Budapesti Hírlap, 1855. február (634-656. szám)

1855-02-01 / 634. szám

Pest, Csütörtök, m. Február 1-n 1855, Megjelenik a lap, hétfőt s a l<5bb ünnepek utáni napokat ki- véve,,mindennap reggel. Előfizetési díj : Vidékre: félév­re : 10 írt., évnegyedre: 5 ft. 20 kr. Helyben, fél­évre : § frt., évnegyedre 4 frt, — A hirdetések ötször hasábzott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, több­szöriért pedig 4 kr, számíttatik — Egyes szám 20 pkr. Előfizethetni —he ljy b> n a 1 ajp k i a dó hivatalában H'erz János könyvnyomdájában (OrSzágut,Kunewalder- ház), vidéken minden os, k. ‘ji o s t a h i v a ta 1 n á 1. —Az előfizetést tartalmazó levelek a czím, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett; a pénzzel égyutt bérmentesit- vej egyenesen a k i a d ó .li-í v á t a 1 h o z utasítandók. HÍRLAP. Szerkesztői iroda van: Országát, 6. sz. a. (Knnewalderház) 2 -ik emeletben. Előfizetés február és martins hóra. Helyben : 2—két pft 40 kr. Vidékre : 3 —három pft 40 kr. Az előfizetés Pesten e lap kiadó hivatalában (Országul, Kunewalderház, földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidéken minden cs. k. postánál történik. SZERK HIVATALOS RÉSZ Öcs. k. Apostoli Felsége 1854. déc. 28-ki legf. határozatával legkegyelmesebben hely­benhagyni méltózlatott, hogy a Budán felállítandó háromosztályu alreáliskola tanítói számára az évi nyolezszáz pftból, ezer és ezerkétszáz pfti-a előlép­tetéssel, álló fizetések, a magyar tanulmányi pénz­alapból utalványoztassanak. — E legfelsőbb hatá­rozat alapján a cs. k. cultus- és oktatásügyi minis­ter 6 excja f. é. jan. 5. 1999^/mfi sz. a. kelt magas bocsátványa által dr. Schenzel Gvidó admonti káptalanbeli benedekrendi papot és helyettest abu- dai cs. k. államgymnasiumban, valóságos tanítója- s ideiglenes igazgatójává a Budán életbeléptendö alreáliskolának, kinevezte. A belügyminister egyetértöleg az igazságügy— ministerrel Schneider Ernő ni. titkárt, 11 n i t z k y Pál törvsz. segédet, Szedressy Adolf és R a d 1 e r András szolgb. hiv. első oszt. tollnokokat, Steg- may er János szolgb, hiv. másodoszt. tollnokot, és Hanauschek Rikhárd morva-sziléziai figyelőt és helyettes törvénysz. segédet, a kassai közigazg. terület vegyes szolgb. hivatalaihoz segédekké ki­nevezte. A belügyminister Roth m ül le r János szolgab. hiv. segédet, R a i s z Kálmán és V á n- dory Gusztáv szolgb. hiv. tollnokokat, Crollo- 1 a n z a Gusztáv lovag, dr. P o z z i Viktor, gr. Zamoiszki József, b. Menszhengen Fe- rencz, (ez utolsó Alsó-Austriából) és dr. L a v o r y György fogalmazógyakornokokat helytartósági fo galmazúkká Magyarországba kinevezte. A belügyminister Apt Kamill szolgab. hiv. tollnokot a budai politikai szolgab. hivatalhoz se­géddé kinevezte. A belügyminister Denk Adolf vissói szolgb. hiv. tollnokot szolgb. hiv. segéddé Eperjesen ki­nevezte. F. évi jan. 27-én a cs. k. udv. és államnyom - dában megjelent és szétküldetett a bírod, törvl. V. dbja. Tartalma 14 sz. a. a bel- és igazságügyi ministeriumok 1855. jan. IS-ki rendelete, hatályos minden koro- naországokr , a katonai határszél kivételével, — melylyel az 1852. máj. 27-ki általános büntetőtör­vény 478 §-ban kijelölt két első áthágási eset vizs- gálása és megbüntetésére nézve a hatósági illeté­kesség iránt támadt kétségek megoldatnak. 15 sz. a. a bel- és igazságügyi ministeriumok 1855. jan. 18—ki rendelete, hatályos minden koro­naországokra, kivéve a katonai határszélt, melylyel az 1852. máj. 27-ki ált. büntetőtörvény 478 §-nak magyarázata adatik ki. 16 sz. a. a pénzügyministeriumnak az igaz- ságügyministeriummal egyetértöleg 1855. jan. 18. kelt rendelete, hatályos minden koronaországokra — az 1853 mart. 19-ki cs. rendelet (Bir. t. 1. 53 sz.) alkalmazását illetőleg. 17 sz. a. a belügyministerium 1855. jan. 25-ki rendelete, érvényes minden koronaországokra, a ka­tonai határszél kivételével, a birodalom többi koro- naországaibeli lakosoknak Magyarország és volt mel­lékországaiba átköltözését illetőleg. 18 sz. a. a bel- és igazságügyi ministeriumok 1855. jan. 25-ki bocsátványa a .Haliéin városbani házak eldiribolákának tilalmát illetőleg. 1855. jan. 31 -kén a cs. k. udv. és államnyom­dában Bécsben megjelent és szétküldetett a bírod, törvlap VI. dbja. Tartalma: 19 Sz. a. az 1855. jan. 15—ki császári nyillparanos, melylyel a bűnök és I vétségekre nézve uj katonai bünletőtörvénykönyv hirdettetik ki, és 1855. jul. 1-től kezdve hatályba tétetik. Rögtönbirósági Ítélet. Juhász Ökör András 23 éves és Szabó JV1 e- dencz János 21 éves, mindkettő árokszállási szü­letésű, r. k., feleséges, gyermektelen, volt juhász, — továbbá Faragó Apollonia 2-od rendű vádlott neje és Szabó Anna 1 -ső rendű vádlott neje, mind­kettő 21 éves, árokszállási születésű, r. k.J vádlot­takra törvényesen megállapítotttényállás által reá- jok bizonyulván, miszerint árokszállási házaló iz­raelita Schvarcz Jakabot azon elevei közös el- tökélés folytán, hogy őt meggyilkolandják és meg- rabolandják, f. hó 5-én d u. 3 óra tájban, midőn há­zalás közben ablakuk elé ért, áruvásárlás ürügye alatt az ablakon át bekopogtatták, 3 első rendű vádlott meggyilkolta, s az ékkép elrablóit pénzét s áruit mind négyen felosztották. Ezen a büntető-törvénykönyv 135 §;. 2-dik pontja, és a büetető-perrendtartás 410 §-nak súlya alá eső rabló-gyilkosságban 1-ső rendű vádlott fo- bünösnek, a többiek pedig bűntársaknak, s 1-ső s 2-od rendű vádlott kötél általi halálbüntetésre, 3-ad rendű vádlott 20 évi, 4-ed rendű vádlott pedig 15 évi súlyos börtönre Ítéltettek, s ezen Ítélet két első rendű vádlottakon mai napon végre is hajtatott. Jászberény, 1855. évi január 15-én. A cs. k. rögtönitélö bíróság. NEMHÍV AT ALOS RÉSZ. Buda, jan. 31. Mihelyt a távirati tudósítás Császárné Ő Felsége megtörtént szüléséről megérkezett, ba cs. herczeg születik, 101 , ba pedig cs. herczegnő, 21 ágyulövés fogja Budavár lövegeiből ez örven­detes eseményt hirdetni. Még'az nap, vagy ba a tudósitás késő est ve érkezik, következő nap, a budai várfőegyházban ünnepélyes Te Deum fog tartatni, melyben az ösz- szes katonai és polgári hatóságok, úgyszintén az e- lökelök dísz-egyenruhában fognak részt venni. Levelezések. Paris, jan. 26. —S— Miután több napok előtt azt állítot­tuk, hogy a nyugati hatalmak bécsi követei még nem volnának teljhatalommal ellátva az alkudo­zásra, különböző oldalokról oly bizonyossággal erősítették annak ellenkezőjét, miszerint már szinte nem merénk továbbra is állításunk mellett maradni, noha azt mi igen hiteles forrásból me­rítettük vala. Hogy azonban mi mégis jól valánk értesülve, kitetszik Russel lordnak az angol parliamentben tett nyilatkozatából, mikor ő vi­lágosan ezt mondá: „A királynő kormánya kije­lentette, miszerint hajlandó a 4 pont alapján al­kudozni, de még egy követnek sem adatott arra felhatalmazás.“ Egy félhivatalos lap nyilatkoza­taiból azt lehet következtetni, mikép a felhatal­mazások nem is lesznek olyanok, hogy azok a kö­veteknek szabad kezet engedjenek; hanem a kö­vetek kénytelenek lesznek minden egyes fonto­sabb kérdésnél, mely szőnyegre kerül, újabb u- tasítást kérni, s csak azon határok közt működ­hetnek, melyek ki fognak eléjök jelöltetni. Bées - ben tehát nem lesz teljhatalmazottakból álló con- gressus, hanem csak követek összejövetele, kik a béke előzményeiről fognak tanácskozni, s ha lehet, azokat megállapítandják. Általános teljha­talmak felteszik ezenkívül, hogy az illető kormá­nyok pontosan tudják mit akarnak; ez pedig Londonban épen nem látszik az eset lenni, mert ott köztudomás szerint kabineti krisis van készü­lőben, minek kimenetelétől Europa politikai hely­zete függend. Magánlevelek szerint nem a körül forog a kérdés: tudni, vájjon Aberdeen lord és barátjai képesek lesznek-e a háború vezetése iránt magukat igazolni. Aberdeen lord, Gladstone és Newcastle hg szorosan a 4 pont alapján akarnak maradni, mig Palmers­ton és Russel lordok nem akarják a teljha­talmakat oly szorosan körülírni, hanem szándé­kuk, egy bátulsó ajtót nyitva hagyni minden eset­legekre nézve, mUret a hadi események előidéz­hetnek. Világos tehát, hogy mig a londoni kabi­netkérdés el nem dől, minden függőben marad.— Ami Poroszországot illeti, Austria ügy ekezni fog a mozgóvátételt minden áron keresztülvinni, s ha ez nem sikerül neki, magánegyesülések utján Poroszországot izolálni, úgy hogy ez utoljára is kénytelen lesz Austria poiitikájához simulni. Ez vigasztalja közönségünket, mivel itt azon véle­mény uralkodik, miszerint Oroszország még csak Poroszországbékésmagatartására várakozik,hogy magát Europa követelményeinek alávesse. Mi a- zonban félünk, hogy a jámbor közönség csaló­dásban él. A „Moniteur c tegnapelőtt ismét visszatért a kölcsön ügyére, tulajdonkép csuk azért, hogy kö­zölhesse, miszerint az 500 francon aluli aláírá­sok 300 millióra rúgnak. A „Moniteur“ elég ő- szinte megvallani, mikép ez eredmény leginkább azon körülménynek köszönhető, hogy a kölcsön jövedelmező ügylet volt. E nyilatkozat ellenében a hivatalos lap javára meg kell említeni, misze­rint azt is hozzáteszi, hogy az aláirók polgári kötelességet is akartak teljesíteni. Kevésbbé megbocsátható a „Moniteurunek azon megjegy­zése, miszerint elismerést érdemlő loyalitás volt a kormánytól az, hogy a pénz fölöslegét nem tar­totta vissza; mert csakugyan magától értetődik, hogy senki sem tartotta a kormányt képesnek arra, valamit megtartani, mi nem az övé. Napoleon herczeg megérkezett Marseil- lebe. Sokat beszélnek egy közte és a császári család közt létező feszültségről. Mi nem vagyunk ugyan beavatva a császári család titkaiba, de annyit tudunk, hogy több német lapok lefoglal­tattak, melyek párisi levelezéseikben a herczeg- nek Krimbeni magaviseletét oly módon védték, mely a kormánynak épen nem lehetett kelle- metes, mivel ez által Canrobert tnok lön meg­támadva. Mindezen levelezések azon párttól va- lának inspirálva, mely a császári családban sza­kadást o h a j t s a herczegben még mindig ugyan­azon egyént látja, ki a köztársaság idejében volt. Hogy másrészről Canrobert tnok ellen is ellensé­geskedés szíttatik, arról már múlt levelünkben tettünk említést. A Spanyolországból érkezett hírek mindin­kább fontosabbakká válnak. Mig a cortes-gyü- lésEspartero tnoknak és a ministeriumnak egyre-másra bizalmat szavaz, addig a tartomá­nyokban minden a monarchicus párt felkelésére készül elő. „A helyzet igen kétes“ - - igy szól egy jelesen szerkesztett levél a „Gazette de France“hoz — „a tömeg ösztönszerüleg nagy események előérzetében van; mindenki rebesgeti, hogy valami történni fog, és ezen valami olyan, mit az ember a láthatáron mint egy pontot lát, de nem tudja meghatározni, hogy mi legyen az. Mi tehát a kimaradbatlan jelszó ? Ez iránt C9ak egy hang uralkodik, az t. i. hogy az egész vilá­gon egy ország sem kormányozható könnyebben, mint Spanyolország, hogy egy sem oly közönyös a mostani rendszerek politikája iránt, egy sem óhajtja annyira, hogy családjai és birtokai mel­lett békében hagyják. A progressista párton kí­vül, mely ma a kormányon ül, van egy másik, mindinkább ijesztő, mely a nemzeti akaratnak valódi képviselője — a katholikus és monarchi­cus párt. Ez ma többet nyom Spanyolország sor­sának mérlegében, mint bármikor ezelőtt, mert az ő részén áll a papság, a nemesség, a birtokosok és a föld népe, melyek a szóhagyomány szerint Spanyolországból, egy nagy vendée-t képez­nek ....!“ Hogy e párt készen áll a madridi for­radalmi zajnak véget vetni, minden tudósítások­ból kitűnik. A napibireknek szűkével vagyunk, a harcz- kérdés mindent háttérbe szorít. Azonban mégis van némi közleni valónk. E napokban fog meg­jelenni „József király nevezetességednek folyta­tása. — A déli Francziaországból érkezett összes levelek a bortermesztőknek a beállott hideg fö­lötti öröméről beszélnek, minthogy a hideg re­ményük szerint a szőlőtő betegségét meg fogja akadályozni. Sőt a gabnatermésre is jó hatással van e hideg, úgy hogy mindenütt a legjobb ara­tási reményekkel kecsegtetik magukat. An8triai birodalom. Porosz lapok Buol gr. ő excjának következő sürgönyét közlik : Bées, dec. 24. 1854. ,,Mélt. gróf! A.berlini kabioetnek a Páris és Londonban levő kir. követekhez másolatban ide mellékelt sürgönyéből, valamint a szintén másolat­ban ide csatolt bocsátványból, melylyel Arnim g ^ meghatalmaztatok velünk az előbbi okmányt köz­leni, szíveskedjék Mélt. tudomást szerezni, hogy a porosz udvar a dec. 19-ki szövetségi szerződés tar­talmáról hivatalosan értesülvén, mikép nyilatkozott ez okmány aláíróinak. Az eiulitett szerződés a ben­ne résztvevők tökéletesen azonos lépése által a po­rosz k. kormány tudomására juttatott.: (A válaszra nézve ellenben a királyi kormány Austria irányá­ban nem használta ugyanazon formát, mit a két nyugati kabinet irányában. Gr. Arnim ur ellenében nem hallgathattam el azon kérdést, vájjon e tekin­tetben adbat-e felvilágosítást. A követ ur azonban e kérdésre nemmel felelt, s azt hittem, hogy e for- maszerüségi pontot mellőzhetem. A porosz k. ka­binet azt nyilvánítja nekünk, bogy vonakodik oly kötelezettségekbe ereszkedni, melyeknek borderejét be nem láthatja. Elhatározását mindaddig fenntarta­ni óhajtja, mig a magyarázat iránt biztosítva sem lesz, melyet a nyugati hatalmak az aug. 8-ki jegy­zékek négy pontjának adnak, s melyeknek általunki közelebbi ismeretét fölteszi. Mióta a dec. 2-ki szerződés a részes hatalmasságoknak e négy pont- bani megegyezését újból megerősítette és Oroszor­szág a maga részéről kész ez alapon békealkudo­zásokba bocsátkozni, mi épen úgy, mint a párisi és londoni kabinetek, belátjuk a négy pont magyará­zata iránti közelebbi egyetértés szükségességét. Mily közleményeket fogunk eziránt a porosz kabi­netnek tehetni, az eddig még az e perezben a nagy­hatalmak közti nézetcsere eredményétől függ. Mos­tarira általában csak azon alapos reményünket fe­jezhetjük ki, hogy a mérsékelt s Europa jóllétéért aggódó érzület, mely a három nagyhatalmat á szerződés határoz ványaira vezette, a békében meg­állapítandó kezességek terjedelme fölötti határzott megegyezésükben is nyilvánuland. Egyébiránt a porosz kabinet bizonyosah velünk együtt, el fogja ismerni, hogy a békeföltételeknek egy minden pont­jában tökéletes megállapítása nem várható, mig a harcz dühöng s a hadviselő felek közt az alkudo­zások még meg sem kezdődtek. Mélt. megkereste­tik, Manteuffel báró urnák ez értelemben nyilat­kozni, s egy úttal azon őszinte sajnálatot kifejezni, hogy a cs. udvar a dec. 2-ki szerződésben résztve­vő kötfelek óhajtását, mikép e tény Poroszország hozzájárulása által teljes európai jelentőségét meg­nyerje, e pillanatban még teljesítve nem látja. Fo­gadja stb. gr. B u o 1.“ * Milánóból, jan. 22-ről a „Triest. Z.“- nak írják: Úgy látszik itt, fájdalom ! némely túlzók fejében ismét fó valami, mint a néhány hét óta ta­pasztalható számos befogatások. tanúsítják. Az itteni rendőrség éber figyelme előtt ezúttal néhány, va­lószínűleg Mazziniféle ügynökök ! által felbujtoga- tott ifjak fondorkodásai nem maradtak rejtve, minélfogva ily boldogtalan tervek kivitelét meggá­tolni mindenkép fáradoznak. * T r i e s t, jan. 27. „Kübeck“ Lloyd gőzös, mely Danilo bg aráját Cattaroba hozá, visszatért. A gő­zös kedden estvé érkezett, szerdán reggel a her- czegi ara 300 lovas ünnepélyes kíséretében tovább folytatta útját Montenegróba. A lakosság tódulása rendkívüli volt; tűzjáték, ágyú- és puskalövések üdvözölték az utazókat és kisérték az egész csa­torna hosszában. KÜLFÖLD. Tudósításuk a harcz terekről. Délkeleti csatatér. Várnai legújabb tudósítások szerint a török csapatok Eupatoriába szállítása rövid időre meg.szüntettetett. Az eupa- toriai kikötő egy része befagyott, s mivel az oro­szok is visszahúzódtak Szakba, e pillanatban Tauria e táján fegyvercsend van. Ott már 3 had­osztály török van; a védépítési munkálatokat azonban az időjárás miatt félbe kelle szakítani. A csapatok egésségi állapota meglehetős. Bezárólag jan. 19-ig. Szebasztopolnál nagyobb hadiesemény nem fordult elő. Egyik táborból a másikba köl­csönösen érkeznek szökevények, egyformán tel- vék panaszszal a hadi fáradalmak miatt. — Az ezen tengeri állomási térparancsnokság most . a szállításra beállott kedvezőbb idő következtében nagyobb tevékenységet fejt ki, a megfagyott hó - fedett földön a napi élelem 'és egyéb tábori szük- ; séglet nagy megerőltetés nélkül szálíttatik a tá - borba. Mint a „Times“-nak Marséi lleből távir- jak, a francziák a lobogó tüztelep alá lőpor-ak­nákat ástak, a csak kedvező alkalomra vártak, hogy azokat felvettessék. — E 12-ről szóló sür­göny szerint a betegségek száma szaporodás­ban van. i- ; v üisxi i o-sidóíiöí i ^3*1

Next

/
Thumbnails
Contents