa!“ Épen most hiteles kútfőből értesülünk, mi- kép a febr. 5-ki kegyelmes határozat minden bevégzett tiszaszabályozási munkálatra ki­terjesztetett, s ennek következtében a katastralis könyvek is ez értelemben kijavíttatni rendel­tettek. Munkára tehát Tiszavölgy lakosai! Levelezések. Zemplénből mart. közepén. Régen hallgatok, pedig mint ügyvéd a si- lentiumot nem szeretem, s mint polgár és kisvárosi rónak szólnom és Írnom kell a körülményekhez képest. Kezdem az ügyvédeken: mintegy 34-en ki- aeveztettek, és 24-en elmozdittattak. Megyei törvényszékünk székhelyéhez 14-en Tannak kinevezve. Törvényszékünk minden tár­gyaival rendes folyamatban van, s igy lesz mi- ilŐhb a sátor-allya-ujhelyi első oszt. járásbiró- íághál,"melynek az elsővel aránylag sokkal több i teenddjei s közelebbről is mintegy hat helység 2satoltatott e járáshoz a szomszéd Abaujból. Hogy törvényszékünk és államügyészségünk­nél is mint levelezési nyelv a német behozatott, ennek az a haszna és jó oldala is van, mivel ez annyira szükséges nyelvnek nyomos és alapos ta­nulása ez által mellőzhetlenné vált, ennek pedig tudományos művelődés tekintetében is jótékony hatása el nem marad. Kerületi főtörvényszéki elnök Streit urő mlga körutat tevén nálunk'is, mindent megvizs­gált és szemügyre vett. Kerületi főtör vényszékünkről az ítéletek ma­gyar és német kettős szövegben érkeznek le, ott szinte rendes folyamatban vannak az uj perekkel, úgy hogy egy a járásbíróság vagy törvényszéktől fellebbezett per egy hónap alatt körülbelül meg- 1 vizsgálva visszajő, s igy a régen óhajtott rövid perlekedést szerencsésen megértük. Telek- és betáblázási könyveinkre nézve némi szükséges teendők és igazitandók lennének, mit legyen szabad megemlitni. Ez a megkülönböztetés ,,1848-ik év előtti nemesi birtok“ eddig kissé igen széles értelemben vétetett: jelesen megeshetnék, hogy ha valaki nemes ember, már minden birtok mi az övé, nemesi birtoknak vétetik, s mint olyan nem vezettetnék a telekkönyvbe, pedig nem a személy tette a birtokot eddigi törvényeink sze­rint is nemesi birtokká, hanem donatio és curiuli- t^s; hogy valaki dézmás polgári birtokát meg­váltotta, azzal még nem tette azt nemesi birtokká. Szükség tehát e részben is egy meghatározó ca- tegoriát felállítani. Egyébiránt a valóban nemesi javak telekkönyvezése még nálunk el nem kezde­tett; a nemnemesi és polgári telekkönyvek a sátoralja-újhelyi c. o. cs. k. járásbíróságnál szép rendben vannak, s ügyesen vezettetnek. Közigazgatási kormányzatunk személyzeté­ben is nevezetes változások történtek, K a p y István volt megyei főnök ur nyugalomba tétetvén, helyetteMarkovics Antal kér helyt, tanácsos és véglegesen kinevezett megyei főnök ur szelíden, de sikeresen kormányoz, egyedül hivatalának él, ugyanazért köztiszteletben áll. Oldala mellé há­rom biztos van kinevezve. A farsang lejárt, szembetünőleg kevés kö­zönséges bálok nélkül, és annál több házi vendég­séggel; egymást érték a dúsabbnál dúsabb lako­mák a tisztviselők és előbbkelők termeiben. A farsang múltával most már toborzót húz­nak, azaz ujonezozunk, a mivel egyidőre felettébb el vannak a közigazgatási hivatalnokok foglalva. Sárospatakon műkedvelő ifjak és nőkből ala­kult jeles társulat engedelmet nyert néhány- szini előadásra, I kedvesen mulattatják a közön­séget, mig vállalkozásuk becsületes jövedelme egyedül jótékony czélokra fordittatik; • az első előadás tiszta jövedelme 50 pfrt a Garay árvák részére küldetett el, a többi előadások jövedelmé­nek féle a szegények házára, másik fele az ifjúság könyvtára gyarapítására fordittatik számadás mellett. E szép vállalat igen sok szellemi hasznot hoz az ifjak képzésére is, s a főérdem a vállalkozó ifjak és nők nagyrabecsülést érdemlő szives kész­sége mellett Antalfy János urat méltán illeti, ki időt és fáradságot nem kímélve ritka erélyt és buzgalmat fejt ki. A s. pataki helv. hitvallásnak főiskolájának nyilvánossága körül folyvást váltatnak hivatalos levélezések, az anyagi alap már ki van mutatva és felterjesztve, most a tanárok igazolása terjesz­tetett fél. Óhajtandó volna e tárgy körül annak biztos sikere tekintetéből is, a mennyiben vallás- beli elvekről, és tanítási rendszerről van szó, egyházkerületi tanácskozást tartani, s ezt a ma­gas kormánytól kieszközleni, minek megnyerésé­ben kételkedni nem lehet. Egyébiránt a tanítás .és iskolai fegyelem ■ kitűnő dicséretet érdemel, s a tanuló ifjúság dicséretes magaviseleté és ügyeke- zete örömmel tölti el a szülei sziveket. A s. pataki híres malomkőbánya, mely egész országot képes ellátni legjobb minőségű kövek­kel, a birtokosok közegyetértéséből haszonbérbe fog adatni 12 esztendőre, s folyó évi április 25-én tartatik iránta Patakon a többetigérés; ez azért határoztatott a birtokosok által, mert a testületi kezelés nem alkalmas a kiterjedtebb kereskedés előmozdítására, midőn egyes vállalkozó távol piaczokat is felkeres, és ezen legjobb minőségű lisztköveket külfölddel is megismertetheti. Az egésségi állapot környékünkön megnyug­tató, az orvosoknak azért mindenütt van foglal­kozásuk, kik közöl némelyiknek szívesen ajánl­ható az uj büntetőtörvény átolvasása, mert az ál­tal némi önzésből származó és emberi élet rová­sára történő visszaélés eltávoztatva leend, s a ma­gas kormánynak e körben is ezélzott atyai gon­doskodása biztos czélra jut. Többnyire minden valamire való háznak van rendes orvosa, de ha egy becses élet veszedelemben forog, nem csoda, ha a beteg körüliek több orvos együtt-tanácsko- zását is kívánják, s néha úgy történik, hogy az e végett felszólított háziorvos megneheztel, oda- hagyja a beteget, mi nem a maga rendén van. A juhok és sertések nagyban dög’enek, a ju­hok mételyben, a sertések epekórságban. Egész jubnyájak fészkestül kidöglenek métely miatt, s ez majd minden ötödik esztendőben igy történik; , vajba fel lehetne találni ennek orvosságát, való­ban a gazdák e végre nagyszerű jutalmat tehet­nének össze. ----- , . E lettermésünk múlt évben középszerűnél jóval alább volt, s ez az oka, bogy már most egy köböl — négy véka — búza 25 ft, gabna 22 ft, árpa 17 ft, jmkoricza 19 ft váltóban. . £ * Bortermésünk bő és jó volt, de ennek nincs ára, egy hordó 165 itezés bor, hordóval együtt szegényebb szőlősgazdánál 6—7 pfrt, közönséges gazdánál 10—15 jjfrfc, urnái 20—25 pft, aszu- szőllőből készült bor hordója 20 pfttól 100 pen­gőig. Krumpli- és törkölpálinka itezéje 30 kr., szilvapálinka 45—50 kr. Dobánytermeszthetés iránt benyújtott folyamodásaink még nem érhet­tek vissza, azért természetes, hogy kiyált a do­hányzást kedvelők a kívánt eredményt erősen várják. Lev. Napi események. (Fővárosi és vidéki napi ó.) Apr. 1. *] Az újpesti kikötő Ugye, mely a budai cs. k. katonai s polgári kormány részéfői kedvező vélemény kíséretében fölterjesztetett, s melyre néz­ve a leküldött két minister! megbízott is hasonló értelemben nyilatkozott, nemsokára végeldöntéshez jutand, s mint értesültünk, Pasetti osztályfő­nök ur, ki a megbízottak egyike volt, legközelebb is szives készségét nyilvánitá, az ügyet tehetsége szerint előmozdítani, hogy az mielőbb a budai m. kormányhoz óhajtott határozat kíséretében visszaér— kezhessék. * Bartakovics Béla egri érsek ő excja az általa behozott angol kisasszonyok zárdáján ez év­ben újólag 20—3ü ezer ftba, kerülő javításokat té­tet, különösen egy intézeti díszes.kápolna létreho­zása végett. * N a g y Mihály ur temesvári kereskedő s az ivándai ásványkut bérlője szives volt, az igen hat­hatós erejű ivándai keserű vízből 120 palaczkot a pesti cs. kir. egyetemi orvos-kórodai iskolák szá­mára díjmentesen küldeni, a miért az orvos-tanári testület nevében nyilvános köszönetét mondani kö­telességének tartja Tognio Lajos, az orvos-ta­nári testület dékánja. (Közbirodalmi napló.) Becs, mart. 30. \ i 1 m o s foherczeg ő cs. fenségénél — a mai or­vosi jelentés szerint — tegnap reggeli 7 órától fog­va mérsékelt, egyenlőn az egész testen elterjedt iz - zadás állott be, mely csaknem egész nap tartott a magas beteg megkönnyebbülésére. Az éj nyugodt volt; vérzés 38 óra óta nem mutatkozott; a láz és a fó kábultsága szűnt, I igy a magas beteg állapota ma valamivel megnyugtatóbb mint múlt napon. — Távirati jelentés szerint estei Miksa fóhg 6 cs. fens, tegnap 29-kén esti 7 óra előtt Innsbruck - 1 ha érkezett, és ma útját Salzburgon át Becsbe foly­tat». O Felsége megengedte, hogy a jelen szervezésnél azon tisztviselők, kik maguk vétke nélkül nem egy jelen szolgálati helyükkel egyenlő vagy magasb állásba helveztettnlr «.1 --------

Next

/
Thumbnails
Contents