Budapesti Hírlap, 1859. augusztus (185-208. szám)

1859-08-02 / 185. szám

1859. — 185. szám Gigász évre íől évre tr. kr. 16 — ' H -­Előfizetési árak ausztriai ertókbeu BUDA-PE8TEN. 4 Grtwltinl együtt. A Hivatalos Értesít* nélkat. . fi. kr. i fr. kr. I fc ». Évnegyedre 4 50 I Esős* övre 10 — Évnegyedre 3 — Egy hónapra 1 75 | Fel övre 5 25 | Egy fiónapn. I j* (A házhozhordásérf havonkint lg fcrral több.) Előfizethetni Budapesten a kiadó hivatalban «yen «sóm 4ra a Hivatalos Értesítővel együtt 30 kr. „ nélkül 10 , SZERKESZTŐ HIVATAL: Baráto k-t ere 7-ik szám Is 6 emelet A Hivatalos Érts fr. kr. ágáss évre 19 — Fel évre 10 — EURO HIVATAL: Baritok tere 7. ni szint föle ggsviwwnartw*gaw»*m«*isiA'/Mgw Kedd, augustus 2. Előfizetési árak ausztriai értékben VIDÉKRE. •(Naponklntl postai küldéssel.) lével együtt , fr. kr. Evnegy dre 5 50 Egy hóna}, a 2 10 A Hivatalos ErtealM nélkül. fr. kr. Egész évre 14 — Félévié 7­ír. ki Évnegyedre 4 — Egy hónapra 1 fe Vidéken bérmectes lev lekben minden es. kir. postahivatalnál­Ijtatvauyok Egy batodbasabos petitkor egyszeri beiktatásnál 8 ujkxajczárjával $ kétszeri- aél 1 és háromszorinál 6 ujkrajezáijáva) i tárnittatik. Még többszöri ismétlésnél ii nytagos árméiüé lés engedtetik. A he­ight Asi bélyegdij mindassonyiszo - 30 uj rr. Minő nnemü hirdetétek a kiadó-hivatal­ban védetnek föl. A külföld számára a hir- dátmény eket H. Hübuer könyvkereske­dése Lipcsében veszi át. MNMMSw*o,\Mqi HIVATALOS RÉSZ. ö cs. k. Apostoli Felsége a kővetkező legtuagasb sajátkezű ira­tot méltóztatoti kibocsátani : „Kedves báró Bach! Megilletődőtt szívvel értesültem ama számos önkénytes adományokról, melyekkel a nép minden osztályai a háború által föltételezett rendkivűli szükségekhez mindenféle mó­dokon a legnagyobb áldozatkészséggel járultak. A legnagyobb bős ggel begyült hazafias adományok; az önkény, tes csapatoknak tetemes járulékok által lényegesen előmozdított föl­állítása; ama készség, melylyel a badi-szükségletrei szolgálati-lovak átszolgáltatása minden oldalról elömo/.díttatott; a hazafias egyletek­nek igen üdvös működései, valamint különösen a sebesült harczosok ápolása körüli érdemteljes önkénytes közre működés Nekem újólag legörvendetesebb bizonyítékokat nyújtanak hü népeimnek a komoly megpróbáltatás napjaiban mindenkor bebizonyított áldozatkészsége s j odaadása iránt. Szivem ösztönét követem, midőn mindazoknak, kik a valódi I honszeretet s emberbaráti érzelemnek ezen számtalan s előttem örökre í feledhetlen nyilatkozataiban résztvettek, s névszerint hü szék- s jnro- j dalmi fővárosom, BécB lakosainak, mely ez alkalommal tündöklő pél- j dáv&l ment elöl, legmelegebb köszönetemet fejezem ki s önt azzsl bi- J zom meg, hogy legteljesebb elismerésemnek ezen kifejezését áitaláno- ! nosan közzétegye. Laxenburg, jul. 28. 1859. Ferencz József s. k. . ö cs. k. Apostoli Felsége f. évi jnl. 20-rói kelt legfelsőbb hatá- j rozatával báró Hübner Sándor cs. k. nagykövetnek engedélyt i adni méltóztatott, hogy a Sz. Januarius-rend diszjeleit, melyekkel mind- j két Sicilia királya ö felsége által diszittetett föl, elfogadhassa s visel- ; hesse; hasonló legkegyelmesb engedély adatott báró Ottenfels- Gschwindt császári követség! tanácsosnak is, a királyi siciliai 1 I. Ferencz-rendnek neki adott középkeresztjére vonatkozólag. Ő cs. k. Apostoli Felsége Laxenburgból f. évi jul. 23-ról kelt j legfeis bb határozatával Gspan Péter Erasmus tndor tirol-vorarl j jbeigi országos főtörvényszéki .anácsost, megérdemlett állandó nyuga- | lomod tévézi etése alkalmával, az évek hosszú során át tett hü s hasz- , nos szolgálatainak elismerésetil, a harmadosztályú vaskorona rendjé­vel, dijelengedés mellett, legkegyelmesebben földiszitni méltóztatott. | ő cs. k. Apostoli Felsége jul 22-rő! kelt legfelsőbb határozatá­val Mos étig Józsefnek a trieszti orsz. törvényszéknél ievö tanácsos s czimzetes országos fötörvényszéki tanácsosnak, saját kérelmére ál­landó nyugalomba helyeztetését, a sokévi, hü s hasznos szolgá­lataival! legmagasb megelégedésnek kijelentése mellett, legkegyel- ' mesebben megengedni méltóztatott. A vallás és oktatásügyi ministernek 1859. jnnius 14-dikén kelt kibo- ‘ csátványa, mely által az 1859. május 29-kén kelt legfelsőbb hat&rozvány folytán, a birodalom minden gyógyszerészeti tanintézetein a gyógyszerintézeti mes- 1 terrang és tudorságra nézve egy uj tanulmányi és vizsgálati rend ho- ' zatik be. *) Ö cs. k. Apostoli Felsége 1859. május 29-kén kelt legfelsőbb hatá- j rozványával a birodalom minden egyetemei számára a gyógyszerészeti mesterrang és tudorság tekintetében az alábbi tanulmányi és vizsgálati ! rendet méltóztatott legkegyelmesebbcn jóváhagyni. 1. Tanulmányi és vizsgálati rend a gyógy­szerészeti mesterrang tekintetében. 1. §. A ki valamely austrlai egyetemen a gyógyszerészeti tanul- . mányba kiván fölvétetni, s a gyógyszerészeti mesterrangról oklevelet j akar kapni, mindenekelőtt megkívántatok tőle, miszerint az alsó-gymna- , sium tanulmányi tárgyait sajátjává tette, ez iránt magát a 4-ik gramma- ! tikai iskola sikeres befejezéséről valamely gymnasium által kiadott állam- : érvényes bizonyitványnyal igazolta, ezenfölül a gyógyszerészetet a fönn- álló kebelbeli rendtartás szerint megtanulta, s a szabaduló-ievél megnye- rése után valamely belföldi nyilvános gyógyszertárban legalább is két évig segédkép szolgált légyen. 2. §. A tanfolyam két évig tart. A köteles tantárgyak e következők : Az első évben: Elemi természet- és ásványtan a téli félév ben, állat- és növény­tan a nyári tanfolyamban, továbbá általános szenvtelen és szerves vegy­tan mind a két félévben; mindezen tárgyak hetenként öt órán, a növény­tan azonban a nyári félév rövidebb tartama miatt, nyolez órán át. A második évben. Gyógyszerészeti vegytan és gyógyszerisme télen; az elsőbb heten- , kint öt, az utóbbi bárom órán át; továbbá m'nd a két félévben gyakor- lati műtétek a vegytani dolgozó teremben hetenkint legalább is tiz órán át. 3. §. Az oklevél megnyerése végett a jelölteknek csnpán szigora vizsgálatokat kell tenniük; ily s három létezik, jelesen két elméleti és egy gyakorlati. Az első elméleti szigorú vizsgálat tárgyai e következők: a) Elemi természettan, b) Állattan, ej Növénytan, és d) Ásványtan; a második t. i. a gyakorlati szigora vizsgálatnál: a) két vegytani készítmény előállítása és b) egy vegybontás; végre a harmadiknál: a) gyógyszerisme, b) általános szervtelen és szerves vegytan, továbbá ej gyógyszerészeti vegytan, és d) gyógyszerészeti orvosi rendeletek. 4. § Az első szigora vizsgálat a bölcsészeti, a második és harma­dik pedig az orvosi karnál, s ha valamely egyetemen orvosi kar nem lé­tezik, a sebészeti tanintézet igazgatójának elnöklete alatt e égre saját- lag összeállított vizsgáló bizottmány előtt teendő le. <5. §. Az első szigora vizsgálatra való jelentkezés ennélfogva a böl­csészeti, a másik két vizsgálatra való jelentkezés pedig az orvosi tantest elöljárójánál (dékánjánál vagy tanigazgatójánál) avvagy a sebészeti tan­intézet igazgatójánál történik. 6. §. Az első és harmadik szigora vizsgálat tartama másfél órára határoztatik, mely az elnök által a vizsgálók között czélszerüen oly módon osztandó ei, hogy raindenik vizsgálati tárgyra körülbelül egyenlő vizsgá­lati idő fordittassék. Ezen vizsgálati idő megrövidítésének minden vizsgá­lók közös határozata folytán csak azon esetben lehet helye, ha a jelölt is­mereteinek elégtelen volta, ennélfogva visszavetésének szüksége már előbb határozottan kiderlilt. A második, jelesen a gyakorlati szigora vizsgálat tartama azon készítmények minőségétől függ, melyeket a vizsgálandó előállítni köteles. 7. §. Az első szigora vizsgálatnál a növénytani a mennyire lehet, fris, különben pedig szárított növényeken, az ásványtan pedig tárgyon vizs­gálandó'. 8. §. A gyakorlati szigora vizsgálat a vegytani dolgozó-teremben a vegyészet tanárának fölügyelet'e alatt, s a vizsgáló bizottmány (15. §.) j többi tagjainak időnkénti ntána nézése mellett, továbbá azon tanítványok \ jelenlétében történik, kik a vizsgálaton jelen lenni kívánnak. Az annál teljesítendő vegybontás minőségi, s a szétbontandó test- ! ben foglalt egyik vagy másik alkatrészre nézve, az elnök rendeletéhez képest mennyiségi is. Az illető vegyészeti mütéteknéli eljárást s azoknak eredményét a jelölt Írásbeli értekezés alakjában egybefoglalni s a vízs- ! gáló bizottmány (15. §.) elé terjeszteni tartozik. 9. §. A harmadik szigora vizsgálatnál a gyógyszerisme árngyüjte- ményen vizsgáltatik. A jelölt az egyes szereket megnevezni, jóságak is­mertető jeleit, azoknak más testekkeli -zokott fölcseréléseit, eltisztátala- nitásait és meghamisításait, s azok fölfedezésének módját előadni tárt aik. 10 §. Az első szigora t^sgákit mar az első félév végével leíé- tethetik. Az arra való jelentkezésnél tartozik a jelölt a) a gyógyszerészeti tanulmányba való fölvétel végett az 1 § ban kiszabott miden kellékek bírását, és b) a gyógyszerészeti első évfolyam leczkéinek hallgatását kimutatni. 11. §. A második gyakorlati szigora vizsgálut a gyógyszerészeti második évfolyam ntólsó havában tétethetik le. Az arra való jelentkezés alkalmával bizonyítandó : a) az első szigora vizsgálatnak jó sikerrel* letétele, b) a lei zkék látogatása, továbbá ej a vegytani dolgozó teremben a gyakorlati mütétekbeni szorgal­mas részvétel, a második év első felének kezdetétől fogva a második szi­gora vizsgálat időpontjáig. Ezután neki, a gyógyszerészek számára ren­delt vegytanár meghallgatása mellett, az általa teljesítendő gyógyszeré­szeti és vegybontási műtétek jelöltetnek ki. (Folyt, köv.j A belügyminister Hi- rsch Károly szolgabiróhivataii segédet Magyar- , országban harmadosztályú megyebiztossá kinevezte. A budai cs. k. országot péuzügy igazgatósági osztály az eddigi ideiglenes hivataltisztet S t r o b 1 Károlyt végleges, és Kotzian Mátyást számadói se­gédet 111 oszt. hivataltisztté ideiglenes minőségben kinevezte. F. é. jul. 23-án a budai cs. k. egyetemi nyomdában megjelent és szétkül- j di tett az országos kormány-láp XIX. darabjának első és XII. darabjának m á- 8 o d i k osztálya mind német egyes,mind összes kettős kiadásokban. Az I. osztály XIX. darabjának tartalma : 99. sz. A vallás- és oktatásügyi ministeriumnak 1859. május 25-kén kelt ! rendelete, kihaté minden koronaországokra, a lonibái'd-t elenczei királyságot és i a katonai határö;ség t kivéve, az egyházi, plébániai és iskolai építkezések alk'al- j mával keletkező utazí-isi és bizottsági költségek födözésérei kötelezettség tár­gyában. 100. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1859. május 27-kén kelt hirdetménye, a pettani II. osztályú fövámhivatal megszüntetése iránt. 101. sz A pénzügyi ministeriumnak 1859. május 28 kán kelt kibocsátvá- nya, kiható Erdély országra, a Szerbvajdaságra, temesi bánságra, Tótországra s ■ a katonai határőrvidékre,a lóháton vagy szekérén járó-kelő táviróvonal-fölügye- ! löknek vámmentessége iránt. 102. sz. A pénzügy ministeriumnak 1859. május 28-kán kelt hirdetménye, j az oderbergi vaspályaudvarban létező II. osztály u fő vámhivatalnak I. osztályú < fővámhivatallá lett fölemelése iránt. 103. sz. A pénzügyi-ministeriumnak 1859. junius 9-kén kelt hirdetménye, ‘ a Lombardiában létező sanserafinoi és bellaguardai II. osztályú mellékvámhiva- j talok megszüntetése iránt. 104. sz. A bel- és pénzügyi ministeriumoknak 1859. junius 10-kén kelt hir­detménye, kiható Magyarországra, a selmeczi bányakapitányságnak Beszter- I czebányára lett áttétele s a beszterczebányni bányabiztossag megszüntetése iránt. A II. osztály XII. darabjának tartalma: 21. sz. Hirdetés a cs. k. helytartóság kassai osztályától 1859-ki május | 20-káról, a Varannó-Őrmezői postautnak az országutak közé soroztatáaa iránt. 22. sz. Hirdetés a esi k. helytartóság pozsoui osztályától 1859-ki május 3,0-káról, a perbetni szolgabirói hivatal székhely ének Komárom varmegyében j 0- Gyalláról Csuzra áttétele iránt. 1 23 sz. Hirdetés a cs. k. helytartóság budai osztályától 1- iéről, azon gyógyc/ikkek árai iránt, melyek a kormányszékek szlbandók meg. ■ 24. sz. Hirdetés a magyarországi cs. k. fűkormánytól 1859-ki julius 7-kéröl, melylyel a rögtönbirósági törvény minden oly katonai és polgári szemé­lyekre nézve, kik a cs. k katonai egyéneket hitszegésre csábítják, kihirdettetik. Egyszersmind ezen darabokkal együtt az első félévrei országos kormány­lap I. s II. osztályainak aiphabeticus jggyzéke az összes kiadásokban kiadatott s szétküldetett. 1859-ki julius által idöukint m ATAL08 ItäSZ. *) Bírod. törv. 1. f. é. jul. 2-i XXXI db. 118. sz. Veszprém megyéből kővetkező befolyt hazafias adomá­nyok jöttek köztndomásra, és pedig a veszprémi szolgabirói járásban : Palota mezőváros községe adományozott 300 ftot hadi czélokra; ezen- föllil ez a toborzásnál Palotán a zene és borköltséget fedezte, s a Pa­lotán toborzott 18 egyénnek a 3 ftnyi foglalót kiszolgáltatta ; Sz.-Gál ! községe lOOftot, és Márkó, Papkeszi, Vilonya, Sz.-IstváD, Hajmacs kér, TóthA^Slsony és Hidegkút községei egészben 31 ftot állami czé­lokra ; Tallián József földbirtokos Sz. Király-Szabadján 1“ aranyat és Markus Lajos földbirtokos ugyanott 1 aranyat állami czélokra; Kö­ves József prépost Felsö-Eörsön 200 ftot földtehermentcsílési kötelez­vényekben és 7 ft 41 *,2 krt készpénzben a györ-pozsonyi önkénytes zászlóalj fölszerelésére; Heller Lajos a veszprémi izraelita község jegy­zője kinyilatkoztatá, hogy f. é. jnn. 1-től kezdve a barcz tartamának egy évére 577 ft évi fizetéséből 3%-et fog hátrahagyni, a sebesült harczo­sok javára. A zirczi szolgabírói j rásban az önkénytes csapatok fölszerelésére: Faddy Kristóf a zirczi cziszterczita rend provisora 5 ft 25 krt, Winkier Engelbert ugyanazon rend aíperjele 1 aranyat, Bokor Mihály administrator ugyanott 5 ft 25 krt, Szmodits József cziszterczita áidozár 3 ftot, Minikusz Vlpcze cziszterczita áldozár 5 ft 25 krt, Bellovits Marczell tázii lelkész 38 ezüst húszast, Zsoldo Jó­zsef ügyvéd 5 ft 25 krt, Glatz Ignácz ügyvéd 5 ft 25 krt, Országi Jó­zsef 5 ft 25 krt, Scorpa Ferencz községi orvos 2 ftot, Baumann József községi orvos 4 ft 80 krt, Schlesinger Zsigmond községi orvos 10 ftot, Sauer jegyző 11 ft 45 krt, Oszlop község 4 ftot, Esztény 30 ft 60 krt, Bársonyos 6 ftot, Teleki 5 ft 38 krt, Bánk 3 ft 23 krt, Dudar 14 ft 20 krt, Naná 27 ftot, Jasd 6 ft 2 krt, Péterd 21 ft 1 krt, Romá id 13 forint 20 krajezárt, Gyiróth 17 forintot, Lázi 5 forint 38 krajezárt; Bánk izr. cnitns-kózség 13 ft 10 krt, Szombathely községé 13 ft 33 krí, Béde 49 ft 77 krt, Teés 8 ftot, Csernye 9 f 26 krt, Szápár 2 ft 71 krt, Zírcz 6 ft 40 krt, Olaszfalu 7 ft 60 krt, Lóknt 6 ft 49 krt, Bo- czavár 9 ft 69 krí, Bakonyitól 6 ft 78 krt, Pálihálás 4 ft 80 krt, Som­hegy 2 ft 19 krt, Veim 2 ftot, Eplény 3 ft 93 krt, Porva 4 ft 8 krt, Pénzeskut 2 ft 80 krt, Esziergár 7 ft 12 krt, Kardosrét 7 ft 30 krt. Az enyingi szbirói járásban ugyanazon czélra: Fokszabadi községe 15 ftot, Siómaros 10 ftot, Siófok 10 ftot, Dégb 10 ftot, Kenése 10 ftot, Mfízö-Komárom 12 forintot, Szilas-Balhás 25 forintot, Lepsény 10 forintot, Mező-Sz.-György 10 forintot, Csajágh 10 forint 50 kraj­ezárt, Baiatonfö-Kajár 12 forintot, Enying 10 forint 50 krajezárt, Bo- zsok 5 forintot. A pápai szolgabirói járásban ugyanazon czélra : a szolgabirói hivatali tisztviselők 38 írt 75 krt, Acsád községe 1 frt 24 krt, Békás 1 frt 40 krt, Mezőlak 1 frt 3% krt, Vaszár 4 ftr 31 krt, Nagy-Ganna 5 frt 64 krt, Kis-Ganna 2 irtot, Dákó 5 irtot, Derecske 5 ! frtot, Borsosgyör 5ftci, Kéttornyalak 5 ftot. Nagy-Tevel 1 ftot, Külső- i Vará 8 ft 20* 2 krt, Jákó 3 ft 87% krt, Tapolczafő 10 ftot, Pápa város 1 községe a pápai fiók-kadfogadó parancsnokság számára renére s borra adományozott 94 frt 50 krt 8 azonkívül készpénzben 118 frt 791 . krt, a pápai kereskedői kar 100 pfrtot államkötelez vény ben, Kovácsi köz­sége 4 forint 55 krajezárt, Kúp 4 forint 61 2 krajezárt, Koppány 10 forint 42 krajezárt, Marczaltő 5 forirtot, Felsö-Görzsöny 5 forin­tot. A devecseri szolgabirói járásban: Sey László cs. k. szolgabiró az önkénytesek toborzása és fölszerelésére 119 ft 17 krt; Tegyey Mihály cs. k. szolgabirói segéd 30 ftot foglalóképen két önkénytes részére; Devecser mezőváros Vas megyében 5 nemz. kölcsöu-köt- vénybén 100 pftot állami czélokra; Berénd községe 3 ft 95 krt; Tósok 1 ft 68 krt; Gséknt 8 ft 49 krt önkénytesek fölszerelésére és ugyanaz 4 ftot áilamczélolira; Kislöd község 7 ft 25 krt önkénytesek fölszerelésére és 4 ftot állam czélokra ; Városlőd község 9 ft 59 krt önkénytesek fölszerelésére és 5 ft 25 krt államczélokra; Nagy- Kamond község 1 ft 14% krt önkénytesek fölszerelésére és 1 ltot államczélokra; Kis-Kamond község 3 ft 12 krt önkénytesek fölszere­lésére és 4 ftot áilamczélokra; Kerta község 5 ft 40 krt. Az iszkári jegyzőség 1 ft 82 krt; Örs község 3 ft 27 krt önkénytesek fölszerelésére s ezenkívül 1 ftot államczélokra; Ualimba község 1 ft 1 krt önkénytesek fölszerelésére, Padrag község 5 ft 68 krt; Kolontár 5 ft25 krt; Miske puszta 5 ft 25 krt; Oroszi 6 ftot és Salamon 10 forintot államczélokra; Tüskevár 13 ftot önkénytesek fölszerelésére s 10 ftot államczélokra; a dobai jegyzőség 49 ft 3% krt önkénytesek fölszerelésére; Magyar-és Német-Tólány 16 ft 431 j2 krt önkénytesek fölszerelésére és 7 ft állam- ezéiokra; Gyepes község 3 ft 4 krt és Ajka-Bendek 10 ft 375/l0 krt önkénytesek fölszerelésére; Noszlop izraelita cultusközség 6 ftot ál- lamczélekra; Kölöske 13 ftot önkénytesek fölszerelésére és 2 ftot ál­lamczélokra ; ezenkívül a veszprémi főtiszt, püspök B a n o 1 d e r Já­nos az önkénytes toborzás előmozdítására Veszprémben 5 akó bort ajándékozott; továbbá Palota, Veszprém és Városlöd a Veszprémben és Palotán toborzott egyéneknek Pápára való ingyen szállítására elö- fogatokat adtak. Sopron város járásában f. é. junins végéig hadiczélokra kö­vetkező hazafias adományok folytak be, és pedig készpénzben : Osten­berg Eliza asszonyság 10 ftot. Vághy Mihály 100 ftot, Thier József 2 ftot, Wagner Magdolna assz. 30 ftot, Gesellmaun 10 ftot, Gescllmann József 2 ftot. Pin. C. 1 ftot, K. J. 2 ftot, B. A. 2 ftot, Schmidt Lipót 2 ftot, Braunsteiner Bor. 2 ftot, Baumgartner Lipót 2 ftot, Pfeiffer Károly 2 ftot, Volz Henrik nyug. cs. k. ezredes 40 ftot, Schaden Domokos 2 ftot, H. F. 126. sz. 2 ftot, Bekovits Terézia 2 ftot, Schaffer Antal 5 ftot, Schuganits József 5 ft 25 krt, S huster Ja: os cs. tanácsos 10 ftot, Schuster Johanna asszony 5 ftot, Schuster Karolina k. a. 10 ftot, Ebbe Anna asszony 10 ftot, D. C. 2 ltot, Bitter Anna özvegy 100 ítot, Bauer Károly cs. k. száz dós 100 fiot, Spiesz Vincze 20 ftot, Hammer­schmidt Mátyás 5 ft 25 krt, C. J. 1 ftot, K. F. 1 ftot, Brennbeiger V. A. 10 ftot, Mayer Anna assz. 2 ftot, id. Ekl Ferdinand 5 ft 25 krt, Prysak cs. k. kapitány 10 ft, Tauber apát 5 ft 25 krt, id. Brandi József 5 ftot, Tekusch Károly Ágoston 5 ftot, Jentsch Ferdinánd 25 ftot, Schütz Márton 2 ftot, Beutzer Teréz assz. 10 ftot, Triebanmer A. 2 forintot, Sza>ay Teréz asszony 5 forintot, Györy Katalin 5 forintot, Pollak Salamon 2 ftot, Fabricius Eliza assz. 10 ítot, TschurlFerencz és Edvard 100 ftot, Eugelhardt Anzelm 10 ftot, Tierring Lajos 10 ftot, egy varróiskola 2 ftot, Minich kanonok 6 ftot. Flandorffer Te­téz 20 ttot, a benedekiek zárdája 10 ftot, Walheim Jozefina assz. 15 ftot, Zitzcnhoff Begina 10 ftot, Klenner Mihály 5 ftot, Fiedler Károly 96 ltot, dr. Toperczer Tamás 10 ftot, Hirschler Keresztély L. 30 ftot; fCldtehermentesítési kötelezvényekben Bitter Lipót 50 ftot és nemzeti kölcsönkötclezvényekben ugyanaz 20 ftot. Egészben 818 ft 96 krt készpénzben és 70 ftot kötelezvényekben. A duna-vecsei járás következő községei sebesült s beteg cs. k. katonáknak teljes ápolása végetti átvételére ajánlkoztak: Duna-

Next

/
Thumbnails
Contents