Budapesti Hírlap, 1854. november (560-584. szám)

1854-11-01 / 560. szám

Pest, Szerda, Megjelenik e lep, hétfőt a » főbb ünnepek utáni napúkat ki­véve, mindennap reggel. Előfizetési dl]: Vidékre : félév­re: lOfrt., évnegyedre: * fr. 20 kr. Helyben, fél - évre: 8 frt., évnegyedre: 4 frt. — A hirdet és ek ötször hasíbzott sorinak egyszeri' belktatísaért 6 kr, több­szöriért pedig 4 kr. szémlttatik — Egyes síim 20 pbr BUDAPE November 1-n 1854. Előfizethetni — helyben | lap kladő hivatalában Herz János könyvnyotudájában (Országút KpfiaaaK derház), vidéken minden os. klr. posták íve - tálnál. — Az előfizetést tartalmaid levelek a cilm, laké hely a ntolső poata feljegyzése mellett, a pénzzel agyflti blrmenteiftvc egyenesen aki. adőblvatsjhns ett- - jj aftrndők HÍRLAP. Szerkesztői iroda vau. Orazág-ut, t>. az. a. (Kuuevaldarház) 2-ik emeletben. VtSJUBg-7£fcyss Eőfizetési feltételek A „BUDAPESTI HÍRLAP*, October-decemberi évnegyedére. Helyben í 4 ft pp. Vidékre : 5 ft 20 kr. pp. Az előfizetés Pesten a lapkiadó hivatalában (Országút Kunewalderház földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidéken minden cs. k. postánál történik, tt Az előfizetésnek mielőbb be­küldését kérjük. SZERK HIVATALOS RÉSZ 1.854 s«pt. 27-kén kelt császári nyiltparatics, *) kiható a bírod »lom egész területére, mely ált *1 az 1855. közigazgatási évre az egyenes adók hirdet- tetnek ki. b ­Mi Első Ferenc/. József, Isten kegyelmé­ből austriai Császár stb. stb. Az 1855. közigazgatási évbeli álladalmi szük­ségletek fedezése végett, ministereink és birodalmi tanácsunk meghallgatása után, következendóket rendeljük : 1. Az 1855. közigazgatási évben a földadó, az épületadó, a kereseti adó és a jövedelmi adó, az ezen adókhoz! pótlékokkal együtt az 1854. közigazga­tási évre kiszabott mennyiségben és határozatok szerint fizetendők, a mennyiben jelen nyiltparaqcs következő határozatai által más intézkedés nem té­tetik. . 2. Az on koronaországokhoz és országrészekhez, melyekben a földadó az állandó adósorzat eredmé­nyei szerint a tiszta jövedelem száz forintja után tizenhat forintjával rendes adókép vetendő k', szá- míltatik az 1855. köúgazgatási évre nézve Cseh- országunknak az egykori ohrudimi és czaslaui ke­rületeket magában foglaló része is, melyben az ál-' landó adósorzat már befejeztetett. 3. Horvát- és Tótországban, 1853. sept. 6-kán kelt nyiltparanosunkbo: lépest, a földadó az 1855. közigazgatási évben, az ideiglenes adósorzat szerinti tiszta jövedelem száz forintja után tizenhat forint­jával vettetik ki. 4. Erdélyi nagyfejedelemségünkre nézve az ott még egyelőre divatozó adózási viszonyok figye­lembe vételével rendeljük, hogy a földadó, az 1855. közigazgatási évben, a földadó-provisorium szerinti nyomozások által kitud >tt tiszta jövedelem tiz szá­zalékával szabassék ki, s hogy ellenbsn 1854 nov. 1 -jótői kezdve szűnjenek meg : á) az appsrtinentialis taksák ; b) a marha taksák azon marhától, mely nem külföldön legel; c) a magánjövedelmek töli taksák. Ezen jöve­delmek azonban, a mennyiben azok a földadó által nem érintetnek, 1854,nov. l-jétól fogva a jövedelmi adó alá vetendők ; d) az erdők jövedelmezésétőli jövedelmi adó. A többi itt elő nem sorolt, az eddigi erdélyi adórendszer an, vagy későbbi rendeleteinken alapuló egyen as adózások ellenben egyelőre, mind szerkeze­tükben, mind ped g eddigi mennyiségükben válto­zatlanul maradnak. Jslen rendelkezéseink foganatosításával pénz­ügyi ministerünk bizatik meg. Kelt fő- és székvárosunkban Becsben,~ ezer nyolczszázötvennegyedíki September 27-kén, ural­kodásunk hatodik évében Fcrencz József s. k. (P. H ) Gr. Buol-Sohamnstein s. k. Báró Baumgartners, k, Legfelsőbb rendeletre; Ransonnet s. k. O cs. k. Apostoli Felsége f. é. oct. 3-ki legfelsőbb határozat által pénzügyi főtanácsosokul I magyarországi fínanozügyészségnél a rendszere­zett fizetésekkel ezen fiuanczügyészség pénzügyi tanácsosait dr. Gödi Ármint, dr. A11 h Alajost Vajay Andrást ésKossalko Jánost kinevez­ni inéit óz tat ott. A pénzügyminister a magyarországi financz ügyészséghez pénzügyi tanácsosokká : Fluc] *) Birod. törvl. 1854. oct 12. LXXXV.db 256 sz Edvárd aligazgatót a fennállott királyi ügyek igaz­gatóságánál. nemes cjr. G s c h m e i d 1 e r Aiigúszt | niegyetörvényszéki tanácsost Pécsett, dr. Pawlik András erdélyi fínanezügyészségi segédet s Far­kas Lajos magyar finanezügyészségi segédet: — segédekké a nevezett finauezügjészséghsz: Go- c'zigh Ignácz magyar pénzügyi orsz. igazgatósági fogalmazót, dr. PrasznovszkiJáios ügyészt a fennállott klrá'yi Ügyek igazgatóságánál, dr. Wos- laczek Tódor járásbiVÓ3ági segédet Au3pitzban Morvaországban, dr. Mayer József austriai pénz­ügyi orsz. igazgatósági fogalmazót, s Gombos András hradeki s likavai ügyé.zt; — s a kezelési hivatalok elöljáróiul ugyanezen finanozügyészségnél Kruszlits J ézsef kiadót a fönnállóit kir, ügyek igazgatóságánál, Lovász József lajstromozót a nsvezeft igazgatóságnál, s Haumann László és Freudbofer Ján >s kezelési hivatalssgédeket a budai és soproni pénzügyi orsz igazgatósági osz­tályoknál kinevezte. A pénzügyministeriumnak 1854. aug. 30-kán kelt kiboosátványa,*) kiható mindm koronaországo ira, az 1853. febr. 19-kén kelt kereskedelmi és vámszerzödvány 18. §. foganatosítása folytán a gyárosok , kereskedelmi utazók és ipsrűzók számára szükséges igazolási okiratok bélyegkezelése iránt. Azon kérdés folytán, hogy az 1853. febr. 19- kén kelt kereskedelmi és vámsjerzódvény 18. §- nak fogan stositása iránt 1854 jan. 21-kán kelt hirdetvény (bírod. lörv. 1. 1853. évfolyam 207. sz., és 1854 évfolyam 18 sz.) szerint a gyárosok, kereskedelmi utazók és iparflzök számira Auvtriá- ban kiadandó, vagy az áítalák fölmutatandó, kül­földön kiadott A., B , C. és D igazolványok a bá- lyeg tekintetében az 1850. febr. 9-kén és aug. 2- kán kelt törvények szerint mikép kezelendők, kö- vetkezendök tétetnek közhírré: 1. A C. minta szerint a némát vámegyleti ál- ladalmakbeli gyárosok , kereskedelmi utazók és iparüzők számára au itriai hatóságok által kiadandó igazolványok, az 1853* aug. 19-ki szerzŐdvény 18 czikkánek 3 kikezdéíét tekintve, a bélyegdrj- szabás 49/7 téteének i) bet szerint bélyegmen­tesek. Azoknak kiadására írásból! kérvény nem szük­séges; s ba kérvény nyujtatík be, arra bélyeg nem szükséges. 2 A belföldi gyárosok, kereskedői ni utazók és iparüzök számára belföldi hatóságok által ki­adandó, A., B. és D. minta szerinti igazolványok mint bizonyítványok a 23/n6 dijjzabás' tétel a) bet. szerint 15 kros bélyeg alá vétsék. Azoknak kiadására írásbeli kérvény nem szük­séges, ha azonban írásbeli kérvény nyujtatík be, úgy az a ,s/43 díjszabási tétel a) bet, szerint 15 kros bélyeg alá esik. 3. A német vámegyleti áiUdalm .k hatóságai által saját álladalmi alattvalóik számára kiadott A , B. és D. bizonyítványok, az 1853. íobr. 19 -kén kelt szerződ vény 18. czikkének 3. kikezdése alatt biztosított adómentességet tekintve , akkor is bé­lyegmentesen kezelendőt, ba azok a C. igazolvány kieszközlése végett valamely autrui hatóságnál nyujtatDak be. A C. igazolvány kiadása szóval és írásban s ez utóbbi esetben bélyegzetten beadványnyal ké­rethetik. Baumgartner s. k, (Az erdélyországi törvényszéki kinevezések folytatás*.) Kerületitanácsosokká kinevez- tettek továbbá a beszterozei kerületi törvény­széknél; dr Jung Bálint cs. k. államügy. helyettes Imstben, Kováosl«tvái id. megyetörvéoyszéki tanácsos Besztercéén, C r o n e r Károly id. törvény­széki tanáosos Esézsan, Berger Károly id. tör­vényszéki tanácsos Bsszterozén, G r s s s e n József id. lörvénys/éki segéd Kolozsvárott, Orbsnss Mihály id. törvényszén tanácsos Bssttsrcién; — a deézsi kerületi törvényszékhez : M ed v es Mihály íd, tanácstitkár a kolozsvári megyelörvény s zéknél, P ap p Alaj.id.törvsz. tanácsosDjézsen Sohwartz János id. törvényszéki tanácsos Szepsi - Szent- Györgyön; Fischer Ferancz id. törvényszéki ta­nácsos Deézsan, utóbbi m'nt államügyész, Mezei István id előadó I deézsi magyetörvényszéknél, Henning Jak. id törvszéki tanácsos Sz <p3Í-S:ent- Györ^yön, Moga Dsmotar id. megyelörvsz. taná- j esős K ároly fehér várolt; — a zilahi kér. lörvszéknél: • , \ ! Bírod, törv.lap 1854 September 7.LXXV111. | db. 224. sz, Gál Lajos nyugalmaz At tanár a f-n -á'lott kol'ZJ- vári lyO'-umnál; Szabó Károly il. törvényszéki tanácsos Sulágy-Somlyöa, S an >1 o r István ii. tör­vényszáki tanáoios Szep-.i S mtgyörgyön, Glaub- recht József ci. k. főhadnagy-hadbiró, Ponts Abrahím id (antes titkár a szebanl megyalörvény- széknél, utóbbi mint álhmügyész, Brecht János batzai id. jirásbíró: a kárulyfehérvári kor. törv- széknél : Kontz Lajos il. (örvény sí oki tanácsos Marosvásárhely ff, Kain Frigyes id. ol-Vadó a ká- rolyfehérvárim jgy etör vényszék né!, drSohlosser Károly cs. k. járási lár<>aibíró-ági ülnök S'.ernberg- ben , S e 11 n e r Ferencz id. törvényszéki tanácsos Szepsi Szentgyö'gyön, utóbbi mint államügyész, S o hu 11 e t Józssf id. előadó a siásZvárosi törvény­széknél, Macellariu Illés í 1. törvényszéki tana - esős Máros vásárló o!ylt; — a szászvárosi kef. tör­vényszéknél :K le i bel Antal és Do mzs a Györgyid, törvszéki tanácsosok ugyanott, Sohn eider Jó­zsef id. törvszéki tanácsos Brassóban, utóbbi mint államügyész; Láday Auguszt id. tö-vényszéki tanáosos Kolozsvárott, Mangesius Guíztáv id. törvszéki tanáosos Szászvárosban, M i k o Ferencz dicsószentmártoni id. járásbiró, Beldovitz Tó­dor íd. tanácstitkár a deézsi megyetör vszóknál. Tanácstitkárokká: a szebedi országos törvszéknél: Henrich Károly id. tináostitkár ugyanott, Rodler Auguizt és dr.R ott József id. törvényszéki segédek ugyanott, utóbbi mint állam- ügyészhelyettes; — a kolozsvári kerületi törvszék­nél : Szász János gyalul id. járásbiró, és P c u n- k ul Abrahám számosuj vári id. törvszéki segéd, u- tóbbi mint államügyészhelyettes ; — a brassói kér. törvszéknél: V aj d a Simon és R a n z o ni Vilmos, amaz hosszúiéivi, ez brassói törvszéki segéd, Krt- mer L?pót erdélyi figyelő, utóbbi mint állam- ügyészbelyettes; — az udvarhelyi kér. törvény­széknél: Kovács Antal nyugalmazott bányatör­vényszáki ülnök, ésPeschek Ferenc: szepsi- szentgyörgyi törvszéki id. segéd, utóbbi mint ál - iamUgyészhslyettes; — a beszterozei kér. törvény­széknél: Schmidt Ferencz szászregeni id. jbiró, ésRácsay Károly id. törvszéki segéd Bőszt er- özén, utóbbi mint átlamUgyészhaíyettes ; — a deé­zsi kér. törvszéknél: Gergely fi János kézdi- vásárhelyi id. jbiró és Csarnolas-Raoibors- ki Bódog deézsi törvszéki id. segéd, utóbbi mint államügyészholyeltes; — a zilahi Jc-r. törvszéknél: Kabos László bánfifihunyadi id. jbiró és Bau- kal Antal diciöizentmártoni törvssák' id. segéd, u- tóbbi mint államügyészhelyettes; —a károly fe­hérvári kor. törvszéknél: Formánok Károly oi. k. fóhodnagyhadbiró és Sch u s t er János id. ta­nácstitkár a »sepsiszentgyörgyi m. törvszéknél, u- tóbbi mint államügyésahelyettes; — a szászvárosi kér. törvszéknél: Kaufmann Károly ésMit- terbaoher Gyula id. törvszéki segédek, amaz Szspsiszentgyörgyön, emez Szilágysomlyón, utóbbi mint á'Iamii lyészhelyettes." (Vége követi.) F. hó 25-kén 16,824. sz. a. ke't igaz-ágügy- ministeri boosátvány által az ügyvédség id. gy»~ koriására a pesti orsz. fótörvényszék' kerületben hivatali székhelylyel Váozon Micsinyey Antal kineveztetett. A , Budapesti Hírlap“ 525 dik (sept. 21-dik'O számának hivatalos részében a kinevezett ügyvé­dek közt Bacho Lojos mint Vágujhelyre kineve­zett hibásan emlittetvén, helyreigazít «lag megje- gyezletik , miszerint Vágujholyre nem Baoho Lajos, hanem Jeszenszky Lőj s novézt-teH k'. Katonai rö$tönbirósá ji ítélet Broda József misko'.csi, borsodmogyei, m. o. szül., 33 éves, gör. n. egy., nőtleu, őáayifgő fog- lalkodás nélkül, és Csákváry Lukács, született a k únsséntmiklós -kerek egyházi pu>ztán, 21 éves, reform., nőtlen, csikóibojtár Hsrtány községben Pestm-egyóben, f. é. oot. 15-kén Terézia napján összebeszéltek, hogy Egyed Sándor jószágbérlőtől a Monor mellett fekvő vasadi pusztán pénzét elra­bolják, o gonosztevő czélra magukat ló val látták el, az utóbbi a htrlányi ménesből a szükséges lovakat kifogván, ezenfölUl az elsőbbik egy töltött piiz- tolylyal fegyvarzé föl magát. így jelantek meg egyült f. hó 15 ről 16 ra menő éjj I éjfél tájban Egyed Sándor jószágbériö magánosán fekvő máj orjáuá', az istállók előtt sz ibad ég a'att őr ködő bérest Dobos Pált azzal ijesztették mag, hogy vádlott Broda József vádlott Csák varr­nak színből, mintha még több társvk i\ ezt parancsolta, mondja míg a többieknek, hogy azalatt csendesen viseljék msgukat, mit Csákváry • rnsg is tetf/nébákiy lépésnyire bátramén véti ^ és a 'nevezett bérek által hallhstólag a sötétbe ezt kiált—- i ' ván : „C»en lesen legyetek*1'! mialatt Brod * vádlott .-rS a bérest káromkodások közt és egy szeme>«Wttel- sütött lövéssel kényszerílé Egyed foldbéflöhös men­ni, s neki megmondani, hogy k-sttőjöknsk 2000 fo­rintot adjon ki, különben egész“'mén ősét-el kég­li ík hajtani. Ezalatt vádlott Broda pisztolyát új­ra azon szándékból megtöltötte ;j»J hogy a 1 pénz kiadását magától a földbérlőtől kicsikarja, s az n- lóbbira lakásából kiléptekor eléje tartott pisztoly­nál fenyegctöleg rákiálta : ,,ki ne jői, mert meg-1" > halsz!<; De' ezen pillanatban Egyed kétcsövű- fegy- verét,melylyel magát védelem végett ellátt ’, Broda [ vádlottra elsütötte és annak épén jobb kezét ta- 'lálta, melylyel a pisztolyt rá felhúzva tarlá, miáltal az a pisztolyt elejté, és az Egyed lövése által szin­tén megsebzett bűntársával Csákváryval futásnak*" eredt, mígnem az eseménynek a cs. Csendőrségnéli följelentése után kevés nap múlva az elfogatftsiíkra kiindult csendőrök által I fölkutattattak, elfogattak és múlt hó 26-kán délelőtti 10 órakor katonai rög- < tönbiróság elé állíttattak. Miután Broda Józsefre és Csákváry Lukácsra min lez törvényesen meg­állapított tényállás mellett hitelesen rájök' bizo­nyult, annálfogva ők, a fölöttük tartott katonai rögtönitélőszéken szavazategységgel rablás bűné­ben elmarasztaltattak, és a 35, haditörvényerikk, 1 az 1802. oct. 16-ki rablási uyiltparaims értelme- I ben, egybeköttetésben a magyarországi cs. k. ka- i tonai és polg. kormány 1854. mar.t. 25-ki 7So/s43í sz. a. magas rendeletének 3.' szakaszával,'IcbtéTál­tali halálra ítéltettek, mely fötörVénvuriiag meg­erősített ítélet f. hó 27-kín Monoron Pest-Pilis- megyében d. u. 3 órakor végrehajtatott. Pest, oct, 28. 1854. Cs. k, haditörvényszék. F. 1854. oct. 28-kán a bécsi cs.' k. udvari s államnyomdában megjelent és szétküldetstt a bi­rod. törvénylap XCI. darabja, következő tarta­lommal ! 275. sz. A bslügyministerium 1851.'óot. 20- ki kiboosátványa, mely valamsnnyi korona'orsz&gra nézve érvényes, az austriai Pharmakopäsuj kiadását illetőleg. 276. sz. A pénzügy min is tarium 1854.' oct. 20- ki rendelvénye, a vámhivatalok eljárását illetőleg erkölcsiséggal ellenkező minőségű tárgyak előfor­dulása esetében. 277. sz. A pénzügy mini sierium 1854. oct; 20-' ki kiboosátványa, asebastiansbergi vámhivatal Ide­iglenes áttételéről Komotauba, és a reitgenhaini - vámhivatal jogositványi kiterjesztéséről. Hétfőn f. é oct. 30-án a budai cs. k. egyete­mi nyomdában megjelont éjszétküidetett a magyar orsz. korminylap . első .psziályá'J^k XXI. darabja német egyedüli és összes kettős k<a,dásokbau, s tar­talma következő: 231 . sz. A pénzügyministeriumnak 1854. aug. 30-kán kelt kiboclátványa, kiható minden korona­országokra, az 1853. február 19-kéu kelt keraske- delmiés vámszerződ vény 18. §. foganatosítása folytán a gyárosok, kereskedelmi utazók és iparüzök számára szükséges igazolási okiratok bélyegkeaolésa iránt, 232. sz. Ae igazság- és pénzügyi minisWriumök- nak 1854 September 2-kán kelt rendelste, kiható 'Magyar-, Horvát-, Tótországra, Erdély ro, a Sserb- vajdaságra, s a temesi bánságra, a hadi törvényszék által elítéltek elkóboroltnak nyilvánított vagyo­nához! magán-;gények kiegyenlítőkét tárgyaié sza­bályok értelmezése végett. ■ mm ' 2-33., sz. Az igazságügyi ministeriuennt-k ,185^. September 4. kait rendelet*, melylyel a tiszta igat- ságügyi hatóságok s az-igazságügyi szervezettel kapcsolatban álló törvények hatályosságának agli'r- *i és gradiskaih irczegíteU grófságban, az is/.triai őr - grófságban s Trieszt városában és v'nlókéb'ni kez­detpontja állapiltalik meg. 234 sz. Az igazságügyi, m'.Lií teriumnAk 1854. September 9. költ rendelet*, kihaló a görzi .és gra- diskai herciegitett grófságra, Isztriára a Triászt vá­rosára vidékével- együtt, mely által az 1852. nov. 20.-kán k sít törvény hatósági, szabály (birod törv. lap 251. sz.) 14. e) bel. 5,1), '73, 78, és 84. §§-j)an alőfordu'ó ezen szavaknak „országos birtokkönyvi j iJVok“1 ér .elme , a, go* „i országos > birtok )iöny vbe HiiggyzSttw ingatlan javakra vonatkozólag jaegtna- gyará^taiik, I 235, sz. An igazságügyi m'umterlnmna’t 1854. g^ptember 9. kelt rend dele. m dyiyel á pös ti •>rftiág.a \ mai szent ünnep miatt legközelebbi számunk pénteken nox^m&erS-kán jelenik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents