Budapesti Hírlap, 1856. január (1-26. szám)

1856-01-01 / 1. szám

Pest, Kedd. Jo#£3 Mígjelenik e Up, vasárnapot és az ünnepnapokat kivire, mindennap reggel. Előfizet*! dij: Vidékre t/álávre: 10 írt, évnegyedre: 5 frt. Helyben: f i lé v r e: 8 írt, érne gyedre :.4 írt. — A hirdetések ötször hasábzott sorának egyszeri be­iktatásáért 6 kr,- többszöriért pedig 4 kr számittatik.— Egyes szám 20 pkr. Szerkesztői iroda : Országút, 6. sz. a. (Kunewalderház) 2-ik em. sz. y ■' fX * Jannár I.MS5«. Előfizethetni helyben: a lap kiadd hivatalában, Egyetem-ntcza, 2-dik szám, földszint; vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazd levelek a ezim, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmen tesitve egyenesen akiadő hivatalhoz utasitandék. Kiadd hivatal van : Egyetem-utczábau, 2-ik szám alatt, földszint. A „Budapesti Hírlapi ügyében. A magas cs.k. belügyministerium kegyes intézkedése folytán a „Budapesti Hírlap“ 1856: jan. első napjától fogva alulírtak együttes szerkesztése alatt jelenik meg. "g. A* olvasóközönségnek e magas intézkedés által kettöztetett biztosíték van nyújtva az iránt, hogy a „Budapest Hirlap“ mindazon méltányos igényeknek megfelelni törekvendik, melyek a napisajtó működéséhez napjainkban, hitelesség, alapos tartalmasság és gyorsaság tekintetében köttetvék. Az uianszervezett szerkesztősén- kétszeres iiD-vekezettAl »mm i».* h/,<™r faiad.tahab lobot-' ségig enjbere legyen. » J J1 jfcl ’i,.. l-l ___T 1 „ ________ _i Jlla 1»Í_ 1 !• « _ 1 Wir .. . ■. « W . • . • a <• a _ 1 ’ . , . 1 ^ „ ;ikkeke t, mélyek rált szempontokat a tárgyak közt főher fölvirágzásának for­HHHR99HH ,, . , . „ , - „, , I H , ,vWl.7|, . ----...oudnt anyagi jóíIéléVeK fe lvirágzásátfczelozza. Adni fogunk továbbá eredeti levelezeseket az ország minden nevezetesb helyeiről, s czélunk nemcsak az egész országnak általános, hanem minden egyes vidék sőt község­nek k(ilön álfepolát,is figyelemmel kisérni. Ezenkívül hozunk érdekes közleményeket az államélet minden ágaiból, hiteles kútfőkből, m e 1 y e k használhatása felsőbb kegyes'intézke­désitől fogva, e lapok s z er k e s zt ö s é g é n e k 1 e h e t s é ge s 1 esz. — A kereskedelem, gazdászat és ipar rendes rovatot nyerend, s mennyire terünk engedendi, a közbirodalom minden pontjairól hozandunk ity tartalmú közléseket. A napihirek rovatát, lehetségig eredeti adatokból egyik ügyes és kedvelt tollú írónk vezetendi. Főgondunk lesz mindenben a lehető legnagyobbhitelesség. A magyarországi külön állapotok mellett éber figyelemmel fogjuk kisérni az összes austrjai birodalmat , hogy mindaz, mi a többi országokban érdekes és fontos történik, a magyar olvasó közönség tudomására jusson s ez mindazon mozzanatokkal megismerkedjék, melyekből a birodalom különböző részei közti kölcsönös viszonyoknak, az egyetemes nagy államtestet alkotó szellemi és anyagi erőknek és azok működésének helyes fölfogása lehetséges. 3 6 A külföld olvasónak lehetővé tenni minden érdekes vagy iontos eseményről a székvárosból a szerkesztőség számára küldendő távirati sürgönyökben közönség. ny minden agaira dolgozatot. Végül a- . . __| , ___,___________i gyakorlati t erjedendő Ezenkívül hozni fog a Tárcz- r ■ ■ ■ • ..................- ■ — •• •* a....... — .......................... T árcza feladata lesz a művészetek emelkeaesere jnagyarorszagDan, naiassai lenni; ezért névSzerint részrehajlatlan figyelme tárgyát képezendi a nemzeti színház, s annak működését folyvást, de min­dig tisztán a művészet czéljának szem előtt tartásával, kritikai Őrszemmel fogja kísérni. Végül a körülmények és alkalom szerint a lap egyik vagy másik rovatának bővebb megértésére szolgálandó térképpel vagy más műmelléklettel is fogunk olvasóinknak kedveskedni. Pesten, január 1. 1856. SZILAGYI FERENCZ, felelős szerkesztő. NÁDASKAY LAJOS, szerkesztő-társ. HIVATALOS RÉSZ. Öcs. k. Apostoli Felsége a magyarországi úrbéri törvényszékeknek működésbe tétele végett 1855, évi december 13-n kelt legfelsőbb határozata által kö’vetkező intézkedéseket legkegyelmesebben tenni méltóztatott: I. Az úrbéri főtörvényszékek ülnö­keivé legkegyelmesebben kijelöltet­tek: Budapestre nézve: Ambrus Mihály és Krászonyi József cs. k. helytartósági tanácsosok, továbbá Huszár Ferencz és Végh Ignácz orsz. fötörvényszéki tanácsosok, mindnyájan jelenlegi hi­vatali rangjok meghagyása mellett. P o z s o n r a nézve: Jankó Mihály és dr. B a i n t n e r János cs. k. orsz. fötörvényszéki taná­csosok, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mel­lett; továbbá báró Majthényi László volt cs. k. megyefönök ésKutsényi Rudolf rendelkezhetésben levő cs. k. megyefönök, egyúttal magyarországi hely- íartósági tanácsosokká] extra statum kineveztetésük mellett. Nagyváradra nézve: Tor más sy cs. k. hely tar tósági tanácsos , és Demeczky Lajos s Zsömböry György cs. k. orsz. fötörvényszéki anácsosok, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mellett; továbbá Nábráczky Antal rendelkez­hetésben levő megyefönök, egyúttal magyarországi íelytartósági tanácsossá extra statum kineveztetése mellett. Sopronra nézve: Z sitvay József rendel- ícezhetésben levő hely tartósági tanácsos, Kulcsár István császári királyi helytartósági tanácsos és veszprémmegyei főnök, és Chernél Ignácz sSe- bestyén Gábor cs. k. orsz. fötörvényszéki taná­csosok, mindnyájan jelenlegi hivatali rangjok megha­gyása mellett. Kassára nézve: Madarassy János cs. kir. helytartósági tanácsos, Szögyényi Imre és Medveczky József cs. k. megyetörvényszéki el­lökök, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mel­lett ; továbbá Kemniczer Zsigmond volt magyar királyi udvari kanczelláriai nyugalmazott udv. titkár, egyúttal magyarországi helytartósági tanácsossá ex­tra statum kineveztetése mellett. II. Az első biróságu úrbéri törvény­székek elnökségével legkegyelme­sebben megbizattak: fi \ budapesti közigazgatási területre nézve: G á a I József megyetörvényszéki elnök Székes-Fe­li’' .ratt, Nagy Lajos megyetörvényszéki elnök Csongrádon, M á r y Pál megyetörvényszéki elnök Bor­sodban, kocsobai T i b o 11 h Károly megyefönök He­vesben , ésJagasics Sándor megyefönök Eszter­gomban, mindnyájan jelenlegi hivatalaikban! megha­gyd í mellett. D o b o s s y Lajos megyetörvény­széki elnökre a felállítandó szolnoki, és Nagy Ist­ván orsz. fötörvényszéki tanácsosra a felállítandó pest-pilisi első biróságu úrbéri törvényszék elnöksége ruháztatott legkegyelmesebben, mindkettejöknek ed­digi hivatali rangjok meghagyása mellett. A nest-zsolti úrbéri törvényszékeknéli elnölilésre nézve a legfelsőbb határozat utólagosan fog követ- kezni. A pozsoni közigazgatási területre nézve; Nándory János megyefönök Alsó-Nyitrában, A m b r o s z János megyefönök Komáromban, M a t u- 1 a i Frigyes megyetörvényszéki elnök Zólyomban, b. Mednyánszky Gejza megyefönök Barsban, Bossányi Simon megyefönök Hontban , és M a j 1 á tb Sándor megyetörvényszéki elnök Nógrád­iján , mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagya- tásuk mellett. S i m o n y i Ferencz orsz. fötörvény­széki tanácsosra a felállítandó pozsoni elsöbiróságu úrbéri törvényszék elnöksége ruháztatott, eddigi hi­vatali rangjának meghagyása mellett; Rády Mihály első megyebiztos a felső-nyitrai, Bartakovics Flórián megyetörvényszéki tanácsos a trencséni, Zer- dahelyi Károly adófelszólalási felügyelő a liptói, ésNozdroviczky Gyula volt megyetörvényszéki tanácsos az árva-turóczi elsöbiróságu úrbéri törvény­szék elnökeivé legkegyelmesebben kineveztettek. A nagyváradi közigazgatási területre nézve : Bonyhády Gyula megyefönök Békés-Csanádban, Hrabovszky János megye-törvényszéki elnök Aradon, G ö m ö r y Pál megyefönök Szabolcsban, és F r i e d r i k György megyefőnök Szathmárban, mind­nyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mel­lett; Sütő János rendelkezhetésben lévő megyefö­nök a dél-bihari, Bay Ferencz rendelkezhetésben lévő megyefönök pedig az éjszak-bihari elsöbiró­ságu úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyelmeseb­ben kineveztettek. A soproni közigazgatási területre nézve : HögyészyPál orsz. törvényszéki elnök Sop­ronban, Cseh Eduárd megyefönök Baranyában, Bo­gy a y Lajos megyefönök Zalában, Kroner Lajos megyefönök Mosonban, és D o r n e r Eduárd megye- főnök Győrben, mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mellett; Szabó Károly volt magyar királyi helytartósági nyugalmazott tanácsos a vasme­gyei, B e r n á t h József első megyebiztos a somogyi, Kenessey Antal megyetörvényszéki tanácsos a veszprémi, és T a 11 i á n Sándor volt magyar királyi helytartósági nyugalmazott titkár a tolnai elsöbiróságu úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyelmesebben ki- neveztetlek. A kassai közigazgatási területre nézve: Mark ovics Antal megyefönök Zímplénben, Die­nes István megyetörv.széki elnök Ungban, Mauksch Norbert megyetörvényszéki elnök Bereg-Ugocsában, mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mellett; báró Barkóczy Ferencz első megyebiztos a marmarosi, Károlyi László volt magyarországi Királyi táblai itélömester a sárosi, Mattyasovszky Boldizsár volt kerületi táblai ülnök az abauj-tornai, behoczky László volt kormánybiztos a gomöri, és esetei Jelenik János volt kormánybiztos a szepesi elsöbiróságu úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyel- mtsebben kineveztettek. A bel- és igazságügyi ministerek a magyar- országi úrbéri törvényszékeknek működésbe tételük végttt úrbéri fötörvényszéki tanácstitkárokká kine­veztek : Budapestre nézve: Pelláthy Gábor első megyibiztost, és Popovics Sándor pesti orsz. tör- vénysiéki tanácstitkárt. Pozsonra nézve: Jäger József cs. k. ma­gyarországi pénzügyigazgatósági titkárt, és R a k s á- n y i János államügyészi helyettest a pozsoni orsz. törvényszéknél. Nagyváradra nézve : C s a n á d y György nagyváradi orsz. fötörvényszéki tanácstitkárt, és Benard Lajos helytartósági fogalmazót. Sopronra nézve: Tranger Károly hely­tartósági fogalmazót, és Kutassy János fogalmazót a soproni orsz. pénzügyigazgatósági osztálynál; végre Kassára nézve: Illés Károly szolgabirót, és B o b e s t Manó s. a. újhelyi orsz. törvényszéki tanácstitkárt. A bei- és igazságügyi ministerek a ma­gyarországi elsöbiróságu úrbéri törvényszékek sze­mélyzeti betöltése végett következő intézkedéseket tettek, ugyanis : I.A budapesti köziga zgatási területen kineveztetnek : Az elsöbiróságu úrbéri törvényszékhez : Pesten : ülnökökké : D e á k József orsz. tör­vényszéki tanácsos, Dániel Ignácz magyarországi pénzügyigazgatósági titkár, B é k e y István megye­biztos, és S i m o n c s i s Alajos volt ideig], megyei törvényszéki ülnök; segéddé Steinbach István orsz. törvényszéki segéd. Kecskeméten : ülnökökké : S u h a j d a János és G á 1 János megyetörvényszéki tanácsosok, to­vábbá Pajor Titus szolgabiró; segéddé B o r s i c z ky Flórián szolgabiróhivatali tollnok. Székes-Fehérvárott : ülnökükökké : Ro- honczy István megyetörvényszéki tanácsos, Ba- I á z s Eduárd megyebiztos és Boné István szegedi megyetörvényszéki segédelöadó; segéddé S z o b o- v i c s János pesti finánezügyészségi segédelőadó. Miskolczon : ülnökökké : Balogh István megyetörvényszéki tanácsos, G a 1 á n f f y János szol­gabiró, és széki Kiss Károly alapítványi ügyész; segéddé Kozma Alajos szolgabiróhivatali tollnok. Szegeden : ülnökökké : Apostol József me­gyetörvényszéki tanácsos, Engel József első me­gyebiztos, és V i d o v i c h Mihály volt ideigl. járás- bíró ; segéddé K o 1 b Antal volt járásbirósági segéd. Egerben: ülnökökké : B e n e Imre megyetör­vényszéki tanácsos, Csillag Benjamin szolgabiró, és Okolicsányi Manó megyetörvényszéki taná­csos; segéddé Gloser József orsz. törvényszéki segéd. Szolnokon: ülnökökké : Péczely Ferencz első megyebiztos, Tóth Pál szolgabiróhivatali se­géd, és Hegyi Ferencz alapítványi ügyész; segéddé Balogh Menyhért szolgabiróhivatali tollnok. Esztergomban: ülnökökké : Kajdácsy Fe­rencz, volt magyar kir. lielytartósági nyugalmazott fogalmazó, Szulyovszky Lajos volt ideigl. társas- birósági elnök, és Légrády Imre pesti finánez­ügyészségi segédelöadAi segéddé V i b e r ' Móricz szolgabiróhivatali tollnok. II. A pozsoni közigazgatási területen kineveztetnek: Az elsöbiróságu úrbéri törvényszékhez : Pozsonban: ülnökökké: P a I u g y a y Imre cs. kir. tanácsos és helytartósági titkár, Vie to rísz János volt ideigl. járásbiró, és Mészáros Károly volt jószágigazgató; segéddé Liebersberg Jó­zsef járáshivatali tollnok. Nagyszombatban : ülnökökké: Záreczky Jenő megyetörvényszéki tanácsos, Andrássy Die­nes megyetörvényszéki segéd, és Ángyai Lajos volt ideigl. megyei törvszéki ülnök; segéddé Köff­ne r Móricz megyetörvényszéki segéd. Nyitrán: ülnökökké: Gyürky Medárd me­gyetörvényszéki tanácsos, Dévény Henrik megye­törvényszéki titkár, és Kovács András szolgabi­róhivatali segéd; segéddé Nagy Vincze megye­törvényszéki segéd. Trencsénben: ülnökökké:Medn'yánszky Alajos és Jablanczy Zsigmond megyetörvény­széki tanácsosok, továbbá M o d r á n y i Károly szol­gabiróhivatali segéd; segéddé Cselko Pál megye- törvényszéki segéd. Alsó-Kubinban: ülnökökké : Szontagh Dániel és S z U r y Lajos megyetörvényszéki tanácso­sok, továbbá Heller Sándor megyebiztos; segéddé Párniczky Károly volt ideigl. orsz. törvényszéki titkár. . Szén t-M i k 1 ó s o n : ülnökökké : N e m e s Si­mon volt ideigl. társasbirósági elnök, Pruzsinsz- k y Zsigmond volt ideigl. megyei törvszéki ülnök, és S t eu t z 1 Tódor volt szolgabiró ; segéddé Kellner Hugo szolgabiróhivatali segéd. Beszterczebányán: ülnökökké : F a r k a s József megyetörvényszéki tanácsos, Lozinsky Mó­ricz megyebiztos , és Wr eh o Vv s k y Alajos állam- ügyészi helyettes a balassa-gyarmati megyetörvény­széknél ; segéddé Rozemberszky Antal megye- törvényszéki segéd. Aranyo s-M a r ó t h o n : ülnökökké : F r a n k István szolgabiró, Lchoczky János volt ideigl. orsz. törvényszéki ülnök, és S z t a n k a y József volt ideigl. járásbiró; segéddé T u r z ó Lajos megyetör­vényszéki segéd. Komáro mb a n : ülnökökké: Asztalos István volt j. társasbirósági elnök, P e t y k o]István megye­biztos, és Pázmány Zsigmond szolgabiróhivatali segéd; segéddé Curry Adolf megyetörvényszéki tiszt. Ipolyságon: ülnökökké: Thuróczy Bálint szolgabiró, F aj n or János volt ideigl. m. törvény- széki ülnök, és P a s k a y Gyula megyebiztos ; segéd­dé Szalkovszky Lajos megyetörvényszéki segéd. B a 1 a s s a-G yarmaton: ülnökökké : Szitás- sy Gábor megyetörvényszéki tanácsos, Csapio­vi c s Elek volt ideigl. járásbiró, és Széky József volt hadseregi biztos ; segéddé Szubovics József megyetörvényszéki segéd. III. A nagyváradi közigazgatási terü­leten kineveztetnek: Az elsöbiróságu úrbéri törvényszékhez : Nagyváradon: ülnökökké: Fényes Jó­zsef orsz. törvényszéki tanácsos, S z a 1 a y Imre szol­gabiró, Dániel István volt ideigl. orsz. törvényszéki ülnök, és kisjáczi Szeles Mihály kincstári ügyész; segéddé Lauka Gusztáv szolgabiróhivatali tollnok. Debreczenben: ülnökökké: No éh János megyetörvényszéki tanácsos, Simonfy Feren.cz ál- lamügyészi helyettes a debreczeni megyétör'v’ény­i ■'1 Az uj évi sz. ünnep miatt a 2-dik szám csütörtökön reggel fogjr gjelenni.

Next

/
Thumbnails
Contents