Budapesti Hírlap, 1855. március (657-684. szám)

1855-03-01 / 657. szám

Pest, Csütörtök, Martins 1-n 1855, 657. Megjelenik a lap, hétfőt s a több ünnepek utáni napodat ki­véve, "mindennap reggel. Előfizetési díj : Vidékre: félév­re : 10 írt., évnegyedre: 5ft. 20 kr. Helyben, fél­évié : 8 ífrt., évnegyedre 4 írt. — A hirdetések ötször li&Sábzott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, több­szöriért pe'dig 4 kr. számíttatik — Egyes szám -20 pkr. Előfizethetni — helyben a lap kiadó hivatalában Herz János könyvnyomdájában (Országát,Kunewalder- ház), vidéken minden cs. k. postahivatalnál. — Az előfizetést tartalmazó levélek a czím, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel együtt bérmentesít- v e egyenesen akiadó hivatalhoz utasítan dók. Szerkesztői iroda van : Országot, 6. sz. a. (Kuuewalderház) 2 -ik emeletben. Előfizetés inartias-junias négy hóra. Helyben : 5—öt pft 20 kr. Vidékre : 7—hét pft. Az előfizetés Pesten e lap kiadó hivatalában (Országút, Kuuewalderház, földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidéken minden cs. k. postánál történik. 8ZERK. HIVATALOS RÉSZ. Q cs. k. Apostoli Felsége legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy gr. For­gács Auguszt apát és esztergomi kanonok, a szá­mára küldött jobannitarend tiszteleti kis keresztjét viselhesse. A beliigy minister gamsendorfi J e n i k Imre lovag járásbiztost szolgabiróvá, és Kovács Kál­mán szolgab. hivatali .tollnokot szolgab. hiv. segéd­dé a politikai szolgab. hivataloknál a soproni köz- igazgatási területben, kinevezte. F. hó 19-én 2745 sz. a. kelt igazságügymi- nisteri bocsátvány által az ügyvédség gyakorlására ideiglenesen kinevezett Vavrovích Antalnak ideiglenes hivataíhelyül Nyitra jelöltetett ki. Az egyesülve fennállott magyar cs. k. országos pénzügyigazgatóság a sz. endrei vonalon Ó-Budán levő m. k. fogyasztási adóhivatalnáli ideiglenes ellenórállomásra Ohm Vilmos cs. k. szám vivőse­gédet Budán, kinevezte. A budai csv k. országos pénzügyigazgatósági osztály a kassai órsz. fiókpénztárnál tisztté kine­vezett volt tisztet a létezett budai kincstári főfize- tőhivatalnál, Szibenliszt Zsigmondot, a budai cs. k. orsz. főpénztárhoz tiszti állomásra kinevezte. Ezennel köztudomásra juttatik, miszerint aos. k. uradalmi ügyésznek Budán, a os. k. koronauro- dalmi ügyésznek 0-Budán, a cs. k. uradalmi ü- gyésznek Sopronban és a cs. k. alapítványi ügyész­nek Kassán hivatali működése 1855 mart.. 1-jén megszüntetett, s hogy azoknak ügyletei e naptól fogva a os. k: finánezügyészség idevágó osztályai­ban fognak tárgyaltatni. Pest, féb. 14. 1855. A:magyarországi cs. k.finóezügyósz- ség elöljáróságától. F. é. febr. 26-'kán a budai cs. k. egyetemi nyomdában megjelent és szétküldétett a magyar- országi törvlftp 1. osztályának III. dbja egyelőre német nyelven. Tartalma: 14. sz, a. a cultus- és oktatásügyi minister 1855- jan. 1. kelt rendelete, mely által a nyelvvi­szonyok a gymnasiuraoknál Magyar-, Erdélyország, Temesi-báuság és Szerb-vajdaságban szabályoz­talak. , 15. sz. a. a pénzügyi és kereskedelmi minisz­tériumok 1855. jan. 4-ki retjdelete, érvényes a vámterületbe foglalt minden koronaországokra, a vámkedvezménynek a vámegyletteli közbenső for­galomban a nem köszörült, nem fényített, nem laokirozott vasárukra kiterjesztése tárgyában, az 1853. febr. 19—ki keresked. és vámszerzödésben (Bírod, törvénylap 1853. 207 sz.) megengedett fel­tételek szerint. 16. sz. a. a keresk. ministerium 1855. jan. 4-ki rendelete, mely által az 1854. oot. 20 és deó. 23—ki legf. határozatoknál fogva, uj határozmányok sza- batnak ki a gőzbajózási üzletre a tavakon, folya­mok és folyóvizeken, befoglalva azaustriai cs. állam minden közbenső határvizeit. 17. sz. a. az igazságügyministerium 1855. jan. 7-ki bocsátványa, hatályos a lombardvelenczei ki­rályságra, melylyel az 1855. jan. 2-ki legf. hatá- roztnány következtében, rendeltetik, mikép a lom - bardvelenozei királyságban 1855. febr. 15-n az ál­lamügyészségek hivatali működésüket elkezdjék, s hogy ugyanazon napon e királyságban az uj bün- perrend is és a büntetőtörvényszékek és állam- ügyészségek belszerkezete és ügyrendére nézve azzal összeköttetésben álló szabályok hatályba lép­jenek. 18. sz. a. a kereskedelmi, ipar- és középitészeti ministerium 1855. jan. 15 - ki rendelete, hatál . os minden koronaországra, kivéve a katonai határszélt, melylyel, a belügyministeriummal egyetértve, az időszaki személyszállító-vállalatokhozi sza i ad alom adásánáli eljárás szabályoztatik. 19. sz. alatta pénzRgyministeríum 1855. jan. 16—ki bocsátványa, a confluentei cs. k. és a costa carolinai szárd. k. vámhivataloknak a transitójavak kölcsönös átutasítására felhatalmaztatása tárgyában. 20. sz. a. a bel- és igazságügyi ministeriumok 1855. jan. 18-ki rendelete, hatályos minden koro­naországokra, kivéve a katonai határszélt, mely­lyel az 1852. máj, 27-ki általános büntetőtörvény 478 §-ban kijelölt áthágási esetek két elsőbbikének megvizsgálása és büntetésérei hatósági illetékesség iránt támadt kétségek eloszlattatnak. 21. sz. a. a bel- és igazságügyi ministeriumok 1855. jan. 18-ki rendelete, hatályos minden koro­naországokra, kivéve a katonai határszélt, melylyel az 1852. máj. 27-ki általános büntetőtörvény 4'8 § - nak magyarázata bocsáttatik ki. 22. sz. a. a pénzügyministeriumnak, az igaz- ságügyministeriummal egyetértőleg 1855. jan. 18- kán kelt rendelete, hatályos minden koronaorszá­gokra, az 1853. mart. 19—ki császári rendeletnek (Bir. ti. 53 sz.) alkalmazása iránt. 23. sz-. a. az igazságügyministérium 1865 jan. 20-ki rendelete, hatályos Erdély nagyfejedelem­ségre, a kereskedelmi jegyzőkönyvek vezetéke tár­gyában. 24. sz. a. az igazságügyministerium 1855. jan. 24-ki rendelete, hatályos a birodalom egész terü­letére, kivéve a katonai határszélt, mely által a cs. k. csendőrség által behozott és büntetés végett el­itéit gonosztevők fölötti, a visszatérítés kiszabására szükséges bav-i kimutatásók szerkesztése a törvszé- kekre bizatik. 25. se. a. a belügyministerium 1855. jan. 25. kelt rendelete, érvényes minden koronaországokra, kivéve a katonai határszélt, a birodalom többi ko­ronaországaiból Magyarországba és volt mellékor- szágaiba átköltözést illetőleg. 26. sz. a. a bel-, igazság- és pénzügyminists- rek 1855. jan. 26. kelt rendelete, a tisztviselők nap- és mértfölddiját, a napdijnokok és s .olgák fogyasz­tási pénzét, és a szolgaszemélyzet járás- és kézbe­sítési diját a kerületi (megyei) hatóságoknál, az el­ső folyamodást törvényszékeknél, a járási és szol‘- gabirói hivataloknál illetőleg kibocsátott 1854, jul. 3-ki minister! feüdeletnék (Birod. ti. LXI. db 169 szám) Dalmatia királyságra kiterjesztése tárgyában. 27. sz. a. a bel- és igazságügy ministeriumok 1855. jan. 27-kén kelt rendelete, a Hallein város­ban fekvő házak eldiribolásának tilalmát illetőleg. F. é. feb. 28-án a bécsi cs. k. udv. és állam­nyomdában megjelent és szétküldetett hivata­los tizenhatodrét k é z i k i a d á s-a az aust - riai birodalmi 1850. máj. t-i általános váltó- rendszabálynak, a váltóügyekbe ni el­jár á s t szabályzó; és a későbbi, 1854. évvégéig megjelent, a váltórendszabályra vagy a váltóügyek­ben! eljárásra vonatkozó, és 1854. év Végén még jogérvényben állott törvények és rendeletekkel e- gyütt. E hivatalos tizenhatodrét kézi kiadás a- zonban néma hatóság ok közti hivatalos k i o s z t'a t á s r a, hanem csak eladásra van szánva. NEMHIVATALOS RÉSZ. Levelezések. Paris, feb. 22. —S.— Miután az idén a „bóeuf gr.vs{ -ról beszéltünk, illő, bogy a hajdani farsang másik* maradványáról is szóljunk; értjük a hamvazó­szerdán reggel végbemenő „descente de la Cour- tille“-t, mi nem jelent egyebet, mint a népnek a Páris határában fekvő belvillei sör-és kávéhá­zakból való visszaérkezését. „Courtille“nak ne­vezik, de csak hamvazószerdán, azon hosszú utat, mely a barriére du temple-tól a belvillei hegy­dombra vezet föl s melynek számtalan sör- és kávéházaiban tölti a külvárosi pórnép a húshagyó- keddi éjjelt. Napviradtakor elhagyja a nép emu- látóhelyékét s az utón lefelé a varosba vonul, hol aztán elszólod. A,,descente de la Courtille“ egyike a legocsnaányabb látványoknak, miket a civilísatio fővárosa fölmutathat, mert ekkor a pórnép egész állatiságában tör ki. Hogy valakinek fogalma le­hessen azon állati helyzetről, melyben áz ittas pórnép ilyenkor van, szükség, hogy előbb bátor­ságot vett legyen magának egy vagy két órát vele a korcsmában tölteni, hol az a legutolsó pénzdarabjának is nyakára szokott hágni, s eszét tökéletesen leiszsza. Minthogy pedig e korcsmák történeti hirességgel birnak, nem lesz helyén ki- vül azokat röviden megismertetni. A bemenetnél’ legelőbb is egy díszteremben találja magát az ember. A díszítmény egy nagy czin-táblából áll, melyen nagyszámú palaczkok és poharak állanak. E táblára mindig a legnagyobb gond van fordít­va, úgy fénylik mintha csak ezüstből volna, 8 oly nagy, hogy húsz sőt több egyén is elfér mellette sorban s ihatik kényelmesen. Középen egy emel­vényen ül a korcsmáros vagy korcsmárosné, kik­nek nem szabad félénkeknek vagy gyenge ter- mészetüeknek lenniök, hogy zabolátlan vendégei­ket rendben tarthassák. A korcsmáros háta mögött a fal van, mely tele van aggatva konyhaszerekkel föl egész a fótiéiig. Ebben áll a korcsmáros büsz­kesége, mert minél számosbak konyhaeszközei, ő is annál büszkébb.'Egy mindig nyitva álló ajtón a konyhába látni, hol egy roppant tűzhelyen s valódi máglyatüznél hosszú, hússal terhelt pe­csenyesütő nyársak forognak szüntelen tengelyük körül A borjupecsenye játsza a főszerepet, mert ezt a párisi „nép“ leginkább kedveli. A ház há- tulsó része egy nagy -termet képez, hol tánczolnak és isznak. Kis asztalkák hosszú sorokban állanak egymás mellett, -6 ülésekül fa-padok szolgálnak. Hogy több tér legyen nyerve, fa-kárzat van ké­szítve, mely a termet körülfolyja s egy lépcsőre megy ki. A terem közepe egy fa-karzattal van elzárva s az kiválólag a tánozosok tulajdona. E termekben, melyeknek mindegyikében rendesen 4—500 ember elfér, a farsang három utolsó nap­ján a nép légy-ottot rendez, miután előbb, hogy magának pénzt teremthessen, majdnem mindenét a zálogházba vitte. Hogy mikép megy itt a dolog, azt illendően leírni szinte lehetetlen. Földig lé- részegedett emberek tántorognak hamvazószer­dán reggeli 5 órakor az utón, s igy kezdődik a ,,descente de la Courtille.“ Férfiak, asszonyok s gyermekek farsangi „diszöltönyben“ és rongyban vánszorognak ide s tova a sárban, énekelve, uj- jongatva, zsémbelődve s egész pokoli jelenetet idézve elő. ÍO óra tájban a rendőrség már min­denkit eltávolított az útból, s elkezdődött — a böjt. Ezelőtti övékben az előbbkelők kocsin szok­ták e rémjeleuetet szemlélni, bőt néha kivétel­képen még abban részt is venni; azonban hála a korszellemnek, ez ma már nincs többé divatban. A „descente de la Courtille“ az idén a szó leg- teljesb értelmében már céak közönséges póriás volt. A császárnak Krímbe Utazását illető hír, mi­szerint t.i. ő már a közelebbi napokban útra kel­ne, elsietett volt annyiban, a mennyiben igen Va- lószinüleg még három négy hét is beletelik, ínig az utazás megtörténik, • ha csakugyan megtörté - nik. Minden oldalról ügyekeznek a császárt e ter­véről lebeszélni, sőt még azt is beszélik, hogy ma­ga az angol királynő is kérte volna őt egy levél­ben , melyet Russel lord hozott, hogy mond­jon lé ezen útról. S minthogy ha idő van nyérve, minden meg van nyerve, a bizonyos oldalról in­spirált hivatalos tollak oda lesznek irányozva kimutatni, miszerint a császár helye nem Krím­ben hanem a balti -tengeren van. Ezt hozta föl neki a külügyminister is. Mig azonban a hadjárat északon újra megkezdődik, addig sok más is tör­ténhetik. Egy lüagas rangú tisztnél volt katonái társaságban mint bizonyost hallám állíttatni, mi­szerint a császárnak sohasem volt szándoka Sze- basztopol bevétele előtt menni Krímbe, hanem csak annak megtörténte után, hogy aztán a hadsereg parancsnokságát átvegye s azt az oro­szok eilen vezesse. Már pedig hogy a jelen pilla­natban minden előkészíttetik egy Szebasztopol elleni főtámadásra, az kitűnik a keletről érkezett -tudósításokból, s e szerint mi — ha igaz a fen- nebbi adat — igen természetesnek találjuk, hogy L. Napoleon elutazására minden a roham sikerének esetére' készíttetik elő. Poroszországgal még mostanáig sem jött Semmi egyezkedés is létre. Poroszország a 3-ik pontnak határozottabb magyarázatát luvánja s pontosan kijelöli mindazon eseteket, melyekben Oroszország ellen támadólag kötelezhetnék föllép­; ni. A nyugati hatalmak egy ellenjavaslatot küld­tek Berlinbe, honnan tegnjap még nem érkezett válasz. Párig, febr. 23. —S.— Berry er urnák academiai taggá lett felvétetése tegnap történt meg. Beszédének első része a tegnap esti „Presserben megjelent. Vájjon megjelenik-e a második rész is, azt még nem tudom, minthogy következő esemény adta elő magát. A mai reggeli lapokban t. i. nyomát sem találhatni e beszédnek, noha azt — mint ezt személyes meggyőződésből tudom — az „Union“ és „Assemblée nationale“ mára már ki is nyo­matták Hihetőleg a szerkesztőségek estve későn még parancsot kaptak a beszédet közzé nem ten­ni. Különös azonban, hogy a jelen perezben (3 óra) a „Presse“ még nem kapott parancsot a be­széd közzétételének félbeszakasztása iránt. Hogy mily összefüggésben áll a dolog, még eddig nem tudtam meg. De azt igen jól föl tudnók fogni, ha j a kormány elégedetlen volna. Mert valóban Berryér beszédében nem hiányoznak ezélzások, melyeket a hallgatóság roppantul meg is tapsolt. A benyomást, mit Berry er és Salvandy urak beszédei tettek, csak az ítélheti meg igazán, ki jelen volt. Csaknem sajnálnunk kellett M a - thild hgnőt, Nieuwerkerke-t, Magne 1 tábornagyot s a császári családnak több más hozzátartozóit vagy szolgáit. Fenntartjuk ma­gunknak e nevezetes ülésre még- visszatérni, ma csák Berryernek az első császárság fölöttrité- lete közlésére szorítkozván: „E nemzet (Fran- cziaország) mintegy elbágyadva saját tehetetlen­ségétől,' gyermekeit, vagyonát, jövendőjét egy győzelmes harezos lábaihoz veti, ki vállalatainak sikerétől megittasodván s a harcz szellemétől el­ragadtatván, megrendíti a világot s azt meg akarja hódítani, de nem hágy maga után egyebet a despotismus végzetezerü példájánál s gyü­mölcsléién hódításainak vészteljes emlékénél!“ ' T h i e r s ur nem volt jelen; ő kertjében el­esvén, karját két helyen eltörte. A halandóság a boulognei táborban igen nagy. Austria! birodalom. B é c 8, feb. 26. Biztos hír szerint a fele. ud­varnál béköVetkezŐ örömdús eseményre egy uj keresztelési szertartás terve készült el. Prágából értesülünk, hogy Ferdinand öáászáí ő felsége még e hét folytán ismét beköl­tözik hrádz8Íni palotájába, miután a császári lakosztály kevés kárt szenvedett s ennélfogva megkettőztetett tevékenység által- néhány nap múlva ismét helyre lesz állítva. Hallomás szerint még a tulujdonképeni ér­tekezletek kezdete előtt több előkészítő tanács­kozások fognak a bécsi értekezlet eddigi tagjai által tartatni, melyekben Gorcsakoff hgis részt veend. Az utóbbi Szt Pétervárról utasítást kapott volna, hogv az értekezletek összeillésének lehető gyorsítására munkáljon. További -rendelkezésig az áruszállítás a krakói vaspályán fölfüggesztetett. * Lord John Russel részére a Munsch- szállodában 15 szobát rendeltek meg. Miután a la­káshoz tartozó néhány szobát jelenleg ideiglenesen L. he r ez eg bír, M u n Se h ur azon kérelemmel járult a hghez, hogy e szobákat másokért kicserél­tetni engedje, mibe a herczeg a bécsiek előtt isme - retes szeretetreméltóságával azonnal beléegyezett. Sokkal nehezebb állása van a vendéglősnek egy an­gol irányában, ki a lord számára rendelt emeleten szintén két szobával bir, s kit nem , lehet rábírni, hogy hazája békekövete kedvéért lakást változtas­son. Még eddigelő nem lehet tudni, hogy aszálloda- birtokos diplomatiai talentoma meddig fog terjedni Albion e kérlelhétlen fia irányábau. * Nagy-Szeben feb. 18. Acs. k. 45-ík gyalog-sorezred itt állomásozó gránátos-zászlóalja ma d. e. %9 órakor teljes díszben a plébánia előtti nagy piacZra vonult ki. Az alkalom erre igen ün­nepélyes volt, 6 fensége az ezredtulajdonos Hes­sen és bei Rhein Emil hg táborszernagy, a zíszlóalj lobogója számára egy pompás veres és fehér, aranyba hímzett szalagot ajándékozott, e jel­mondattal : „Si Deus nobiscum, quis contra nos“, mely ók a zászlóalj már fölszentelt lobogóját még nem digzesité. .Miután a sorban fölállított zászlóalj a zászlót zeneszó mellett átvette, négyszöget képe­zett s ezredparancsnok Meal Tódor ezredes,

Next

/
Thumbnails
Contents