Budapesti Hírlap, 1854. szeptember (509-533. szám)

1854-09-01 / 509. szám

Pest, Péntek, 509. September 1-n 1854* Megjelenik « lap, hétfőt s a főbb finnepek utáni napokét ki­véve, mindennap reggel. Előfizetést díj ■ Vidékre :■fé 1 4 v - r e : 10 frt., évnegyedre: 5 fr. 20 kr. Helyben , fél­évre: 8 frt., évnegyedre: 4 frt. — Á hirdetések ätször hasébzott sorinak egyszeri belktatisaért 6 kr, több szőriért pedig 4 kr. sziiníttatsk. — Egyes szém 20 pkr. Előfizethetni — helyben a lap kladő hivataliban, Lakács L. és táré könyvnyomdájában (Országút Kune- walderház), vidéken minden os. klr. postahiva­talnál. — Az előfizetést tartalmaző levelek a ozlm, lak­hely s utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel agyfitt bérmentesítve egyenesen akladő hlvatalhea nta- sftandéki BUDAPESTI HÍRLAP Szerkesztői iroda v$n : Ország-ut, 6. sz, a. (iíunevalderház) 2-ik emeletben. Előfizetési föltételek: Helyben: Félévre § pit. Évne­gyedre 4 pfí. Vidékre : Félévre 10 pft. Év - negyedre ft pft 20 kr. A július közepén megjelenő fran- czia regény nyel együtt : Helyben : F él évre 8 pft 20 kr. Évnegyedre 4 pft 20 kr. Vidékre: Félé vre 10pft 20 kr. Évnegyedre ft pft 40 kr. Az előfizetés a lap kiadó hivatalá­ban (Országút, Kunewalderház földszint) ■történik. SZEHK. i i m műm.1 aram* HIVATALOS RÉSZ. Az igazságügyi minister a magyarországi tör­vényszéki hatóságoknak 1853. jan. 10-ki legfelsőbb határozat által elrendelt szervezése tekintetéből a pesti orsz. főtörvényszéki kerületre nézve követke­ző kinevezéseket tett. —r Országos törvény- széki tanácsosokká neveztettek: a budai orszá­gos t ör v é n y s z.é k n é 1 ,‘az eddigi pest megyei törvényszéknél levő ideigl. ülnök K á r á c s o,n Mi­hály; pásti első osztályú cs. k; rendőrbiztos Wie­demann Gusztáv mint államügyéss; cs. k. igaz­ságügy- ministeriuoji fogaim azé és a budai törvény­dlroAi UtU^CtlWDAiv..! I ÜUi I\ ttST. t,v«vl^4a ^mÍIísOúUiÍ i V J i l tenhi 11 er József; az ugyanottani ideigl. ülnök Gager Mihály; s a pesti országos főtörvényszék­nél ideigl. hivataloskodásban ' levő bécsi cs k. or­szágos törvényszéki ülnök Zink József Frigyes; bécsi országos törvényszéki ülnök H e r 11 h Antal; a budai törvényszéki tanáososztálynál levő ideigl ülnök Monaszterly Sándor; budai cs. k. ideigl járásbiró Greifeneg Vilmos és past megyei tör­vényszéki ideigl. ülnök Osiwsldt Lajos. A pesti országos törvényszéknél: Scitowsky Márton váltótörvényszéki tanácsos ugyanott ; U r bá­nó v s z k i Jusztin pesti váltótörvényszéki ülnök; J a n o a ó Károly pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; Bene Károly pestker. főtörvényszéki ideigl. ülnök; Tórey Ignácz pestmegyei törvényszáki ideigl. ülnök; Króm er Tódor prágai cs. k. orsz. törvényszéki ülnök ; J antschitsoh Vilmos er- lachsteini.es. k. járásbiró Styríáb&n; Wolf Xav. Ferencz pribrami cs. k. járási társasbirósági állam - ügyészi helyettes; Schneider Edvárd linzi orsz. törvényszéki államügyészi helyett.; Ma de dl Já­nos pest-külvárosi csász. kir. járási társasb. elnök; Szloboda Ferfencz pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; M i k s ó Pál pestkerületi főtörvény- széki idoigl. segédelőadó; Bob est Lajos pestme­gyei törvényszéki ideigl. ülnök; Miske György pest - terézvárosi járásbirósági elnök; Deák József pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; Bovan- kovios József esztergommegyei ideigl. államtt- gyész-helyettes mint államügyész; —‘ a pesti ke­reskedelmi törvényszéknél : Pák ózdi Zsigmond váltó törvényszéki tanácsos ugyanott; H e r s i o h Ig- náoz, Oeffner Nép. János pesti válfótörvényszéki ülnökök, s Csorba Sándor pesti váltótörvényszéki tollvivő. A fehérmegyei törvényszéknél T e i s c h i n- g e r János államügyészhelyettes a zillii orsz. törv. széknél; a kecskeméti megyei törvényszéknél Th a- 1 y Antal komáromi társasbirósági id. ülnök ; a jász­berényi megyei törvényszéknél Csacskó Imre pestmegyei törvényszéki ülnök ; a szegedi megyei törvényszéknél Petrovich István ugyanottani megyei törvényszéki ülnök; az egri megyei tör­vényszéknél Petheó János budai törvényszéki tanáososztályi id ülnök ; a miskolozi m. törvény­széknél Gedeon Gábor pestmegyei törvényszéki id. ülnök. Megyei törvényszéki taná­csosokká: a fehérmegyei törvényszéknél S z e - niozei Gusztáv pesti váltótörvényszéki tollvivő; Rohonozy István fehérmegyei törvszéki id. ül­nök ; Daruváry Alajos pestm. tövszéki. id. ál- lamügyész-helyettes mint államügyész; T a k & c s y Ignácz esztergomm. törvszéki id. ülnök és F á b r y László pestm. törvszéki id. ülnök; a keoskeméti megyei törvszéknél : Suhaj da János pest-teréz- külvárosi os. k. járásbirósági id. segéd ; T h e n k e László nagykőrösi volt járásbiró; Gál János egri megyei törvszéki id. államügyész-helyettes mint államügyész; Breuer Jenő pestroegyei törvszéki id. ülnök, és Veress Lajos hold mező vásárhelyi Volt járásbiró; — a szolnokmegyei törvényszéknél ideigl. rendeltetéssel á kecskeméti megyei törvény­székhez Cz ér e. Benjámin szegedim. törvszéki id. ülnök; Szabó Menyhért pesti váltótörvszóki toll— vivő s Tölgyessy Károly pestmegyei törvszéki id. ülnök; — a jászberényi m, törvszékhez Schwab Antal neutitscheini os. k. orsz. törvszéki ülnök ; Halász Balázs pestmegyei törvszéki id. állam- ügyész- helyettes; Küry József jászberényi m. törvszéki ideigl. ülnök; ZalafFy István pestm. törvszéki ideigl. ülnök; Heller Ferencz pestm. törvszéki id. államügyészhelyettes mint állam - ügy sz, és II a r i s György pestm. törvszéki id, ülnök ; — a szegedi m. törvszéknél. W o d i c z k a Ferencz a pestmegyei törvényszékhez szolgálat végett ideiglenesen rendelt neupaókai járásbirósági segéd; Kolb Adám szegedi m. törvszéki id. ülnök; gróf F o r g á o s Sándor pestm. törvszéki id. ülnök; Simon esi os Alajos pestm. törvszéki id. ülnök, és Preyszler József pestm. törvszéki id. állam­ügyészhelyettes mint államügyész; az egri m. törvszéknél Sc hesohigg János cs. járási társas bírósági ülnök á Lajtha melletti Bruckban ; Oko-' 1 i c s á n y i Manó egri m. törvszéki id. ülnök; Bene Imre szegedi ín. törvszéki id. tanácstitkár; Mar­séba. I k' o Leo egri m. törvszéki id. ülnök, és M a- íc.o v i.-c z Éti várd e gri m. törvszéki id. ál'amügyész mint állámügyész; — Végre a miskolozi ín. tör­vényszéknél Szalay Zsigmond pestm. törvszéki id.' ülnök ; Kovács Károly szegedi m. törvszéki id. államügyész'; N o z d r o v i c z k y Gyula illavai volt járásbiró ; .S z e 1 k e József pestm. törvszéki id. ülnök s1 Balég!h István pestkerülaíi telekkönyvi igazgató mint államüg\ész. —T. a n .á c * 1 it.-, k á r trk k » f'a budai országos törvényszéknél Machik Lajos ugyanottani m. törvényszéknél id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes; 'B e 11 a g h József pestm. törvényszéki id. ülnök ; F1 o c h János Henrik alsóaustriai figyelő s id ál­lamügyészhelyettes Korneuburgban jValkovsz- ky Endre pesti járási társ sbirósági id. ül ök; '— a pesti orsz. törvényszéknél Molnár Sándor pestm. törvényszéknél ideigl. államügycszhelyettts mint államügyészhelyettes; Höllwarth Antal szebeni orsz. törvényszéknél figyelő; P é t e r f y Lajos pesti járási társasbirósági id. ülnök ; Her- c z e g Sándor szegvári id. államügyészhelyettes és Popovics Sándor pásti járási társasbirósági ül­nök ; — a pesti kereskedelmi törvényszéknél Hue- m e r János alsóaustriai és salzburgi figyelő; — a fe­hérmegyei törvényszéknél dr. H ö o k József figye­lő a tamswegi járási társasbirőságnál és Farkas Károly esztergommégvei id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes; —a kecskémét: megyei törvényszéknél Illés István id. megyei törvény- széki titkár Budán mint államügyészhelyettes és b. Nyáry Gyula pestm. törvényszéki id. ülnök; — a szolnokmegyei törvényszéknél ideigl. rendelte­téssel a keoskeméti m. törvényszékhez Apostol József miskolozi m. t.széki id. ülnök és Kiiliey Ede pesti járási társasbirósági ülnök mint ideig, államügyészhelyettes ; — a jászberényi m. törv.- széknél E ö r d ö g h János id. titkár a jász-kun kér. törvényszéknél és S z t rok a y Boldizsár figyelő a pestmegyei törvényszéknél mint államügyészhe­lyettes ; — a szegedi m. törvényszéknél P e 1 á t h y József pesti váltótörvényszéki igtató és Adamo- vics Demeter pestm. törvszéki- id. államügyész­helyettes mint áliamiigy szhelyettes; — az egri in. törvényszéknél Hanák Sándor megyetörvszéki id. titkár ugyanott, és 0 b e r kn e z e vits Árkád egri m. törvényszéki id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes ; végre a miskolozi in. tör széknél S o h 1 i o k Gyula pestm. törvszéki írnok és K a z a y Ignácz miskolozi megyei törvszéki id. tit­kár mint államügyészhelyettes. Törvényszéki segédek ké: a budai orsz. törvszéknél dr. Bor- z e y s c h y Alajos alsóaustriai figyelő ; Prell Laj. styriai figyelő ; gróf Mao-Caffry Hugo felsőaus- triai és salzburgi figyelő; Kvalicz Kálmán és Heinrich Ödön budai törvszéki tanáososztálynál figyelők; Steinbaoh István pestlipótkül városi jbirósagnál figyelő és Gloser József szolgabiró- hivatali tollvivő Moórott; — a pesti orsz. törvény­széknél Kolb Antal szegedi társasbirósági id. ül­nöki Moser János figyelő a mattighofeni jbiró- ságnál; Ehrlicher Auguszt bécsi orsz. törvény­széknél figyelő; Szenoner József tollvivő a széntpéteri szolgabiróh ivatalnál; Kampf mttller Manó figyelő a gollingí járásbíróságnál; Richter Gyula alsóaustriai figyelő; Kramer Gyula figyelő Galgóozban ; Mirth Antal pestbelvárosi jár. tár­sasbirósági írnok ; Hegedűs Lajos pestker. főtörv. széki figyelő; Miltenberger Jakab pestmegyei törvszéki figyelő; Rudnyánszky Béla tollvivő Összesen Ehhez a XIX, jegyzék I a gödöllői gzolgabirói hivatalnál; Tutschner f Auguszt pestker. főtörvényszéki figyelő ; R i e g 1 e r liEerepo^tpllvivő a nsgykátai szolgabirói hivatalnál és L i p. t h a y Kornél pestker. főtörvszéki figyelő ; —ja,pesti keresk. törvényszéknél Pataky Ign. pestj válfótörvszéki Írnok ; tessenbergi B i 11 e r 1 Lajos styriai figyelő és Steiner Gyula alsó­austriai figyelő; — a fehérmegyei törvényszék­nél Hovák Kálmán pesti váltótörvényszéki volt tplivivósegéd; M e r z s e y György tollvivő a tatai szolgabirói hivatalnál; Regen sburger Mihály figyelő a fehérmegyei törvényszéknél , és winkel- buügi Pretznern Manó alsó-austriai figyelő; — a ieeskemóti megyei törvszéknél P a p Lajos toll­vivő az ócsai szolgabiróhivatalnál ; Dobronoky László pestker. fő törvényszéki figyelő; B e 11 á g h István tollvivő a kaloosai szolgabirói hivatalnál; L i- h a n Konstantin pesti figyelő, s Markus Lajos tollvivő az esztergomi járásbíróságnál; — a Szol­nok (negyei törvényszéknél ideigl. rendeltetéssel a kecskemétim. törvényszékhez Szadeczky Lajos ’biosei volt járásbiró; H u b a y Ferencz pestmegyei figyelő,.s K o v ács Ignácz szolnoki járásbirósági segéd; — a jászberényi megyei törvényszéknél Radimeozky Lőrincz ülnök az ugyanottani já­rási társasbirőságnál; Elek György tollvivő a vá- czi szolgabirói hivatalnál;Krisanieh Jánospest- megyei törvényszéki figyelő; Bitter János sty­riai figyelő, és Beöthy Lajos jászapáthi volt já- rásbirói segéd ; — a szegedi m. törvszéknél Zetl Albert tollvivő a b. m. vásárhelyi szolgabirói Mvar-> tálnál; Di m its Emil pestker. főtörvény széki figye -«isi «BÄobirätiict id. ülnök, s Arday János pestmegyei törvényszéki Írnok; — az egri m. törvényszéknél Thala bér L»jos társasbirósági ülnök ugyanott; Bogi sits Lajos pestbelvárosi jár. társasbirósági Írnok; K a u o z József pestker. főtörvényszéki figyelő, és gr. Mel­chior i József id. törvényszéki 'segéd Brassóban; — végre a miskolozi m. törvényszéknél T a 11 i á n István és Óváry Miklós társasbirósági ülnökök ugyanott; P é te r y Antal pestker. fótörvényszéki figyelő és Szuhányi Béla figyelő. A segédhi­vatalok igazgat ó,i v á: a budai orsz. törvény - széknél Czettner Antal irodai ügyek vezetője a pesti főügyészségnél; a pesti orsz. törvényszéknél Forstinger János pestmegyei törvényszéki tit­kár; a pesti keresk. törvényszéknél S o h a ff e r Ig­nácz bécsi orsz. törvényszéki írnok és ügyvezető a wiedeni járásbíróságnál; a fehérmegyei törvény­széknél S z ű t s Péter törvényszéki id. titkár ugyan­ott; á keoskeméti megyei törvszéknél L é g r á d y Sándor pestmegyei törvényszéki levéltárn ok; a jász­berényi m. törvényszéknél Sipos Inire jár. tár­sasbirósági id. ülüök ugyahott; a szegedi m. tör­vényszéknél L e c h n e r Ferencz budai jár. társas­birósági id. ülnök; az egri m. törvényszéknél V i- day Károly m. törvényszéki id. igtató Szegeden; és a miskolezi m. törvszéknél H a r a g ó Máté pesti váltótörvényszéki kiadósegéd ; —- végre a segéd- hivatalok segédeivé: a budai orsz. törvény­széknél K laminger Vincze stainzi jár. társasbir. írnok Styriában és Faller József szániVivőtiszt segédszerü szolgálatban a pestm. törvszéknél; a! pesti orsz. törvszéknél Pazdierek Fülöp brünni orsz. törvszéki írnok és Ranffy József pozsonm. törvszéki igtató ; a pesti keresk. törvszéknél P e - chats Lajos kiadó a pozsoni törvszék váltótör- I vényszéki osztályánál; a fehérmegyei törvszéknél Leidnitzgruber József m. törvszéki írnok Budán; a kecskeméti m törvszéknél Gr asz er Fi­A dunagőzhajózási társaság óbudai ha­jógyárának tisztviselői s munkásai 20,540 — A budai cs. k. pénzügyi járási igaz­gatóságban levő cs. k. pénzügyőr­ségnél alkalmazottak ..................... 4,900 — A osongrádmegyei alirás további e- redménye ................................ . 1,679 ­Kotzián Józs f pénzügyi tanáosos Pesten .................................... . 1,600 — . 354,869 — 25,032,474 — E szerint az egész eddigi öszveg 25,387,343 firt. Buda, augustus 31. 1854. A cs. kir. helytartósági osztály elnökségétől. A már közzétett őszietek közt következő te­temest) aláírások is foglaltatnak : F o r r a y - Brunszwik Julia grófné a pozsoni és nagyváradi közig, területben továbbá a Vajdaságban fekvő jó­szágaitól már aláirt 437000 fton kívül az itteni közig, területben fekvő birtokaitól még 6600 ftot irt alá. Gróf G y ő r y László összes birtokaitól 35,400 frttal járult az áilamkölosönhöz. libert járásbirósági írnok Pesten; a Szolnokra, tör- j vényszéknél ideigl. rendeltetéssel a kecskeméti m. j törvszékhez T o r m á s y Benjámin pestm. törvény- j széki Írnok; a jászberényi m. törvszéknél G o v r i k Márton pestm. törvszéki dijnok; a szegedi m. tör- J vényszéknél Kiss Zsigmond m. törvszéki írnok ugyanott; az egri in. törvszéknél N é k a m Endre jár. társasbirósági írnok Budán, és a miskolozi m, törvényszéknél U d v a r d y Gábor pesti váltótör­vényszéki Írnok. .XX, Jegyzéke a nemzeti kölcsönre a pestbudai közigazgatási te­rületben aláirt összegeknek : Az országos pénzalapok . . . 200,000 frt A past pilis megyei aláírás további e­redménye. . . . . . ./ 14,190 — A pestbudai közigazg. területen levő os, k. vasuthivatalok tisztviselői és szolgái . . . ... . . . 105,660 — A os. k. járási építészhivatalok tiszt­viselői és szolgái ..... 6,300 — NEMHÍVATALOS RÉSZ. Austriai birodalom. Béca, aug. 30. Jó kútfőből hallani, misze­rint hg Grorcsakoff orosz cs. követ azon tett biztosítás alkalmával, miszerint a dunai fejede­lemségek el fognak hagyatni, egyszersmind kér­dést tőn az iránt, mi czéljok lenne a birodalom határáni csapatfelállításoknak ? Az austriai cs. k. kabinet azt válaszolá, miszerint a fejedelemsé­gekből kimenetel mindenesetre megkönnyíti Aus­tria feladatát, s azzal egy lépés történt a béke helyreállításához, s hogy a cs. k. parancsnok, azon reményben, miszerint Oroszország a szük­séges békegarantiákat nem tagadja meg, utasít - tatott a hadak mozgalmait akkép rendezni, hogy azok az oroszok mozgalmaival kellő módon com- binálva legyenek. — B. W i m p ff e n Maxi milián cs. k. austriai tábornagy, a 13. sz. gyalogezred tulajdonosa, az első aroiére-testőrség kapitánya, hétfőn (aug. 28-kán) éjjel 85 éves korában Bácsben megháláló- zott. Elhunytéval az austriai os. tábornagyok száma ötre olvad le, kik is rang szerint: ő cs. fens. J á- n o s íóhg ; gr. Radeczky; hg Windisoh- griitz, gróf Nugent éshg Paskievios. — Hallomás szerint L e t a n g tnoknak nem csak katonai, hanem politikai missiója is van, t. i. az Austria, Franczia- s Angolország közti kü- lönszerződvény megkötését sürgetni. — L e t a n g tnokkal egyszerre egy angol kir. katonai teljhatal- mazott főbbrangu tiszt is megy b. Hesz tszn. ő exoja főhadiszállására. — Egy osztály tengerészkatona és matróz u- tazott el vasúton Kölnbe, onnét Londonba menen­dők, Austria számára ott- épített két hadihajó át­vétele végett. — A porta a jelen hadi állapot és a folyvást szaporodó katonaság szükségletei tekintetéből a ko­rábbi gabnakiviteli tilalmit a jelen aratási évre is megújította. De mivel az illető portamemorandum közlése csak az uj aratás kezdete után több héttel történt, s így feltehetni, hogy már sok uj szállítási szerzödvények köttettek, ezért b. B r u o k os. kir. internuntius Konstantinápolyban a portánál minden visszaható ereje ellen tiltakozott az elvben ugyan helyeselt rendszabálynak, s az austriai és toskanai kereskedők számára fenntartotta a jogot, hogy jó hiszemben még a tilalom kihirdetése előtt kötött szerződéseik foganatosítását kiváDják. Egyszersmind e kereskedők az illető consulságok utján felszólít- tattak, hogy illető szerzödvényeiket a számukra a- zokból keletkező igények érvényesítése végett, tüi- tént jelentsék be. KÜLFÖLD. Tudósítások a hareztérekröl. . Délkeleti csatatér. Bukurestből aug. 24-ről jelentik : Miután a hivatalos közlés az austriai császári csapatoknak Oláhországba a fejedelemségek ideiglenes megszállása vegetti bevonulásáról megérkezett, az itteni igazgatóta­nács elhatározta egy főbojárokból álló küldött­séget indítani el gr. C o r o n i n i cs. k. hadtest­parancsnokhoz Nagy-Szebenbe, mely a lakosság ! háláját fejezze ki 0 cs. k, Apostoli Felsé-

Next

/
Thumbnails
Contents