Budapesti Hírlap, 1892. január (12. évfolyam, 1-31. szám)

1892-01-01 / 1. szám

892; . január 1. BUDAPESTI HÍRLAP. (1. sz.) 13 VIDÉK. C Losonc és Tugár egyesülése. Régi idő óta csak egy hid meg az országút választotta el Losonctól Tugár községet. Losonc rendezett taná­csú város, Tugár pedig csak nagyközség volt. Ebben az esztendőben sok huza-vona után elhatá­rozta végre Losonc és Tugár, hogy egyesül. Ezt a határozatot a minisztérium is helybenhagyta s igy e hó 29-én, az egyesülés, mint levelezőnk Írja, egész ünnepiességgel meg is történt. Alakuló gyű­léssel kezdődött az ünnep, mely után katonazene mellett impozáns menet indult Tugár község hiva­talos kulcsaiért. E menetben résztvett a képviselő- testület, a városi tanács, a kaszinó-egyesület, a tűzoltóság, az iparos ifjúság és nagy közönség. A középületeket zászlókkal díszítették fel az ünnepies alkalomra. A község kulcsának átadása után csat­lakozott a menethez Tugár nagyközség küldöttsége is és igy kiegészítve visszatért Losoncra s a városi kaszinó nagytermében állapodott meg. Ekkor kül­döttség ment Szcitovszky Jánosért, Nógrád­inegye alispánjáért, a kit viharos tapssal és éljen­zéssel fogadtak. Szép beszédet mondott az alispán, melyben különös örömének adott kifejezést az egyesülés felett s áldást kívánt a két város közös munkálkodására. A beszéd után a dalegyesület el­énekelt egy alkalmi dalt, majd Török Zoltán polgármester mondott beszédet, vázolva a város történetét 1849. óta. Az ünnepet délután fényes lakoma zárta be. * — Papválasztás Kassán. A kassai refor­mátus egyház január 10-én választja meg a meg­boldogult B é k i Sámuel lelkész bivatalbéli utódiát. A kandidáló bizottság mint levelezőnk írja, a lel­kész! állásra első helyen Révész Kálmán dr. pápai teológiai tanárt jelölte, Van azonban még több pályázó is, a kik közül Kovács Béla sepsii, Czinke István erdőbényei, Teleki József foktői és C z i á k i István dobsai lelkész jöhet kombinációba. * — Házbérkra.lcár Kassán. Kassa város kép­viselőtestülete nemrégiben tárgyalta a jövő évikölt­ségelőirányzatát, mely alkalommal a hiány fedezé­sére harminc százalék pótadót vetett ki. Kiküldött egyúttal egy bizottságot is, hogy az járjon el a ház- bérkrajcár kivetése tárgyában. — (A hivatalos lapból.) Dec. 31. Kine­vezések: A kereskedelemügyi miniszter Nogáll Pál, Ludmann Béla és Deák Imre posta- és táviró- igazgatósági pénztári ellenőröket végleges minőségű posta- és távíró-igazgatósági pénztárosokká, Brau­ner Ferenc és Golubovits Lajos posta- és távíró- tiszteket végleges és Böhm János posta- és távíró- tisztet ideiglenes minőségű posta- és táviróigazgató- sági pénztári ellenőrökké, az igazságügyminiszter ifj. Kesztler János kunhalasi járásbirósági aljegyzőt a szabadkai, Ferenczy Sándor kisszebeni járásbiró­sági aljegyzőt a lőcsei, Horváth Zoltán pécsi tör­vényszéki aljegyzőt a pécsi törvényszékhez jegy­zőkké, továbbá Maurer Frigyes pécsi törvényszéki joggyakornokot a pécsi törvényszékhez, Turtsányi Károly nyitrai törvényszéki joggyakornokot a vág- séllyei járásbírósághoz, Bónyi György nagyváradi törvényszéki joggyakornokot a magyarcsékei járás- birósághoz, Windegg Rezső rózsahegyi törvényszéki joggyakomokot a lublói járásbírósághoz, Wir- chovszky Károly dr. soproni törvényszéki joggya­komokot a soproni járásbírósághoz, Franki Dezső szabadkai törvényszéki joggyakornokot a bajai já­rásbírósághoz, végül Bencsik János dr. hódmezővá­sárhelyi járásbirósági joggyakornokot a szabadkai tör­vényszékhez aljegyzőkké nevezte ki. — Áthe­lyezések: Az igazságügyminiszter Gopcsa Pé­ter kékesi járásbirósági aljegyzőt a tordai törvény­székhez, Csorba Károly máramarosszigeti és Fe­renczy Kálmán debreceni törvényszéki segédte- lekkönyvvezetőket kölcsönösen, Dogosy Ferenc pestvidéki törvényszéki Írnokot pedig a buda­pesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez helyezte át. — Megerősítés. Az igazságügyminiszter Luby Kálmán námesztói járásbirósági ideiglenesen alkajmazott Írnokot állásában végleg megerősítette. — Árverések: Jan. 4. Havas Dezsőné ing. 1070 frt (Bánya-u. 8458). — Jan. 2. Somogyi Fe­renc ing. 100 írt (Üllöi-ut 4). — Pályázatok: Il-od oszt. irnoki áll. a váci országos fegyintézetnél febr. 3-ig. — Vl-od oszt. adótiszti áll. a szentesi adóhivatalnál 2 h. a. — Segédszolgai áll. a szécsé- nyi járásbíróságnál 4 b. a. — Hivatalszolgai áll. a zágrábi pénzügyigazgatóságnál jan. 31-ig. — Jegy­zői, orvosi és erdőmesteri áll. Hontvármegye Baka­bánya községében jan. 6-ig. — III-ad oszt. adótár­noki áll. a letenyei adóhivatalnál 2 b. a. — Hét joggyakornoki áll. a szegedi Ítélő táblánál 2 _h. a. — Adóvégrehajtói áll. a zalaegerszegi pénzügyigaz­gatóságnál 2 h. a. — Számgyakornoki áll. az aradi jószágigazgatóság számvevői osztályánál 2 h. a. — Fogalmazó-gyakornoki áll. a székesfehérvári pénz. ügyigazgatóságnál 2 h. a. — Postamesteri áll. Ipoly- Pásztón, Ábrahámban, Maluzsinán és Rutkán 3 h. a. — Csődök: "Weiss I. Sámuel, Újvidék febr. 23. — Rudolfer Miksa, Érsekújvár febr. 20. SZÍNHÁZAK. Budapest, 1892. Péntek, január 1. NEMZETI SZÍNHÁZ. Évi béri. 1. Havi béri. 1 Az arany ember. Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal 7 képben. Irta: |Jókai Mór, Kezdete 7 órakor. Szombaton: Virágfakadás. Huszárszerelem. M. Kg, OPERAHÁZ, Évi béri. 1. Havi béri. 1. A bagdadi borbély. Vig dalmű, irta Cornelius Péter. Személyek: Ä kalifa Odry Baba Mustafa Kiss B. Margiana Bárdosi I* Bostana Henszler H. Nureddin Broulik Abul Hassan Hegedűs N i v i t a. Ballet, zenéjét szerzéBieger A Kezdete 7 órakor. Szombaton : Aida. NÉPSZÍNHÁZ. Az fngyenélők. Népzsinmü, irta Vidor Pál. Személyek: Németh Boross Mari Lujza Weiner Balogh Bódi Gangos Fürge Jani Kiss Sári Kovács Wurm Pártónyiné Csongori M. Szirmai Lubinszky Bérezi Lukács J. Klámó Vidor Blaha L. Tollagi Újvári Kezdete 7 órakor. Szombaton: A denevér. GYERMEK - SZÍNHÁZ a Vigadóban. Ali Baba, és a negyven rabló. Tündérrege 5 felvonásban. Kezdete 5, vége 7 órakor finom és elegáns kiállítású egyenruhanemüeket, a sza­bályzat szerint legjutányosabb árak mellett csakis FRANKFURTER SÁNDOR J, egyenruha szabó-mesternél, soiss Budapesten, Dorottya utca 5. szám a. szerezhetik be. Ugyszinte teljes felszerelések cs. és kir. tábornokok, törzs- és főtisztek, m. kir. honvédtisztek, vasúti, posta és távirda-hivatalnokok, m. kir. pénzügy- őrség, erdészeit és mindennemű testületek részére készülnek. — Árjegyzékkel és bárminemű felvilágosítás­sal a legkészségesebbén ingyen és bórmentve szolgálok. Kávéház megnyitás. Van szerencsém a n. é. közönségnek szi­ves tudomására juttatni, hogy a volt Benkert- féle kávéházat, 6. kér. király-utca 52., a teréz­városi templommal szemben, a legmagasabb igényeknek megfelelően angol rendszer szerint újjá alakítva, szombaton, december 19-én, déli 12 órakor megnyitottam. Midőn e megnyitást szives tudomásra ho­zom, egyszersmind bátor vagyok jelenteni, hogy egész berendezésem, hat uj amerikai tekeasz­tallal együtt Seiffert és fia, cs. és kir. udvari szállítók, hírneves cég gyáraiban készültek. Egyedüli törekvésem leend a kiszolgálás és italok tekintetében minden várakozást felül múlni. A megnyitási estén hangverseny „Csömör Jóska“ első és hires váci zenekara által, mely a n. é. közönséget legszebb játékaival fogja mulattatni. Magamat a n. é. közönség barátságos jó­indulatába ajánlva, kitűnő tisztelettel vagyok EB a at ii s% Béla, 20473 kávéház tulajdonos. kótát, régi bronce- és porcellán-tárgyakat, érmeket stb. a legmagasabb árakon megvesz 20556 Polnauer J. antiquárius Budapest, váci-körut 21. sz. Megtekintés végett vidékre is jövök. Köszönetnyilvánítás. Sok éven át bírt kávéházam átadása alkalmából összes nagyrabecsült pártfogóimnak és vendégeimnek ez utón mondok szívből eredő köszönetét a bi­zalomért, melyben részesítettek. Egyszersmind kérem, hogy jómdulatukkal utódomat, Wagner József urat, a Reutfer kávéház volt föpin- cérét is megtisztelni szíveskedjenek. Kitűnő tisztelettel Welnlierger Adolf, 20558 kávés, József-tér 5­Az első budapesti kávéházakban 12 éven át, az utolsó 6V2 óven át pedig a Reutter-féle nagy kávéházban töltött tevékenység után kötelességemnek tartom a n. é. közönségnek, jóindulatáért, melyben sok éven át részesit- tettem, nemkülönben Reutter F. mélyen tisztelt főnököm­nek is, legbensőbb köszönetemet nyilvánítani, kegyes párt­fogásukat a jövőre is kérve számomra. Kávébáz átadás. Van szerencsém a nagyra becsült közönségnek becses tudomására hozni, hogy a legjobb hírnévnek örvendő Wein- berger-féle kávéházat József-tér 5. sz. vétel utján sajátommá tettem és azt január 2-tól kezdve saját ezégem alatt to­vábbra is vezetni fogom. Főtörekvésem leend, gyors kiszol­gálás, legjobb italok, első Pilseni-sör-, valamint minden bel- és külföldi lap tartásáról gondoskodni. A n. é. közönség szives bizalmát és jóindulatát kérve, ajánlom magamat kitűnő tisztelettel 20559 Wagner József kávés. Csak 50 krajcárért évenként (levélbélye­gekben is) az összes nekem sorozat és számmal fel­adott bel- és külföldi sorsjegyeket a már eddigelé megejtett és az 1892. évben megejtendő összes húzásokban pontosan vizsgálom meg.— A legtöbb sorsjegybirtokos idő és alkalom hiányában nem képes a húzásokat szemmel követni, mig váltó­üzletem ben ezen üzletágra különös figyelem fordit- tatik. Egy sorsolási lapra való előfizetés ez által szükségtelenné válik. Minden nye­remény azonnal levélileg, kívánatra sürgönyileg kö- zöltetik. Minden sorsjegyeket és más értékpapírokat illető kérdések, melyekhez levólbélyeg van csatolva, rögtön és kimerítően intézteinek el. SCHLESINGER J. Budapest, líiitvils-tér E. Az Eötvös-szoborral szemben. Legcoulánsabb vételi és eladási helye sors­jegyeknek és más értékpapíroknak, egyenként vagy egész tőzsdei zárlatokban; esetleg ilyenekre mérsé­kelt kamat mellett nyuj­tatik. Más helyen elzálogosított értékpapírokra eset­leg magasabb kölcsön adatik. 20533 a 9 (H © M © ti Frtüia&if Ignác* Grand kávéláza Alii. kerepesi-ut sz. a központi pályaudvar közelében. A mai kor legkényesebb igényeinek teljesen meg­felelő kávéházi helyiség. Az összes fővárosi la­pok, valamint az ország több mint 40 megyéjé­nek helyi, hivatalos és társadalmi lapjai, és pedig: Erdélyi Híradó Kolozsvár Borsodm. Közlöny Miskolc Esztergom és Vidéke Debreceni Ellenőr Pápai Lapok Szegedi Híradó Arad és Vidéke Szilágy, Zilah Szatmár és Vidéke Veszprémi Független Hírlap Békésmegyei Közlöny Pozsonyi Szemle Sz.-Fehérvár és Vidéke Kassai Szemle Nógrádi Lapok B.-Gyarmat Pécsi Figyelő Érsekújvár és Vidéke Zólyomi Hirlap Beszterczeb. Bajai Közlöny Kecskemét Zemplén, S.-A.-Ujhely Délmagyarországi Közlöny,”Temesvár stb. nemkülönben a nevezetesebb külföld1 lapok a n. zönség rendelkezésére állanak. Családok legkelle­mesebb szórakozási helye. — Kitűnő kávéd házi italok. — B'JFFET. Legújabb szerke­zetű kitűnő tekeasztalok. — Esténkint Balázs IPista hírneves balassa-gyarmat cigányzenekar Smsa.iKaii-'w^arsiCSjniy c. Komáromi Értesítő Zoinbor és Vidéke Somogy, Kaposvár Rába Vidék, Körmend Munkács Váci Közlöny Csongrádi Lap Közművelődés Gy.-Fehérvár Szatmárm. Közi. N.-Károly Kőszeg és Vidéke Tolnauiegye Zalai Közlöny N.-Kanizsa Keszthelyi Hirlap Szepesi Lapok, Lőcse Újvidék, Újvidék Nyitrai Lapok Szegszárd és Vidéke Szabadság, N.-Várad Győri Közlöny Nemz. Lapok Szombathely Ungvári Közlöny ’ ' 20552 3. kö­ERŐTLENSÉG ÄS' A BRRVAIS VAS n, la világ leghíresebb orvosai által ki lett próbálva és csodálatos fl »hatása általán el van már ismerve. A “Bravais Vas” nem okoz! "semminemű gyomorbajt,mert azonnal átmegyen az emberi organis- 1 musba. Rövid használat után a vérnek visszaadja egészséges színét és szükséges életerejét, óvakodjunk az után zások-és hamisításoktól* Nagybani eladás: 40 és 42, Rue Saint-Lazare, Párizsban. I Budapesten; TÖRÖK JÖZSEFgjígjszerísinMésmdMgjógysMtirbu. j

Next

/
Thumbnails
Contents